Cilliers van den Berg

Cilliers van den Berg is ’n medeprofessor in Duits aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2003 voltooi hy ’n PhD in Duits oor die digter en intellektueel Hans Magnus Enzensberger en in 2009 ’n PhD in Afrikaans en Nederlands oor die uitbeelding van trauma in die letterkunde. Sedertdien werk hy veral vergelykend tussen letterkundes, spesifiek wat Afrikaans en Duits betref. Hy het uitgebreide navorsingsbesoeke aan die Universiteit van Augsburg (Duitsland), Leiden Universiteit (Nederland) en Cornell-universiteit in die VSA onderneem. Sy navorsingsfokus is die werkinge van kollektiewe geheue, veral met betrekking tot die omgaan met moeilike verledes.

Figurations of trauma in Luca Guadagnino’s Suspiria (2018) 

Cilliers van den Berg Academic research 2020-08-28

"The 2018 remake of Suspiria follows another itinerary in that it does not focus on structural trauma, but rather on the specifics of historical trauma, as the memory of and coming to terms with the Holocaust play an important part in the narrative of the film."

Vergestaltings van trauma in Suspiria (2018) deur Luca Guadagnino

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-08-28

"Suspiria is in die eerste instansie die verhaal van ’n vrou se wording, naamlik dié van Susie Bannion se ontwikkeling van betreklik naïewe meisie tot Moeder Suspiriorum, ’n vrou wat selfs die beliggaming van die dood kan oproep om haar wil uit te voer. Só gesien is die ontvouing van haar narratief die verhaal van ’n vrouekarakter se bemagtiging, ten spyte van enige historiese en ander kontekstuele beperkinge wat haar sou kon kniehalter."

Figurations of trauma in Dario Argento’s Suspiria (1977) 

Cilliers van den Berg Academic research 2020-08-26

"In order to illustrate the difference between structural and historical trauma, two films are presented and analysed as being exemplifications of the respective definitions of trauma."

Vergestaltings van trauma in Suspiria (1977) deur Dario Argento

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-08-26

"Beide die resepsie van die film deur die regisseur se aanhangers en akademiese publikasies oor Suspiria het geruime tyd reeds lank kanonieke status binne die grufilmtradisie aan die film verleen, en daarom is die vrystelling van Guadagnino se weergawe met groot belangstelling afgewag."

Lacan en grufilms: ’n onderhoud met Cilliers van den Berg

Cilliers van den Berg, Jaco Barnard-Naudé Onderhoude 2018-05-09

"Wat ek interessant vind, is hoe mense met die onbekende en die ongemaklike omgaan – grufilms is niks anders as pogings tot die vergestalting of ver-beelding hiervan nie, wat natuurlik dui op die grense van representasie oor die algemeen."

’n Onderhoud met bekroonde navorser Cilliers van den Berg

Cilliers van den Berg, Francis Galloway Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-05

"Ek is eintlik ’n Germanis en is veronderstel om my met die Duitse letterkunde besig te hou, maar Afrikaans sal altyd die taal wees waarin ek my die beste kan uitdruk. Dat goeie navorsing steeds in hierdie taal gegiet kán word, is klinkklaar, en dit is graag hiér waar ek ook ’n bydrae wil lewer."

The Lacanian Real and horror films: The commodification of the Real? Some notes on the “torture porn” genre

Cilliers van den Berg Academic research 2018-02-22

"As one of the most important flagships of the torture porn genre, and despite its very low critical appreciation, the Saw film franchise still managed to garner huge amounts of income at the box office, showing the divergence between critical and popular opinion."

Die Lacaniaanse Reële en grufilms: Die kommodifisering van die Reële? Enkele opmerkings oor die “martelporno”-genre

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-02-22

"Ná ’n bespreking van martelporno as genre en die vernaamste kritiese perspektiewe hierop, sal die reële Reële, die imaginêre Reële en die simboliese Reële as kapstokke gebruik word om die bespreking van die Reële in die Saw-filmreeks te belyn."

The Lacanian Real and horror films: Jennifer Kent’s The Babadook (2014)

Cilliers van den Berg Academic research 2018-02-22

"If the Real can be consciously used in this genre as a way to prompt certain responses of fear or disgust from viewers, does this not mean that the Real becomes nothing more than a codified element of horror films which is subsequently exploited as a genre commodity?"

Die Lacaniaanse Reële en grufilms: Jennifer Kent se The Babadook (2014)

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-02-22

"Teen die agtergrond van hoofstroomontwikkelinge binne die grufilmtradisie oor die afgelope dekade of twee verteenwoordig The Babadook ’n veel ingewikkelder en meer genuanseerde omgaan met universele temas as waarop byvoorbeeld die martelpornogenre, wat tot redelik onlangs by die loket hoogty gevier het, kan aanspraak maak."

Mimesis as conceptualised by Philippe Lacoue-Labarthe: Horrelpoot by Eben Venter as reimagining of Joseph Conrad’s Heart of darkness

Cilliers van den Berg Academic research 2016-07-27

"Venter’s novel can be considered as a reimagining of Joseph Conrad’s Heart of darkness and therefore facilitates, in its intertextual referencing, a mimetic relation to Conrad’s original work."

Mimesis soos beredeneer deur Philippe Lacoue-Labarthe: Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as herskrywing van Joseph Conrad se Heart of darkness

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-07-27

"Die doel van hierdie bydrae is om Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as ’n herskrywing van Joseph Conrad se Heart of darkness te lees."

Riviereland: Twee besoeke aan Nederland: ’n Diachroniese reisverslag

Cilliers van den Berg 2011-11-16 Die jongste werk uit die pen van die befaamde romansier en historikus Karel Schoeman is ’n reisverslag getiteld Riviereland: Twee besoeke aan Nederland. Soos wat deur die titel aangedui word, beskryf die teks twee besoeke van Schoeman in 1999 en 2003 ...

Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: 'n Verkenning van Verkenning

Cilliers van den Berg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-01-27

"Gelees as historiese roman, postkoloniale roman of ’n trauma-narratief, stel hierdie werk een van die mees genuanseerde verkennings van die balans tussen historiese en ontologiese trauma in die Afrikaanse letterkunde daar."

'n Voorlopige verkenning van postapartheid Afrikaanse protesmusiek

Burgert A Senekal, Cilliers van den Berg 2010-06-03 Meer as twee dekades ná Voëlvry is Afrikaanse protesmusiek weer eens ’n kwessie wat toenemend aandag geniet in die media. In ’n groeiende aantal liedjies wat oor bykans elke genre strek, skryf Afrikaanse musikante oor temas wat die breë ...
Top