LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. ’n Kern-doelstelling van LitNet Akademies is om Afrikaans as akademiese en vaktaal te bevorder, en derhalwe word slegs artikels wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskryf is, gepubliseer.

Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

Lees meer oor LitNet, die node vir akademiese skryfwerk en www.voertaal.nu.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za
LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-01-16

"In hierdie essay word geargumenteer dat die onderwys meer van ’n kunstige as ’n wetenskaplike aard vertoon, en dat die onderwyser eerder ’n pedagogiese kunstenaar as die aanbieder van resepmatige klasse behoort te wees."

Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif

Adéle Nel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-12-04

"Hierdie artikel fokus in die eerste plek op dié voorblad en titel as paratekste, met die klem op die wyse waarop die voorblad en die titel as drempels vir interpretasie dien."

Die meer “beskeie” opsies van ’n “buitestander”: M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteem

Hennie van Coller, Bernard Odendaal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-11-25

"Maar hoe tree ’n mens as buitelander, oftewel “buitestander”, tot ’n literatuursisteem soos die Afrikaanse toe as jy nie van huis uit met sodanige literêre gesag en aansien beklee is nie?"

“Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot”: Krog in gesprek met Pablo Picasso

Marlies Taljard LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-11-20

"So gesien, is die manier waarop Krog tekste met mekaar integreer, in mekaar inbed en met mekaar in gesprek laat tree, ikonies vir die wyse waarop sy die vorming van nuwe inklusiewe groepsidentiteite in Kleur kom nooit alleen nie vergestalt ..."

LitNet Akademies Jaargang 5(2) - Oktober 2008

2008-11-13 LitNet Akademies: Oktober 2008 Jaargang 5 (2)

Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters

Marius Crous LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-11-12

"In hierdie artikel word die vader-dogter-verhouding in die werk van vier gekanoniseerde digteresse, te wete Elisabeth Eybers, Olga Kirsch, Lina Spies en Joan Hambidge, ondersoek."

Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romans

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-11-05

"Hierdie artikel bespreek die uitbeelding van trauma in twee onlangse Afrikaanse romans: Stiltetyd deur Marita van der Vyver (2006) en Chinchilla deur Nanette van Rooyen (2007)."

’n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–1990

Desmond Painter LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-29

"Hierdie artikel bespreek die ontwikkeling van die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika van die middel-1970's tot 1990, met spesifieke verwysing na die pionierswerk van Dreyer Kruger en sy tydgenote by Rhodes Universiteit."

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-21

"Die geykte siening van die bondgenootskap tussen die ANC/SAKP en die Sowjetunie is dat dit ’n geleentheidshuwelik was, sonder ideologiese affiniteit."

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 2: Gevallestudies

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-21

"In die eerste aflewering van dié beskouing is gekyk na die ooreenkomste tussen die wêreldbeskouings van die USSR enersyds en die ANC en SA Kommunistiese Party andersyds."

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme

Rashid Begg, Sandra Troskie LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-09

"Die rol wat religie in die geskiedenis van politiek speel om die aspirasies, dominasie of belange van ’n persoon of groep te bevoordeel, is vandag goed bekend aan die sosiale wetenskappe."

LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008

2008-10-03 LitNet Akademies: Augustus 2008 Jaargang 5 (1)

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking

Matildie Thom Wium LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-02

"Die onbekendheid en onbemindheid van die meeste van Arnold van Wyk (1916–1983) se werke word sedert sy dood gereeld deur Suid-Afrikaanse musikoloë betreur."

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid

Mariëtte Koen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-02

"Vanaf 1994 is daar al baie gedebatteer oor moontlike faktore as oorsaak vir leerders se swak taalprestasie. In hierdie artikel wil ek nie op probleme fokus nie, maar eerder moontlike oplossings ondersoek."

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater

Willem Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-10-02

"Met hierdie artikel wil ek ’n gebruiksvriendelike inleiding tot hierdie filosowespan in Afrikaans beskikbaar stel."

Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis

Gerard de Kamper, Renée Marais LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-08-27

"In Nederland is daar al in 1574 begin om die koningshuis, die Huis van Oranje, met spesiaal vervaardigde keramiekvoorwerpe te gedenk. Sommige van hierdie gedenkvoorwerpe bevat ook teks."

’n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004–2007

Leti Kleyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-08-05

"Hierdie artikel verskaf ’n oorsig van die Afrikaanse poësie vir die tydperk 2004–2007. Boekpublikasies en aktiwiteite rondom die Afrikaanse poësie, soos die verteenwoordiging by kunstefeeste, radioprogramme en webtuistes word bespreek."

Stephan Bouwer (1948–1999): ’n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre

Neil Cochrane LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-22

"Ten spyte van sy beduidende bydrae tot die Afrikaanse literêre en kulturele wêreld is daar nog min akademiese studies oor sy werk onderneem."

Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan

Joan Hambidge LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-17

"Hierdie artikel bied ’n psigoanalitiese lesing van Dirk Jordaan se Die Jakkalssomer met besondere verwysing na die onopgeloste raaisel in die teks."

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad

Winfried Lüdemann LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-17

"In hierdie artikel word ’n mars vir koperblaasensemble bespreek wat tussen 1901 en 1904 in Duitsland geskryf en gepubliseer is deur ’n komponis met die naam August Bernhard Ueberwasser (1866–1925)."

Top