Francois Tolmie

Francois Tolmie het teologie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) gestudeer en was in Walvisbaai in die bediening. Hy is in 1990 as dosent in Nuwe Testament aan die Fakulteit Teologie aan die UV aangestel, waar hy tans nog werksaam as hoof van die Departement Nuwe Testament is. Hy het doktorsgrade in Nuwe Testament (oor die narratologiese interpretasie van Jesus se afskeidsgesprekke en -gebed in Johannes 13–17) en Grieks (oor die retoriese ontledings van die Brief aan die Galasiërs) behaal. Sy navorsingsfokus is tans die Johannes-evangelie en Paulus se briewe aan die Galasiërs en Filemon. Wat eersgenoemde betref, stel hy veral belang in die wyse waarop karakterisering in dié evangelie aangewend word om die trefkrag van die boodskap te verhoog. In 2013 het ’n versamelbundel met ontleding van al die karakters in die Johannes-evangelie onder redaksie van hom en twee ander Nuwe-Testamentici (Steve Hunt en Ruben Zimmermann) verskyn (Character Studies in the Fourth Gospel; Tübingen: Mohr Siebeck). Wat die briewe aan die Galasiërs en Filemon betref, fokus sy navorsing veral op die ontleding van Paulus se retoriese strategie in die briewe. In die geval van Galasiërs het hy reeds ’n boek oor Paulus se retoriese strategie gepubliseer (Persuading the Galatians. A text-centred rhetorical analysis of a Pauline letter, 2005; Tübingen: Mohr Siebeck). Hy werk tans aan ’n boek oor Paulus se retoriese strategie in die Brief aan Filemon.

Tendense in die uitleggeskiedenis van die koninklike amptenaar in Johannes 4:43–54: ’n onderhoud met Francois Tolmie

Pieter GR de Villiers, Francois Tolmie Onderhoude 2018-11-06

"Vir die gewone Bybelleser is die waarde van intensiewe wetenskaplike navorsing oor die Bybel juis dat dit nuwe aspekte in die teks belig wat vroeër misgekyk is. In die geval van die Ou en Nuwe Testamentiese wetenskap was daar in die afgelope paar dekades ’n metodologiese ontploffing wat ten goede meewerk omdat dit die Bybelteks wat vir ’n groot aantal van ons ’n gesaghebbende teks is, op veel meer terreine ontsluit het."

Trends in the reception history of the royal official in John 4:43–54

Francois Tolmie Academic research 2018-09-19

"John Chrysostom places much emphasis on the official’s weak faith in order to encourage his readers to fare better in their own spiritual lives. He also argues that the narrative shows us that miracles are actually not meant for believers; rather, it is Jesus’ teaching that should be regarded as important by us."

Tendense in die uitleggeskiedenis van die koninklike amptenaar in Johannes 4:43–54

Francois Tolmie LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-09-19

"In hierdie studie val die klem op ’n ander interessante saak, naamlik die verskillende maniere waarop die koninklike amptenaar in Johannes 4 met die verloop van die eeue verstaan is. Die doel met hierdie oorsig is om daarmee ons eie verstaan van die amptenaar te verryk."

Versoening in aksie. Enkele gedagtes oor die Brief aan Filemon en ons nadenke oor versoening

Francois Tolmie LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-04-28

Kan Christelike brondokumente ’n sinvolle bydrae tot die soeke na versoening in Suid-Afrika lewer?

LitNet Akademies-leesgoed: Francois Tolmie

Francois Tolmie 2014-07-31 "Daar verskyn op gereelde basis nuwe teologieë van die Nuwe Testament, maar hierdie een bly wat my betref die beste." 

Oor die interpretasie van Paulus se uitspraak in Galasiërs 3:28

Francois Tolmie 2014-07-10 Galasiërs 3:28 (“Dit is nie belangrik of iemand Jood of Griek, slaaf of vry mens, man en vrou is nie; want julle is almal een in Christus Jesus”) is een van die uitsprake in die Galasiërbrief wat baie aandag trek – nie net in kerklike gesprekke nie, maar ook in die akademiese besinning oor dié brief.
Top