Persverklaring: Taalmonument vier Jeugdag met virtuele konsert

  • 0
Drakenstein-kunstenaars pronk op (stroom)verhoog

Ter ere van Jeugdag 2020 bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) en Marco Mentoor Produksies ’n opwindende gratis aanlynkonsert wat opkomende Drakensteinsterre aan ’n wêreldwye gehoor sal bekendstel.

Gegewe vanjaar se tema – “Jeugmag: ontwikkel Suid-Afrika tesame tydens die COVID-19-periode” – is dit ’n geleentheid vir die instelling om hul bande met die gemeenskappe te versterk asook gemeenskapwye musiekbeoefening en kulturele loopbane onder die jeug te bevorder. Volgens die ATM se direkteur, Michael Jonas, wil die ATM ook Afrikaans in al haar diversiteit en gedaantes vier ter bevordering van nasiebou en maatskaplike samehorigheid.

“Plaaslike talente word dikwels tydens groot geleenthede misgekyk of uitgebuit en word ook nie altyd na waarde geskat nie,” sê Jonas. “Om hierdie redes wil ons ’n platform aan plaaslike kunstenaars bied om te kan groei, vaardighede te slyp en broodnodige blootstelling te bekom.”

Dit sluit optredes deur onder andere Deon Valor (kitaar/sang), Ferlin Mark Vers (rymklets), John Koopman (komedie), Kaylin Levendal (vioolspel), Marco Mentoor (musiek), Melanie Scholtz (digkuns), Nosipho H (sang), No S’wett (sanggroep), Triveno (sang) en Tylo Fortuin (sang/verhoog) in.

“Al die kunstenaars is van die Drakensteinvallei, en ons wil hiermee ook ’n bietjie positiwiteit en vermaak aanbied tydens inperking,” sê hy. “Vermaak het immers die krag om ons te verenig en in krisistye aan mekaar te verbind.”

Volgens Jonas het die opstande van 16 Junie 1976 verreikende gevolge vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap en die Afrikaanse wêreld gehad. “Die tragiese gebeure kan seer sekerlik beskou word as een van die grootste flaters in die geskiedenis van hierdie relatief jong Afrikataal. Dekades later gaan die taal steeds gebuk onder negatiewe persepsies weens die opstand, daarom bied Jeugdag ons die kans om te herbesin oor die instelling se omstrede verlede en die by tye steeds verdeelde taalgemeenskap wat ons bedien.”

Weens die coronavirus-pandemie is die ATM tans vir die publiek gesluit. “Dit noop die bestuur om skeppende wyses te vind om kontak met ons besoekers en gemeenskap te behou, en onverpoos dienste te lewer,” sê Jonas. “Ons webtuiste het onder meer virtuele toere van die museum en monument asook ’n aanlyn-weergawe van die jongste Groen Galery-uitstalling, ‘Die Bybel in Kaaps’, en baie agtergrond-inligting vir skoolprojekte. Ons openbare programme word ook deur die aanbied van webinaars en virtuele optredes voortgesit. Hieronder tel die Jeugdagvieringe asook die ‘Toekoms van Kaaps’-webinaar, in samewerking met Afrikaanse Taalraad en LitNet, wat ook op Jeugdag om 10:00 plaasvind.”

  • Die Jeugdagkonsert begin om 12:00 op Dinsdag, 16 Junie 2020, en enigiemand kan dit via Facebook stroom by www.facebook.com/afrikaansetaalmonument/
  • Vir meer inligting, besoek www.taalmuseum.co.za of volg die Taalmonument op Facebook, Twitter of Instagram.
  • Die kontaknommers vir die Taalmonument (wat vanjaar 45 jaar vier), is +27 (0)21 863 0543 / 872 3441 en +27 (0)71 500 8740. 

...............

Taalmonument celebrates Youth Day with virtual concert 
Drakenstein artists showcased on (streaming) stage

In honour of Youth Day 2020 the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) and Marco Mentoor Productions will host an exciting free online concert that will introduce emerging Drakenstein stars to a global audience.

Given this year’s theme – “Youth power: Growing South Africa together in the period of COVID-19” – this is an opportunity for the institution to strengthen its links with communities as well as to promote community-wide music practice and creative careers among the youth. According to the ATM’s director, Michael Jonas, the ATM also wants to celebrate Afrikaans in all its diversity and forms, in order to promote nation-building and social cohesion.

Photo: Canva.com

“Local talent is often overlooked or exploited during big events and are not always appreciated,” says Jonas. “For these reasons, we want to provide a platform for local artists to grow, hone their skills and gain much-needed exposure.”

This includes performances by, among others, Deon Valor (guitar/singing), Ferlin Mark Vers (rap), John Koopman (comedy), Kaylin Levendal (violin), Marco Mentoor (music), Melanie Scholtz (poetry), Nosipho H (singing), No S’wett (vocal band), Triveno (singing) and Tylo Fortuin (singing/stage).

“All the artists are from the Drakenstein Valley, and with this we would like to offer some positivity and entertainment during the lockdown,” he says. “After all, entertainment has the power to unite and connect us in times of crisis.”

According to Jonas the uprisings of 16 June 1976 had far-reaching consequences for the South African community and the Afrikaans speaking world. “The tragic events can certainly be regarded as one of the biggest mistakes in the history of this relatively young African language. Decades later, the language continues to suffer from negative perceptions due to the uprising, which is why Youth Day offers us the opportunity to rethink the institution’s contentious past and the still sometimes divided language community we serve.”

Due to the coronavirus pandemic the ATM is currently closed to the public. “It requires management to find creative ways to keep in touch with our visitors and community, and to provide uninterrupted services,” says Jonas. “Our website has, among other things, virtual tours of the museum and monument, as well as an online version of the latest outdoor gallery exhibition, ‘The Bible in Kaaps’, and lots of background information for school projects. Our public programmes are also continuing by hosting webinars and virtual performances. These include the Youth Day celebrations as well as the ‘Future of Kaaps’ webinar, in collaboration with the Afrikaans Language Council and LitNet, which also takes place on Youth Day at 10:00.”

  • The Youth Day Concert starts at 12:00 on Tuesday, 16 June 2020, and anyone can stream it via Facebook at www.facebook.com/afrikaansetaalmonument/
  • For more information, visit www.taalmuseum.co.za or follow the Taalmonument on Facebook, Twitter or Instagram.
  • The contact numbers for the Taalmonument (which celebrates 45 years this year) are +27 (0) 21 863 0543/872 3441 and +27 (0) 71 500 8740.

Also read

Uitnodiging: "Toekoms van Kaaps"-webinaar

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top