Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Russel Botman’s ethical legacy calls forth a time yet to come

Aslam Fataar Opinion 2023-11-20

"Russel asked how we might create an embracing, inclusive time horizon, irrespective of personal consequences, out of which we could serve humanity. Russel gifted us a type of human enfolding, based on recognition, intimacy and conviviality, a legacy for human and planetary co-existence."

SPU Internasionale Taalkongres 2023

Frederick Botha Universiteitseminaar | University Seminar 2023-10-05

"Die heel eerste SPU Internasionale Taalkongres is van 6 tot 8 September deur die Sol Plaatje-universiteit in Kimberley aangebied. Aan die hand van die referate wat aangebied is en die gesprekke wat daardeur ontketen is, is dit duidelik dat daar verskeie deurslaggewende kwessies is wat die inheemse tale beïnvloed, waarvan die publikasie van literatuur in spesifiek gemarginaliseerde taalvariasies die grootste is. Onder leiding van Yusuf Feltman van die Universiteit van Johannesburg is daar besluit om ’n werkgroep te vorm om hierdie publikasiekwessie aan te pak."

NSFAS-hulpskema vir studente kan lei tot nog ’n #FeesMustFall

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2023-08-10

"In Pretoria, Bloemfontein en Potchefstroom het studente die afgelope twee weke in tipiese #FeesMustFall-modus operandi in groot getalle op kampusse betoog uit frustrasie met NSFAS se nuwe uitbetalingstelsel."

Hoe meertaligheid gemeenskappe kan bou: ’n blik op die onlangse meertaligheidswerksessies vir US-studentegemeenskappe

Carmen Brewis, Susan Lotz, Sanet de Jager, Helga Sykstus Universiteitseminaar | University Seminar 2023-07-17

"Ons doel met die projek was om ’n veilige ruimte te skep waar die gesprek oor taal verruim kon word en waar deelnemers hulle sienings en ervarings van taal en taalidentiteit op ’n meelewende manier met mekaar kon deel. In hierdie ruimte kon hulle saam sowel as van mekaar leer, en in die proses beter toegerus word om potensiële struikelblokke te hanteer wat met taal- en kulturele aspekte in hulle onderskeie gemeenskappe verband hou."

How multilingualism can build communities: a glance at the recent workshops on multilingualism for SU student communities

Carmen Brewis, Susan Lotz, Sanet de Jager, Helga Sykstus Universiteitseminaar | University Seminar 2023-07-17

"Our intention with the project was to create a safe space within which to reframe the discussion about language, where participants could share their views and experiences of language and language identity with one another in a compassionate manner. In this space they could learn together as well as from one another, in the process becoming better equipped to deal with potential barriers related to language and cultural aspects in their respective communities."

Tien etiese en praktiese gebruike van ChatGPT vir akademiese skryfwerk in Afrikaans

Burgert A Senekal Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-12

"ChatGPT is byna ’n jaar terug vrygestel en universiteite en akademici debatteer steeds oor die etiese gebruik daarvan. Die voorbeelde wat in die huidige artikel bespreek is, is egter in my opinie veilige toepassings wat enigeen kan help om tekste in Afrikaans te verbeter, sonder dat ’n redakteur of dosent hoef te bekommer oor of die gebruik van hierdie tegnologie oneerlikheid behels."

KI skep talle uitdagings en vrae vir wetenskaplike publikasies

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-04

"Wetenskaplike navorsingstydskrifte worstel al hoe meer met die probleem hoe om te onderskei tussen oorspronklike navorsingsartikels wat deur eie navorsing geskryf word en navorsingsresultate wat deur middel van of met die hulp van Kunsmatige Intelligensie (KI) die lig sien."

Voordele en uitdagings van KI vir die universiteitswese

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-06-13

"Die vermoë van enige iemand om ’n beeld of artikel deur middel van kunsmatige intelligensie te skep en ’n sekere narratief voor te stel is werklik kommerwekkend. Terselfdertyd skep dit geleenthede om dinge te ontwikkel wat ons nog nooit voorheen gesien het nie, verduidelik Japie Greeff, adjunkdirekteur, rekenaarwetenskap en inligtingstelsels aan die Noordwes-Universiteit."

Verslag ‒ ASSAf-bespreking: The impact of Artificial Intelligence (AI) on Scholarly Writing and Publishing

Dirk Postma Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

ASSAf se tweede rondetafel, aanlyn bespreking oor ChatGPT gehou op 26 Maart 2023 het gehandel oor die invloed van Kunsmatige Intelligensie (KI) op akademiese skryfwerk en publikasies. Die paneel onder leiding van emeritus Mike Lambert (UK) het bestaan uit drie kundiges uit die KI-omgewing, Tommie Meyer (UK), Burgert Senekal (UFS) en Bhekisipho Twala (TUT). Dirk Postma lewer verslag.

The implications of ChatGPT in academia and journalism

Hannah Theron Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Hannah Theron’s report.

Friend or foe? Expert panel tackles ChatGPT debate

Talia Kincaid Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Talia Kincaid’s report.

The renaming of the Krotoa Building at the University of Stellenbosch and “A !Nau for now: crossing oceans inside”

Paul Murray Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-22

"The name Krotoa is not only linked to a woman, but also to an entire underrepresented group of people indigenous to Southern Africa and the area now known as the Western Cape."

Nepotisme? US-bestuur pleeg nóg weerligafleiers

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-18

"Is die US-bestuur besig om die speelveld te dokter om die skyn te wek dat die konvokasie irrelevant raak, en sodat die huidige UK se aanhoudende aandrang op bestuursverantwoordbaarheid versag word?"

Tussen eerlike bedoelings en die Machiavelliese versoeking: Rudi Buys lewer kommentaar

Rudi Buys Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-18

"Heel moontlik, en selfs heel waarskynlik, is daar nuwe moontlikhede vir hoe ’n konvokasie wat uit ’n veelvoud van diverse groepe en belange bestaan, vir almal ’n stem kan gee en hulle belange in vennootskap met lede kan bevorder. Brugbouerskap nou is meer as net ’n wens, dit is nou ’n noodsaaklikheid."

Corrupted by Jonathan Jansen: a book review

David Attwell Books and writers 2023-05-18

"If 'corrupted' in his title seems like an exaggeration, read the book. It is soul-destroying to see such evidence of institutions that ought to be custodians of the highest standards in civil society being so susceptible to looting, extortion, fraud, bullying, even assassinations. Many of our universities are in the same state as the most beleaguered of our municipalities and state-owned enterprises."

Rangordestelsels vir universiteite: Goed of sleg?

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2023-04-28

"Volgens Rossouw is die vraag nie of Suid-Afrika dit kan bekostig om die ranglyste in die huidige tydsgewrig van globalisering te ignoreer nie. Hy sê die vraag is eerder of hulle dit kan bekostig om langer aan hierdie spesifieke stelsel mee te doen."

US verwys bewerings van nepotisme by Maties vir evaluering 

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2023-04-18

"’n Mosie om De Villiers van sy amp te onthef het by Maandag se raadsvergadering van die US-raad gedien. Die mosie is voorgestel deur die DA se kiesafdelingshoof in Stellenbosch, Leon Schreiber, en gesekondeer deur Jan Heunis, president van die US se konvokasie."

Professore Quinot en Liebenberg van die US "eet die brood, spreek die woord"

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-03-30

"Die twee professore laat dit buite rekening dat dit veral bruin, voorheen benadeelde Afrikaanse studente is wat ook net so nadelig geraak was."

Human Rights Commission ruling on Afrikaans at Stellenbosch University: Frederik van Dyk’s testimony

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-03-17

"We Afrikaans students know only a reality where English domination is enforced with the smile of inclusivity and the stick of fear and sociocultural shame." Frederik van Dyk now shares his 2021 submission to the Human Rights Commission with LitNet.

DAK Netwerk se reaksie op die ondersoek van die MRK na die taalkwessie van die US

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-03-16

“Die tyd het aangebreek dat die Universiteit Stellenbosch kennis neem van konflik wat ontstaan waar taal en kultuur nie gerespekteer word nie en dit aanleiding gee tot onnodige wantroue onder studente."

Top