Martina Viljoen

Martina Viljoen is ’n medeprofessor aan die Odeion Skool vir Musiek, Universiteit van die Vrystaat. Sy publiseer oor onderwerpe wat verband hou met himnologie, kulturele musikologie en kritiese musikologie, en was die gasredakteur van ’n uitgawe oor kritiese teorie en musikologie in The International Review of the Aesthetics and Sociology of Music van Junie 2005. Sy het deelgeneem aan ’n internasionale navorsingsprojek oor Suid-Afrikaanse kwaitomusiek wat in ’n spesiale uitgawe van The World of Music (2008) gepubliseer is. Viljoen is die projekleier van ’n NRF-fokusarea-projek, South African music as a pluralistic construct: Perspectives on teaching, performance and research. Sy het bygedra tot die eerste internasionale publikasie oor godsdiens en kletsrym wat in 2014 by Routledge verskyn het, en was die redakteur van Musics of the Free State: Reflections on a musical past, present, and future wat gedurende 2015 in die internasionale reeks Musicology without borders gepubliseer is.

 

"Look at me": Nataniël’s self-fashioning

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen Academic research 2021-02-01

"As (apparently) genderless outsider, Nataniël’s artistic meta-text thus simultaneously mediates exceptional visibility and invisibility. Such self-fashioning, underlining contrasting aspects of his persona, empowers him to engage in a wide range of role play."

"Kyk na my": die beeldvorming van Nataniël

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-02-01

"Terwyl sy artistieke (self)beeldvorming sy seksualiteit tegelyk beklemtoon en onderspeel, word hy in sekere kringe as ’n gay-ikoon gesien. Nietemin fokus sy vertellings en lirieke nie op homoërotiek as oorkoepelende tema nie, maar eerder op andersheid."

Hybridity and authenticity as cultural markers in the music of Nico Carstens

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen Academic research 2018-12-11

"The question on which we focus highlights the ways in which Carstens, both as a composer and as a piano accordion player, succeeded in enriching traditional boeremusiek idioms by way of the fusion of a variety of musical influences and styles in order to produce a stylised, yet highly accessible and marketable South African popular music identity."

Hibriditeit en outentisiteit as kulturele merkers in Nico Carstens se musiek

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-11

"Die vraag waarop daar gefokus word, belig die wyses waarop Carstens as komponis en trekklavierspeler daarin geslaag het om tradisionele boeremusiekidiome deur middel van ’n versmelting van verskillende musikale invloede en style te verryk tot ’n gestileerde, dog hoogs toeganklike en bemarkbare Suid-Afrikaanse populêre-musiek-identiteit."

Patriotic songs as ideological discourse: a figurative semiotic analysis

Charla Schutte, Martina Viljoen Academic research 2017-11-02

"The analysis therefore indicates that figurative expressions such as patriotic songs may act as powerful political instruments with a view to nation-building and the strengthening of ideological beliefs."

Patriotiese liedere as ideologiese diskoers: ’n figuratiewe semiotiese ontleding

Charla Schutte, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-11-02

"In hierdie opsig mag figuratiewe vorme soos patriotiese liedere, soos ons geredeneer het, kragtige politieke instrumente word ter vergestalting van nasiebou, -eenheid en -trots, en verteenwoordig dit op hierdie wyse 'betekenis in die diens van mag'."

Hans Huyssen’s Little Portrait of the World: Allegorical Wind Quintet with Narration (1993)

Martina Viljoen, Nicol Viljoen Academic research 2015-10-08

"The research question posed by the article focuses on the degree to which programmatic and symbolic elements of storytelling in Little Portrait aid in highlighting the composer’s commitment to matters of an existential nature."

Hans Huyssen se Little Portrait of the World: Allegorical Wind Quintet with Narration (1993)

Martina Viljoen, Nicol Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-10-08

Martina Viljoen en Nicol Viljoen ondersoek die mate waartoe programmatiese en simboliese elemente van storievertelling in Little Portrait meewerk om die komponis se verbintenis tot kwessies van ’n eksistensiële aard te belig.

LitNet Akademies-gespreksruimte: Lestie Hughes gesels met Martina Viljoen

Lestie Hughes, Martina Viljoen 2012-11-15 Lestie Hughes gesels met Martina Viljoen oor haar LitNet Akademies-artikel “‘Tussen stasies’: ’n Aanwending van die stylfiguur van die trein in die Afrikaanse musiekvideo”

“Tussen stasies”: ’n Aanwending van die stylfiguur van die trein in die Afrikaanse musiekvideo

Martina Viljoen 2012-10-03 "Hierdie artikel beoog om die musiekvideo 'Tussen stasies' aan die hand van onlangse teoretiserings oor musiekvideo te oordink, en die liedjie ten opsigte van ander sogenaamde treintekste te kontekstualiseer."

LitNet Akademies: Verskuif Lang Lang die interpretatiewe grense van die kunsmusiek-teks – of bevestig hy dit?

Martina Viljoen 2012-05-16 Martina Viljoen lewer kommentaar op Heinrich van der Mescht en Cara Kleynhans se LitNet Akademies-artikel "Die pianis as vertoonkunstenaar: Die Chinese virtuoos-pianis Lang Lang se populêre sukses".

Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se "Cooler as ekke"

Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-08-03

"My ontleding  berus op die rekonstruktiewe daarstelling van ’n spekulatiewe konteks waardeur die liedjie as ’n bepaalde rap-identiteit benader kan word."

Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se "Cooler as ekke"

Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-08-03

As deel van die onlangse neiging om niekanoniese repertoria in musikologiese studies in te sluit, fokus hierdie artikel op die Afrikaanse rapper Jack Parow se liedjie “Cooler as ekke” (2010). My ontleding berus op die rekonstruktiewe daarstelling van...

Top