Toyota US Woordfees | Wenners van die eerste Klaskamer Radiodramakompetisie | Winners of the first Classroom Radio Drama Competition

  • 0

(Scroll down for English)

Wennners van die eerste Klaskamer Radiodramakompetisie

Die eerste Klaskamer Radiodramakompetisie is in vennootskap deur die WKOD, RSG en die US Woordfees aangebied. Skrywers landwyd is genooi om werk in Afrikaans, Engels en isiXhosa in te stuur wat aanklank sal vind by leerders tussen 13 en 16 jaar en geskik is vir gebruik in die klaskamer.

Daar was geen voorgeskrewe tema nie, maar die radiodrama mag nie langer as 10 minute gewees het nie.

Slegs een inskrywing per skrywer is aanvaar en daar is 57 inskrywings ontvang. Die beoordelaars vir die Afrikaanse kategorie was Juanita Swanepoel (voorsitter), Saartjie Botha en Mercia Jephta. Juanita Swanepoel was ook die hoof van die beoordelaarspaneel vir Engelse tekste. In dié kategorie is sy bygestaan deur Saartjie Botha en Marius Swart.

Ilne Fourie (foto verskaf)

Ilne Fourie is as die Afrikaanse wenner aangewys vir haar radiodrama (be)grawe. Die Engelse wenner is Yuwinn Kraukamp met How to Save the World in a Few Bloody Steps. Elke wenner ontvang R10 000 kontant.

Die wenner in die isiXhosa-kategorie sal later bekend gemaak word.

Juanita Swanepoel sê die beoordelaars is aangenaam verras deur die gehalte van die inskrywings: “Dit was bitter moeilik om die wenners aan te wys. Ons het uiteindelik besluit op twee tekste wat by uitstek as klankdramas tot hul reg sou kom.” 

Sy voeg by dat sy “baie opgewonde is oor hierdie inisiatief om leerders bewus te maak van en bekend te stel aan die magiese wêreld van klank. Ons leef in tye waarin jong mense meer op visuele vermaak vir die uitlewing van hul kreatiwiteit ingestel is. Dis wonderlik dat hulle op hierdie manier kan ervaar watter kragtige medium radio is.”  

Saam met dié kompetisie is die eerste Klaskamer Radiodramawerkswinkel vir onderwysers op 29 Januarie deur die WKOD in samewerking met die Toyota US Woordfees, WOW-projek en RSG aangebied. Dié slypskoolsessies het by die Adam Small-teaterkompleks in Stellenbosch en in die SABC-ateljees in Seepunt plaasgevind. Om die 70 onderwysers uit die Wes-Kaap het deelgeneem.

Die aanbieders was Eben Cruywagen, Kobus Burger en Frieda van den Heever.

Hulle is ondersteun deur die kunstenaars Juanita Swanepoel, Dean Balie en June van Merch, wat demonstrasies gelewer en voorbeelde uitgespeel het.

Anina Lundie, Senior Kurrikulumbeplanner vir Skeppende Kunste by die WKOD, sê die werkswinkel was ’n klinkende sukses: “Tydens die afgelope Radiodramawerkswinkel het ons onderwysers baie kreatiewe en innoverende kort tekste geskryf. Die WKOD is daarom opgewonde om hierdie nuwe radiodramatekste aan ons onderwysers en leerders bekend te stel. Hierdie tekste sal beslis bydra tot ’n opwindende opvoer-ervaring in die Dramaklas en bes moontlik ons leerders en onderwysers aanspoor om self die hand aan die pen te waag en opwindende en eietydse tekste te skryf.”

Die direkteur van die US Woordfees en WOW-projek, Saartjie Botha, deel haar entoesiasme: “Daar is groot behoefte aan meer kontemporêre en korter radiodramatekste wat geskik vir gebruik in die klaskamer is. Sowel die eerste Klaskamer Radiodramakompetisie as die Radiodramawerkswinkel het hierdie leemte op stimulerende wyse aangespreek. Dit was ’n vreugdevolle en belowende stap in die regte rigting, want die radiodrama is ’n goeie en bekostigbare medium wat die verbeelding prikkel. Dit bied ’n veilige ruimte vir leerders wat eerder skugter is en nie op die verhoog tuis is nie. Radiodrama is ook ’n wonderlike oefening in die kuns van luister.”


Winners of the first Classroom Radio Drama Competition

 The first Classroom Radio Drama Competition was presented by the WCED, RSG and the SU Woordfees. Writers from across the country were invited to submit works in Afrikaans, English and isiXhosa that would resonate with learners between the ages of 13 to 16 years and that could be used in the classroom.

There was no restriction on what the drama could be about, but it had to be no longer than 10 minutes.

Only one work per writer was accepted and 57 submissions were received. The judges for the Afrikaans category were Juanita Swanepoel (Chair), Saartjie Botha and Mercia Jephta. Juanita Swanepoel was also the chair of the panel for the English texts where she was joined by Saartjie Botha and Marius Swart.

Yuwinn Kraukamp (photo povided)

Ilne Fourie is the winner in the Afrikaans category for her radio drama (be)grawe.  The winner in the English category is Yuwinn Kraukamp for How to Save the World in a Few Bloody Steps.  Each winner will receive a cash prize of R10 000.

The winner in the isiXhosa category will be announced shortly.

Juanita Swanepoel was pleasantly surprised by the quality of the submissions: “It was very hard to choose the winners. We eventually decided on two scripts more suited for the audio drama genre than any other format.”  

She adds that she is “very excited about this initiative to introduce learners to the magical world of sound. We live in a time where young people look to visual entertainment to express their creativity. This project gives them the opportunity to experience what a powerful medium radio is.”

In conjunction with the competition, the first Classroom Radio Drama Workshop for teachers was held on 29 January by the WCED in partnership with the Toyota SU Woordfees, the WOW Project and RSG. This workshop was held at the Adam Small Theatre Complex in Stellenbosch and at the SABC studios in Sea Point. Some 70 teachers from the Western Cape took part.

The presenters were Eben Cruywagen, Kobus Burger and Frieda van den Heever.

They were supported by artists, Juanita Swanepoel, Dean Balie and June van Merch who demonstrated the power of radio drama through demonstrations and by enacting scenes from written works.

Anina Lundie, Senior Curriculum Advisor for the Performing Arts at the WCED, hailed the workshop was a resounding success: “During their participation in the Radio Drama workshop, our teachers produced highly creative and innovative texts. The WCED is very excited to present these new radio drama texts to all our teachers and learners. These texts will most certainly contribute to making the education experience in drama classes a more stimulating one and will in all likelihood encourage teachers and learners to take up a pen and write their own texts.”

The director of the SU Woordfees and WOW project, Saartjie Botha, shared her enthusiasm: “There is a great need for more contemporary and shorter radio drama texts that can be used in the classroom. The first Classroom Radio Drama Competition and the Radio Drama Workshop certainly tackled this problem with great success. It was a joyful and promising step in the right direction. Radio drama is a creative and affordable medium through which everyone’s imagination can be engaged. It is a safe environment for learners who are shy or who are not comfortable on a stage to explore drama. Radio drama is also a wonderful listening exercise.”

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top