LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. ’n Kern-doelstelling van LitNet Akademies is om Afrikaans as akademiese en vaktaal te bevorder, en derhalwe word slegs artikels wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskryf is, gepubliseer.

Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

Lees meer oor LitNet, die node vir akademiese skryfwerk en www.voertaal.nu.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za
LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

LitNet Akademies Jaargang 6(3) - Desember 2009

LitNet 2009-12-21 LitNet Akademies: Desember 2009 Jaargang 6(3) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders ...

"ik hoop dat je mij toch verstaat" - Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda

Ena Jansen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-12-08

"Die artikel is ’n kort huldeblyk aan die Nederlandse digter Ad Zuiderent en boekstaaf sy betrekkinge met die Afrikaanse literêre omgewing by geleentheid van sy 65ste verjaardag."

Enkele tendense en uitdagings op die koppelvlak van bevolking, ontwikkeling en omgewing in Suid-Afrika

André Pelser LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-12-08

"Sedert die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika in 1998 in die Parlement ter tafel gelê is, was daar toenemende erkenning van owerheidskant van die verwantskap en interaksie tussen bevolking, plek en ontwikkeling, asook die koppeling tussen menslike aktiwiteite en die omgewing."

Die "wil tot vernuwing": N.P. Van Wyk Louw en Afrikaneridentiteit in die vroeë 20ste eeu

Karin Cattell LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-12-03

"In hierdie artikel word Louw se vernuwende konseptualisering van die funksie van geskiedenis, taal en godsdiens in Afrikanernasionalisme en -identiteit ondersoek teen die maatskaplike agtergrond van die jare dertig van die vorige eeu en binne die denkruimte van verwante interpretasies tussen 1902 en 1943."

"Dolosse as plaaslike munt": Geld en die Kuniese filosowe

Phlip Bosman LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-12-02

"Die artikel bied ’n interpretasie aan van Diogenes van Sinope se voorstel om, in sy ideale staat, die muntstelsel met dolosse te vervang."

Afrikaanse digters in gesprek met Breyten Breytenbach as digter

Louise Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-11-26

"Hierdie artikel fokus op daardie gedigte waarin Afrikaanse digters reageer op Breytenbach se digterspersoonlikheid, sy poëtika en sy poësie."

Cliff Richard: ’n Opvoedkundige waardering

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-11-25

"In hierdie artikel word geargumenteer dat daar gemeenskaplike hoedanighede tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die wêrelde van die kunste en die onderwys bestaan."

Taalwetgewing in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-11-12

"Taalwetgewing word toenemend beskou as ’n belangrike meganisme by die inrig van ’n ampstaalbestel in meertalige lande."

Sewe M-bleme vir Marlene (van Niekerk) en Marlene (Dumas): ’n Metatekstuele lesing van Memorandum: ’n verhaal met skilderye

Adéle Nel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-11-05

"Die doel van hierdie artikel is om ’n metatekstuele dialoog tussen Marlene van Niekerk in die roman Memorandum: ’n verhaal met skilderye (2005) en die beeldende kunstenaar Marlene Dumas se oeuvre te identifiseer."

Verwysings na klassieke musiek in Marlene van Niekerk se roman Agaat

Heinrich van der Mescht LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-10-22

"Marlene van Niekerk se roman Agaat (2004) het groot lof ontvang vir die ingewikkelde verwysings wat daarin voorkom. In hierdie artikel word die verwysings na klassieke musiek nagegaan."

Tegnologiese singulariteit en transendentale monisme: medeskeppers van volhoubare alternatiewe toekomste

Jan Hendrik Naude LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-10-01

"Die uitdaging is om die oënskynlik opponerende waardestelsels van die psigososiale sfeer en tegnologiese vooruitgang en denke met mekaar in lyn te bring ten einde ’n nuwe paradigma te skep wat tot ’n volhoubare hoë-orde-leefwyse sal lei."

Na-beeld/Na-beelding: stedelike gelykenisse

Dirk van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-09-11

"’n Performatiewe ontleding van die metaprent-dinamiek van ’n grafiese druk van Norman Catherine, Mirror Mirror (1991), dien as vertrekpunt in ’n peiling van na-beeldingsprosesse wat optree in ’n portrettipe waar stedelike omgewings deel word van die uiteindelike portretgelykenis."

Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-09-03

"Die artikel lê klem op die verwoording en strategieë van postkoloniale verset deur die bespreking van struktuurmiddele soos: die rol van die outeur, verteller en fokalisering, die relativering van geskiedskrywing, die ondermyning van meesternarratiewe, die ervaring van ruimte en die konstruksie van die 'ander'."

"Te hel met heling, Niggie!": Wanneer traumanarratiewe tekort skiet

Thys Human LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-27

"In hierdie artikel word op kritiese wyse besin oor die helende funksie van traumanarratiewe aan die hand van Ingrid Winterbach se roman Niggie, wat teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog (1899–1902) afspeel."

LitNet Akademies Jaargang 6(2) - Augustus 2009

2009-08-21 LitNet Akademies: Augustus 2009 Jaargang 6(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van ...

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Frenette Southwood, Ondene van Dulm LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-21

"Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van uiterste belang in ’n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosio-etniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere gemeenskappe beperk is."

Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot abstraheerder

Johan C Coetzee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-05

"Daar word na ’n moontlike voorbeeld van Blum se werk as abstraheerder verwys en ook kortliks oor die rede vir sy diensbeëindiging bespiegel."

Inligtingsoorlogvoering, die opkomende magprojekteringinstrument: soeke na ’n definisie

Rianne van Vuuren LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-31

"Inligtingsoorlogvoering het ’n integrale deel van bykans alle internasionale konfliksituasies geword, met die mees prominente onlangse voorbeelde die Hamas-Israel-konflik, die Estland–Rusland-kuberoorlog en die Georgië-Rusland-oorlog."

Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-23

"Hierdie artikel ondersoek die voorkoms van die mise en abyme as tegniek in die roman Ander Lewens van André P. Brink."

Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ’n estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-15

"In hierdie artikel word die hoedanighede van die pedagogiese kunstenaarskap van Lorraine Frances Botha, dosent verbonde aan die Sentrum vir Onderwysontwikkeling van die Skool vir Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein, ondersoek."

Top