Hennie van Coller

Hendrik Petrus (Hennie) van Coller is uitstaande professor (emeritus) en navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat, en redakteur van die nuwe en hersiene, driedelige Perspektief en profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis (2016). Hy publiseer vertalings van Nederlandse gedigte van Luuk Gruwez (Bandelose gedigte, 2007) en is self ’n gepubliseerde digter (Soom, 2012). Sy belangrikste publikasies is die bundels opstelle Tussenkoms (1990) en Tussen stand (2009). Hy publiseer veral oor literêre geskiedenis, onder andere as hoofredakteur van en bydraer tot Verbintenis en venster: Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede − ’n literatuurgeskiedenis in Afrikaans (2019) en ’n hoofstuk in The Cambridge history of South African literature. Hy is voorsitter van die Letterkundekommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en ’n voormalige voorsitter van dié Akademie, en is ook lid van ASSAf.

Hennie van Coller: effe "stadiger" deesdae, maar niks minder polemies

Melt Myburgh, Hennie van Coller Onderhoude 2021-06-08

"Ek het koppe gestamp met Jan van der Merwe (ANC-lid); JC Kannemeyer oor ’n boel onwaarhede in sy Leroux-biografie; ’n hele reeks rektore oor Afrikaans as onderrigtaal, veral Jonathan Jansen, wat verantwoordelik was vir die nekomdraai van Afrikaans by die UV; oor die verskuiwing van die Steyn-standbeeld, ens."

Wesens: “Wie was eerste hier?”

Hennie van Coller, Anthea van Jaarsveld Film 2021-05-04

"Uiteindelik is hierdie film ’n kinematografiese narratief van grond, Suid-Afrika, die mense wat dit bewoon en die Groot Verhale (mites) waaraan elke groep glo."

Reaksie op Michael le Cordeur se mening oor Kaaps in die Afrikaans-kurrikulum

Hennie van Coller, Jaap Steyn Akademies en skole 2020-11-20

"Sluit Kaaps die moderne Engelse woorde in wat altans in Standaardafrikaans nie erken word nie? Vir baie gebruikers van laasgenoemde vorm van Afrikaans is dié groot hoeveelheid Engels in Kaaps ’n belangrike struikelblok in die aanvaarding daarvan. Dit voel vir party van hulle of dit onbewus ’n polities korrekte kortpad na verengelsing is."

Vroulike karaktersubjektiwiteit: die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-08-06

"Die onderliggende hipotese is dat Baker hardnekkig haar eie weg ingeslaan en bly skryf het oor vroue se strewe na ’n ander identiteit as dié van die onderdanige vrou, en die gestereotipeerde voorstelling daarvan."

Female character subjectivity: the strategic use of nomadic writing by Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel Academic research 2020-08-06

"All her novels dealt with women in crises, often in precarious personal relationships. It is possible, even probable, that this subject matter negatively impacted on the literary reception of her work."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika. Deel 2 deur WAM Carstens en Edith Raidt

Hennie van Coller Seminare en essays 2020-01-08

"Hier staan Afrika in die sentrum en gaan die storie eintlik oor hoe Afrikaans wortel geskiet het in Suidelike Afrika."

Grensgeval deur Marita van der Vyver: ’n resensie

Hennie van Coller Resensies 2020-01-07

"Grensgeval is ’n onderhoudende boek met genoeg storiekinkels én diepgang om te boei."

Afrikaans as onderrigtaal: ’n spesiale "vergunning"?

Hennie van Coller Universiteitseminaar | University Seminar 2019-03-05

"Daar is oorvloedige bewyse dat daar ’n stryd teen Afrikaans woed; dalk ten dele begryplik in ’n bepaalde perspektief wat uit die oog verloor dat Engels op presies dieselfde wyse as Afrikaans baat gevind het by apartheid én dat ’n taal nooit (behalwe in ’n diktatuur) pa kan staan vir sondes van (sommige van) sy sprekers nie."

Becoming: The role of numinosity and mysticism in Sondag op ’n voëlplaas (2013) by Johann Nell.

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Academic research 2017-11-28

"Nell's text thus, especially by its use of numinous and mystical elements, provides a provocative and profound perspective on the human soul and the continuous quest for psychological integration."

Wording: die rol van die numineuse en mistiek in Sondag op ’n voëlplaas (2013) deur Johann Nell

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-28

"Binne die konteks van ander tekstuele middele lewer Nell se teks, veral deur die gebruik van numineuse en mistieke elemente, dus ’n kragtige blik op die menslike siel en die voortdurende soeke na psigiese integrasie."

Die wêreld van Charlie Oeng: ’n resensie

Hennie van Coller Resensies 2017-07-18

"Van Heerden bereik met hierdie roman weer die peil van sy beste werk."

Akademiepryse 2017: LW Hiemastraprys vir niefiksie aan Carel van der Merwe

Hennie van Coller Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Donker Stroom deur Carel van der Merwe vul die bestaande navorsing oor die enigmatiese Eugène Marais op  voortreflike wyse aan."

Karel Schoeman: ’n huldeblyk deur Hennie van Coller

Hennie van Coller In memoriam 2017-05-11

"Schoeman was nog altyd ’n skrywer wie se werk aansluit by die Afrikaanse prosatradisie, maar wat dan bakens versit deur sy radikale uitholling van die tradisie."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die taal van been deur Heilna du Plooy

Hennie van Coller Resensies 2016-05-17

"Kyk jy dieper as die skedel, vind jy die mens; ondersoek jy verskynsels soos vigs, regstellende aksie of geweldsmisdade, is daar altyd 'n ondergrond waarteen jy dit as 't ware moet 'lees' en begryp, en kyk jy dieper as die oppervlak van hierdie roman, vind jy weggesteekte lae betenisse."

Literary prestige: The case of Eleanor Baker

Marian Human-Nel, Hennie van Coller Academic research 2016-02-19

"Although the female perspective that Baker consistently applied is convincing, the typically "feminine" themes of homes and relationships most probably led directly to negative evaluations by male critics and were responsible for her marginalised position in the Afrikaans literary canon."

Top