Heilna du Plooy

Heilna du Plooy was vir meer as 20 jaar verbonde aan die vakgroep Afrikaans en Nederlands aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus en is tans professor en senior navorser in die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Skool vir Tale aan die NWU. Sy is die skrywer van ongeveer vyftig navorsingsartikels en hoofstukke in boeke oor Afrikaanse en Nederlandse prosa en poësie en doen die afgelope paar jaar veral navorsing oor die raakvlak tussen verhalende en liriese tekste. Sy het ’n aantal kortverhale gepubliseer, asook vertalings van gedigte. Daar het twee digbundels uit haar pen verskyn en ’n derde digbundel is tans ter perse.

 

Die Psalms in omdigting en vertaling

Heilna du Plooy Seminare en essays 2021-06-01

Heilna du Plooy was die afgelope 30 jaar as literêre adviseur betrokke by twee projekte waar die Psalms vir Bybelvertalings herbewerk is. In hierdie bydrae tot LitNet se miniseminaar oor die 2020-Bybelvertaling brei sy uit oor aspekte van die Psalm-omdigting waarmee sy te make gekry het.

Die koms en die vertrek van die oom: deel 3

Heilna du Plooy Fiksie 2020-12-18

"In die middel van die bed lê Hansie. Hy het ’n aandpak met satynlapelle aan en ’n wit formele hemp met fyn opnaaiseltjies. Hy het ’n donkerblou en silwer strikdas aan en blink skoene. Hy lyk of hy slaap."

Die koms en die vertrek van die oom: deel 2

Heilna du Plooy Fiksie 2020-12-17

"Hoe kan mens jou die verblindende skok van die twee jong mense wat hulle eersteling moes afgee, voorstel? Hoe sal iemand weet in watter oneindige stilte en leegheid hulle daar in hulle huis agterbly het? Want wat grootoupa geëis het, het net so gebeur."

Die koms en die vertrek van die oom: deel 1

Heilna du Plooy Fiksie 2020-12-15

"Ek en Annaleen ken mekaar al lank en ek kon nie onthou dat sy ooit vroeër van die oom gepraat het nie, nie eers een keer nie. Ek ken haar ma en tantes goed, want hulle woon op die dorp en kuier gereeld saam. Maar van hierdie oom het ek nog nooit gehoor nie. Waarom kom hy juis by Annaleen en Egbert bly? het ek gewonder."

Geloof en die digkuns: ’n gesprek met Heilna du Plooy

Pieter GR de Villiers, Heilna du Plooy Skrywersonderhoude 2020-09-03

"Die Afrikaanse kritiek is nog steeds baie afwysend en skerp teenoor werk met ’n christelik-godsdienstige inhoud terwyl werk met ’n ideologiese inhoud weer baie hoog aangeskryf word. Dit terwyl albei gaan oor oortuigings wat nie tasbaar of bewysbaar is nie."

Briewe uit Brielshoop deur Helene Olivier: ’n resensie

Heilna du Plooy Resensies 2019-01-23

"Die roman bevat inderdaad die meeste van die tiperende eienskappe van briefliteratuur. Soos soveel briefskrywers deur die eeue is Henna se briefskrywery ’n manier om haar alleenheid, selfs eensaamheid, op te hef, om uit te reik na ’n simpatieke en bekende oor."

Penseel-studentebundel: ’n resensie

Heilna du Plooy Resensies 2018-01-03

"Daarom is dit verblydend dat studente op eie stoom en uit eie geledere hulle skryfpogings bymekaarbring en uitgee. Dit gebeur by verskillende universiteite en is iets wat aangemoedig en aangeprys behoort te word, want hierdie onselfbewuste en selfs naïewe skryfoefeninge verskaf nie net ’n breë basis waarop latere skryfwerk as ’n piek kan voortbou nie, maar is as ’n oefenskool baie nodig."

Nou, hier deur Corné Coetzee: ’n resensie deur Heilna du Plooy

Heilna du Plooy Resensies 2017-12-12

"Vir my ontwikkel hierdie eenvoudige vloeiende verse met goeie ritmiese gang, ’n merkwaardige diepgang op verskillende maniere."

Sulamiet deur Lina Spies, ’n resensie

Heilna du Plooy Resensies 2017-03-06

"Lina Spies se poësie was nog altyd belydend en meditatief; dit was nog altyd persoonlik gekleur en mild verwoord; dit is poësie van ’n sagte stem, van inlewing meer as deklarasie, van nadenke en vraagstelling meer as van ontmaskering en geveg."

LitNet Akademies-resensie-essay: 1795 deur Dan Sleigh

Heilna du Plooy Resensies 2016-09-21

"Dit is ’n ryk roman wat eintlik 'in mondjesmaat' gelees moet word om die fyn afwerking van besonderhede en formulering tot sy reg te laat kom."

'n Resensie van Palindroom/Koesnaatjies met verwysing na Umberto Eco

Heilna du Plooy Argief 2016-02-22

"Toe sy [Umberto Eco se] uitgewers vir hom gesê het dat lesers nie maklik verder as die eerste 100 bladsye van The name of the Rose gaan lees nie, was sy antwoord: 'Die lesers wat wel verder as 100 bladsye lees, is die lesers wat ek vir my boek wil hê.'"

TT Cloete (31-05-24 – 29-07-15)

Heilna du Plooy In memoriam 2015-08-04

"Met die afsterwe van TT Cloete staan daar inderdaad ’n unieke biblioteek in ligte laaie."

Huldeblyk: TT Cloete

Heilna du Plooy PEN Afrikaans 2015-07-30

"Tog gaan dit nie net om wat 'n mens doen nie, maar juis en veral oor hoe jy dit doen. Dit is dan ook vir die kwaliteit, die styl en die aard van sy werk en lewe wat TT Cloete onthou sal word."

Om gister te lees

Heilna du Plooy Seminare en essays 2015-07-22

"Ons kan daarvan nie wegkom dat ’n geweldig groot persentasie van alle menslike standpunte met verloop van tyd verkeerd bewys word nie. As dit nie so was nie, sou daar geen verandering plaasgevind het nie."

Die onderrig van klassieke literêre tekste en die skoolkurrikulum

Carine Janse van Rensburg, Heilna du Plooy, Eep Francken, Joan Hambidge, Michael le Cordeur, Henning Pieterse, Lina Spies, Helize van Vuuren, Danie van Wyk 2014-11-14 Het die onderrig van klassieke literêre tekste nog plek in die skoolkurrikulum? ’n Paar kenners gee hul mening.
Top