Hennie van Coller

Hendrik Petrus (Hennie) van Coller, navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat en buitengewone professor aan die Noordwes-Universiteit, is redakteur van die nuwe driedelige Perspektief en profiel. ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Hy is ’n poësievertaler (Bandelose gedigte van Luuk Gruwez, 2007) en ’n gepubliseerde digter (Soom, 2012). Sy belangrikste publikasies is die bundels opstelle Tussenkoms en Tussenstand. Hy publiseer veral oor literêre geskiedenis, oa ’n hoofstuk in die Cambridge South African Literary History. Hy is voorsitter van die Letterkundekomissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ’n vorige voorsitter van dié akademie en ook lid van ASSAF.

LitNet Akademies-resensie-essay: Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika. Deel 2 deur WAM Carstens en Edith Raidt

Hennie van Coller Seminare en essays 2020-01-08

"Hier staan Afrika in die sentrum en gaan die storie eintlik oor hoe Afrikaans wortel geskiet het in Suidelike Afrika."

Grensgeval deur Marita van der Vyver: ’n resensie

Hennie van Coller Resensies 2020-01-07

"Grensgeval is ’n onderhoudende boek met genoeg storiekinkels én diepgang om te boei."

Afrikaans as onderrigtaal: ’n spesiale "vergunning"?

Hennie van Coller Universiteitseminaar | University Seminar 2019-03-05

"Daar is oorvloedige bewyse dat daar ’n stryd teen Afrikaans woed; dalk ten dele begryplik in ’n bepaalde perspektief wat uit die oog verloor dat Engels op presies dieselfde wyse as Afrikaans baat gevind het by apartheid én dat ’n taal nooit (behalwe in ’n diktatuur) pa kan staan vir sondes van (sommige van) sy sprekers nie."

Becoming: The role of numinosity and mysticism in Sondag op ’n voëlplaas (2013) by Johann Nell.

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller Academic research 2017-11-28

"Nell's text thus, especially by its use of numinous and mystical elements, provides a provocative and profound perspective on the human soul and the continuous quest for psychological integration."

Wording: die rol van die numineuse en mistiek in Sondag op ’n voëlplaas (2013) deur Johann Nell

Joanita Erasmus-Alt, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-28

"Binne die konteks van ander tekstuele middele lewer Nell se teks, veral deur die gebruik van numineuse en mistieke elemente, dus ’n kragtige blik op die menslike siel en die voortdurende soeke na psigiese integrasie."

Die wêreld van Charlie Oeng: ’n resensie

Hennie van Coller Resensies 2017-07-18

"Van Heerden bereik met hierdie roman weer die peil van sy beste werk."

Akademiepryse 2017: LW Hiemastraprys vir niefiksie aan Carel van der Merwe

Hennie van Coller Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Donker Stroom deur Carel van der Merwe vul die bestaande navorsing oor die enigmatiese Eugène Marais op  voortreflike wyse aan."

Karel Schoeman: ’n huldeblyk deur Hennie van Coller

Hennie van Coller In memoriam 2017-05-11

"Schoeman was nog altyd ’n skrywer wie se werk aansluit by die Afrikaanse prosatradisie, maar wat dan bakens versit deur sy radikale uitholling van die tradisie."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die taal van been deur Heilna du Plooy

Hennie van Coller Resensies 2016-05-17

"Kyk jy dieper as die skedel, vind jy die mens; ondersoek jy verskynsels soos vigs, regstellende aksie of geweldsmisdade, is daar altyd 'n ondergrond waarteen jy dit as 't ware moet 'lees' en begryp, en kyk jy dieper as die oppervlak van hierdie roman, vind jy weggesteekte lae betenisse."

Literary prestige: The case of Eleanor Baker

Marian Human-Nel, Hennie van Coller Academic research 2016-02-19

"Although the female perspective that Baker consistently applied is convincing, the typically "feminine" themes of homes and relationships most probably led directly to negative evaluations by male critics and were responsible for her marginalised position in the Afrikaans literary canon."

#Feesmustfall: perspektiewe op Afrikaans as 'n taal vir universiteite

Hennie van Coller Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-19

"Té gou word ook vergeet dat meertaligheid oënskynlik duur is, maar dat mensepotensiaal wat deur eentaligheid verlore gaan, 'n veel groter prys impliseer."

Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker

Marian Human-Nel, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-02-18

Het die vroulike perspektief en tematiek in Eleanor Baker se werk haar plek in die kanon negatief geraak? Marian Human-Nel en Hennie van Coller ondersoek Baker se literêre prestige.

André P Brink se nalatenskap aan die letterkunde

Hennie van Coller 2015-02-17 "Wanneer Brink se plek in die Afrikaanse letterkunde bepaal word, kan hy ook nie bloot as skrywer van bellettristiese prosatekste beoordeel word nie. Brink was ’n formidabele teoretikus, kritikus, vertaler en seker een van die belangrikste kanoniseerders in die Afrikaans letterkunde ..."

Resensie-gesprek: Volledige kodes ontbreek dikwels by kommunikasie

Hennie van Coller 2012-10-18 "Dit laat my altyd dink aan Lena van Wyk wat 37 keer (of was dit op 37 plekke?) geprikkel is deur ’n boek van Etienne Leroux – en sy het hierdie reaksie gehad bloot op ’n klompie aanhalings uit die boek. Stel jou haar toestand voor as sy die werklike boek sou gelees het!"
Top