Oscar Pistorius – vir laas: Voorste strafregkenner krities oor appèlhof se uitspraak

 • 100

jutalaw600

Vir sy navorsing vir die weeklikse Regsalmanak-rubrieke maak Gustaf Pienaar grotendeels van Juta Law se aanlyn biblioteek gebruik.  Hierdie regsbiblioteek is ‘n omvangryke naslaanbron van hofsake, wetgewing en ons land se dinamiese grondwetlike ontwikkeling. Juta Law stel hierdie bronne goedgunstiglik tot Gustaf se beskikking vir die skryf van hierdie rubrieke. Vir nadere besonderhede besoek www.jutalaw.co.za

Met die appèlhof se uitspraak in die Oscar Pistorius-sage het ek en ’n paar regskollegas agter bakhande vir mekaar gefluister: “Wat is hier aan die gang? Het ons al die jare die opsetbegrip in ons reg verkeerd verstaan? Moet ons nie Strafreg 1 gaan herhaal nie?”

principlesofcriminallawEn toe beland die vyfde uitgawe van Principles of Criminal Law – wat pas verlede week deur Juta gepubliseer is – ’n dag of wat gelede op my lessenaar. Dit is ’n standaardwerk deur een van ons land se voorste strafregkenners, Jonathan Burchell, en ook hy is nie sonder kritiek teen die appèlhofuitspraak ivm Pistorius nie. Ek sal probeer om dit so eenvoudig moontlik te verduidelik.

Laat ons net eers, aan die hand van hierdie vars handboek, deur ’n paar fundamentele begrippe werk.

Moord is die wederregtelike en opsetlike doodmaak van ’n medemens.

Opset het vier verskyningsvorme: direkte opset, indirekte opset, opset by moontlikheidsbewussyn (dolus eventualis) en onbepaalde opset (dolus indeterminatus).

Vir ’n hof om iemand aan enige van dié vier vorme van opset skuldig te bevind, moet die staat – naas die handeling – ook bewys wat as’t ware in die beskuldigde se kop aangegaan het. Dit is waarop die uitdrukking “om iets willens en wetens te doen” sinspeel. Dit is ’n subjektiewe toets. Iemand handel opsetlik (skiet, slaan, wurg, skop – noem maar op) as hy dit doen, wétend dat dit wederregtelik is.

Wederregtelikheidsbewussyn is ’n element van opset – en ook dít moet deur die staat bewys word.

Iemand wat homself verweer – skiet, slaan, skop, wurg – teen ’n onmiddellik dreigende, wederregtelike aanval, tree regmatig op. Hy handel in noodweer en hy “weet” instinktief die reg “laat hom toe” om hom te verweer. As hy die grense van noodweer oorskry – sy afweerhandeling is byvoorbeeld te aggressief gemeet aan die bedreiging, en hy maak die aanvaller dood – kan hy nogtans aan ’n mindere misdryf (strafbare manslag) skuldig bevind word. Sy afweerhandeling word gemeet aan wat ’n redelike persoon onder die omstandighede sou gedoen het. Dit is ’n objektiewe toets – anders as by opset, waar die toets subjektief is (maw die vraag wát in die beskuldigde se kop aangegaan het).

Soms gebeur daar ’n tragedie: iemand dínk daar is ’n onmiddellik dreigende aanval en hy verset hom in die waan dat hy dit “mag” doen. Dit is wat met Glenn Boshoff van Centurion gebeur het. Volgens persberigte was daar wel inbrekers in sy huis, en het hy en sy vrou hul in hul slaapkamer toegesluit. Toe sy 8-jarige dogter by haar ouers skuiling wou soek het Boshoff – in die waan dat een van die inbrekers by die deur wou inkom – daarheen geskiet, ongetwyfeld met bedoeling om die persoon daaragter dood te skiet. Dit was sy dogter. Jy sal saamstem: daar was geen onmiddellik dreigende aanval by hul slaapkamerdeur nie; Boshoff het in gewaande (sogenaamde “putatiewe”) noodweer geskiet. Op geen manier kan sy handeling as regmatig beskou word nie. Moord was dit egter nie, want die element van wederregtelikheidsbewussyn wat by opset vereis word – die wete dat jy nie “mag” nie – het by hom ontbreek. Maar dit onthef hom nie van aanspreeklikheid nie. Hy kon wel van strafbare manslag vervolg word, wat – sover ek weet – nie gebeur het nie.

’n Mens kan nie anders as om te vra wat die prinsipiële verskil – indien enige – tussen Boshoff en Pistorius is nie.

In Oscar se saak voor regter Masipa het die hof beslis dat daar geen getuienis was dat Oscar en Reeva voor die voorval rusie gemaak het nie. Die regter was ook onwillig om op die bewese feite die afleiding te maak dat Oscar die doodmaak van spesifiek Reeva voorsien het toe hy op die toe toiletdeur losgebrand het. Trouens, die regter het bevind dat Oscar opreg geglo het dat daar ’n inbreker in die toilet was en dat hy geregtig was om hom en Reeva teen ’n dreigende aanval te beskerm.

Dit was ’n kernbevinding: die element – wederregtelikheidsbewussyn – wat nodig was om Oscar aan moord (’n “opsetsmisdryf”) skuldig te bevind, het ontbreek. Dit beteken nie dat hy hom nie aan strafbare manslag (’n “nalatigheidsmisdryf”) skuldig gemaak het nie. Trouens, het die hof bevind, hy was gróf nalatig, en daarvoor is hy gestraf.

Burchell wys daarop dat die appèlhof regter Masipa gelyk gegee het dat daar geen getuienis was oor ’n voorafgaande onenigheid tussen Oscar en Reeva nie. Trouens, vir die appèlhof om anders te bevind sou in elk geval in ons reg ontoelaatbaar wees in die lig van ’n langstaande konvensie dat ’n hof wat ’n appèl teen ’n vryspraak aanhoor (onthou: Oscar is deur regter Masipa op die moordklagte vrygespreek) nie mag inmeng met die feitebevinding van die hof van eerste instansie nie.

Nogtans het die appèlhof bevind dat Oscar se pleit dat hy in gewaande (putatiewe) noodweer gehandel het, nie “rasioneel” was nie. Dit, meen Burchell, is ’n verkeerde benadering: om rasionele denke as maatstaf te gebruik is ontoepaslik by die beoordeling van die vraag of Oscar se vrees vir ’n indringer eg was – veral in die lig van Oscar se inherente kwesbaarheid terwyl hy op sy stompies was. Daarby was juis dít sy verweer reg van die begin af, dws nog voordat hy regsadvies bekom het.

Vir die appèlhof om tot hierdie bevinding te kom, sê Burchell, is ook om ’n ander rede onhoudbaar: dat Oscar se oortuiging dat daar ’n inbreker was, sogenaamd nie “rasioneel” was nie, is immers nie die enigste redelike afleiding wat van die bewese feite gemaak kan word nie. Volgens ons reg moet ’n beskuldigde die voordeel geniet as daar meer as een redelike afleiding uit bewese feite gemaak kan word.

Boonop, betoog Burchell, kom die appèlhof se verwerping van regter Masipa se bevinding dat Oscar se geloof in die aanwesigheid van ’n inbreker eg was, neer op ’n inmenging in ’n feitebevinding deur die regter, wat ontoelaatbaar is by die staat se appèl teen ’n vryspraak.

’n Mens sou Burchell se kritiek op die appèlhof se beslissing (dat Oscar se oortuiging dat daar ’n inbreker was, nie “rasioneel” was nie) aan die volgende hipotetiese feitestel kon toets: Gestel Oscar het, eerder as om deur die toiletdeur te vuur, opsetlik ’n waarskuwingskoot deur die dak van sy woonhuis afgevuur. Daarvoor sou hy vervolg kon word ingevolge die Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000. Artikel 120(7) bepaal immers soos volg: “Dit is 'n misdryf om ’n vuurwapen ... in 'n beboude gebied of enige openbare plek af te vuur sonder goeie rede om dit te doen.”

Sonder ’n goeie rede? Ja, behoort die appèlhof konsekwent te beslis: spesifiek Oscar se vrees was nie rasioneel nie; dus kon hy nie eens ’n waarskuwingskoot straffeloos afgevuur het nie.

“Dit is darem absurd!” sou ’n mens kon uitroep.

Feit is egter dat Oscar se geestestoestand by die (hipotetiese) opsetlike afvuur van ’n waarskuwingskoot deur die dak presies dieselfde sou wees as by die werklike afvuur van skote deur die toiletdeur: hy het gevrees dat daar ’n inbreker in sy huis was en dat die reg hom toegelaat het om “iets” te doen om hom en Reeva te beskerm.

Om aspris te wees: dáárdie vrees, het die appèlhof egter beslis, was nie “rasioneel” nie; gevolglik moet Oscar ook aan die (hipotetiese) oortreding van die vuurwapenwet skuldig bevind word.

Dit lyk my jan en alleman, weer, sal geneig wees om die onderskeie uitkomste – ’n gat in die dak versus ’n noodlottig verwonde skoonheid – as maatstaf te neem by die beoordeling van die vraag of Oscar skuldig is aan wat hom ook al ten laste gelê word. By die hipotetiese gat in die dak sal die meerderheid seker uitroep: “Onskuldig!” Maar by ’n noodlottig gewonde Reeva? “Jy maak seker ’n grap!”

Die vraag is egter: Is so ’n benadering prinsipieel suiwer? Tog nie.

Bron: Burchell, J. 2016. Principles of Criminal Law. Vyfde uitgawe. Kaapstad: Juta.

 • 100

Kommentaar

 • Ek stem saam met Gustaf Pienaar en is verlig dat hy hierdie saak so mooi uitlê! Wys ook hoe skeef die mensdom dinge beoordeel! Maar wil tog vra as die uitspraak prinsipieel nie 'reg' is nie, waarom word dit toegelaat?

  • Avatar
   Chris Marnewick SC

   Die kort antwoord is dat ons nie toegelaat word om 'n regter se kwalifikasies in twyfel te trek nie. Die lang antwoord is dat te min van ons regters by Afrikaanse universiteite gestudeer het, waar die beginsels waaroor Pienaar hier skryf in Strafreg 1 reeds gedoseer en geleer word. Ons Engelse universiteite hou hulle meestal besig met presedente, en selfs al is daar een wat van toepassing is, word dit maklik oor die hoof gesien. (En daar was talle, onder andere De Blom se saak.)

  • Wil ek ook graag weet. En hoekom word die goed nou geopenbaar. Waar was Oscar se regspan en hoekom is daar nie harder baklei hierteen nie? Van die begin af was die manier hoe hierdie hofsaak hanteer was absolutely absurd, en sy reg op ‘n regverdige onpartydige verhoor was by die venster uit. Hierdie is die grootste klug in die geskiedenis van reg en geregtigheid in ons land, dis skrikwekkend!

   • Ek wil ook net sê die vernedering wat hy moes deurgaan om sy bene te moes afhaal en in ’n kort broekie op sy stompies te moes loop voor almal in die hof was vir my verskriklik. Was daar al ooit so ’n versoek ... ek glo nie so nie ... hoekom moes Oscar so verneder word?

    • Esta, Oscar is nie geforseer om sy bene in die hof af te haal nie. Hy het dit gedoen om die regter se simpatie in te win. Hy het vergeet dat almal het die video gesien waar hy sonder enige probleem of vashou, daarsonder kan loop en hardloop.

     • Avatar
      Sonia Jordaan

      Dit is verwronge om te sê Oscar het dit vir aandag gedoen. Dot was die diepste vernedering vir hom. Glo my ek praat nie van hoorsê nie.

   • Avatar
    Dewet Greyling

    Verseker het OP se regsspan elke beskikbare regsaspek tot hul beskikking, wel deeglik benut (oor 'n baie lang periode) - die regsfeite en die Ware Feite gaan verseker vir elke mens (of jy nou 'n Juris of 'n 'jan-alleman' is), geopenbaar word, wanneer die FINALE REGSPRAAK gelewer word. Tot dan kan elke regdenkende mens net maar beaam: "But for the Grace of GOD, that would have been me!" (Geniet intussen die LEWE ... en die reg tot jou eie mening(wat in elk geval aan niemand anders opgedring kan word nie!) 🙂

 • Avatar
  Cilliers van Niekerk

  "Nogtans het die appèlhof bevind dat Oscar se pleit dat hy in gewaande (putatiewe) noodweer gehandel het, nie “rasioneel” was nie. Dit, meen Burchell, is ’n verkeerde benadering: om rasionele denke as maatstaf te gebruik is ontoepaslik by die beoordeling van die vraag of Oscar se vrees vir ’n indringer eg was – veral in die lig van Oscar se inherente kwesbaarheid terwyl hy op sy stompies was. Daarby was juis dít sy verweer reg van die begin af, dws nog voordat hy regsadvies bekom het."
  Lekker "disingenuous" ("geslepe" sou darem nie poliets wees nie!) as jy my vra. Waarom sou 'n regskenner alle getuienis oor Oscar se optrede (wat boonop deur die Appèlhof genoem word) as ontersaaklik buite rekening laat by bepaling van sy "opset"?
  Te wete: Hy word wakker (alreeds verdag, maar toemaar), bewapen homself met 'n veral dodelik gelaaide pistool, soek die gevaar op (als teen klaarblyklike alternatiewe), en skiet nie minder nie as vier skote mooi gemik om te moor (teen alle klaarblyklike alternatiewe) die hokkie wat sy teiken gevange hou in.
  Maar daar's geen aanduiding van "opset" nie, Gustaf?
  Ek het nie tyd om Burchell te lees nie, maar as hy óók uitmaak dat berekende optrede bedoeling nie kan belig om opset te bepaal nie, wíl ek ook nie!
  Ek hoop dus maar jy (en kollegas) het hom net te vinnig gelees, toe en nou weer - anders is dié nóg 'n bedrukkende geval van verdagte "kennerskap", of dalk nog erger van 'n verdagte dissipline!

  • Stem 100% saam. Die kenner redeneer slegs sy standpunt om die lesers te beïnvloed. Oscar moes vd begin af aan Moord skuldig bevind word met minimum 12 jr. Iets is 'elders' nie pluis met Masipa se 2 FOPS nie. Punt.

  • Avatar
   Chris Marnewick SC

   "...berekende optrede..."

   Ja Cilliers, dit is juis die reg se definisie van wat dan bedoel word met "berekende optrede" vir die doeleindes van die strafreg wat hier tersake is. Miskien moet jy maar tog tyd maak om Burchell se boek te lees, of miskien Prof Snyman s'n, as jy dit in Afrikaans will lees. Selfs Proff HJ C de Wet en H L Swanepoel se boek wat reeds in die sestigs verskyn het en by Afrikaanse universiteite gebruik was belig die beginsels heel goed. Om nie eers van die talle gerapporteerde sake op die onderwerp te praat nie.

   • Avatar
    Annemie Triegaardt

    Dankie Chris, nou weet ek ek was nie al een wat so geredeneer het nie. Dis vir my interessant hoeveel regslui daar ewe skielik in ons land gebore is. Dankie tog ons het nie 'n jurie-stelsel nie. Ek persoonlik voel vir Oscar wat 'n proefkonyn van ons regsgeleerdes geword het.

  • Avatar
   Rentia Rheeder

   Uitstekend gestel. Stem 100% saam. Geregtigheid in hierdie saak sal beslis nie op aarde geskied nie.

  • Mnr van Niekerk, ek is nie n regskenner nie, maar Mnr Burchell gee feite uit die wetsboek. Is ek reg as ek se dat jy nie die saak soos hy sien nie? Hoe is dit moontlik dat jy dit nie in dieselfde lig sien nie?

 • Skitterende uitleg, in ons soetste taal. Sy uitleg weerlê verseker die irrasionele besluit van die Appèlhof, wie op hulle die regsdefinisie van dolis eventualis verander het sonder werklike juridiese gronde.

 • Avatar
  Mev A.J. Oosthuizen

  Twee jaar gelede het my alarm 2:00 afgegaan. ADT het geskakel en ek het vermoed dit was 'n kat voor die beams. Ek het ADT verseker ek is veilig, alarm geaktiveer en in die bed gaan klim. Die volgende het die alarm weer afgegaan en dit was die beam buite wat na my kamer lei. Die volgende is 'n flitslig gewaar voor my venster. Ek bly alleen en is nie 'n bang mens nie maar op daardie oomblik was ek angsbevange. Ek het in die gang gaan wegkruip en my kinders geskakel. Indien ek in besit was van 'n vuurwapen het ek deur die venster geskiet en moontlik 'n ADT personeellid gedood. Ek het daarna gedeeltelik verstaan hoe hopeloos met angs vervul Oscar moes daardie aand gevoel het. Ek dink mense is net agter bloed aan.

  • Ek stem saam jou niemand weet wat deur sy kop gegaan het nie. Ek het ook eenkeer gedroom skelms breek in by ons en dit was die mees vreesaanjaende gevoel. Ek het so gebewe in my slaap, my hele liggaam het geruk van angs. My man moes my wakker maak en vra of ek ok is so erg het ek gebewe en dan bly die mense hammer hoekom het hy nie gewag om te hoor of sy antwoord nie. Ek kan verseker sien hoe hy so angsbevange was dat hy nie eers besef het sy antwoord hom nie en dat hy nie rasioneel gedink het nie.

  • Avatar
   Arnold de Beer

   Mev, en al die ander mense wat soos u dink, hoe weet u Oscar het nie die inbreker-weergawe uitgedink nie? Veral as u in ag neem hoeveel keer hy dit onder kruisverhoor verander het.

 • Avatar
  Willie Strydom

  Ek stem saam. Wat my egter van Oscar se saak die meeste pla is die wyse waarop hierdie saak gebeeldsend was en elke dag bespreek is. Dit moet mos 'n uitwerking op die getuies wat nog moes kom getuig gehad het. Wat het geword van die beginsel dat getuies die hof moet verlaat terwyl een getuie getuig. Ek voel Oscar is op die mees onmenslike manier hanteer deur die media, en is hy benadeel in die verhoor.

  • Avatar
   Jeanette Whitehouse

   Stem heeltemal saam! Hy is onmenslik behandel! Die staat was daarop uit en nog steeds om ’n punt te bewys, hanteer die man erger as ’n gewoonte misdadiger. Die media was daarop uit om te bewys dat hy ’n vroueslaner was, alhoewel daar nie bewys van ’n rusie was nie. Hoekom hulle hom op kerkplein wou hang of op ’n brandstapel spalk tot toejuiging van die skare was skokkend. Al het hy erken hy het geskiet, om verskoning gevra wou die staat net glo dit is alles leuens ! Die saak sal opgeteken word, as opspraakwekkend uit ’n regsopinie, sosiale media, en vryheid van spraak.

  • Avatar
   Denise du Toit

   Regter Masipa, vir wie ek die hoogste respek het, het in haar finale uitspraak gesê "this is a court of law, not a court of public opinion". Dit was haar openingssin. Ek stem heelhartig met haar saam. Dit is hoekom regters daar is - om REGSUITSPRAAK te lewer. Gesien in die lig van haar posisie van senioriteit aanvaar ek dit. Ek het deurentyd besluit dat haar sienings gebalanseerd en op regsbeginsels (wat sy seer sekerlik met haar portuurgroep geklank het) berus. Ek salueer haar.

 • Dis nou alles goed en wel om die prinsiep te bevraagteken, maar selfs die Grondwetlike hof het nie kans gesien om in te gryp in die appélhof se uitspraak nie. So, 'n mens kan seker aflei dat hulle met die uitspraak saamgestem het? Die kanse om die spul ongedaan gemaak te kry is dus seker, vir die afsienbare toekoms, nul. My kommer met die uitspraak is die invloed wat dit kan hê by die beoordeling van noodweer in die algemeen. Hier is 'n deurmekaarvloei van objektiewe en subjektieke standaarde wat groot probleme gaan veroorsaak - soos die artikel dan ook goed uitlig.

  • Suiwer benadering. Die verhoor deur die media, beginnende by die staat se benadering, beskryf deur 'n regsmening as "an example of abusive lawyering at its worst", het van meet af aan 'n billike verhoor onmoontlik gemaak. Voeg daarby groot egos, politieke druk en inmenging en die gebruik van die gevalle ikoon se bekendheid om die beeld van 'n sukkelende regstelsel te poets en jy het 'n resep vir 'n sepie op 'n internasionale verhoog. Die media oefen nou druk uit vir 'n swaarder vonnis! Mense wat glo in die "rule of law" moet bekommerd wees, baie bekommerd!

 • Die inmenging van appelregter met feite-bevinding het my nog die hele tyd gepla! Niemand het iets daaroor gesê of dit uitgelig nie! Vreemd?

  • Avatar
   Chris Marnewick SC

   Mag ek my hand opsteek en daarop wys dat ek dit reeds in Desember gedoen het in 'n onderhoud wat die Sunday Tribune toe gepubliseer het?
   "1) I don't think Judge Masipa was wrong about dolus eventualis - although she didn't pronounce it correctly.

   2) No, dolus eventualis is taught at first year Criminal Law 1 level. All it means is that the required intent (mens rea) is held to be present if the court finds AS A FACT that the accused foresaw the unlawful consequences of his act and reconciled him with those consequences. Masipa found that intention to have been absent. The SCA found it to have been present. I have a problem with the approach of the SCA here: This was a finding of fact of the trial court and the SCA could not overturn that. Yet it did by calling it a finding of law. In my opinion this "somersault" by the SCA allowed it to interfere with Judge Masipa's judgment. And on the evidence the SCA was wrong anyway by finding the Pistorius in fact intended to kill the person behind the door. (On this last point - It was common cause that he fired at a downward trajectory while on his stumps. Who ever "intended" to kill by shooting at someone's legs?)

 • Dit is baie duidelik uiteengesit deur Gustav Pienaar. Wat 'n tragedie dat mense nie na feite kyk nie. Wat 'n onreg aan Oscar Pretorius.

  • Avatar
   Martin Geringer

   Onreg? Moet elke moord dan eerder as 'n ongeluk afgeskryf word? Seker maar OK maar ek glo dat Reeva se ouers anders voel.

   • Avatar
    engemi ferreira

    Dis juis die probleem met baie beweringe: 'n regssaak soos die het niks met gevoelens te doen nie. Jy kan dan net sowel sê Oscar se familie was vreeslik geskok deur die onmenslike manier waarop die verdediging hom hanteer het. Nee, dis die feite wat geld en bowenal die kundige onbevoordeelde uitspraak van die gereg.

 • Ek is geen regskenner... Maar sou mens nie kon argumenteer dat die hoë waarskynlikheid van die sterwe van die persoon agter die deur, indien vier skote daardeur gevuur word, dui op 'n opsetsmisdryf nie? Veral aangesien daar geen direkte bedreiging aanwesig was nie.

 • Avatar
  Gustaf Pienaar

  Dankie, Louise, vir jou opmerkings. Soos jy uit my teks kan aflei, wil dit lyk of die Appèlhof die geldende reg by die vasstelling van opset (dolus) - dat dit 'n streng subjektiewe toets is - so effens anders geplooi het. Dit is na my mening jammer dat die Konstitusionele Hof geweier het om aan Oscar verlof tot appèl te verleen. Dit sou klarigheid gegee het.

 • Maak nie saak wat sê slim terme mense probeer gebruik nie, die feit is, wanneer jy vier skote deur 'n toe deur afvuur waar iemand vasgekeer is in 'n klein spasie dan moet jy besef die kanse is bitter groot dat die persoon aan die ander kant van die deur noodlottig gewond kan word. Kwelvrae wat my nog steeds pla is: Waarom het hy nie die lig aangesit toe hy opgestaan het om die skuifdeure toe te maak aangesien hy reg om die bed moes loop en die waaiers ook nog geskuif moet word nie. Onthou, hy het mos nie baie balans op sy stompies nie. En soos hy self getuig het wanneer die gordyne toe is dan is die kamer stikdonker. Hy kon maklik teen iets stamp in die donker kamer, ons weet mos die waaiers het in die pad gestaan. Toe hy die geluid van die badkamer se kant hoor, waarom nie vir Reeva vra het jy dit ook gehoor nie? Waarom in die donker kamer op sy stompies homself bewapen en toe nog na die gevaar loop op sy stompies? Hy en Reeva kon op die balkon geskuil het terwyl hy die sekuriteit bel wat by die kompleks was. Natuurlik as hy dit gedoen het sou hy agterkom het Reeva is nie in die bed nie.

  • Ek stem saam, maar duidelik was die moeilike vrae nie gestel nie. Waarom, wonder ek wat 'n leek is in terme van die gereg.

  • Ek stem saam Tina. Dan is die vooraf bakleiery en haar gille nie in ag geneem nie. Te veel los drade en onwaarskynlikhede en vorige aggressiewe en onverantwoordelike gedrag. Met sy wapenkennis en opleiding kan hy hom self beter verdedig as drie ander mans wat nie dieselfde kennis het nie en moenie van sy gevorderde wapens vergeet nie.

 • Avatar
  Arrie de Beer

  Lê die probleem nie daarin dat Jan Publiek en die Apelhof eers OP se inbreker-verweer (wat hy 'n paar keer verander het) moet glo nie? Hoewel dit klaarblyklik nie vir die Verhoorregter 'n probleem was nie.

 • My final thoughts:
  1: Although I am of the opinion that the first conviction and the sentence were the most appropriate given the proven facts, I accept the final outcome and will not be part of further post mortems on this case.
  2: I admire Judge Masipa that kept her head when all around her were losing theirs and blaming it on her.
  3: I have admiration for Barry Roux and his team for the way in which they handled this case - they did the legal profession proud.
  4: Judged by how comparable cases were dealt with, I have no doubt that if this case was not about Oscar Pistorius the charge would have been culpable homicide, if at all, and the hearing a maximum of a few days.
  5: Given my experience in court in my first career and also in postings around the world, I did not believe it possible that I could still be so utterly disillusioned by the manner in which the state, the media and society dealt with a fellow human being in a so-called civilized world. The clock was turned back to the dark ages in this most unusual case where a man was made a scape-goat for a multitude of wrongs in a society.
  6: My heart goes out to this fallen icon and both families affected by this immense tragedy, who must now put their lives together and nurse the deep scars left by this inhumane battle fought before the cameras of the world.
  Whatever happens in future will not change my deep disappointment in a society that ruthlessly turned on its own and became pawns in a game directed by the state, the media, politicians and revengeful individuals.
  As I have said before, the way this case was dealt with is an indictment against mankind and a reading of what society we have become.
  However, I conclude on a positive note by expressing my admiration for those individuals in the legal profession and the media whose souls are not for sale and who made their voices heard against the tide of popular opinion. Also other voices of reason from within society that went up right from the start against this travesty of justice based on their inner convictions and strong sense of fairness and justice. Bad things happen when good people remain silent.

   • Avatar
    Chris Marnewick SC

    The point Martin, is that he didn't. Not according to legal principles. The SCA judgment is final - by virtue of its legal authority - but it lacks the moral authority of a judgment that is also right.

  • Dawie, I could not agree more with your view and sentiments. Well said. There are so many comparable examples where the accused got scot-free , or at most got convicted for culpable homicide, which was then suspended.

 • Avatar
  Thomas van Dalen

  Uitstekende vertolking. As iemand met slegs strafreg 1 agter my naam, het ek dit ook so ingesien. Hoekom dan vertolk ons geleerde regters in die appelhof dit totaal anders? Is dit moontlik dat die publieke geskree om wraak ipv dat reg en geregtigheid geskied, die objektiwiteit van die appelbank totaal oorheers het?

 • As ek mag vra, is daar nou niks wat gedoen kan word om Oscar uit die tronk te kry nie? Hier is egter baie goeie verduideliking oor hoekom Oscar eintlik terug tronk toe is! Dit gaan lankal nie meer oor moord nie maar oor Oscar en ek dink hy is wreed van sy privaatheid geskend!

  • Dit gaan beslis oor moord, minstens oor 'n lewe wat in onregverdige omstandighede geneem was.
   Moet ons regstelsel nou onregmatige dood (moord, manslag ens) opsy skuif en die perpetreerder as die slagoffer voorhou? Van wanneer af het kriminele in SA slagoffers geword?

   • "Intent in the form of dolus eventualis or legal intention, which is present when the perpetrator objectively foresees the possibility of his act causing death and persists regardless of the consequences, suffices to find someone guilty of murder."

    Hierdie was nooit bewys nie. So, ongeag die bepaling van die Appelhof, hierdie is die feite

  • Ek sou ook wou weet of daar iets gedoen kan word om Oscar uit die tronk te kry Yolande. Dan wonder ek ook soms hoe sou die saak verloop het sonder die lewendige uitsending. Vir Oscar voel ek was dit erg om so blootgestel te word en sommige mense kon hul verlekker in sy situasie.

 • Avatar
  Corlia Fourie

  Dankie, Gustav Pienaar. Vir my was die hele verhoor en die massahisterie onder ons mense soos iets uit vervloë tye toe mense in die openbaar tereg gestel is. En die hele dorp staan en kyk het hoe die koppe afgekap word en dit daarna op pale by die dorpsmure uitgestal is.

 • Avatar
  Susan Grobler

  Die kwessie rondom die afvuur van vier skote is nooit deur die verdediging aangespreek nie. Almal wat formele vuurwapenopleiding ondergaan (polisie ingesluit) leer dat 'n mens twee "double shots" vuur. Vier skote is dus algemene praktyk.

 • Avatar
  Miemie Taljaard

  So 'n verbeelde inbreker is rede om 'n ware persoon dood te skiet. Indien die doodstraf afgeskaf is, waarom word daar na 'n rede/verskoning/verklaring gesoek om 'n onskuldige persoon dood te skiet? Wette verander omdat hulle nie meer die waardes van die gemeenskap weerspieël nie. Ek neem aan dat ek nie die reg het om iemand dood te skiet nie al is ek bang. 'n Deel van die gemeenskap verwag al dat mense hul vrees/woede beter hanteer as om 'n wapen te gebruik.

 • Avatar
  Anita Stanley

  Ek is geen regsgeleerde nie maar hierdie uiteensetting verwoord presies wat ek nog die hele tyd instinktief gevoel het maar nie in soveel woorde duidelik kon uitdruk nie.

 • Ek voel jammer vir Oscar. Net oor hy ’n opebare persoon is, gee niemand die reg om hom soos ’n hond te skop nie. Wat gebeur as die staat appelleer teen die ses jaar? Staan hul ’n kans om 15 jaar te kry of sal hul vir eens die man nou in vrede los? Ander vraag, baie het hul mening oor hoe lank Oscar nou in tronk gaan wees; twee jaar, drie jaar, daar is selfs wat sê 18 maande. Hoop net hy hou sy kop hoog. Hy sal sy hele lewe hiermee moet saamleef en dis ’n straf op sy eie.

 • Ai tog. Hoekom gaan sy badkamer toe laat in die nag met selfone en sluit die deur. Ek dink ook maar aan die getuienis van die Staat aan die begin van die verhoor, ek was geneig om hulle te glo. Moes hy nie vasgestel het waar sy was voordat hy geskiet het nie?

  • Hoe sê hulle "hind sight might be the best sight". Ongelukkig is dit nie wat gebeur het nie, en soos ek vroeër genoem het "Intent in the form of dolus eventualis or legal intention, which is present when the perpetrator objectively foresees the possibility of his act causing death and persists regardless of the consequences, suffices to find someone guilty of murder."

 • Ek het al die kommentare gelees en vra myself nou af - as die SCA verkeerdelik ingemeng het met betrekking tot die feite en - as daar vraagtekens is oor die korrekte interpretasie v " dolus eventualis" op grond waarvan weier die CC om in te meng? Gaan dit nie meer oor geregtigheid nie? Gaan een of ander geleerde nie oor ’n klompie jare in die toekoms sê Oscar is verkeerdelik tronk toe nie?

 • Ek het een aand so geskrik deurdat iemand deur my venster aan my been gevat het terwyl ek besig was om aan die slaap te raak. Ek het só geskrik en my hart het so in my ore geklop dat ek niks en niemand gehoor het nie ... in die proses het my broer probeer om vir my te sê dit was hy wat my net wou skrik maak, maar ek kon niks hoor nie. Die feit dat sy dalk vir hom geskree het en hy haar nie gehoor het nie, is moontlik. Ek’t dit self al ervaar. Daarom het ek sy storie geglo. Ek voel dit was ’n massiewe misverstand en, daar is baie sake waar sulke tragiese ongelukke gebeur het, maar die oortreder het ’n opgeskorte vonnis gekry of is vrygespreek. Die feit dat die saak gebeeldsend is en die publieke "frenzy" wat daarmee gepaard gegaan het ... voel die publiek dat die wet na hulle pype moet dans. Ek glo daar is dubbelsinnigheid in die strafproses in ons land. Almal was so trots met sy Olimpiese behaling en toe gebeur ’n tragedie en almal is vir hom kwaad en wil ’n vorm van "revenge" op hom neem, sonder om ALLE feite te deurdink. Dis eintlik hartseer dat die samelewing so geword het.

 • Tjoe! Lees die Regters van die AP dieselfde teks of het hulle net geraai? Wat duidelik is is dat die reg oop is vir verskeie interpretasies en dit kan nie goed wees nie.

 • Avatar
  J. Oberholster

  Waarom is die getuienis van die buurvrou wat 'n vrou se geskree gehoor het, geïgnoreer? Roux kon nie die getuienis van die akoestiese ingenieur wat hy gehuur het en wat bevind het a) 'n mens sou die geskreeu kon hoor en b) 'n mens sou kon onderskei tussen 'n manlike of vroulike stem gebruik nie, want dan was sy kliënt van meet af in die moeilikheid ...

  • Wat vd ander getuies wat ook naby bly en wat niks gehoor het nie. Ek moet sê dat die een getuie wie skynbaar als gehoor het daardie tyd vd more was vir my baie onwaarskynlik. As jy vas slaap glo ek nie jy sal oombliklik alle geluide hoor nie. Ek dink jy sal wakker word v " iets" en dan miskien by die volgende geskree begin hoor en besef wat aangaan. Ek het afgelei vd getuie asof sy dadelik alles gehoor het en wel in soveel detail dat sekere aannames gemaak is wat vir my baie onwaarskynlik was. Ek dink die regter het waarskynlik in die siftingsproses vd getuies moontlik die waarskynlikheid vd getuienis geweeg en bevind dat dit weerlê kon wees.

 • Baie dankie vir hierdie artikel .Ek dink ‘n mens word meer nugter in jou kognitiewe denke en rede as die emosie eenkant toe plaas sodat die feite met die wet kan trou sodat redelikheid en geregtigheid kan seëvier. Baie dankie ook vir al die nugter kommentare maar veral Dawie Jacobs wat dit baie mooi saamvat. Ek het na afloop van die hofsaak baie nagedink en het ’n paar vrae 1.Hoekom wys die moordsaak van Brett Kebble en die Oscar-saak al hoe meer vingers na mekaar? 2. Wie was verantwoordelik vir die aanstelling van die appèlregters in Bloemfontein? 3. Wie was verantwoordelik vir die verspreiding van die drogbeelde en verkeerde persepsies aan die media EN HOEKOM is die saak reg in die begin so vinnig verander van ongeluk na moord ,iets ruik nie lekker nie? 3.Ek weet die wet waarmee Oscar aan moord skuldig bevind is dit wil vir my lyk of dit nie weer gaan gebruik word nie want sedertdien is daar talle soortgelyke voorvalle van onbekende mense soos bv die dame wat die grypdief in haar motor doodgeskiet het, sover ek weet is sy nie eers aangekla nie. Maw gaan die wet van D E net van toepassing op Oscar wees? 4.Wat was die werklike rede vir die betrokkenheid van die ANCWL ?

 • Ek mag glad nie oordeel nie, maar nooit besef ons het soveel regskenners nie. Hoekom was dit toegelaat dat die saak gebeeldsaai word. Ek dink die hele gemors moes sommer so tussen finale jaar regstudente opgelos geword het. Ek dink regtig mens moet jouself afvra: Is hierdie ou 'n uitverkore top atleet of is hy 'n moordenaar. Ek hoop om nooit weer van hierdie man te hoor of te lees nie. Is regtigwaar teen die tyd "GATVOL".

 • Baie goeie artikel wat die suiwer regsposisie goed uiteensit. Weet iemand dalk of Prof C R Snyman ooit kommentaar gelewer het op die appèlhof se uitspraak en, indien wel, waar? Ek onthou dat hy in 2014 in Die Burger aangehaal is dat hy saamstem met Regter Masipa se bevinding dat Oscar skuldig is aan strafbare manslag en nie aan moord nie (alhoewel hy nie heeltemal saamgestem het met haar formulering van die uitspraak nie).

 • Dit voel en klink vir my dat daar 'n leemte iewers moet wees in ons regsstelsel, gegewe dit wat ek hier lees van regsgeleerders. BARRY ROUX is tog 'n top advokaat. Kon hy nie dit wat nie reg was teenstaan nie? Laat my nou dink aan 'n landdros wat 'n bevel gelig het,hoewel geen reg gehad het,maar dit was so en bly so?

 • Net n vragie van 'n leek. Regter Masipa het OP as 'n ongeloofwaardige getuie bevind. Is dit dan nie 'n redelike gevolgtrekking vir 'n leek om te maak dat hy opset gehad het nie?

   • Avatar
    Chris Marnewick SC

    Ek meen Gustav Pienaar se artikel kwalifiseer. Dan is daar Proff Snyman en Burchell, en as 'n mens mooi lees in sy boekresensie, regter Denis Davis. En hulle is dit almal eens dat die Appèlhof se uitspraak verkeerd is - op regspunte, nogal. So daar het jy dit. Die feit dat 'n hof se uitspraak finaal is beteken nie dat dit ook korrek is nie, soos Prof J C de Wet verkondig het.

 • Vyf jaar belaglik vir moord. Kan dit waar wees? TEN MINSTE 25 JAAR IN DIE VERLEDE. Waar is ons nou?

  • Avatar
   Chris Marnewick SC

   As die hof bevind het dat Pistorius met voorbedagte rade vir Reeva vermoor het sou dit inderdaad lewenslank gewees het. So mens kan dit vandaar af self uitwerk.

  • Marie het jy die artikel gelees? En verstaan? Dan moet jy dalk. Want dan sal jy besef jou opinie is gegrond op sensasie! Jy is een wat Oscar op kerkplein se brandtafel wil sien opgaan in rook! Lees gerus, miskien voel jy dalk beter.

 • Na al die verduidelikings waarvoor 'n mens dankbaar is, bly daar by my tog nog een vraag oor. En dit is hoeveel invloed het die hoë vlakke van misdaad in die land op die optrede van mense wat hulself in werklike of gewaande bedreigings bevind.
  Is die feit dat al hoe meer veilgheidskomplekse soos paddastoele opskiet en afgebakende woongebiede en hemelhoë heinings nie 'n aanduiding en erkening dat veiligheid in Suid-Afrika 'n ander betekenis as voorheen gekry het en dat self 'n redelike mens nou anders optree as wat hy voorheen sou opgetree het onder soortgelyke omstandighede.
  Behoort dit by skuldigbevinding en vonnisoplegging 'n rol te speel?
  Met erkenning aan Pirow Bekker plaas ek sy gedig.
  Pirow Bekker (1935)
  Ek het ’n huisie aan die Rand. Dis nag.
  Ek het my huisie tweemanhoog ommuur;
  ‘n draad gespan; ’n kopbeen sê: Bly weg!
  Dit is ‘n fort waar ek my saans verskans.
  Daarbuite hoor ek mense hardloop, skote knal,
  deure klap, rubberbande snerp op teer.
  Dan stilte. Daarbuite hoor ek ruite val
  (of is dit binne waar diefwering makeer?).
  Ek het ’n huisie aan die Rand. Dis nag.
  My huis, my paradys, bly lekker onversteur.
  Kyk hoe blink die koppe aan my draad:
  tot hier dring niemand, maar niemand deur.
  Ek het ‘n huisie aan die Rand. Dis nag.
  Die alarm by die Trellidor hou knipoog wag.

 • Iets wat, sover ek weet, nooit deur enige hof in die saak oorweeg of selfs bespreek was nie - die inherente onvermoë van Pistorius om 'n keuse te maak tussen "veg of vlug". Weens Pistorius se gestremdheid was vlug uit die staanspoor nie moontlik nie en daarom was "veg" sy enigste rasionele opsie.

  Die gebrek aan 'n duidelike bevinding oor hierdie kwessie het verskeie gestemdheidsregte (disability rights) kommentators genoop om kommer uit te spreek dat die presedent van hierdie saak kan lei tot die benadeling van gestremde verweerders in toekomstige sake waar noodweer ter sake is.

  • Avatar
   Anita Stanley

   As ongebalanseerde beroerte oorlewende was dit nog altyd my punt. Dit was nooit vir hom 'n opsie om te vlug nie.

  • Daar was wel getuienis gelewer van "fight vs flight", en dat Oscar se persoonlikheid en sy omstandighede home gevestig het as 'n persoon wie nooit sou vlug nie, maar dat hy instinktief sou veg, soos sy hele lewe en prestasies van getuig. Dit was deur spesialisgetuienisse gelewer.

 • Ek besef ons praat oor ’n afgehandelde saak waaraan weinig gedoen kan word maar dis tog interessant om nabetragting te hou. Iets wat strykdeur vir my vreemd was was dat adv Roux nie meer klem op die gebrek v OP gelê het nie. Roger verwys daarna. Tweedens was die invloed vd algehele misdadigheid in SA baie onderskat. Iemand het ongeveer 4 jaar gelede by ons ingebreek terwyl ons geslaap het. Ek sou my nie as ’n bangjan beskryf nie maar sedert daardie tyd slaap en en my vrou baie lig en hoor ons soms geluide wat my dwing om my pistool ter selfverdediging nader te trek. As so ’n ervaring ons sielkundig so kon ontstel hoeveel te meer nie vir iemand soos OP met sy gebreke nie? Luister nuus en lees koerante dan besef mens ons leef in ’n misdadige wêreld. Waarom sal meer mense nie aan die sindroom ly nie? Dit is een ding om binne ’n breukdeel v ’n sekonde te moet besluit oor iets wat jou lewe bedreig en vir ’n regter om na die tyd rustig te sit en redeneer oor wat moes jy besluit het. Ek dink nie dit is maklik nie. Dan moet ek ook byvoeg dat daar sekere grepe in die optredes v OP was wat ook nie vir my sin gemaak het nie. Bv waarom eers met ’n kolf die deur slaan en dan skiet? As ek reg onthou was die skote baie goed gegroepeer rondom die slot vd deur. Ek sou dink dat iemand wat skiet om dood te skiet sou meer verspreid skote gevuur het om die oortreder te kon tref ens ens. Ek sou graag Prof Snyman se opinie wou hoor nou dat als verby is.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Regter Masipa vonnis Oscar 5 jaar in haar eerste uitspraak toe sy beweer het dit was nie moord nie. Op appel wys 'n volbank Regters eenparig teen Regter Masipa se uitspraak en stel dit onomwonde, en in die sterkste taal denkbaar, dat dit inderdaad moord was - in welke geval 'n minimum vonnis van 15 jaar gewoonlik van toepassing is. Die saak word met die bevinding terugverwys na Regter Masipa om dit reg te stel. Oscar se regspan verwag minstens 15 jaar maar indien langer, sou sy Regspan na alle waarskynlikheid oorweging skenk om weer appel (om versagtende oorweegredes) aan te teken ...
  MAAR toe die verstommende vonnisoplegging van Regter Masipa, Oscar kry 6 jaar vir MOORD, een jaar langer as wat haar eerste uitspraak was toe sy te kenne gegee het dit was nie moord nie ... Niemand was seker meer verbaas as Oscar self en sy regspan nie en NATUURLIK sou hulle nie appelleer nie! Hierdie oor die "vingers tik" uitspraak was nog 'n "goue medalje" vir die lemman met 'n voorliefde vir gewere! Iewers het logika my en baie ander in die steek gelaat. Reeva kom nooit weer terug nie en Oscar sien ons sommer gou weer terug in civvy-straat ...
  (NS: Dat Oscar 'n tweede kans moet kry behoort nie in dispuut te wees nie. Ook dat hy as mens meer as genoeg verduur het in 'n hofsaak wat tot op die been "gesny" het, was op sigself al 'n soort straf op sy eie. Ewigdurende verdoemenis is en sal verkeerd wees en dat die saak tot 'n einde moet en moes kom was/is hoogtyd, al is dit bloot om berusting te bring by albei kante. Straf is ook nie iets waarin die mens hom behoort te verlustig nie (ongelukkig sien mens dis wel die geval by baie) maar dit alles gesê, kan mens verstaan waarom daar 'n oorweldig groot reaksie is op 'n vonnis van slegs 6 jaar .... onthou die bevinding was/is MOORD. Indien dit wel die verwagte minstens 15 was, sou baie nie beswaar gehad het indien Oscar heelwat minder, fisies in die tronk deurgebring het nie ... iets wat op gedrag en rehabilitasie gegrond kon wees.)

  • Avatar
   Chris Marnewick SC

   Eerstens: Die emosionele reaksie teen Masipa R se tweede vonnis is gebaseer op die veronderstelling dat Pistorius bedoel het om vir Reeva Steenkamp te vermoor. Die uitsprake van beide howe maak dit tog duidelik dat Pistorius in die waan dat daar 'n inbreker was op hom gevuur het. Die appèl-uitspraak (waarmee ek nie saamstem nie omdat dit 'n belangrike regsbeginsel misgekyk het, of as hulle dit raakgesien het, verydel het) het die bevinding na moord op daardie basis verander en geensins bevind dat hy bedoel het om vir Steenkamp te vermoor nie.
   Tweedens: Geen regsgeleerde van meer as 'n jaar of twee se ondervinding sou verwag het dat die vonnis nou ten minste 15 jaar sal wees nie. Roux SC is ver te ervare om so dom fout te maak.
   Derdens: Na my mening sal die 6 jaar afgetakel word met die tyd wat reeds uitgedien is, en dit sluit in die tyd wat Pistorius onder korrektiewe toesig by sy oom se huis was. Na die betrokke berekenings gedoen is sal Korrektiewe Dienste moet besluit wanneer hy vir parool kwalifiseer.
   Vierdens: Hierdie saak laat die SA regspleging en wetsadministrasie na 'n derde-wêreldse klugspul lyk, en ek skaam my om 'n lid van die regsberoep te wees.

 • Our criminal justice system (instituted to protect the criminal) takes higher precedence over criminals rather than the victims. Hence, the murdered individual (or victim of a crime) depends heavily on the voice of the prosecution and reason to state it's case.
  "Lady Justice" is to step in to balance the scales - she does not and let's the system down.
  Are judges not supposed to remain impartial and make their judgements on cold facts before them rather than emotion?
  OP should have been given 15 years. The fact that the judge saw a disabled body parading in court should not have clouded her impartiality. The criminal in this case fought tooth and nail to be viewed fit to compete against able bodied individuals in the previous Olympics. He won his case and competed. Now it suited him to be viewed as a disabled individual simply for the purpose of sentence.
  And let us not forget that certain individuals are planning forward In terms of the next Olympics who want a convicted murderer released (on parole or whatever their preference may be) sooner rather than later in order that he may have sufficient time to train fit for participation. How lenient and forgiving would that be?
  Maybe we should revert to a non-criminal justice system which will take higher precedence over victims, dead or alive, rather than the criminal.
  I trust the prosecution will appeal the ridiculous sentence and win a more appropriate one.

  • Rita, I don't know about you, but I'm going to be properly ticked off if one more cent of my tax money is going to go into appealing this case again! It's now enough. The fact of the matter is that Oscar's disability DOES and HAS TO play a part in his sentence, whether you think he was faking his wobbling in court or not. It is a fact that he is not the same person without his prosthetic legs, than he is with. It is also a fact that he would not stand a chance against an intruder should there have been one in his house that evening, which played a huge part in the way he reacted. The sentence he received is more than any other person that has done exactly the same thing as he did, ever has. In fact, none of the others were ever sent to prison. So in my view, Oscar received much more than he deserved in terms of our justice system, when comparing to similar cases. It is enough now!

   • Suzelle, thank you for engaging in this matter. Don't know whether you are in any way attached/involved with the legal profession - I am not, but that’s beside the point. Entering into the debate, since that is what this entire page is about can only enlighten us more or bring us to a different conclusion, or, strengthen our views whatever they may be.
    With regard to the action of the person under discussion, I wish to point out that he need not have negotiated the dark on his stumps to fire his "zombie stoppers" at the door. With that fire power under his bed any person, able-bodied or not, should not have felt the fear which is claimed by his defense he felt.
    The intruder, if there was one, point never proved or disproved without absolute doubt or belief, would no doubt have left the cubicle to enter the rest of the house. Had that happened and OP had by then retrieved the gun from under his bed, which no doubt he would have, could he not at such a stage have fired his zombie stopping bullets from his bed?
    Are we in effect saying that disabled persons, even though they have a certain mobility are entitled to use brute force and ignorance even though more fair and reasonable situations may be present. We had disabled persons in our family (disability more severe than OP) and understand their situation perfectly. Had OP waited in his bed which was a safe enough distance from the door through which the perceived criminal would appear, maybe then I would agree that his disability should and would have played a part in his sentencing. He did not wait for this to happen and argue as we all will, OP had intention to fire his zombie stopping bullets through that door.
    With regard to more tax money for an appeal to sentence, I agree, fed up to the bone, however, if the judge had dealt with all the scenarios appropriately in the first place this may not have been an issue.

  • Rita, Judge Masepa was impartial from the start. She was not influenced by people - she handed the correct sentence in the first instance. Why do you not also read what people like Chris Marnewick (who I presume is a lawyer and KNOWS what he is talking about) says. It is the PEOPLE who let their feelings run away with themselves. People like you and me who do not know the law, CANNOT decide what sentence Oscar should got. I am sorry for his harsh sentence. If he was not a well-known person, NOBODY would know or care what the sentence was. My one black worker was stabbed to death by his girlfriend. The knife that she used was found in her possession and her clothes was full of blood. She was picked up by the Police in the morning and the next day she was free! Is THAT justice?

 • Renea, thank you for your time. To cut to the chase, my opinion in this matter will not change, neither will yours or anyone else's including all those legal eagles.
  I remain of the opinion that many factors which could give rise to a steeper sentence have not been adequately addressed by the court neither are these factors being considered by many of the legal OPINIONS expressed here.
  I know what some of the legal opinions have to say re the SCA and their finding. A full BENCH of the SCA instructed that the finding be changed to murder. A FULL BENCH who certainly would not have been swayed in any way by public opinion.
  I still believe that the sentence should be appealed.

 • Dankie Gustaf Pienaar vir die uitstekende artikel. Wens ek het vroeër daarop afgekom. My reaksie na die HHA uitspraak was immers daardie gefluisterde ‘Strafreg 1’ waarna Gustaf verwys. Ek het al voor die uitspraak my bedenkinge gehad nadat ek die kernargumente op eNCA gesien het, en het gevolglik net voor die uitspraak 'n kort artikel gepubliseer (op 2 Desember 2015) oor die onontbeerlike rol van wederregtelikheidsbewussyn in dolus eventualis en hoe dit verband hou met 'n beweerde putatiewe noodweer situasie (“Oscar Pistorius: What is the Essential 'Missing Link' in Dolus Eventualis?”).
  Die HHA trap toe op 3 Desember in die einste slagyster wat ek beskryf het. Ek stem saam met Gustaf dat die benadering van die HHA onsuiwer was, en ek hoop dat meer regsgeleerdes hul stemme sal laat hoor sodat duidelikheid oor die regstegnies korrekte benadering (in teenstelling met die van die HHA in DPP v Pistorius) onomwonde bereik kan word. In 'n artikel wat ek vroeg in Junie gepubliseer het, “Oscar Pistorius: The two heavyweight champions of South African Criminal Law weigh in (Part 1)”, stel ek dit so:
  “As far as the Law is concerned, ... the resolution of the issue of the correct application of dolus eventualis in cases of potential putative justification is not relevant only to the Pistorius case. Since the Constitutional Court (CC) will not [in this case] address the matter ... it is up to independent jurists who write on Criminal Law not to allow the issue to be left behind in the ‘dust cloud’ that this case has created … From a substantive Criminal Law point of view, two major issues still remain to be resolved ... Although neither the Supreme Court of Appeal (SCA) nor the CC is likely to have the opportunity to address those issues soon, the lower Courts can still be guided by formal juristic writing in the event of a matter of putative justification arising. Indeed, the Courts often refer (sometimes extensively) to juristic writing in substantiating their application of the Law.”
  Ek is bly om te sien dat Chris Marnewick, soos hierbo vermeld, alreeds in Desember laas jaar ook sy kritiek oor die HHA se benadering uitgespreek het. Ek het van my kant af in 'n onderhoud met Michael Appel van ANN7 (10 Desember) verduidelik dat die HHA se uiteensetting en toepassing van die reg nie heeltemal korrek was nie, veral om twee redes (hier aangehaal uit my Januarie 2016 opvolgartikel, “Oscar Pistorius: Is the 'Link' in Dolus Eventualis still Missing?”):
  “Two important ‘dangers’ mentioned in [“Oscar Pistorius: What is the Essential 'Missing Link' in Dolus Eventualis?”] ultimately materialised in the [SCA] judgment:
  1. [D]ue attention was not given to the element of operative awareness (or ‘knowledge’) of unlawfulness as an essential element of dolus. That it is such an essential element is trite in South African Law…
  2. The matter of putative private defence was accordingly dealt with in an isolated manner, and it is also evident that too much of a diagnostic evaluation (looking back, from ‘the armchair’) was applied, rather than the required prognostic evaluation (looking ahead, as if ‘in the heat of the moment’ at the time). Moreover, further elements of an objective ‘negligence-type’ evaluation were inappropriately injected into what must be a purely subjective test for intent.”
  Met betrekking tot bogenoemde punt 1, as mens kyk na Cilliers van Niekerk se kommentaar (7 Julie hierbo) openbaar dit weereens hoe noodsaaklik dit is om perspektief te behou dat opset nie sonder inagneming van die element van wederregtelikheidsbewussyn beoordeel kan word nie. Blote ‘kleurlose opset’ (soos Prof Snyman dit beskryf) is nie genoeg om dolus eventualis daar te stel nie. Korrek benader kan 'n mens nog steeds dan lekker stry oor redelike twyfel: het hy wel wederregtelikheidsbewussyn gehad of nie? As hy nie geweet het dat dit Reeva was nie, het hy geweet dat hy die grense van aanvaarbare noodweer oorskry (teenoor die gewaande inbreker)? Of is daar 'n redelike moontlikheid dat hy dit nie in sy beweerde angsbevange toestand besef het nie. Dit is myns insiens die belangrikste kernvraag wat the HHA nie behoorlik aangespreek het nie.
  Ek sien dat daar hierbo ook gepraat word oor wat Prof Snyman se opinie oor die saak is. Die twee ‘swaargewigkampioene’ waarna die titel van die tweede-bogenoemde artikel verwys is Proff Burchell en Snyman. Die artikel bevat nog verwysings na Prof Burchell se 2013 uitgawe van sy boek, en moet dus nou saamgelees word met Gustaf se opdatum-artikel hierbo. Lees gerus meer oor Snyman en Burchell se opinies in my artikel by https://www.enca.com/news-team/dr-roche-steyn.
  Met betrekking tot bogenoemde punt 2, dit behels juis ook gedeeltelik die “rasionele persoon” toets (waarop dit effektief neergekom het) wat die HHA verkeerdelik toegepas het. Ek stem heeltemal saam, uit 'n regsoogpunt uit, dat “om rasionele denke as maatstaf te gebruik is ontoepaslik by die beoordeling van die vraag of Oscar se vrees vir ’n indringer eg was”. Die toets is streng subjektief, soos Gustaf beaam. In ooreenstemming hiermee het ek die volgende aangevoer in Deel 4 my derde-bogenoemde (Januarie) artikel:
  “With the benefit of examining the context [related to S v De Oliveira], it is clear that the word ‘rational’ was, with respect, not applied appropriately in the Pistorius judgment. The requirement mentioned in De Oliveira (that putative private defence must be ‘rational’) does not imply that the accused must think or behave as a rational person as such: the word was used in De Oliveira to contrast putative justification with the situation where a person claims not to have been aware of what he or she was doing. With respect, having quoted that the mistake must be ‘rational’ (with reference to De Oliveira), the Court [in DPP v Pistorius] then proceeded to apply [an impermissibly objective] test of ‘a rational person’ in determining Oscar’s subjective intent.”
  Ek hoop dat die howe, met verwysing na (hopelik meer en meer) juriste se ontleding en kritiek, die regstegnies korrekte benadering sal toepas by die volgende geleentheid waar moontlike dolus eventualis en 'n beweerde putatiewe regverdigingsgrond weer paaie kruis.

  • Avatar
   Gustaf Pienaar

   Dankie dr Steyn vir u waardevolle bydrae.

   Ek moedig LitNetters aan om die skakel (hierbo) na u interessante artikels te volg. Self was ek nie voorheen daarvan bewus nie.

   Groot waardering, nogmaals.

 • Avatar
  Laurie Greyvenstein

  Feite van hierdie saak is myns indien, dat die verhoorhof die feite verkeerd bevoordeel het. Alhoewel die Appelhof nie met die feitebevinding mag inmeng nie was hy in hierdie gevalle in 'n moeilike posisie en het wel met die ooglopende foutiewe feitebevinding ingemeng en wou dit regstel deur die bevinding met be trekking tot die reg daarby aanpas of aanvul. Die enigste manier, om die reg suiwer te kon toepas, sou wees om wel met die verhoorhof se bevinding met betrekking tot die bevinding op die inmeng, of om die verhoorhof geheel en al nietig te verjaar en van nuuts af te begin. Die verhoorhof het ongelukkig 'n verkeerde bevinding op die feite gemaak en het daarna voorgegaan en die reg verkeerd op die feitebevinding toegepas. Ongelukkig was die Appelhof in 'n moeilike posisie en vandaar die vreemde toepassing van die reg. Die verhoorhof het fouteer deur die sekere gedeeltes van die beskuldig se swak weergawe te aanvaar en ander dele daarvan te verweer. 'n Ervare hof sou eenvoudig die weergawe van die staatsgetuies aanvaar en die leuenagtige swak weergawe van die beskuldigde verwerp het. Die beskuldigde moes van meet af, op die weergawe van die staat, aan moord skuldig bevind gewees het met dolus directus as skuldvorm. Die beskuldigde se weergawe was aangepas soos die vehoor sy verloop genoem het en dit wad eenvoudig so swak dat dit nie redelik moontlik waar kon wees nie. Hy was 'n uiterste swak getuie. Dis ondenkbaar dat die verhoorhof die staatsaak verwerp het en dele van die beskuldigde se weergawe aanvaar het. Op die beskuldigde se eie weergawe het hy die perke van noodweer oorskry toe hy op 'n intrekkers skiet wat agter 'n toe badkamerdeur wegkruip en moes hy skuldig bevind word aan moord.

 • Laurie Greyvenstein het vir my die soberste verduideliking. Daar is die feite wat die hof aanvaar het, en die wat verwerp is. Die regskenners, gefokus op die regstegniese aspek, het natuurlik 'n saak uit te maak dat die Appelhof onkonvensioneel ingemeng het en dat regter Masipa die beste bevinding gegrond op die AANVAARDE feite gemaak het. Maar die feit bly staan dat OP verskeie weersprekende stories gehad het, dat hy uit sy bed opgestaan het, met groot moeite na die badkamer gegaan het, en toe met sy pistool losgetrek het. Dis nie hoe 'n mens moet maak met inbrekers nie. Almal weet jy moet hulle nie gaan konfronteer nie, veral as hulle in 'n ander kamer is nie (sê nou maar hulle skiet eerste!); jy moet eers die sekuriteit laat weet en eers seker maak jou naaste is veilig. En dan is daar die selfoon wat vir tien dae lank in broer Carl, 'n IT-spesialis se besit was. Die vir my hoogs geloofwaardige getuienis oor Reeva se gille is verwerp, en van toe af het die ding soos 'n episode in 'n Britse speurreeks afgespeel waar die ou tannie deur die verdediging van die bendelid uitgevang word oor haar gefaalde gehoortoets of haar nagblindheid. Bertolt Brecht het so mooi in Die Kaukausiese Krytkruis gesatiriseer hoe die reg sy eie howe in teater van die absurde omskep.

 • Hoe vergelyk Oscar se saak met die van Vleis Visagie wat per abuis sy dogter doodgeskiet het. Sy was nog immers buite sy woning. Ek vra maar net.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top