Chris L de Wet

Chris L de Wet is medeprofessor in Nuwe Testament en Vroeg-Christelike Studie in die Departement Bybelse en Antieke Studie aan die Universiteit van Suid-Afrika. Hy is ook redakteur van die akademiese tydskrif Journal of Early Christian History. Sy eerste boek, Preaching bondage: John Chrysostom and the discourse of slavery in Early Christianity, het in 2015 by University of California Press verskyn. ’n Tweede boek, The unbound God: Slavery and the formation of Early Christian thought, het in 2018 by Routledge verskyn. Hy is ook ’n navorsingsgenoot by die Australiese Lutherse Kollege in Adelaide.

An “original” Aramaic New Testament? A critical evaluation of the Peshitta Primacy theory, Die Pad van Waarheid tot die Lewe translation (Afrikaans Lamsa Bible), and the cultural lure of orientalism

Chris L de Wet Academic research 2016-07-01

"From a scholarly perspective on the Bible, the Lamsa Bible and PWL Afrikaans translations fail miserably in their use of 'authoritative and original' primary texts."

’n “Oorspronklike” Aramese Nuwe Testament? ’n Kritiese evaluasie van die Pesjitta-voorrangsteorie, Die Pad van Waarheid tot die Lewe-vertaling (Afrikaanse Lamsa-Bybel), en die kulturele aanloklikheid van oriëntalisme

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-07-01

"Die oogmerk van hierdie artikel is om die aansprake van die vertaling van die Bybel genaamd die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL), oftewel die Afrikaanse Lamsa-Bybel, krities te beoordeel, spesifiek met aandag aan die brontekste en die kwessie van 'oorspronklikheid' en om te kyk hoe dit binne ’n bepaalde ideologie van Bybelvertaling funksioneer."

A critical comparison between the views of Basil of Caesarea, John Chrysostom and Ambrosiaster on the treatment of slaves

Chris L de Wet Academic research 2015-12-09

"This article compares the views of the church fathers Basil of Caesarea, John Chrysostom and Ambrosiaster on the treatment of slaves."

’n Kritiese vergelyking tussen Basilius van Sesarea, Johannes Chrysostomus en Ambrosiaster se sienswyses aangaande die behandeling van slawe

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-09

"Al drie die skrywers op wie hierdie artikel fokus, het slawerny aanbeveel solank as wat slawe regverdig behandel is en lyfstraf slegs met gematigde geweld toegepas is."

Is navorsing oor slawerny vandag nog steeds relevant?

Carien Smith, Chris L de Wet Onderhoude 2015-09-22

"Daar is vandag steeds miljoene mense wat hulself in ’n vorm van slawerny, dwangarbeid, of “trafficking” bevind. Dus kan die krities-teoretiese studie van slawerny, soos in die geval van doulologie, ons ook help om hedendaagse slawerny beter te verstaan en te bekamp."

Antieke slawerny en die vroeë Christendom: teoreties-hermeneutiese perspektiewe, probleme, en die opkoms van Doulologie

Chris L de Wet 2014-12-03 Hierdie artikel ondersoek die verskillende teoreties-hermeneutiese perspektiewe en primêrebronprobleme in verband met die studie van antieke slawerny in die vroeë Christendom.
Top