Hennie van Coller

H.P. (Hennie) van Coller is uitstaande professor (emeritus) en navorsingsgenoot aan die  Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein. Hy is die skrywer van meer as 140 eweknie-beoordeelde artikels in geakkrediteerde tydskrifte; 40 hoofstukke in boeke; en skrywer en/of redakteur van 25 boeke. Sy belangrikste publikasies is Tussenkoms. Literêre opstelle (1990), Tussenstand. Literêre opstelle (2009), die literatuurgeskiedenisse Perspektief en profiel. ’n Literatuurgeskiedenis (2016), Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede. ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis (2019) en Blitsverkopers, beeldvorming en bemarking (2021). Hy is ’n voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sy vertalings van gedigte deur Luuk Gruwez, Bandelose gedigte, is in 2009 gepubliseer en sy digbundels Soom in 2011 en Helaas in 2022. ’n Bundel rubrieke, ’n Pampoen vir Kersfees, word in 2020 gepubliseer en poësievertalings uit Nederlands, Weerbare weemoed, in 2021. Hy is veelvuldig bekroon met die Eeufeesmedalje én navorsingsmedalje van die Universiteit van die Vrystaat, die EURIAS Senior Navorsingsgenootskap, die Elisabeth Eybers-beurs, die Gustav Preller-prys vir literatuurwetenskap en die D.F. Malan-prys vir uitsonderlike bydrae tot Afrikaans. In 2021 was hy mede-ontvanger van die Jan H. Marais-prys vir ’n uitstaande wetenskaplike bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal en hy ontvang in 2022 die N.P. Van Wyk Louw-medalje van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns.

An analysis of the stage adaptation of Die mugu (Etienne Leroux) by Pieter Fourie as creative rewriting: a genological study

Hennie van Coller, Anthea van Jaarsveld Academic research 2023-11-19

"Genre indications such as 'novel', 'drama', 'autobiography', etc. play a determining role in these expectations as the reader entertains certain preconceptions of specific genres. Recognising certain genre conventions in the original text actually becomes a prerequisite for finding meaning in the new text."

’n Ontleding van die verhoogverwerking van Die mugu (Etienne Leroux) deur Pieter Fourie as kreatiewe herskrywing: ’n genologiese studie

Hennie van Coller, Anthea van Jaarsveld LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2023-11-19

"In Leroux se werk word dit duidelik dat hy dikwels verskillende wêrelde gelyktydig aan bod kan stel en dus vir die leser verskillende wêrelde uit een narratief kan oproep. Om sulke grensoorskrydingsmomente te kan skep, gebruik Leroux ’n hele aantal truuks wat dikwels nou by dramatiese konvensies aansluit."

Die rumoerige swart nar: Hennie van Coller oor Etienne Leroux

Hennie van Coller Boeke en skrywers 2022-11-05

Hennie van Coller neem die lewe en werk van Etienne Leroux onder die loep.

Geheime van blitsverkopers in Afrikaans

Ena Jansen, Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Skrywersonderhoude 2022-03-16

"Reeds in 1979 het ek op ’n dag aan Charles Malan gesê dat as hy my sou sê waar ’n persoon gestudeer het, wie sy vriende (en vyande) is, ens, dan sou ek voorspel wat die beoordeling van sy werk sal wees." – Hennie van Coller oor sy en Joanita Erasmus-Alt se Blitsverkopers, beeldvorming en bemarking.

’n Persoonlike huldeblyk aan Jaap Steyn

Hennie van Coller In memoriam 2021-09-06

"Afrikaans het ’n paar groot biograwe, van wie Jaap Steyn een was."

Hennie van Coller: effe "stadiger" deesdae, maar niks minder polemies

Melt Myburgh, Hennie van Coller Onderhoude 2021-06-08

"Ek het koppe gestamp met Jan van der Merwe (ANC-lid); JC Kannemeyer oor ’n boel onwaarhede in sy Leroux-biografie; ’n hele reeks rektore oor Afrikaans as onderrigtaal, veral Jonathan Jansen, wat verantwoordelik was vir die nekomdraai van Afrikaans by die UV; oor die verskuiwing van die Steyn-standbeeld, ens."

Wesens: “Wie was eerste hier?”

Hennie van Coller, Anthea van Jaarsveld Film 2021-05-04

"Uiteindelik is hierdie film ’n kinematografiese narratief van grond, Suid-Afrika, die mense wat dit bewoon en die Groot Verhale (mites) waaraan elke groep glo."

Reaksie op Michael le Cordeur se mening oor Kaaps in die Afrikaans-kurrikulum

Hennie van Coller, Jaap Steyn Akademies en skole 2020-11-20

"Sluit Kaaps die moderne Engelse woorde in wat altans in Standaardafrikaans nie erken word nie? Vir baie gebruikers van laasgenoemde vorm van Afrikaans is dié groot hoeveelheid Engels in Kaaps ’n belangrike struikelblok in die aanvaarding daarvan. Dit voel vir party van hulle of dit onbewus ’n polities korrekte kortpad na verengelsing is."

Vroulike karaktersubjektiwiteit: die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-08-06

"Die onderliggende hipotese is dat Baker hardnekkig haar eie weg ingeslaan en bly skryf het oor vroue se strewe na ’n ander identiteit as dié van die onderdanige vrou, en die gestereotipeerde voorstelling daarvan."

Female character subjectivity: the strategic use of nomadic writing by Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel Academic research 2020-08-06

"All her novels dealt with women in crises, often in precarious personal relationships. It is possible, even probable, that this subject matter negatively impacted on the literary reception of her work."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika. Deel 2 deur WAM Carstens en Edith Raidt

Hennie van Coller Seminare en essays 2020-01-08

"Hier staan Afrika in die sentrum en gaan die storie eintlik oor hoe Afrikaans wortel geskiet het in Suidelike Afrika."

Grensgeval deur Marita van der Vyver: ’n resensie

Hennie van Coller Resensies 2020-01-07

"Grensgeval is ’n onderhoudende boek met genoeg storiekinkels én diepgang om te boei."

Afrikaans as onderrigtaal: ’n spesiale "vergunning"?

Hennie van Coller Universiteitseminaar | University Seminar 2019-03-05

"Daar is oorvloedige bewyse dat daar ’n stryd teen Afrikaans woed; dalk ten dele begryplik in ’n bepaalde perspektief wat uit die oog verloor dat Engels op presies dieselfde wyse as Afrikaans baat gevind het by apartheid én dat ’n taal nooit (behalwe in ’n diktatuur) pa kan staan vir sondes van (sommige van) sy sprekers nie."

Becoming: The role of numinosity and mysticism in Sondag op ’n voëlplaas (2013) by Johann Nell.

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Academic research 2017-11-28

"Nell's text thus, especially by its use of numinous and mystical elements, provides a provocative and profound perspective on the human soul and the continuous quest for psychological integration."

Wording: die rol van die numineuse en mistiek in Sondag op ’n voëlplaas (2013) deur Johann Nell

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-28

"Binne die konteks van ander tekstuele middele lewer Nell se teks, veral deur die gebruik van numineuse en mistieke elemente, dus ’n kragtige blik op die menslike siel en die voortdurende soeke na psigiese integrasie."

Top