Michele van der Merwe

Michele van der Merwe is as dosent in Afrikaansonderrig verbonde aan die Departement Kurrikulumstudie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het in 1999 ’n DLitt in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf met ’n proefskrif getiteld “Gebruikersperspektief in die Afrikaanse leksikografie”. Haar professionele kwalifikasies sluit ’n BTech: Onderwys: Naskools (cum laude) aan die voormalige Technikon SA in. 

Michele se navorsingsfokusse is leksikografie, vakleksikografie, leksikografie in die onderwys, asook taalkunde-onderrig op skoolvlak sowel as universiteitsvlak. Sy het al verskeie referate by nasionale en internasionale konferensies gelewer, en ook artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy begelei nagraadse studente met hul navorsing en is eksterne eksaminator van tesisse. Michele is projekbestuurder van die Suid-Afrikaanse Drietalige Wynindustriewoordeboek en die MobiLex-vakwoordeboek.

Word ’n aanlyn resensent: ’n multimediagids vir die onderwyser vir ’n resensieles

Marné Pedro, Michele van der Merwe Skole 2020-05-26

Hierdie artikel dien as toeligting vir onderwysers om leerders te help rondom die skryf van sinvolle filmresensies.

Graad 9: Afrikaans Huistaal – Aanlyn resensieles

Marné Pedro, Michele van der Merwe Skole 2020-05-26

Wil jy leer hoe om ’n goeie fliekresensie te skryf? Hier is ’n aanbieding met riglyne wat Marné Pedro en Michele van der Merwe vir LitNet saamgestel het, sowel as ’n klankopname vir elke skyfie.

Vervlegte leer as onderrig-en-leer-benadering vir die 21ste-eeuse leerder – ’n onderhoud

Remona Voges, Marné Pedro, Michele van der Merwe Onderhoude 2020-05-11

"Selfoontegnologie moet egter nie buite berekening gelaat word nie, en juis tydens die inperking weet ons van baie onderwysers wat deurentyd foto’s van leermateriaal, notas en take aan hulle leerders via WhatsApp stuur."

Grendeltyd en e-onderrig: kreatief met kreatiewe skryfwerk

Ria Taylor, Michele van der Merwe Skole 2020-04-28

"Kurrikulum speel steeds die deurslaggewende rol, en tegnologie is slegs die middel waardeur die les afgelewer word. Die onderwyser se rol is steeds dié van beplanner en ontwerper, maar as fasiliteerder neem die onderwyser beheer van die 'muis' en nie andersom nie."

Nasionale inperking: Só kan Afrikaansonnies aanlyn onderrig

Michele van der Merwe, Marné Pedro SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-03-31

"Tydens die korona-afsondering kan taalopvoeders hierdie leervoorkeure van die 21ste-eeuse leerder inspan om te verseker dat onderrig en leer nie gedurende die 21-dae-inperking agterweë bly nie."

A critical look at 21st-century teaching and learning from a teacher and learner perspective

Marné Pedro, Michele van der Merwe Academic research 2020-02-18

“Teachers should engage learners in collaborative learning exercises and use technology to create new, previously unimagined tasks and to support collaborative, constructive and authentic learning experiences.”

’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril

Marné Pedro, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-02-18

“Onderwysers moet leerders by samewerkende leeroefeninge betrek en tegnologie gebruik om nuwe, voorheen ondenkbare take te skep en om samewerkende, konstruktivistiese en outentieke leerervarings te ondersteun.”

Teacher perspectives on blended learning as a teaching and learning approach to language teaching for the 21st-century learner

Marné Pedro, Michele van der Merwe Academic research 2020-01-09

“Within the contextual framework of the 21st-century classroom, it should be noted that technology forms part of the overall frame of reference for today’s learners.”

Taalonderwysers se perspektiewe aangaande vervlegte leer as onderrig-en-leerbenadering vir die 21ste-eeuse leerder

Marné Pedro, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-01-09

“Binne die kontekstuele raamwerk van die 21ste-eeuse klaskamer moet daar in ag geneem word dat tegnologie deel vorm van die hedendaagse leerder se verwysingsraamwerk.”

Leer spel met woordeboeke

Michele van der Merwe Skole 2019-11-27

Daar word voortdurend gesê dat hedendaagse kinders nie kan spel nie. Is daar raad? Hierdie artikel handel oor taalonderrig wat geïntegreer is met die gebruik van woordeboeke as hulpmiddels. ’n Afrikaans Huistaal-taalonderrigles vir graad 6-leerders oor taalstrukture, met deeltekens as tema, word voorsien.

’n Toekomsgerigte tegnologieryke taalklaskamer

Michele van der Merwe Akademies en skole 2019-09-10

Michele van der Merwe gee praktiese voorstelle vir tegnologie-integrasie in die taalklaskamer.

Integrating technology into the Afrikaans Home Language classroom of Western Cape schools: a case study

Ria Taylor, Michele van der Merwe Academic research 2019-08-02

"How is technology used in the Afrikaans Home Language classroom of schools in the Western Cape?"

Die integrasie van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-02

"Hoe word tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap gebruik?"

’n Behoefte aan die integrering van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer om die ontwikkeling van 21ste-eeuse vaardighede te ondersteun: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-21

"Hierdie artikel ondersoek en evalueer krities die redes waarom ons tegnologie in die onderrig van Afrikaans Huistaal wil integreer. Die bevinding is dat die Afrikaans Huistaal-onderwyser leerders vir die 21ste eeu gereed behoort te maak en daarom behoort tegnologie-integrasie in die klaskamer plaas te vind."

Superspellers op ’n slimfoon

Michele van der Merwe Skole 2017-09-13

"Tieners lees en skryf deesdae toenemend meer, veral met die koms van sosiale media. Hulle dink dalk nie daaraan dat hulle spel(on)vermoë aan die groot klok gehang word, vir die hele wêreld om te sien, nie."

Top