LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. ’n Kern-doelstelling van LitNet Akademies is om Afrikaans as akademiese en vaktaal te bevorder, en derhalwe word slegs artikels wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskryf is, gepubliseer.

Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

Lees meer oor LitNet, die node vir akademiese skryfwerk en www.voertaal.nu.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za
LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat

Irma du Plessis LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-09-28

"Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene van Niekerk se Agaat aan die orde gestel word? Wat is op die spel in ’n “politieke” ontleding van Agaat en wel in die partikularistiese terme van Afrikanernasionalisme?"

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché

Joan-Mari Barendse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-09-16

"In hierdie artikel word ’n vergelykende studie onderneem van Die mugu (1959) deur Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Fouché. Die tradisionele definisies van vergelykende literatuurstudie fokus op die vergelyking van tekste uit verskillende tale en lande en is nie geskik vir hierdie ondersoek nie."

Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag en Die Nuwe Brandwag

Annemie Stimie LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-09-09

"Die hipotese van hierdie artikel is dat Afrikanernasionalisme, soos geteoretiseer deur geskiedkundiges en politieke wetenskaplikes, nie rekening hou met kulturele (spesifiek musiek-) diskoerse nie."

Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800-1920

Gerald Groenewald LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-09-02

"Hierdie artikel gaan die vestiging, verspreiding en gebruik van Afrikaans as lingua franca na in prekoloniale en koloniale Namibië tot die Suid-Afrikaanse oorname, toe die taal amptelike status verwerf het."

Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan

Marlies Taljard LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-08-18

"Die artikel ondersoek die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en identiteit in ’n postmodernistiese poësieteks, Kleur kom nooit alleen nie."

André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis

Philip John LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-08-13

"Die artikel lewer ’n pleidooi vir ’n meer sistematiese ondersoek na Afrikaanse populêre letterkunde en ontwikkelings daarin."

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance

Nini Bennett LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-08-06

"Wat vandag lyk na ’n sinlose en bisarre praktyk, was in die Middeleeue roetine: die beskuldigdes (diere) is formeel gedagvaar en voor ’n hof gedaag; diere het die reg op verdediging gehad en is ook gevonnis, byvoorbeeld gehang, verbrand of toegesluit in ’n tronk."

LitNet Akademies Jaargang 7(2) - Augustus 2010

2010-08-06 LitNet Akademies: Augustus 2010 Jaargang 7(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander ...

Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode

Ernst Wolff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-29

"In hierdie artikel word ’n interpretasie van Martin Versfeld se vroeë boek, Oor gode en afgode (1948), aangebied. Die doel van die artikel is om die belangrikste deurlopende argumente van die vyf afsonderlike opstelle van die boek te rekonstrueer en hulle onderlinge verband aan te toon."

Eros en lewe in die 21ste eeu

Bert Olivier LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-21

"Hierdie artikel is ’n poging om die onverbreeklike verband tussen Eros in die omvattende sin van (verskillende manifestasies van) liefde enersyds, en lewe, andersyds, te ondersoek."

’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak

Elbie Adendorff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-15

"Die implementering van ’n meertalige taalbeleid in Suid-Afrika vereis die leer en onderrig van Afrikaans as ’n tweede of addisionele taal – meer spesifiek die onderrig van Afrikaans vir spesifieke doeleindes aan volwasse leerders."

Die uniekheid van die menslike denke

Danie Strauss LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-07-08

"Denke kan nie losgemaak word van begrippe en argumente nie, van die aard van analitiese denke en van die onderskeiding tussen waarheid en geldigheid."

Afrikanerskap en taal by 'n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890's

Jaap Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-06-30

"Met verwysing na die Genootskap van Regte Afrikaanders se onderskeid tussen Afrikaners met Engelse, Hollandse en Afrikaanse harte onderskeidelik gee die outeur ’n oorsig van die houdings van ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele teenoor Afrikanerskap en die keuse van ’n kultuurtaal."

Onderweg na goeie wetenskap. Ewekniebeoordeling: betroubare weegskaal of vyfde wiel aan die wa?

Braam Roux LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-06-18

"Omdat beoordeling ’n kerndeel van goeie wetenskapsbeoefening uitmaak, is dit die doel van hierdie artikel om hierdie kritiek behoorlik aan die orde te stel en aan deeglike analise en evaluasie te onderwerp wat daarop sal dui dat hierdie stelsel ernstige beperkinge het en dat ’n meer bevredigende beoordelingsbenadering nodig is."

’n Voorlopige verkenning van postapartheid Afrikaanse protesmusiek

Burgert A Senekal, Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-06-03

"Teen die agtergrond van internasionale diskoerse rondom betrokkenheid en protesmusiek verskaf hierdie artikel ’n oorsig oor die lirieke van hedendaagse Afrikaanse protesmusiek."

’n Taalwet vir Suid-Afrika? Die rol van sosiolinguistiese beginsels by die ontleding van taalwetgewing

Theodorus du Plessis LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-05-27

"Kan ’n nasionale taalwet sukses behaal as wetlike intervensie by die implementering van ’n taalbeleid, en onder watter omstandighede word sodanige sukses behaal?"

Identifisering met die held en die emosionele betrokkenheid van kykers by rolprentdramas

Francois Human LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-05-14

"Die outeur van hierdie artikel het 270 riglyne en tegnieke vir die skep van effektiewe identifikasie met karakters uit bestaande bronne geïdentifiseer. Hierdie riglyne en tegnieke is breedweg in vyf kategorieë ingedeel, naamlik: behoeftes, motiverings en doelwitte; persoonlikheidseienskappe; fisiese eienskappe; omstandighede; en handeling."

Die politiek van broederskap: Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Jane Alexander se The Butcher Boys

Jaco Barnard-Naudé LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-05-05

"Hierdie bydrae argumenteer dat Jane Alexander se bekende beeldhouwerk, The Butcher Boys (1985), nie eenvoudig negatiewe estetiese kommentaar lewer op die modernistiese verstaan van broederskap wat die ideologiese vergrype van apartheid onderlê het nie ..."

’n Lang blik op Westerse moderniteit

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-04-15

"As deel van ’n omvattende ondersoek oor die werk van Bernard Stiegler en uitgevoerde Europese moderniteit word in hierdie artikel ’n weergawe van die Westerse moderniteit aangebied waarvolgens die tegnologiese, teologies-filosofiese en sosio-institusionele oorspronge en kenmerke daarvan herlei word na die drie honderd jaar tussen 1150 en 1450."

Tussen mans: 'n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se 'n Ander land

Marius Crous LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-04-08

"Hierdie artikel is ’n poging om ’n ander perspektief te gee op Karel Schoeman se bekroonde roman ’n Ander land (1984). Die roman word gelees aan die hand van die teoretiese raamwerk wat gebaseer is op Eve Sedgwick se werk."

Top