Juanita Pienaar

Juanita M Pienaar is professor in privaatreg by die Universiteit Stellenbosch en buitengewone professor by Noordwes-Universiteit. Sy het die volgende kwalifikasies verwerf: BIuris (cum laude) (1986), LLB (1988), LLM (1990) en LLD (1994). Haar navorsingsgebiede is sakereg in die algemeen en grondhervorming in die besonder, asook inheemse reg, veral eiendomsverwante aangeleenthede. Sy het al wyd gepubliseer op hierdie gebiede en is medeskrywer van verskeie standaard-sakeregnaslaanbronne en -handboeke, onder meer Silberberg & Schoeman’s Law of Property; Principles of South African Property Law (OUP) en die “Land”-titel van LAWSA. Sy is ook die skrywer van die “Property”-hoofstuk in Introduction to Legal Pluralism (LexisNexis 2018). Haar monografie oor grondhervorming het in 2014 verskyn (Land Reform, Juta) as deel van die Juta Property Law Library, waarin haar jare lange belangstelling en navorsing in grondhervorming, asook ervaring as waarnemende regter in die Grondeisehof, Randburg, neerslag gevind het. Sy het in 2016 die Kanselierstoekenning: Navorsing ontvang en is in 2019 deur die Skotse Grondkommissie genader om as internasionale adviseur aan die Skotse grondhervormingsprogram deel te neem.

Staatsvoogdyskap van grond: ’n realistiese voorstel vir effektiewe grondhervorming?

Juanita Pienaar Seminare en essays 2021-06-10

"Behalwe dat dit teenstrydig is met basiese beginsels van investering in eiendom en in die land om individuele en kollektiewe vooruitgang en groei te bewerkstellig, om armoede te verlig en werkskepping te bevorder, herinner dit sterk aan die ou apartheidsbenadering waar grond dikwels in trust gehou is en privaateiendomsreg vir die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners ongeoorloof was."

LitNet Akademies Weerdink: Grondhervorming, onteiening en artikel 25 ‒ stand van sake

Juanita Pienaar Seminare en essays 2020-10-24

Die LitNet Akademies Weerdink-reeks skakel akademiese navorsing met aktuele sake. Juanita Pienaar bied ’n oorsig van die nuutste ontwikkelings met betrekking tot die grondhervormingsdomein, naamlik ’n gewysigde Onteieningswetsontwerp. 

LitNet Akademies Weerdink: Grond

Menán van Heerden, Juanita Pienaar Onderhoude 2019-12-09

"Grondonteiening sonder vergoeding" in 2019. Kan grondhervorming buite die raamwerk van die Grondwet plaasvind? Wat is die kategorieë grond wat hier ter sprake is? Grondwetlik beskou, is "grond" dieselfde as eiendom?

Land reform: Is expropriation without compensation the magical “silver bullet” or is it a (calculated) shot in the dark? 

Juanita Pienaar Academic research 2019-10-10

“This contribution explores the recent developments in light of the land reform programme, in particular whether expropriation with nil compensation is indeed the solution so desperately needed.”

Grondhervorming: Is onteiening sonder vergoeding die magiese “silwer koeël” of is dit ’n (berekende) skoot in die donker?

Juanita Pienaar LitNet Akademies (Regte) 2019-10-09

“Hierdie bydrae ondersoek die moontlikheid of die onlangse ontwikkelings, spesifiek onteiening sonder vergoeding, inderdaad grondhervorming gaan bevorder.”

Onteiening sonder vergoeding: voorvereiste vir suksesvolle grondhervorming of populisme?

Juanita Pienaar Seminare en essays 2018-01-18

"Wat behels onteiening? Wat is die wesenselemente daarvan? En wat is die grondwetlike en ander – verreikende – implikasies van so ’n stap?"

Een honderd jaar later: die Swart Grond Wet 27 van 1913

Juanita Pienaar 2013-05-21 "Wat was die impak van die Swart Grond Wet en hoe word die nalatenskap daarvan vandag in regstegniese sin aangespreek?"

Die betekenis van ’n ontneming weens ’n rasdiskriminerende wet of praktyk vir doeleindes van die Wet op Herstel van Grondregte 22 van 1994 – ’n oorsig van ontwikkelings in regspraak

Juanita Pienaar Academic research 2012-09-14

"Behalwe die formele of drempelvereistes vir die instel van ’n suksesvolle grondeis, moet daar ook aan die regsvereistes voldoen word. Laasgenoemde behels dat ’n persoon geregtig op herstel van ’n reg in grond is indien hy of sy ’n persoon (of gemeenskap) is wat na 19 Junie 1913 van ’n reg in grond ontneem is 'as gevolg van wette of praktyke van die verlede wat op grond van ras gediskrimineer het'."

Top