Sakkie Spangenberg

Izak (Sakkie) Spangenberg het in Germiston grootgeword en daar aan die Hoërskool Goudrif gematrikuleer. Na ’n jaar se verpligte militêre diensplig (1970) het hy teologie aan die Universiteit Stellenbosch studeer (1971–1977). Hier het hy ook sy honneurs en meestergraad in Semitiese tale voltooi (1977–1979).

Hy doseer vir agt jaar Bybelkunde aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit (1979–1986) – nou die Universiteit van Johannesburg. Gedurende hierdie jare werk hy aan sy doktorsgraad oor die boek Prediker wat hy onder leiding van James Alfred Loader aan die Universiteit van Suid-Afrika voltooi. Hy skuif hierna oor na Unisa, waar hy vir 30 jaar Bybelkunde en Ou Testament doseer (1987–2016).

Tydens die jare aan Unisa was hy vir ’n periode voorsitter van die Departement Bybelse en Antieke Studie en voorsitter van die vakvereniging bekend as die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika (OTWSA).

Hy het 10 boeke op sy kerfstok en meer as 60 navorsingsartikels wat in óf vaktydskrifte óf boeke gepubliseer is. Unisa het in 1999 aan hom die Kanseliersprys vir navorsing in die Fakulteit Teologie en Bybelse Godsdienste toegeken.

Hy het aan die einde van 2016 afgetree, maar is aangestel as professor emeritus en navorsingsgenoot verbonde aan die Department Bybelse en Antieke Studie aan Unisa. Hy doen daarom steeds navorsing en fokus hoofsaaklik op die verstaan en uitleg van die Bybel, die Israelitiese wysheids- en apokaliptiese literatuur, die Tweede Tempeltydperk in die geskiedenis van Israel, en die navorsingsgeskiedenis van die vak Ou Testament. Verder interesseer die ondersoek na die historiese Jesus hom, en wanneer hy ’n ledige uurtjie het, lees hy graag daaroor.

Hy is getroud met Dina van Aardt en hulle het twee seuns, twee skoondogters en twee kleinkinders. Hy is ’n ywerige voëlkyker en deesdae ook ’n amateurgeoloog.

Critical reflections on Israel’s claim to land in Palestine

Sakkie Spangenberg Academic research 2018-09-06

"The biblical narrative obscures the violence and privation that Israeli methods of conquest, oppression and eradication have unleashed against Palestinians. The insistence on a biblical justification is again aimed at presenting Israeli violence as God-given and natural."

Kritiese besinnings oor die Israelse eiendomsaansprake op Palestina

Sakkie Spangenberg, Christi van der Westhuizen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-09-05

"Die Bybelse narratief verdoesel die werklike historiese feite en die werklike huidige ontberings wat die Israelse metodes van verowering, onderdrukking en uitdelging teen Palestyne ontketen het."

Die Christelike godsdiens en die “ander”

Sakkie Spangenberg Menings 2018-01-25

"Denver Breda roer ’n hele aantal sake aan in sy artikel “Die Kaap van baie kerke” (11 Jan 2018), maar één tema loop soos ’n goue draad deur sy stuk: die rol van Christensendelinge en -predikers in die ondermyning van die KhoeSan se “tale, identiteit, kulture en menslikheid” en die rol wat die baie Christelike kerke tans behoort te speel."

Die Belharbelydenis, die Bybel en Jesus van Nasaret

Sakkie Spangenberg LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-23

"Hoekom het die bevrydingsteoloë eers in die 20ste eeu ontdek dat die Drie-eenheid aan die kant van armes en onderdruktes staan? [...] Kry ons nie hier met twee weersprekende godsbeskouings te doen nie: (i) die God van die staat en die magtiges, en (ii) die God van die onderdruktes en armes?"

Die noodsaaklikheid van 'n totaal “ander” teologie

Jean Oosthuizen, Sakkie Spangenberg Onderhoude 2015-06-23

"Aangesien die huidige aarde moet vergaan, kwel die ekologiese krisis min Christene. Van hulle vra: Waarom moet ons moeite doen om die aarde te red as dit tog eendag moet vergaan?"

Die Nuwe Hervorming Netwerk tien jaar later

Jean Oosthuizen, Sakkie Spangenberg 2014-10-07 Dit is vanjaar presies tien jaar gelede toe ’n groepie teoloë en denkers ’n oop gesprek in die Afrikaanse kerke wou begin en die Nuwe Hervorming Netwerk (NHN) gestig het. Jean Oosthuizen gesels met een van die stigterslede, Sakkie Spangenberg, oor die NHN se pad die afgelope dekade.

Die tradisionele Christelike godsdiens en teologie in die greep van ’n verouderde paradigma: diagnose en prognose

Sakkie Spangenberg 2013-05-07 "Sondeval-Verlossing-Eindoordeel. Hierdie paradigma het geloof en wetenskap in die Westerse wêreld vir meer as vyftien eeue oorheers. Wetenskaplike ontdekkings sedert die 16de eeu het dit egter begin ondermyn en ’n kloof tussen wetenskap en geloof geskep."

Angus Buchan en sy Mighty Men: Sakkie Spangenberg reageer

Sakkie Spangenberg 2013-05-02 "In Buchan se teologie is daar nie ruimte vir bevraagtekening nie. Alles is klokhelder in die Bybel uitgespel. Daarom is daar ook nie ruimte vir ’n Margaret Thatcher, ’n Angela Merkel, of ’n Mamphela Ramphele nie. Dis vroue wat manlike rolle inneem en na regte teen die voorskrifte van die Bybel handel."

Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van 'n buitestander

Sakkie Spangenberg 2011-05-11 Die Westar Instituut en die Jesus Seminaar het in 1985 deur die inisiatiewe van Robert Funk tot stand gekom. Die oogmerk met die stigting hiervan was die bevordering van godsdienstige geletterdheid in die VSA. Die burgerlike godsdiens in...

'n Nuwe hervorming?
2002

Sakkie Spangenberg 2007-06-13 Ek wil allereers met ’n belydenis begin. Dis een van die oudste belydenisse in die Bybel, maar dis ’n belydenis wat Jesus van Nasaret nie sou gehuiwer het om uit te spreek nie. Dit lui só: Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en vol liefde ...
Top