Chris L de Wet

Chris L de Wet is medeprofessor in Nuwe Testament en Vroeg-Christelike Studie in die Departement Bybelse en Antieke Studie aan die Universiteit van Suid-Afrika. Hy is ook redakteur van die akademiese tydskrif Journal of Early Christian History. Sy eerste boek, Preaching bondage: John Chrysostom and the discourse of slavery in Early Christianity, het in 2015 by University of California Press verskyn. ’n Tweede boek, The unbound God: Slavery and the formation of Early Christian thought, het in 2018 by Routledge verskyn. Hy is ook ’n navorsingsgenoot by die Australiese Lutherse Kollege in Adelaide.

John Chrysostom’s pedagogical exegesis: The case of the tower of Babel (Gen. 11:1–9)

Chris L de Wet Academic research 2022-01-11

"Thus, the article demonstrates that Chrysostom’s exegesis displays a clear pedagogical nature. He is less concerned with theological matters, as is seen with some other interpreters of the text, such as Augustine. Chrysostom rather wants to provide his audience with practical guidelines on how to behave and which good habits to cultivate."

Johannes Chrusostomus se pedagogiese eksegese: Die geval van die toring van Babel (Gen. 11:1–9)

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2022-01-11

"Daar is in hierdie artikel getoon dat Chrusostomus se eksegese ’n onmisbare pedagogiese aard weerspieël. Hy stel minder belang in groot teologiese kwessies soos die Drie-eenheid. Hy probeer eerder om aan sy gehoor praktiese riglyne en waarskuwings te gee oor hoe hulle moet dink en hulself gedra."

Is illness God’s punishment? Theological perspectives from the Bible and the Apocrypha

Chris L de Wet Academic research 2020-04-23

"It is asked what the possible impact of these biblical views might be on society today, especially in light of the COVID-19 pandemic and its aftermath."

Is siekte ’n straf van God? Teologiese perspektiewe uit die Bybel en die Apokriewe

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-04-23

"Daar word ten slotte ook gevra wat die moontlike impak van hierdie perspektiewe uit die Bybel op ons vandag is, veral in die lig van die COVID-19-pandemie."

Is die paradys in die hemel of op die aarde? ’n Onderhoud met Chris L de Wet

Floris Voges, Remona Voges, Chris L de Wet Onderhoude 2020-03-10

"Ek dink die paradys is binne elkeen van ons. Dit maak dit nie noodwendig minder werklik as om dit te sien as ’n plek onder die aarde nie."

“Is paradise a place in heaven or on earth, and why?” The nature and function of paradise according to the interpretation of John Chrysostom 

Chris L de Wet Academic research 2019-12-10

“According to John Chrysostom, what is the nature and function of paradise?”

Is die paradys in die hemel of op die aarde, en hoekom? Die aard en funksie van die paradys volgens die interpretasie van Johannes Chrusostomus

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-12-10

“Wat is die aard en funksie van die paradys volgens Chrusostomus?”

The portrayal of Jesus in the Gospel of Judas

Chris L de Wet Academic research 2019-06-21

"Not only does Gospel of Judas demonstrate the varieties of early Christian views of Jesus, but it also shows how these views – like the views of those who portray Jesus in some ways today – are informed by theology, cosmology, social and cultural contexts, and psychological factors."

Die uitbeelding van Jesus in die Evangelie van Judas

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-06-20

"Daar word eers na die mitologiese identiteit van Jesus as die gestuurde van Barbelo gekyk. Dan word die konstruksie van Jesus as ’n laggende leraar-profeet ondersoek, met die klem op die literêre tegniek van ironie en tragedie, wat beide Jesus en Judas se identiteit inkleur. Laastens bied die studie ’n blik op die figuur van Jesus as ’n teenstander van die proto-Ortodokse kerk."

Old age and asceticism in early Christianity: A comparison between the views of John Chrysostom and Philoxenus of Mabbug

Chris L de Wet Academic research 2018-10-17

"Old age is a complex phenomenon that cannot be limited to one fixed locus, but finds expression in manifold social, cultural, religious and political formations. Old age and aging are therefore phenomena that are socially constructed."

Bejaardheid en asketisme in die vroeë Christendom: ’n Vergelyking tussen die sienswyses van Johannes Chrusostomos en Filoksenos van Mabboeg

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-10-17

"Die praktyk van asketisme is ook die praktyk van selfverloëning, om die self af te sterf en dood te wees vir sonde en drange. ’n Lyk is ook koud en droog, en bejaardheid word ook gesien as teken van die nadering van die aardse dood."

The yoke of asceticism: Slaves in monasteries and monastic households in the Commentarii de beatis orientalibus of the missionary John of Ephesus

Chris L de Wet Academic research 2017-05-23

"We find that monks and monasteries are indeed allowed to own slaves, but not in the large numbers and for the same purposes as the rich, who are criticised for their style of slaveholding."

Die juk van askese: Slawe in kloosters en kloosterlike huishoudings in die sendeling Johannes van Efese se Commentarii de beatis orientalibus

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-05-23

"Slawe funksioneer nie soseer as mense uit eie reg nie, maar as naamlose tekens van die rykdom en luukse lewe van die elite. Monnike kon hul eie slawe aanhou, selfs binne ’n klooster."

The practice of humiliation: slavery and Christian asceticism in late ancient Syria

Chris L de Wet Academic research 2016-12-06

"It seems that some monks may have sought out physical enslavement as a test of their calling and proof of their obedience."

Die praktyk van vernedering: slawerny en Christelike asketisme in laat-antieke Sirië

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-12-06

"’n Individu se selfverstaan het met die erkenning van sy of haar status as verslaaf, vrygelaat, of vrygebore begin. Daar is verwag dat ’n persoon se gedrag sy of haar status sou weerspieël."

Top