LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)

Trust vir Afrikaanse Onderwys

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

 


LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlynjoernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer.

Hierdie spesifieke been van LitNet Akademies bevat artikels van geesteswetenskaplike aard. Al hierdie artikels vorm deel van die aanlynjoernaal LitNet Akademies.

Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers.

LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) skakel nou met ons onderafdelings vir:

Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

  • LitNet Akademies se Godsdienswetenskappe-afdeling is oop vir voorleggings. Stuur jou artikel aan [email protected].
  • LitNet Akademies sal voortaan R9 000 betaal vir elke nuwe voorlegging wat vanaf 1 Julie 2016 ontvang en vir publikasie aanvaar word.
  • LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.
  • Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.
  • LitNet Akademies se Godsdienswetenskappe-afdeling is nie konfessioneel of kerklik verbonde nie. Skrywers kan dus nie veronderstel dat hul oortuigings deur die lesers van die joernaal gedeel word nie.

Klik hier vir stylriglyne vir voorleggings en laai die voorleggingsvorm wat saam met artikels gestuur moet word, hier af.

Godsdienswetenskappe-redakteur
Pieter G.R. de Villiers (DTh, ThDrs)
E-pos: [email protected]
Bioskets

 

Die nugtere mistiek van Andrew Murray

Pieter GR de Villiers LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-28

"Hierdie revisionêre herbesinning oor Murray se mistiek onderstreep dat die mistiek, soos Murray geskryf het, ’n wesenlike, selfs natuurlike, kenmerk van godsdienstige ervaring is en daarom ’n noodsaaklike plek in die godsdienstige diskoers het."

Die Belharbelydenis, die Bybel en Jesus van Nasaret

Sakkie Spangenberg LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-23

"Hoekom het die bevrydingsteoloë eers in die 20ste eeu ontdek dat die Drie-eenheid aan die kant van armes en onderdruktes staan? [...] Kry ons nie hier met twee weersprekende godsbeskouings te doen nie: (i) die God van die staat en die magtiges, en (ii) die God van die onderdruktes en armes?"

Protreptiek en paranese: perspektiewe op die wending in boek 10 van Augustinus se Confessiones

Annemaré Kotzé LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-14

"Die openingsparagrawe van boek 10 van die Confessiones word ontleed om aan te toon hoe dit ’n kontras vorm met die voorafgaande nege boeke, waar protreptiese kommunikatiewe doelstellings sterk op die voorgrond is."

’n Kritiese vergelyking tussen Basilius van Sesarea, Johannes Chrysostomus en Ambrosiaster se sienswyses aangaande die behandeling van slawe

Chris L. de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-09

"Al drie die skrywers op wie hierdie artikel fokus, het slawerny aanbeveel solank as wat slawe regverdig behandel is en lyfstraf slegs met gematigde geweld toegepas is."

Die soeke na God in “Groot ode” van N.P. Van Wyk Louw

Pieter Verster LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-11-20

"Ons weet nie ons weet nie
hoe ver die liefde lê nie
die wat sê die weet nie
die wat weet die sê nie."

Christus ongedaan – 'n evaluering van die betekenisverlies van die term gesalfde

Pieter van Staden LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-11-11

Waar kom die naam Christus vandaan? In hierdie artikel herwin Pieter van Staden die aanvanklike kragtige inhoud van die woord.

Liefde vir die vreemdeling in Levitikus 19: uiteenlopende sienings oor vreemdelinge in die Heiligheidswetgewing

Esias E. Meyer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-10-01

"Die voorkoms van vreemdelinge in ’n samelewing met die vrees en haat wat dikwels daarmee gepaardgaan is nie ’n moderne verskynsel nie. Ou Nabye Oosterse tekste soos die Ou Testament het ook met hierdie probleem geworstel."

Tyd in ons tyd: Oor teologie en toekomsgeoriënteerde herinnering

Robert Vosloo LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-09-09

"In hierdie artikel word daar na die moontlike kontoere en belofte van ’n teologie van toekomsgeoriënteerde herinnering gevra, as deel van die soeke na ’n verantwoordelike en konstruktiewe omgang met die verlede."

Gebrokenheid en geweld: enkele voorbeelde van hedendaagse Suid-Afrikaanse kuns

Jeanne Joubert LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-09-03

Die artikel ondersoek op maniere waarop voorstellings van ’n radikale menslike gebrokenheid verhoudings tussen kuns en godsdiens kan verdiep en verryk. Daar word gefokus op die werk van sommige Suid-Afrikaanse kunstenaars wat  beduidend beïnvloed is deur die huidige gewelddadige klimaat in Suid-Afrika.

’n Verskuiwing na ’n oper en meer “pragmatiese” lees van Romeine 13:1–7?

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-08-26

"Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen kerk en staat, onderwerping aan wat as ’n onregverdige regering ervaar word, burgerlike ongehoorsaamheid en nog meer."

Eerbied vir die lewe: Albert Schweitzer se etiek as lewensfilosofie

Pieter Botha LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-06-03

"Hoe gebeur dit dat hoe harder ons werk vir vordering en sukses, hoe meer blyk ondergang en vernietiging en sinloosheid na vore te tree?"

Totius: die ironie van vergewe en vergeet

Gerrie Snyman LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-05-07

"Die vraag van hierdie artikel is derhalwe die volgende: Watter waarde kan ’n mens aan Totius se werke heg, sestig jaar na sy afsterwe? Moet dit nie uiteraard, gegewe sy rassisme, te lig bevind word nie? Anders gestel, is dit enigsins moontlik om Totius binne ’n postapartheids­bestel te rehabiliteer?"

Versoening in aksie. Enkele gedagtes oor die Brief aan Filemon en ons nadenke oor versoening

Francois Tolmie LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-04-28

Kan Christelike brondokumente ’n sinvolle bydrae tot die soeke na versoening in Suid-Afrika lewer?

Die Kaapse kerk en die Boereoorlog

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-04-22

Wat was die houding van die Kaapse kerk en sy leiers jeens die Boereoorlog?

Antieke slawerny en die vroeë Christendom: teoreties-hermeneutiese perspektiewe, probleme, en die opkoms van Doulologie

Chris L. de Wet 2014-12-03 Hierdie artikel ondersoek die verskillende teoreties-hermeneutiese perspektiewe en primêrebronprobleme in verband met die studie van antieke slawerny in die vroeë Christendom.

Direkte vertaling van die Bybel as antieke teks: net ’n nuwe benaming vir ’n stokkerige woordelikse vertaling?

Christo H.J. van der Merwe Academic research 2014-11-12

Christo van der Merwe bied in sy artikel enersyds ’n kritiese blik op die vertaalteoretiese grondslae van die dinamies-ekwivalente 1983-vertaling en, andersyds, die akademiese besinning wat ten grondslag van die nuwe vertaling lê. Sy studie illustreer dat die term direkte vertaling ’n poging verwoord om ’n vernuwende oplossing te bied vir die spanning tussen getrouheid aan die antieke bronteks en verstaanbaarheid daarvan vir Bybellesers vandag.

“Ek is ...”: Oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit

Bernard Lategan 2014-08-21 Bernard Lategan ondersoek die moontlikhede van ’n meervoudige identiteit en oorweeg geskikte strategieë om meervoudige identiteitsvorming te bevorder.

Beelde van gebrokenheid: ’n verdere verkenning en uitbreiding van die gebroke-kosmos-tradisie

Jeanne Joubert 2014-08-06 Die artikel ondersoek die verskille tussen die mistieke tradisie en die gebroke-kosmos-tradisie, wat beide erkenning aan gebrokenheid gee.

Oor die interpretasie van Paulus se uitspraak in Galasiërs 3:28

Francois Tolmie 2014-07-10 Galasiërs 3:28 (“Dit is nie belangrik of iemand Jood of Griek, slaaf of vry mens, man en vrou is nie; want julle is almal een in Christus Jesus”) is een van die uitsprake in die Galasiërbrief wat baie aandag trek – nie net in kerklike gesprekke nie, maar ook in die akademiese besinning oor dié brief.

Universele bio-etiek en outonomie: ’n Christelike besinning op die begrip outonomie binne die Unesco universele deklarasie van bio-etiek en menseregte (2005)

Riaan Rheeder LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2014-05-30

Vryheid en outonomie vorm ’n essensiële eienskap van ’n regverdige gemeenskap; daarom kan mediese personeel vanuit die Christelike tradisie nie anders as om die reg en etiese beginsel van die UDBM van harte te ondersteun en daaraan uitdrukking te gee nie.

Top