LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. ’n Kern-doelstelling van LitNet Akademies is om Afrikaans as akademiese en vaktaal te bevorder, en derhalwe word slegs artikels wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskryf is, gepubliseer.

Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

Lees meer oor LitNet, die node vir akademiese skryfwerk en www.voertaal.nu.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za
LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Na-beeld/Na-beelding: stedelike gelykenisse

Dirk van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-09-11

"’n Performatiewe ontleding van die metaprent-dinamiek van ’n grafiese druk van Norman Catherine, Mirror Mirror (1991), dien as vertrekpunt in ’n peiling van na-beeldingsprosesse wat optree in ’n portrettipe waar stedelike omgewings deel word van die uiteindelike portretgelykenis."

Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-09-03

"Die artikel lê klem op die verwoording en strategieë van postkoloniale verset deur die bespreking van struktuurmiddele soos: die rol van die outeur, verteller en fokalisering, die relativering van geskiedskrywing, die ondermyning van meesternarratiewe, die ervaring van ruimte en die konstruksie van die 'ander'."

"Te hel met heling, Niggie!": Wanneer traumanarratiewe tekort skiet

Thys Human LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-27

"In hierdie artikel word op kritiese wyse besin oor die helende funksie van traumanarratiewe aan die hand van Ingrid Winterbach se roman Niggie, wat teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog (1899–1902) afspeel."

LitNet Akademies Jaargang 6(2) - Augustus 2009

2009-08-21 LitNet Akademies: Augustus 2009 Jaargang 6(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van ...

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Frenette Southwood, Ondene van Dulm LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-21

"Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van uiterste belang in ’n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosio-etniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere gemeenskappe beperk is."

Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot abstraheerder

Johan C Coetzee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-05

"Daar word na ’n moontlike voorbeeld van Blum se werk as abstraheerder verwys en ook kortliks oor die rede vir sy diensbeëindiging bespiegel."

Inligtingsoorlogvoering, die opkomende magprojekteringinstrument: soeke na ’n definisie

Rianne van Vuuren LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-31

"Inligtingsoorlogvoering het ’n integrale deel van bykans alle internasionale konfliksituasies geword, met die mees prominente onlangse voorbeelde die Hamas-Israel-konflik, die Estland–Rusland-kuberoorlog en die Georgië-Rusland-oorlog."

Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-23

"Hierdie artikel ondersoek die voorkoms van die mise en abyme as tegniek in die roman Ander Lewens van André P. Brink."

Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ’n estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-15

"In hierdie artikel word die hoedanighede van die pedagogiese kunstenaarskap van Lorraine Frances Botha, dosent verbonde aan die Sentrum vir Onderwysontwikkeling van die Skool vir Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein, ondersoek."

Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-en-twintigste eeu?

Charl Wolhuter, Hennie Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-10

"Die doel van dié artikel is om te bepaal in watter mate die onderwysstelsels van die wêreld in staat is om suksesvol te antwoord op die eise van die een-en-twintigste eeu en watter verstellings nodig is."

De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?

Lizabé Lambrechts, Johann Visagie LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-02

"Ideologies-kritiese analise van die oorvloedige polemiese literatuur rondom 'De la Rey' toon dat die liedjie beskou kan word as ’n ideologies eensydige uitbeelding van Afrikaner-identiteit."

Die argument van 'n storie – Etienne van Heerden se Asbesmiddag

Chris van der Merwe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-06-25

"Ter inleiding word, in aansluiting by Jerome Bruner, twee wyses van kennisoordrag met mekaar vergelyk: die wetenskaplik-logiese en die narratiewe metode."

Die tydskrif Wurm (1966-1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing

Philip John LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-06-19

"Hierdie artikel handel oor die verskyning van die Afrikaanse avant-garde tydskrif of “little magazine” Wurm vanaf 1966 tot 1970 en oor die evaluering daarvan deur die Afrikaanse literêre establishment."

Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat

Heinrich van der Mescht LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-06-04

"Alhoewel Van Niekerk verklaar dat sy musiek gebruik om karakters mee in te kleur, is sy van mening dat daar nie verbande tussen die karakters in Agaat en haarself getrek moet word nie. Tog bevestig sy hoe belangrik musiek in haar eie lewe is en hoe belangrik musiek in die lewe van die karakters in die roman is."

LitNet Akademies Jaargang 6 (1) - Maart 2009

2009-05-13 LitNet Akademies: Maart 2009 Jaargang 6 (1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai Inhoudsopgawe 'Om leeg te word soos ’n skulp': verlies en verganklikheid in Die boek van ...

Nora and the Afrikaners: Thoughts about the impact of the first professional production Henrik Ibsen's Et dukkehjem (A Doll’s House) in Afrikaans

Temple Hauptfleisch, Hilda van Lill LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-05-13

"Die eerste plaaslik-geïnisieerde professionele aanbieding van ’n Ibsen-drama in Suid-Afrika was ’n Afrikaanse weergawe van Et dukkehjem (’n Pophuis, deur Paul De Groot herdoop na Geleende Geld om plaaslike gehore nie af te skrik nie), in ’n vertaling deur die merkwaardige mev. A.E. Carinus-Holtzhausen."

Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag

Benda Hofmeyr LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-05-07

"In hierdie artikel poog ek om die vraag aangaande die openbare rol van die akademikus as intellektueel te kontekstualiseer aan die hand van die hedendaagse globale, neoliberale 'regeer-mentaliteit'."

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit

Heinrich Grebe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-23

"Na aanleiding van die Afrikaanse negasie- en diminutiefsisteme word aangetoon hoe bepaalde identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is."

Die moderne strewe na artistieke outonomie: 'n Waardering vir 'n gefaalde projek

Frikkie Potgieter LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-16

"In hierdie artikel word geredeneer dat die moderne artistieke-outonomie-strewe ’n bydrae tot emansipasie in die algemeen gelewer het, hoofsaaklik deur die geweld verbonde aan korrespondensiedenke te ondergrawe."

Religie en Bernard Stiegler se "otium van die volk"

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-02

"In hierdie artikel word die eietydse filosoof Bernard Stiegler se begrip van die “otium van die volk” as nastrewenswaardige geestelike en politieke ideaal krities ondersoek."

Top