Theo Neethling

Theo Neethling is sedert 1 April 2009 ’n professor en hoof van die Departement Politieke Studie en Regeerkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy het in 1989 ’n MA-graad van die destydse Potchefstroomse Universiteit vir CHO (nou Noordwes-Universiteit) verwerf en in 1992 ’n DLitt et Phil-graad van die Universiteit van Suid-Afrika ontvang, albei in internasionale politiek. Ná ’n dienstydperk in die destydse Departement van Staatkundige Ontwikkeling in Pretoria het hy by die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Krygskunde (Militêre Akademie) aangesluit, waar hy aangestel is as senior navorser in die Sentrum vir Militêre Studie. In 2002 is hy aangestel as medeprofessor in politieke wetenskap en in 2005 tot professor bevorder. In dié verband het hy ook van 2003 tot vroeg-2009 gedien as voorsitter van die Departement Politieke Wetenskap (Mil) in die Fakulteit Krygskunde, totdat hy by die Universiteit van die Vrystaat diens aanvaar het. 

Neethling is die skrywer, en medeskrywer in enkele gevalle, van meer as 150 gepubliseerde uitsette in wetenskaplike en populêr-wetenskaplike publikasies, waaronder 49 artikels in geakkrediteerde wetenskaplike joernale en 19 hoofstukke in vakkundige boeke. Dié publikasies het in Suid-Afrika, Australië, Duitsland, Ethiopië, Indië, Kanada, Pakistan, die Russiese Federasie, Singapoer, Slowenië, Switserland, die Tsjeggiese Republiek, die VSA, Brittanje en Zimbabwe verskyn. Hy het ook reeds 74 navorsingsvoordragte by nasionale en internasionale konferensies en kongresse gelewer. In dié verband het sy projekte hom geneem na buitelandse regerings- en akademiese instellings in al vyf Afrika se streke, Asië, Australië, Europa en Noord Amerika. Hy het ook al in die buiteland as besoekende dosent opgetree by akademiese instellings, waaronder die Osaka-universiteit in Japan se Skool vir Internasionale Openbare Beleid as mees onlangse optrede. Hy dien tans in die redaksionele rade van drie akademiese tydskrifte, naamlik: Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies, Cyber, Intelligence and Security (Israel) en Ante Portas – Security Studies (Pole), en tot onlangs die Journal of Contemporary History / Joernaal vir Eietydse Geskiedenis. Hy geniet sedert 2009 erkenning van die Nasionale Navorsingstigting as ʼn gegradeerde navorser en sy velde van belangstelling en spesialisasie is veral Afrika se internasionale verhoudinge, veiligheidstudies in die Afrikakonteks, en Suid-Afrika se buitelandse verhoudinge. 

Ontplooiing van die SANW te midde van COVID-19

Marli van Eeden, Theo Neethling Onderhoude 2020-06-18

Theo Neethling lewer kommentaar oor die ontplooing van die weermag tydens die COVID-19-pandemie, deels met verwysing na sy 2017-LitNet Akademies-artikel.

China’s first overseas military base in Djibouti: A contextualisation of the objectives, political interests and future prospects

Theo Neethling Academic research 2019-09-25

“This article touches on the features of China’s military base in Djibouti and what some observers regard as the newly created Chinese gateway to Africa.”

China se eerste oorsese militêre basis in Djiboeti: ’n kontekstualisering van die oogmerke, politieke belange en toekomsmoontlikhede

Theo Neethling LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-09-25

“Diplomatieke bande tussen China en Djiboeti bestaan reeds sedert 1997, maar dit was eers meer onlangs dat China sy voetspoor in dié klein Afrikastaat verdiep het.”

An overview of the problems concerning the modernisation of the SANDF for participation in multinational peace support operations in Africa

Theo Neethling Academic research 2017-07-11

"This article revisits the reasoning of authoritative defence analysts that a too heavy focus on the primary function of the SANDF has not facilitated or enabled the execution of the secondary or non-traditional tasks – tasks which the SANDF increasingly had to assume as a foreign-policy instrument after 1994."

’n Oorsig van die problematiek rakende die modernisering van die SANW vir deelname aan multinasionale vredesteunoperasies in Afrika

Theo Neethling LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-07-11

"Uiteindelik is die vraag of die SANW beter befonds kan word om dit in ooreenstemming te bring met die blywende verwagting dat die SANW ’n rol in vredesteunoperasies in Afrika sal speel, asook om ’n sleutelrol in die verwagte Afrika-bystandsmag te vervul."

Top