Die kerk, gays en die hof

 • 16

The Church must be reminded that it’s not the master or the servant of the state, but rather the conscience of the state. It must be the guide and the critic of the state and never its tool. If the church does not recapture its prophetic zeal, it will become an irrelevant social club without moral or spiritual authority. Martin Luther King jr

Op 21 Augustus hoor die Gautengse Afdeling van die Hooggeregshof argumente aan in saak 40819/2017, Gaum en 3 ander vs Janse van Rensburg NO en 6 ander. Twee partye het toegetree as amicus curiae: die Kommissie vir Geslagsgelykheid (hierna genoem CGE) en Alliance for the Defence of the Autonomy of Churches in South Africa (ADACSA). Die agtergrond vir die gedingvoering is kortliks as volg: Tydens die NG Kerk se sinodale sitting in 2015 was daar besin oor wat sekerlik in kerkkringe bekend staan as “Die gay-vraagstuk”. Die sinode is die hoogste gesaghebbende besluitnemingstruktuur in die kerk, en word saamgestel uit beide lekeverteenwoordigers en predikante van regoor die geografiese spektrum.

By die 2015-sinode is daar deur ’n verrassende meerderheid besluit om meer verwelkomend te wees teenoor gay lidmate en gay predikante, met die verstandhouding dat individuele gemeentes self besluit wat op grondvlak by hulle sou gebeur. Verwelkomend hoe? Predikante is nou toegelaat om huwelike van gay gemeentelede te bevestig. Gay predikante sou nou gelegitimeer word en toegelaat word om gemeentes te lei. In kort, gay en straight mense sou gelyk behandel word in die kerk.

Vir drie minute was die NG Kerk die mees progressiewe hoofstroomkerk in Suid-Afrika.

Dit sou nie lank duur nie. Die NG Kerk was nog nooit regtig bekend vir sy waagmoed nie, en het toegegee aan die druk van wat skynbaar ’n betreklik klein groepie was. Teen 2016 word ’n buitengewone sinode beroep om te besin oor al die appèlle en gravamina wat ingedien was. Die enigste probleem hiermee was dat die appèlle buite tyd was en eintlik uitgegooi moes gewees het. Dis die reëls van die Kerkorde. Nie dat dit die kerk gekeer het nie. Hulle het hul eie reëls oortree om die groep konserwatiewes tevrede te stel. In rekordtyd is die onreëlmatige appèlle aangehoor en gehandhaaf. Dis nie seker wie hulle van regsadvies hierin voorsien het nie, maar my advies aan die kerk sou wees om hulle deposito terug te vra.

Wat die buitengewone sinode selfs meer buitengewoon gemaak het, is dat die appèlle, die rede vir die sinode, nooit bespreek is nie. Die voorsitter het trouens beslis dat die appèlle nie bespreek mag word nie. Toe is daar van vooraf besluit oor die gay-vraagstuk, asof die 2015-sinode nie gebeur het nie. Seker nie verbasend nie is dat al die positiewe stappe van die 2015-sinode herroep is.

Die redes hieragter, en die invloede hieragter, is nie duidelik nie. My spekulasie is dat die kerkvaders konserwatiewe koppe begin tel het, en gevrees het hulle gaan lidmate verloor.

Wat hulle nie besef het nie, is dat hul optrede verseker het dat hulle wel lidmate verloor het. Wannie Carstens, vooraanstaande akademikus en taalstryder, was heel eerste in die ry. Sy bedanking uit die kerk is wyd in al die Afrikaanse koerante berig. Die 2016-besluit, en die manier waarop daarby uitgekom was, is die rede vir sy bedanking. Heelparty ander het gevolg.

Intussen het Laurie Gaum en ander, na deeglike besinning, besluit dat hul remedies binne die kerk uitgeput is en het hulle na die howe gewend. Saak 40819/2017 is die gevolg.

Tradisioneel is die howe maar traag om oor kerksake en geloofsbeginsels uitspraak te lewer. Wat hierdie saak anders maak, is dat geloofsbeginsels en die Bybel glad nie ter sprake is nie. Die Kerkorde, met ander woorde die kerk se grondwet, en prosedurele aangeleenthede is sentraal. En hieroor het die hof nie net bevoegdheid nie; hulle beskou dit as hul plig om seker te maak organisasies oortree nie hulle eie reëls nie.

Die kerk en hul regspan het lui geword. Hulle betoogshoofde bestaan wesenlik uit ’n beroep op godsdiensvryheid, met hier en daar ’n paar (irrelevante) vals spoortjies. Waarskynlik het hulle gedink aan al die ander hofgedinge en besluit dat hulle nie ’n wenresep gaan verander nie. Behalwe dat hulle hulle nie op die Bybel beroep nie, en die hof dus nie gebonde hoef te voel om geloofsvryheid te eerbiedig nie. Boonop het die kerk hulself in die voet geskiet wat prosedure betref, iets wat ek verwag die hof nie sonder meer sou duld nie.

Daar is egter ook ’n ander gesprek wat hier gevoer word. Al meer word daar ’n beroep op die howe gedoen om groot organisasies, kerke, die staat, korporasies te dwing om hul eie reëls te eerbiedig. Die ou geykte wysheid was dat kerk en staat, en ook die howe, uit mekaar se besigheid moet bly. Maar hoe gemaak as die morele leier, die kerk, hul morele kompas verloor het? Hoe gemaak as ’n kerk weier om met deernis teenoor sy eie lede op te tree? Hoe gemaak as hulle nie die waagmoed het om hul eie reëls te eerbiedig wanneer die gevolge ’n groep ongelukkig maak nie? Hoe gemaak wanneer die kerk institusionele diskriminasie aanmoedig en in stand hou?

Die NG Kerk het dit gedoen met diskriminasie op grond van kleur. Nou doen hulle dit op grond van seksuele oriëntasie. En met elke diskriminerende besluit word hulle meer en meer irrelevant.

Hoe dan gemaak? Die CGE se voorstel is dat die kerk dan sy lisensie om enige huwelike te voltrek, moet verloor. Ek twyfel of die hof binne die konteks van hierdie saak enige verklarende bevele hieroor sal gee. Maar die idee is nou in die openbare domein. Miskien het dit tyd geword dat dit ernstig in oënskou geneem word.

Wat die hof wel kan doen, en behoort te doen, is om die NG Kerk oor die vingers te raps omdat hulle hul eie reëls oortree het. Wat dit in effek beteken, is dat die 2016-besluit ongeldig verklaar behoort te word. Met koste.

As die kerk dan nie met deernis teenoor sy lede kan optree nie, laat ons hoop dat op die skale van geregtigheid deernis swaarder weeg as vooroordeel.

Laat die hof die kerk dan wys hoe reg, geregtigheid en genade werk.

 • 16

Kommentaar

 • Dit is 'n betreurenswaardige dag dat die mens se maaksel nl 'n hof met reg, geregtigheid en genade van God vergelyk word. Dit is ook verbasend dat die mense wat die minste met 'n kerk uit te waai het gewoonlik die meeste te sê het. Dit is hoekom die kerke deesdae leegloop en irrelevant raak. Die mense wat die kerk maak wil nie hoor wat hulle behoort te hoor nie, maar wat hulle wil hoor. Die mens is besig om homself/haarself in die voet te skiet.

 • Wat sê die VGK oor die saak? Dit lyk of dit ‘n saak is wat reg oor die wêreld die kerk hoofbrekens gee.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Die kerk is baie dinge vir baie mense ... en van minder of geen belang vir ander nie. Elkeen het sy redes. Laat dit so wees want die waarheid is en bly maar wat elkeen glo.

 • Wanneer ek by 'n organisasie wil aansluit vra ek myself af of dit waarvoor die organisasie staan ook dit is waarmee ek myself kan vereenselwig en mee assosieer. Ek dring my nie in so instansie in en dan gaan ek wat 'n minderheidstandpunt het, poog om die instansie te verander nie. Vir die egte Christen se God se Woord dat sekere dade nie vir God aanvaarbaar is nie. Ons leer God ken uit sy woord. 'n Grondwet en die se interprestasies gaan nie God verander nie. So ek skaar myself by diegene wat dieselfde sienswyses as ek het. Ek sluit dus aan by 'n instansie wat daardie sienings en waardes uitleef. As ek dus voel dat hulle sienswyses nie myne is nie dan sal ek eerder my eie organisasie stig wat my sienswyses deel, nie poog om 'n instansie uit my minderheidsiening te verander nie. God is baie duidelik oor Sy siening aangaande wat in Sy oë verkeerd is. Hy sê ook dat laat staan daardie optredes en Hy sal jou aanvaar. Hy se nêrens gaan na die hof dan sal Hy die hof se siening aanvaar nie. Jy kan mense dwing om stil te bly en jou te aanvaar, maar jy kan nie God dwing nie. So wanneer dit gaan oor kerke, hoekom wil jy deel wees van iets wat teen jou siening indruis. Gaan dit oor waarvoor die kerk staan of gaan dit net oor self om 'n punt te probeer maak?

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Andre, alle organisasies en maatakappye is onderhewig aan die Grondwet. Trouens die NG kerk se lidmate het al baie in die verlede die Grondwet se lof besing.

 • Straight ouers het gay kinders wat in die kerk grootword, en DAAR hoor hoe God 'n “fout" gemaak het toe hy hulle geskape het. Daardie kinders het GEEN keuse nie, en die kerk se liefdeloosheid dryf hulle na selfdood, of dwelms, of geforseerde "straight" huwelike, wat op egskeiding uitloop ...
  Jesus se NÊRENS dat dit sonde is om iemand LIEF te hê nie ... Hy sê presies die teenoorgestelde. Gaan lees bietjie way Hy in Lukas se oor gay paartjies, Andre ...
  Dit is duidelik day JY nie God se LIEFDE, of die wette van Suid-Afrika so mooi verstaan nie.

 • That's the nice thing about this case. It isn't about the debate over homosexuality. It is simply about the church organisation to change a decision they had reached in the past.
  I am pretty sure there must be a way for the church to achieve the same outcome (reversing their decision to be inclusive) without breaking their own rules, so I'm not entirely sure why they don't do that instead of fighting this case.
  Unfortunately the hypocrisy of having rules, requiring your congregants to follow them without question, and yet the leadership gets to select when feel like following or breaking them without consequence, is not a great message to send.
  That double standard, is what the case is about. The issue of homosexuality being right or wrong is not the point here.

 • Trixie
  'n Mens kan nie net aflei dat die belangrike offisier in die Romeinse leër in 'n
  homoseksuele verhouding met sy werker was nie en dat die werker as gevolg daarvan baie siek was nie.

  Indien dit so was sou Jesus dit geweet het en die offisier,soos die overspelige vrou
  die regte pad gewys het. Omdat die offisier Jesus se gesag erken het, het sy geloof hier die doodlyn teruggedruk.

 • Ontspan! `n Mens word nie gered op grond van jou seksuele identiteit nie, maar alleen deur Jesus se genade en liefde en as jy Hom as verlosser aanvaar. Dit is absoluut belaglik om te dink dat God iemand sal verstoot bloot omdat hy/sy nie in die kiktsklaar raampie van `n heteronormatiewe bestel inpas nie.

 • Trixie, die Lukas in jou bybel en myne is blykbaar nie dieselfde Lukas nie. In my Bybel is daar niks oor gays in Lukas nie. Verder is dit baie duidelik uit Sy Woord dat selfs die goddeloses is geskape vir Sy oordeelsdag. Nie almal wat sê Here Here sal die hemel sien nie. Kyk gerus, dit staan in Lukas. Hy soek die wat aan Hom gehoorsaam is. God maak geen foute nie.
  Barend ek het niks gesê dat die Grondwet nie eerbiedig moet word nie, maar een van die hoekstene van die Grondwet is demokrasie. Demokrasie is gebaseer op die beginsel dat die meerderheid se wense aan uitvoering gegee word en die minderheid moet dit aanvaar.

 • Ai tog mense, hoe moeilik kan dit wees? Wat het Jesus gesê: "Daar staan geskrywe." Wat geskryf is, kan niemand verander nie. Dit, moes ek as "gay" self leer. Die dag toe ek my vlees kruisig onder die Gees, het my geestesoë oopgegaan. God haat sonde.
  Alle sonde. Wat doen sonde? Dit bring verwydering tussen jou en God. Ek dank die Here, dat daar kerke is wat "Geesgedrewe"is. Was dit nie vir die Geesteswerking en Geestesgawes nie, sou ek nou nog vasgevang gewees het in die "ou" mens.
  Maar kyk, Ek maak jou `n nuwe mens! Die ou dinge het verbygegaan. Vandag wil ek net getuig oor my Nuwe Lewe! Ja, waarlik U het my Nuut gemaak. U het my nuwe denke gegee. Wil ek die ou mens terughê? Nooit. Immer nooit. Want nou borrel dit in my. Want ek is vry, vry, vry. Waarlik vry. Dit, geliefdes, is my getuie.

 • Avatar
  Cynthia Koosterkoek

  Ek het my tot 'n Katolieke nonne-orde gewend toe ek jonk was. In desperaatheid. En ontdek alle gebede bly onbeantwoord. Daar is geen God nie. Dit is 'n mensgemaakte illusie en skep 'n lae swakbeeld. Die Bybel maak geen sin nie en is 'n wrede boek. Aan die een kant liefde aan die ander kant haat. Dis belaglik. Ons as mense is veel meer werd as dit. Almal van ons. Die kerke moet hulle deure sluit en ophou om leuens in mense se breine in te spoel. Dit is skadelik en skep oorlog.

 • Beste Cynthia
  Dit is baie jammer, maar jy het by die verkeerde adres aangeklop, want dit is nie verniet geskryf nie:
  Psalm 146 vers 2
  Moet op prinse nie vertrou nie,
  by wie niemand heil kan vind -
  op die mens jou hoop nie bou nie;
  want as God hul gees ontbind,
  keer hul na die aarde weer
  en hul raadslag stort terneer.
  Lees Johannes 14 in sy geheel en ontvang dan die genade en verlossing wat alleen in Jesus Christus te vinde is, want:
  6
  Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie."
  Dit is die pad wat ons almal moet loop, ongeag ons geleerdheid, sosiale stand en wat ons ook al maak.
  Bid en bely dan sonder ophou en ontdek die wonder van 'n Lewende Christus, want in Johannes 4 sê Jesus vir elkeen wat 'n oor het om te luister:
  11
  Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry?
  12
  Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?”
  13
  Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
  14
  maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”
  Mag dit vandag vir jou 'n nuwe dag en begin wees.
  Groete

 • Beste Cynthia
  Stem heeltemal saam met jou die bybel het net hartseer en verdriet in die wêreld gebring. Dink dis Thomas Pain wat gesê het die glo in wrede god maak ’n wrede mens! Dink maar aan slawerny wat vir die bybel aanvaarbaar is en hoe ons apartheid geregverdig is deur die bybel en die kerke! Die bybel is net mensgemaakte boek en kom verseker nie van ’n liefdevolle God af nie! Mense moet ophou om hulself te "bullshit" dan sal ons wêreld n beter plek wees sonder om in wolhaarstories toe moet glo!

 • Daar was slawerny lank voor die Bybel geskryf is. Sien bv http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/slavery.htm
  Wat ons in die Bybel aantref is dus die opteken van menslike praktyke wat kenmerkend is van 'n gebroke wêreld. Dit is dus die mens wat verantwoordelik is tot vandag toe vir die onmenslike praktyk.
  Lees gerus https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/.
  In die Bybel word die praktyk nie goedgepraat nie maar word probeer om orde te skep in ordelose praktyke.
  Onder https://www.jewishvirtuallibrary.org/slavery-in-judaism kan 'n mens meer daaroor lees.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top