Hein Viljoen

Hein Viljoen het die volgende grade verwerf: BA, BA Hons (Potchefstroom), MA (Pretoria), DrsLitt (Utrecht), DLitt (Potchefstroom).

Hein Viljoen is navorsingsgenoot in die Navorsingseenheid: Tale en literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks en afgetrede professor: Afrikaans en Nederlands. Hy is ’n C2-gegradeerde navorser en skrywer en medeskrywer van meer as 45 akademiese artikels en sowat 25 hoofstukke in boeke. Vir twee van sy artikels het hy in 2012 die ATKV-SA Akademieprys vir die beste navorsingsartikel ontvang. Sy navorsing is hoofsaaklik toegespits op die Suid-Afrikaanse letterkunde na 1980 en die Afrikaanse poësie. Saam met Chris van der Merwe het hy ’n inleiding tot die literatuurwetenskap geskryf, met die titel Alkant olifant, en ook twee bundels opstelle oor identiteit, die mag van stories en liminaliteit geredigeer, naamlik Storyscapes (Peter Lang 2004) en Beyond the threshold (Peter Lang 2007). In 2013 het ’n derde bundel opstelle, Crossing borders, dissolving boundaries (Rodopi 2013), verskyn. Viljoen se huidige navorsing fokus veral op landskap en op kreolisering en hibriditeit in die Afrikaanse letterkunde.

Hy is erehoofredakteur van Literator en dien ook in die redaksie van Tydskrif vir Literatuurwetenskap. Hy was lank sekretaris en later voorsitter van SAVAL (Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap) en het ook in die hoofbestuur van die International Comparative Literature Association gedien. Hy was voorsitter van die vakgroep Afrikaans en ook van 2008 tot 2010 direkteur van die Navorsingseenheid: Tale en literatuur in die Suid-Afrikaans konteks.

Tans dien hy in die Letterkundekommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy is lid van die Maatschappij der Nederlandse letterkunde en PEN Afrikaans. As digter het hy reeds twee digbundels gepubliseer, nl. Waterkristal (1982) en Holtrom en groot kabaal (2003). Van sy gedigte het ook al in Literator en op Versindaba verskyn. Op sy inisiatief is Literêre terme en teorieë sedert 2009 gedigitaliseer. Dit word tans hersien en bygewerk – kyk www.litterm.co.za.    

Boeke met Burger: ’n Zoom-gesprek met Hein Viljoen

Willie Burger, Hein Viljoen Boeke en skrywers 2020-07-06

In ’n nuwe LitNet-reeks voer Willie Burger voortaan tweeweekliks Zoom-gesprekke met boekemense oor aktuele boekesake. In hierdie week se gesprek praat hy en Hein Viljoen oor NP Van Wyk Louw.

UNISA's Breyten Seminar: "in the calyx of your thoughts" – topological deformation in a few texts and paintings by Breyten Breytenbach

Hein Viljoen Seminare en essays 2019-04-18

"This is an example of what I call the eighth petal of the sacred lotus in Breytenbach’s work. It indicates the ways in which Breytenbach plays with and stretches language and cognitive frameworks."

Kreolisering, die Afrikaanse letterkunde en kultuur: ’n onderhoud

Menán van Heerden, Hein Viljoen Onderhoude 2018-07-17

"Ek probeer, seker ’n bietjie uitdagend, die krag van kreolisering en verbastering in die Afrikaanse letterkunde verken, maar ook vier. Ek ondersoek dus doelbewus die vermenging met ander tale en kulture wat soms as 'onsuiwer' of as 'verbastering' beskou word en ook hoe sienings van 'suiwerheid' en 'onsuiwerheid' deur die jare verander het. Ek probeer dit verstaan binne groter netwerke van kulture en tekste."

Creolisation of world literature in the work of D.J. Opperman

Hein Viljoen Academic research 2018-06-06

"Opperman’s rewriting of older texts is not a neutral transposition, but rather a making-local, a creolising, that also implies a critique of the current hegemony in favour of openness and relationality."

Kreolisering van die wêreldletterkunde by D.J. Opperman

Hein Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-06-06

"Die ontleding toon aan hoe vindingryk Opperman ander tekste gekreoliseer het, maar ook dat hy daardeur, veral in sy later werk, ’n subtiele kritiek teen apartheid en teen kolonialisme vergestalt ten gunste van oopheid en relasionaliteit."

A Heideggerian approach of landscape as dwelling in Breyten Breytenbach’s Nege landskappe van ons tye bemaak aan ’n beminde (1993)

Alwyn Roux, Hein Viljoen Academic research 2017-08-04

"Approaching landscape as dwelling is mainly concerned with the activities of mortals which form part of their dwelling on earth."

’n Heideggeriaanse benadering van landskap as woon in Breyten Breytenbach se Nege landskappe van ons tye bemaak aan ’n beminde (1993)

Alwyn Roux, Hein Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-08-03

"In hierdie artikel word geïllustreer op watter wyse landskap die domein van menslike en niemenslike agente word. Daar is dan ook gewys op verskillende aspekte van landskap in kontras met die taakskap, met die implikasie dat landskap nie net gesien word as ’n toneel in die verte nie, maar veel eerder as ’n wêreld wat bewoon word."

Akademiepryse 2017: Hertzogprys vir poësie aan Antjie Krog – commendatio

Hein Viljoen Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Antjie Krog se Mede-wete is ’n sterk en ontstellende bundel, oorspronklik en vindingryk."

Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies

Hein Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-12-10

"Teen die agtergrond van Wium van Zyl (1999) se opvatting oor die morele dood van Leipoldt se oom Gert onderneem ek in hierdie artikel, volgens die beginsels van die Nuwe Historisme, ’n soektog na die ou rebel by wie Leipoldt, soos hy by verskillende geleenthede beskryf het, die storie van 'Oom Gert vertel' gehoor het."

Top