Elize Vos

Elize Vos verwerf haar BA, HOD, BA Hons, MA (cum laude) en PhD aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy was vir 23 jaar ʼn Afrikaans Huistaal-onderwyseres (18 jaar agtereenvolgens aan matrikulante), en vir 12 jaar ’n Noordwes-hoofeksaminator van die Seniorsertifikaateksamen (Afrikaans Huistaal, Vraestel 2, Literatuurstudie). In 2011 is sy in die Fakulteit Opvoedkunde in die Vakgroep Afrikaans vir Onderwys aangestel waar sy vanaf Januarie 2016 as vakvoorsitter leiding binne die vakgroep verskaf. Haar navorsingsfokus is die leesmotivering van Afrikaanssprekende adolessentelesers en haar ander spesialiseringsgebiede wat by genoemde fokus aansluit, is kinder- en jeugliteratuur, Afrikaanse prosa en poësie en Afrikaansmetodiek vir die Senior en Verdere Onderwys- en Opleidingsfase. Verskeie artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte het al uit haar pen verskyn en sy lewer gereeld referate by nasionale en internasionale konferensies.

COVID-19 en verlore skooltyd: Elize Vos se wenke aan ouers en onderwysers

Naomi Meyer, Elize Vos Skole 2021-07-30

"Onderrig en leer sal nooit weer dieselfde lyk nie." 

Gesprek: Omstrede kwessies in Afrikaanse en Nederlandse jeugliteratuur

Estelle Kruger, Elize Vos, Janneke de Jong-Slagman, Ronel van Oort, Nicol Faasen, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-08-17

Ronel van Oort: "Voordat daar van selfgerigte lees gepraat kan word, behoort leerders in multikulturele klasse eerstens sodanig deur die onderwyser geïnspireer te word om letterkunde te geniet, en tweedens om leesstrategieë te gebruik om selfgerig te kan lees en leer."

Guidelines for mediating controversial issues in Dutch and Afrikaans youth stories

Elize Vos, Janneke de Jong-Slagman, Ronel van Oort Academic research 2020-07-31

"A language class in which learners are allowed to think and reason critically about contentious issues in a secure atmosphere provides a space in which morality can be developed."

Riglyne vir die mediëring van omstrede kwessies in Nederlandse en Afrikaanse jeugverhale

Elize Vos, Janneke de Jong-Slagman, Ronel van Oort LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-07-31

"Die belangrike rol van die taalonderwyser as medieerder kan ’n dieper omvang aan die onderwys verleen, aangesien jeugdige lesers voorberei word om beter en meer meelewende burgers in ’n diverse samelewing te wees."

’n Selfgerigte-lees-proses: traumabelewing en -verwerking in die jeugroman Blou is nie ’n kleur nie: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Elize Vos, Ronel van Oort Onderhoude 2018-11-15

"Trauma (veral verlies en dood) is so deel van elkeen van ons se lewens, en met die lees van hierdie jeugroman het ek tot die besef gekom dat jou geloof en die verbreking van stilte tot heling en veerkragtigheid lei."

A self-directed reading process: experiencing and processing trauma in the youth novelBlou is nie ’n kleur nie by Carin Krahtz

Elize Vos, Ronel van Oort Academic research 2018-10-30

"Blou is nie ’n kleur nie is a gift from Carin Krahtz to the self-directed reader because the reader can discover this story by means of the mentioned clues, contextual markers and reading strategies, and unlock the hidden narrative meaning of hope."

’n Selfgerigte-lees-proses: traumabelewing en -verwerking in die jeugroman Blou is nie ’n kleur nie deur Carin Krahtz

Elize Vos, Ronel van Oort LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-10-30

"Blou is nie ’n kleur nie is ’n geskenk van Carin Krahtz aan die selfgerigte leser, aangesien die leser met behulp van genoemde leidrade, kontekstuele merkers en leesstrategieë hierdie verhaal kan ontdek en die verskuilde verhaalboodskap kan ontsluit."

Omstrede kwessies in voorgeskrewe jeugliteratuur: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Elize Vos Onderhoude 2018-02-15

"Ek sou beslis ’n voorstander wees daarvan om jeugromans van ’n omstrede aard, maar met ’n hoopvolle einde, voor te skryf. Ek glo dat leerders deur die lees van sulke jeugromans afsluiting (katarsis) kan vind van hulle eie probleme of ten minste vaardighede kan aanleer om soortgelyke probleme te kan hanteer."

Morality and controversial matters in youth literature: a perspective on Onderwêreld by Fanie Viljoen

Elize Vos Academic research 2018-02-13

"Teachers should raise intellectual discussions and debates with the learners on these matters in the controlled classroom environment. The therapeutic value hidden in this type of youth literature is enhanced by discussing the causes and consequences of, and possible solutions to, such matters."

Moraliteit en omstrede kwessies in jeugliteratuur: ’n beskouing oor Onderwêreld deur Fanie Viljoen

Elize Vos LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-02-13

"Indien die onderwyser hierdie onderwerpe met sensitiwiteit hanteer, kan die lees van hierdie jeugverhale adolessentelesers by hulle medemens se ervarings betrek en terselfdertyd na oplossings vir hulle eie probleme begelei. Dusdoende kan leerders afsluiting vind van hulle eie probleme en kan die lig van hoop weer vir hulle aangesteek word."

Onderwêreld: gewaagd of geslaagd?

Estelle Kruger, Elize Vos Onderhoude 2017-03-28

"Adolessente beleef nie noodwendig meer ’n 'beskermde wêreld waarin hulle veiligheid ervaar' nie. Ons kan hierdie kontensieuse onderwerpe nie meer van hulle weghou en hulle leesstof langer in watte toedraai nie."

Does Onderwêreld by Fanie Viljoen meet the norms of a successful prescribed work for Grade 12 Afrikaans Home Language learners?

Elize Vos Academic research 2017-03-28

"It can be concluded that the choice of a prescribed book poses several challenges and the successful selection of such a book holds benefits for both the learner and the promotion of reading."

Voldoen Onderwêreld deur Fanie Viljoen aan die norme vir ’n geslaagde voorgeskrewe werk vir graad 12 Afrikaans Huistaal-leerders?

Elize Vos LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-03-28

"Die keuse van geskikte leesmateriaal vir die adolessenteleser, maar ook die geskikte keuse van skoolvoorgeskrewe werke, kan nie genoeg beklemtoon word nie. In die keuse van hierdie leesmateriaal behoort die leesvoorkeure en -behoeftes van die adolessenteleser in ag geneem te word."

Top