Bepalings en voorwaardes

English
1. Inleiding
 
1.1 Deur die LitNet webblad (www.litnet.co.za), enige gedeelte daarvan (ook OuLitNet [www.oulitnet.co.za], LitNet se Facebook-groep en die LitNet-blogs [https://blogs.litnet.co.za/]) of die LitNet-nuusbrief (gesamentlik die "webblad"), te gebruik, verbind jy jouself aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking op die tydstip wanneer jy die webblad vir die eerste keer gebruik en vorm 'n ewigdurende ooreenkoms tussen jouself en LitNet. As jy nie verbind wil voel deur al die voorwaardes wat hierna volg nie, moet dan asseblief nie hierdie webblad besoek, gebruik en/of bydra tot hierdie webblad nie.

1.2 LitNet is 'n onafhanklike joernaal op die Internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf ("LitNet").

1.3 LitNet streef na die plasing van oorspronklike materiaal en na die oop en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings van bydraers tot hierdie werftuiste is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van LitNet nie.

1.4 Die dienste en inligting wat op hierdie webblad aangebied word, is gratis tensy anders vermeld. Alhoewel LitNet alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, moet jy nie aanneem dat dit noodwendig korrek en sonder foute is nie, of dat dit geskik is vir die doel waarvoor jy dit wil aanwend nie.

 
2. Beperkte aanspreeklikheid en vrywaring
 
2.1 Jou toegang tot en gebruik van die webblad is op jou eie risiko.

2.2 Dit is jou eie plig om die hardeware, sagteware, en telekommunikasielyne wat jy mag gebruik om toegang tot die webblad te verkry, in stand te hou.

2.3 LitNet maak geen waarborge, voorstellings (uitdruklik of geïmpliseerd) met betrekking tot die webblad of die inhoud daarvan nie. Sonder om afbreuk te doen aan die algemene aard van voorgenoemde, waarborg LitNet nie die waarheid of korrektheid van enige inligting wat op die webblad verskyn nie en dit is jou eie verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.

2.4 LitNet is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ookal wat jy mag ly of aangaan as gevolg van jou toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op hierdie webblad nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:

2.4.1. foutiewe inligting vervat op die webblad;
2.4.2. ongemagtigde toegang of wysiging van die webblad deur 'n derde party;
2.4.3. die onbeskikbaarheid van die webblad;
2.4.4. die vernietiging van jou data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaar toerusting van 'n derde party wat jy gebruik het om toegang tot die webblad te verkry.

2.5 Jy vrywaar LitNet teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen LitNet ingestel word wat direk of indirek voortvloei as gevolg van jou gebruik van, of toegang tot, hierdie webblad.

2.6 LitNet behou die reg voor om hierdie webblad op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.

2.7 Jy is self verantwoordelik vir enige inhoud wat jy aan LitNet stuur, op die webblad laai of deur middel van LitNet aan derdes verstuur. LitNet is nie verantwoordelik vir die verlies van enige inhoud wat jy op die webblad laai of deur die webblad verstuur nie en dit is jou eie verantwoordelikheid om self 'n reserwekopie te maak.

2.8 Die opinies op die LitNet-blogs is dié van die blogger self. LitNet is slegs 'n passiewe kanaal vir die verspreiding van materiaal wat deur gebruikers op die webblad geplaas is. LitNet onderskryf nie enige inhoud op LitNet-blogs nie. Die inligting op LitNet-blogs word verskaf sonder enige waarborg.

2.9 Sonder om afbreuk te doen aan die algemene strekking van die voorafgaande, stem jy toe, wanneer jy enige publikasie of ander bydrae op die webblad of die LitNet-blogs plaas, tot moontlike benadeling as gevolg van laster deur ander gebruikers van LitNet wat op die webblad gepubliseer word. Sonder om afbreuk te doen aan die voorafgaande, vrywaar jy LitNet voorts teen enige lastereis wat jy teen 'n ander LitNet- gebruiker mag instel of wat deur sulke ander gebruikers teen jou ingestel word.

 
3. Privaatheid
 
3.1 Jy gee toestemming dat LitNet jou persoonlike inligting wat jy aan ons bekend maak deur jou gebruik van die webblad mag versamel. LitNet gebruik sulke persoonlike inligting slegs vir interne doeleindes om die funksionaliteit van die webblad te verbeter.

3.2 LitNet sal nie jou persoonlike inligting met derde partye deel sonder om vooraf jou toestemming te verkry nie, tensy LitNet in terme van die reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.

3.3 Lees LitNet se privaatheidskennisgewing hier.

 
4. Kopiereg
 
4.1 Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn behoort aan LitNet tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is.

4.2 Jy mag sodanige werke besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op jou hardeskyf maak, mits:

4.2.1. dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;
4.2.2. jy op alle kopieë 'n weergawe van ons kopiereg-kennisgewing vertoon;
4.2.3. jy nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van LitNet nie.
4.2.4. Opvoedkundiges mag egter leermateriaal van KlasKamer vir opvoedkundige doeleindes alleen gebruik.

4.3 Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in paragraaf 4.1 hierbo, bevestig LitNet dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur jou geskep is en wat jy aan LitNet stuur aan jou behoort. Wanneer jy enige artikels, bydraes of ander literêre werke op die webblad plaas, gee jy daarmee saam ook vir LitNet 'n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantièmevrye lisensie om die werke vir plasing op LitNet te gebruik. Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur jou aangebied word vir plasing op die webblad aan 'n derde party behoort, onderneem jy om LitNet daarvan in kennis te stel en vrywaar jy LitNet teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen LitNet mag instel.

4.4 Die handelsmerke en kentekens op LitNet is die geregistreerde, en waar toepaslik die nie-geregistreerde, handelsmerke van LitNet. Niks op LitNet mag so geïnterpreteer word om te beteken dat jy 'n lisensie of die reg verkry om enige handelsmerk sonder LitNet se toestemming te gebruik nie.

4.5 Jy mag nie ons intellektuele eiendom of dié van 'n derde party vir enige doel gebruik sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

4.6 Alle aansoeke vir die gebruik van ons intellektuele eiendom kan gerig word aan profetiennevh@gmail.com. Indien jy nie binne vyf besigheidsdae 'n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.

 
5. Skakels
 
5.1 Niemand mag 'n skakel, insluitend hiperskakels, rame, merkers of soortgelyke verwysing na enige deel van die webblad maak sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie. LitNet mag die toestemming te enige tyd wysig of terugtrek.

5.2 Alle aansoeke vir sodanige skakels kan gerig word aan profetiennevh@gmail.com. Indien jy nie binne vyf besigheidsdae 'n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.

 
6. Skakels na derde partye
 
6.1 Die webblad bevat skakels na ander webblaaie met informasie en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Alhoewel LitNet die skakels met sorg uitkies, kan ons geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sulke weblaaie nie. 'n Skakel op die webblad na 'n ander webblad beteken nie dat ons die inhoud van daardie webblaaie nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat ons daardie inhoud goedkeur nie.
 
7. Algemeen
 
7.1 LitNet mag hierdie gebruiksvoorwaardes te enige tyd wysig. Deur die webblad te besigtig verbind jy jouself tot die huidige weergawe van die gebruiksvoorwaardes. Jy besef dat dit jou plig is om jouself vertroud te maak met die opgedateerde weergawe van die gebruiksvoorwaardes.

7.2 'n Sertifikaat onderteken deur die webmeester sal prima facie bewys wees van die datum van publikasie, asook die bewoording van die huidige asook vorige weergawes van die gebruiksvoorwaardes.

7.3 Niks op die webblad moet geïnterpreteer word as 'n aanbod nie maar moet gesien word as 'n blote uitnodiging om met ons besigheid te doen.

7.4 Indien enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes nie ten volle afdwingbaar is nie, sal die oorblywende bepalings wel van krag bly.

7.5 Suid-Afrikaanse reg is van toepassing op hierdie gebruiksvoorwaardes asook op die verhouding tussen jou en LitNet in soverre dit jou gebruik van die webblad betref.

 


1. Introduction
 
1.1 By using the LitNet web page (www.litnet.co.za), any part of the web page (including OuLitNet [www.oulitnet.co.za], LitNet’s Facebook group and the LitNet blogs [https://blogs.litnet.co.za/]) or the LitNet newsletter (jointly known as the “web page“), you bind yourself to the terms and conditions contained herein. These terms and conditions become operational from the moment you access the web page for the first time and form a perpetual agreement between yourself and LitNet. If you do not wish to be bound by all of the following terms, please do not access, use and/or contribute to the web page.

1.2 LitNet is an independent Internet journal and is operated as a joint venture by Ligitprops 3042 CC and Media24 (“LitNet”).

1.3 LitNet strives toward the placement of original material and the open and unlimited exchange of ideas and opinions. The opions of the contributors to this home page are their own and do not necessarily reflect the opinion of the editorial staff or management of LitNet.

1.4 The services and information provided by this web page, are free of charge unless otherwise indicated. Although LitNet endeavours to ensure the quality and accuracy of the the services and information, you are not to assume that the information is necessarily correct and without errors, or that it is suitable for the purposes for which you intend to use it.

 
2. Limited Liability and Indemnity
 
2.1 You access and use this web page at your own risk.

2.2 It is your own responsibility to maintain the hardware, software and telecommunications lines that you may need to access the web page.

2.3 LitNet makes no guarantees or representations (tacit or implied) with regard to the web page or the contents thereof. Without waiving the general nature of the aforesaid, LitNet does not guarantee the truthfulness or correctness of any of the information appearing on the web page and it is your responsibility to determine the truthfulness and correctness thereof.

2.4 LitNet is not liable for any loss, expense or damages of whatsoever nature that you may incur as a result of your access to or use of the web page, including, but not limited to, any loss, expenses, or damages arising from the following:

2.4.1 incorrect information contained on the webpage;
2.4.2 unlawful access or amendment of the webpage by a third party;
2.4.3 the unavailability of the web page;
2.4.4 the destruction of your data or computer equipment, or the data or computer equipment of a third party, that you have used to gain access to the web page.

2.5 You indemnify LitNet against any demand, claim or legal action that may be instituted against LitNet, directly or indirectly resulting from your use of or access to this web page.

2.6 LitNet reserves the right to modify, upgrade, suspend or discontinue the webpage at any time and at its own discretion.

2.7 You are responsible for any content that you send to LitNet, upload onto the web page or send to third parties via LitNet. LitNet is not responsible for the loss of any content that you upload to or send via the web page and it is your own responsibility to make a reserve copy thereof.

2.8 The opinions on the LitNet blogs are those of the individual blogger. LitNet serves only as a passive conduit for the distribution of material placed on the web page by users. LitNet does not endorse any content displayed on the LitNet blogs. The information on LitNet blogs is provided without any guarantees.

2.9 Without detracting from the general nature of the foregoing, when you place any publication or other contribution on LitNet blogs, you agree to the possible prejudice you may suffer as a result of the defamatory statements of other users published on LitNet. Without waiving the aforesaid, you forthwith indemnify LitNet from any defamation claim that you may institute against another LitNet user, or that may be instituted by such other users against yourself.

 
3. Privacy
 
3.1 You agree that LitNet may collect the personal information that you present to us through your use of the web page. LitNet only uses such personal information for internal purposes in order to improve the functionality of the webpage.

3.2 LitNet will not share your personal information with third parties without your prior permission, unless LitNet is required to do so by law or it is necessary to do so in order to operate the webpage or if it is in public interest to disclose the information.

3.3 Read LitNet’s privacy notice here.

 
4. Copyright
 
4.1 All copyright and other intellectual property rights, including the lay out, design, characteristics, graphics and multimedia works displayed on the web page belong to LitNet unless such rights have been expressly reserved by the author before it was published on the webpage.

4.2 You may view, print and keep one copy of such works on your hard drive provided:

4.2.1 it is for your own personal use and will not be used for any commercial purpose;
4.2.2 you display a reproduction of our copyright on all copies;
4.2.3 you do not change the work to LitNet’s disadvantage.
4.2.4 Teachers may, however, use learning material displayed on KlasKamer for educational purposes.

4.3 Without waiving the provisions contained in paragraph 4.1 above, LitNet confirms that the copyright in contributions, articles and other literary works created by you and forwarded to LitNet by you, are your property. When you place any article, contribution or other literary work on the web page, you give LitNet a transferable, perpetual, worldwide and royalty free licence to use the works for placement on LitNet. Should the intellectual property placed by you on LitNet belong to a third party, you undertake to inform LitNet thereof and you indemnify LitNet from any claim that the owner of such intellectual property may institute against LitNet.

4.4 The trademarks and characteristics on LitNet are the registered, and where applicable the non-registered, trademarks of LitNet. Nothing on LitNet may be interpreted so as to mean that you have acquired a licence or a right to use any trademark without LitNet’s permission.

4.5 You may not use LitNet’s intellectual property or that of a third party for any purpose without obtaining our prior permission to do so.

4.6. All requests to use our intellectual property may be directed to profetiennevh@gmail.com. Should you not have received a response from us within five business days, you may accept that your application has been dismissed.

 
5. Links
 
5.1 No one may create a link, including hyperlinks, frames, markers or similar references to any part of the web page without obtaining our prior written permission. LitNet may, at any time, amend or withdraw such permission.

5.2 All applications for such links can be directed to profetiennevh@gmail.com. Should you not have received a response from us within five business days, you may accept that your application has been dismissed.

 
6. Links to Third Parties
 
6.1 The web page contains links to other web pages with information and other material created by third parties. Although LitNet carefully chooses the links, we cannot accept any liability for the content of such web pages. A link on the web page to another web page does not mean that the content of those web pages have been examined and it does also not mean that we have approved the content.
 
7. General
 
7.1 LitNet may amend these terms and conditions at any time. By viewing the web page, you bind yourself to the current version of the terms of use. It is your responsibility to familiarise yourself with the updated version and the terms of use.

7.2 A certificate signed by the web master will serve as prima facie proof of the date of publication, as well as the wording of the current and previous versions of the terms of use.

7.3 Nothing on the web page may be interpreted as an offer but must be seen as an invitation to do business.

7.4 Should any provision of these terms of use not be fully enforceable, the remaining provisions will remain in force.

7.5 South African law is applicable to these terms of use as well as the relationship between yourself and LitNet in so far as it concerns your use of the web page.

7.6 In the event that you breach any of the terms of use, we may, without further notice, take legal steps against you and you consent to compensate us for legal costs on an attorney and own client scale.

 

Top