Bernard Lategan

Bernard C Lategan is die stigtingsdirekteur van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS). Hy het ’n opleiding in Klassieke tale en Nuwe Testament en het daarna in hermeneutiek gespesialiseer. Naas hierdie gebiede het hy ook gewerk oor regshermeneutiek, historiografie, waardestudies, diversiteitsbestuur, sosiale verandering en identiteitsvorming. Hy was dosent aan die Universiteite van Wes-Kaapland, Göttingen, Hamburg en Stellenbosch, waar hy ook dekaan van Lettere en Sosiale Wetenskappe was. Van 1999 tot 2008 was hy direkteur van STIAS.

Identity politics: Success, paradox and unintended consequences 

Bernard Lategan Academic research 2021-06-29

"Identity thus offers a space in which alternatives for the self and for the world can be imagined, designed and tested. However, in order to achieve this, a third form of expansion is needed, namely of the role of identity itself."

Identiteitspolitiek: Sukses, paradoks en onvoorsiene gevolge

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-06-29

"Naas die interne en die eksterne verbreding van die self moet die rol van identiteit sélf verruim word. In plaas daarvan om ’n beperkende, passiewe, verdedigende en beskermende funksie te vervul, het identiteit ’n aktiewe, skeppende, konstruktiewe, vernuwende bydrae om te lewer."

In gesprek met Bernard Lategan: Gevorderde Navorsingsinstitute as keerwal teen vervlakking

Pieter GR de Villiers, Bernard Lategan Onderhoude 2020-08-20

"Nogtans is die 'wetenskap' die enigste verweer wat ons het om ons op te beroep in hierdie tyd van onsekerheid en kwaksalwery. Nie as ’n kitsoplossing nie, maar as ’n tydsame, uitmergelende en dikwels frustrerende soeke na die ware toedrag van sake en die bes moontlike verstaan van dinge."

Institutes for advanced study: Elitist luxury or incubators of science?

Bernard Lategan Academic research 2019-11-14

“These facilities no doubt run the risk of becoming comfort zones, of being perceived as a reward after a strenuous career, or an end in itself.”

Institute vir gevorderde navorsing: Elitistiese luuksheid of bakermat van die wetenskap?

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-11-14

“Is IGN’s hulle sout werd? Regverdig hulle die tyd en die middele wat blykbaar so mildelik aan hulle toegedeel word?”

Sensemaking. A plea for a conversation between organisation theory and hermeneutics

Bernard Lategan Academic research 2019-06-05

"The article has a threefold purpose: To introduce an important new doctoral study in organisation theory; to provide a critical overview of core aspects of the dissertation and to develop these further; and to stimulate a conversation between sensemaking theory and hermeneutics."

Om sin te maak. Pleidooi vir ’n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-06-05

"Kort gestel: Ricoeur bied insigte wat nie slegs die maak van sin, die vorming van identiteit en van besluitneming in organisasies beter kan verklaar nie, maar ook insigte bring in hoe organisasies deur hierdie proses verander en vernuwe kan word."

Tyd vir ’n openlike gesprek oor vreemdheid en die ander

Bernard Lategan Seminare en essays 2017-06-20

"Sy opmerking bring egter ook ’n ander belangrike punt na vore wat in al hierdie gesprekke ’n rol speel, naamlik die onmoontlikheid om ten volle van die subjektiwiteit van al ons waarnemings en uitsprake te ontsnap." Bernard Lategan reageer op Johan Lemmer se kommentaar op sy LitNet Akademies-artikel.

Strangeness as opportunity: Some thoughts on the hermeneutical potential of an uncomfortable concept

Bernard Lategan Academic research 2017-05-18

"Instead of domesticating the stranger and trying to absorb the other into the world of the self, otherness must be allowed to retain its integrity and to do so in all its sharpness."

Vreemdheid as geleentheid. Enkele gedagtes oor die hermeneutiese potensiaal van ’n ongemaklike begrip

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-05-18

"Dit is noodsaaklik om na die self terug te keer – nie ter wille van selfbevestiging nie, maar juis om seker te maak dat die selfgesentreerdheid effektief verander word. Dit is die self wat in die eerste instansie verander moet word."

Can yesterday become better? In conversation with Jörn Rüsen on dealing with a problematic past

Bernard Lategan Academic research 2016-07-07

"Historical understanding inevitably leads to action – the past thus becomes what he calls 'handlungszielkompatibel', that is, guiding one’s actions in a goal-oriented way."

Kan gister beter word? In gesprek met Jörn Rüsen oor die verwerking van ’n troebel verlede

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-07-07

"Hoe sou aan so ’n verlede ’n toekoms geskenk kon word? Die eintlike taak van historiese herinnering het skaars begin."

Die geval van Romeine 13:1–7: Carien Smith gesels met Bernard Lategan

Carien Smith, Bernard Lategan Onderhoude 2016-03-17

"Owerhede mag wel hul gesag van God ontvang, maar dan rus die verpligting op hulle om as dienaars van God op te tree en die goeie te dien. As hulle hierdie roeping versaak en hul mag misbruik, verval die verpligting om gehoorsaam te wees en word burgerlike ongehoorsaamheid ’n praktiese opsie."

Towards a more open and “pragmatic” reading of Romans 13:1–7?

Bernard Lategan Academic research 2015-09-01

"Romans 13:1–7 is a controversial text which continues to generate a wide spectrum of pro- and contra-readings. The passage raises (among others) questions regarding power and the origin of power, church and state, submission to authorities, civil disobedience and the pursuit of the common good."

’n Verskuiwing na ’n oper en meer “pragmatiese” lees van Romeine 13:1–7?

Bernard Lategan LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-08-26

"Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen kerk en staat, onderwerping aan wat as ’n onregverdige regering ervaar word, burgerlike ongehoorsaamheid en nog meer."

Top