Theodorus du Plessis

Theodorus du Plessis  is professor in taalbestuur en direkteur van die Eenheid vir Taalbestuur aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy onderrig sosiolinguistiek en taalsosiologie asook taalbeleid, taalbeplanning en taalbestuur. Sy navorsing is op die terrein van meertaligheid en taalbestuur en hy besoek sedert 1988 gereeld verskeie internasionale instellings in België en Duitsland. Hy lewer referate by 18 internasionale en 30 nasionale kongresse en is mede-redakteur van 6 boeke, Afrikaans en taalpolitiek (1987) saam met Hans du Plessis, Taal en stryd: Gedenkbundel 1989—1999 (1999) saam met Alwyn van Gensen, Multilingualism & Government (2000) saam met Kas Deprez , Multilingualism, the judiciary and security services (2001) saam met Kas Deprez en Lut Teck, Multilingualism, education and social integration (2003) saam met Pol Cuvelier en Lut Teck, Multilingualism and electronic language management (2005) saam met Walter Daelemans, Lut Teck en Cobus Snyman en The politics of language in South Africa (2006) saam met Vic Webb. Hy is ook outeur van 2 monografieë, 18 hoofstukke in bundels, waarvan 5 internasionaal verskyn het, en publiseer 17 wetenskaplike artikels, 15 kongresreferate, 26 populêr-wetenskaplike artikels en 16 boekresensies. Die outeur is hoofredakteur van Van Schaik Uitgewers se reeks, Language Policy Studies in South Africa, dien op die redaksiekomitees van Swets & Zeitlinger Publishers se reeks, Multilingualism and Linguistic Diversity en Fragmente. Tydskrif vir Filosofie en Kultuurkritiek en is lid van verskeie vakverenigings asook van die International Academy of Linguistic Law.
Bygewerk/Updated: 2009-11-12
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Repliek op die debat oor moedertaalonderrig binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-03-05

"Die Universiteit van KwaZulu-Natal probeer ook met Zoeloe doen wat NWU met Afrikaans en onder meer Tswana regkry. Met ʼn moedige leierskap wat oor die vermoë beskik om met populistiese aansprake oor taalregte (na links en na regs) om te kan gaan, en bereid is om kundigheid oor taalbestuur te benut, kan ons saam vorentoe beur."

In gesprek met Kwesi Prah: Om met nuwe oë na taalontwikkeling te kyk

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2018-04-12

"Oorskouend lyk dit asof die lig uiteindelik begin opgaan by onderwysbesluitnemers oor die belang van die moedertaal by die verwerwing van akademiese geletterdheid."

Die sin van taalregtelitigasie as onderdeel van taalaktivisme

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2018-03-07

"Maar ons het ook gesien dat vir ’n taalregte-aktivistiese beweging om suksesvol te kan wees, daar ’n behoorlike wetlike wegspringplek moet bestaan. Dit is nie vir my duidelik of ons oor ’n voldoende regsbasis beskik om taalregte op te eis wat aan openbare instellings gekoppel kan word nie."

Referaat: Die ontbeplanning van Afrikaans aan die Universiteit van die Vrystaat

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-11-30

"As gevolg van Afrikaans se noue assosiasie met die parallelmediummodel het die effektiewe stigmatisering daarvan meegewerk aan die skep van ’n ongunstige denkklimaat oor die taal se voortgesette rol op kampus."

Ongelykhede in taal en onderwys – perspektiewe op moedertaalonderrig in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-23

"Eenvoudig gestel, ʼn gemiddelde swart student en ʼn gemiddelde Afrikanerstudent spring reeds in hulle eerste jaar aan universiteit nie gelyk weg nie. Dit illustreer my punt waarom die verwydering van Afrikaans uit die prentjie niks aan die situasie van die swart student verander nie. Hoe maak dit die vyfjaaragterstand van die swart student op?"

Sensus 2011

Theodorus du Plessis, Naomi Meyer 2012-11-06 "Ek dink dit wys dat Afrikaanssprekendes nog nie heeltemal deur die ANC-gedrewe angliseringsgolf oorspoel is nie, omdat ’n betekenisvolle aantal mense nog bereid is om hulle met Afrikaans te identifiseer." Theo du Plessis oor die taalstatistiek.

Neville Alexander (1936–2012): ons annerlike taalman

Theodorus du Plessis 2012-08-27 "Die oomblik van ontmoeting tydens ’n teepouse was kortstondig, maar byna oorweldigend. Teen daardie stadium was ek wel deeglik onder die indruk van die statuur van hierdie nuwe taalman."

’n Kritiek op ’n normatiewe vergelyking van die 2003- en 2011-weergawes van die South African Languages Bill aan die hand van sosiolinguistiese beginsels van taalwetgewing

Theodorus du Plessis 2012-05-01 Die hersiene weergawe van die South African Languages Bill wat sedert Julie 2011 in omloop is en gedurende Oktober 2011 vir openbare kommentaar in die Staatskoerant gepubliseer is, het heelwat negatiewe reaksies ontlok en kritici bevind onder meer dat dit ’n afgewaterde weergawe van sy voorganger (die 2003-weergawe) is. Maar is die 2003-weergawe werklik ’n beter wetsontwerp en sy 2011-opvolger by implikasie dan ’n slegter ontwerp?

LitNet Akademies: Vir wie is 'n taalwet belangrik? Enkele kritiese opmerkings oor die noodsaak van 'n nasionale taalwet vir die sogenaamde inheemse tale

Theodorus du Plessis 2012-02-23 Theodorus du Plessis reageer op die artikel “’n Oorweging van die sosiopolitieke kragte wat inwerk op die betekenis en toepassing van die diskresionêre taalklousule van die Suid-Afrikaanse grondwet” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Koos Malan.

’n Taalwet vir Suid-Afrika? Die rol van sosiolinguistiese beginsels by die ontleding van taalwetgewing

Theodorus du Plessis 2010-05-27 Cornelus Lourens se onlangse beroep op die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die soeklig weer op die noodsaak al dan nie van ’n nasionale taalwet laat val en ook weer vrae oor die geskiktheid van die kontensieuse South African Languages Bill (SALB)1 as  ...

Taalwetgewing in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis 2009-11-12 Taalwetgewing word toenemend beskou as ’n belangrike meganisme by die inrig van ’n ampstaalbestel in meertalige lande. As besonderse vorm van intervensie rondom die gebruik van ’n taal kom wetlike intervensie meestal in die vorm van ...
Top