Elbie Adendorff

Elbie Adendorff verlaat na 14 jaar die onderwys om saam met haar familie die Dorpstraat Teaterkafee in Stellenbosch te koop. Sy was vyf jaar lank aan die teater verbonde.

In 2003 behaal sy haar MA-graad (cum laude) oor die onderwerp “Digdebute teen die millennium: ’n Polisistemiese ondersoek”. In 2005 word sy as tydelike dosent in Afrikaanse taalverwerwing in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch aangestel. In 2009 word sy permanent as taalverwerwingsdosent aangestel. Sy verwerf haar PhD-graad in 2013 met die onderwerp “Kompleksiteit in taakgebaseerde onderrig en leer binne universiteitskonteks”. Haar navorsingsfokusgebiede is die taakgebaseerde benadering, tweede- en vreemdetaalverwerwing, behoefte-ontledings, sillabusontwerp en onderrigmetodologieë. Sy ontvang in 2017 ’n toekenning vir uitnemende onderrig van die universiteit.

In haar vrye tyd lees sy, reis graag oorsee, kuier saam met haar vriende en beoordeel redenaars- en debatkompetisies.

Translation and language acquisition – a literature review on the translation of interlingual subtitles

Elbie Adendorff Academic research 2020-06-19

"There is a place for translation in the language acquisition classroom, but it is not the only approach, method or resource tool that can be used."

Vertaling en taalverwerwing – ’n literatuuroorsig oor die vertaling van intertalige onderskrifte

Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-06-19

"Daar is ’n plek vir vertaling binne die taalverwerwingsklaskamer, maar dit is nie die enigste benadering, metodologie of hulpmiddel wat gebruik moet word nie."

Resensie: Vervleg deur Petro Hansen

Elbie Adendorff Resensies 2019-10-31

"Die titel van die bloemlesing verwys na die ineengevlegtheid van die temas. Maar die belangrikste is seker die emosionele reaksie wat die stories ontlok: hartseer, nostalgie, humor en verlange."

Boekresensie: Die dekonstruksie van Retta Blom deur Zelda Bezuidenhout

Elbie Adendorff Resensies 2019-10-16

"Dit is ’n roman wat handel oor verhoudinge – veral die huweliksverhouding en hoe vroue hulleself in ’n huwelik kan verloor. Maar dit is ook ’n verhaal oor veral die vriendskappe tussen vroue, en met hierdie twee temas kan baie lesers identifiseer."

The grading and sequencing of three target tasks within a task-based learning and teaching programme for non-Afrikaans-speaking international university students

Vernita Beukes, Elbie Adendorff Academic research 2019-08-08

"Which aspects should be considered during the grading and sequencing of tasks for a task-based programme?"

Die gradering en ordening van drie teikentake binne ’n taakgebaseerde leer-en-onderrig-program vir nie-Afrikaanssprekende internasionale universiteitstudente

Vernita Beukes, Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-08

"Die gradering en ordening van take binne die taakgebaseerde benadering speel ’n baie belangrik rol in sillabusontwerp."

Sandveldstories deur Ferdinand Deist: ’n resensie

Elbie Adendorff Resensies 2019-06-06

"Deist slaag meesterlik daarin om in die tradisie van kontreiverhale soos deur Jan Spies en Herman Charles Bosman neergepen, die tipiese eiesoortigheid van ʼn kontrei, hier die Sandveld, aan die leser oor te dra."

Die verevrou beeld wêreld van volstruise epies uit

Elbie Adendorff Resensies 2019-05-21

"Jan van Tonder se oeuvre bereik ’n hoogtepunt met Die verevrou. Dit is ’n moet-lees vir diegene wat van verweefde karakters en storielyne en motiewe hou."

The use of poems in die teaching of Afrikaans as additional language

Elbie Adendorff Academic research 2019-04-23

"This follow-up study focuses on using poems in task-based learning activities as a successful and interactive approach in language acquisition classes."

Die gebruik van gedigte in die onderrig van Afrikaans as addisionele taal

Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-04-23

"Gedigte en die interpretasie daarvan bied geleenthede vir kommunikasie. Lesers vorm hul eie menings en ervarings aan die hand van die gedigte, en die taalverwerwingsklaskamer kan die ideale plek wees om dit te deel."

Hoe besluit ’n mens wie se kultuur moet onderrig word?

Estelle Kruger, Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg Onderhoude 2018-12-19

"Die vraag oor wie se kultuur en 'watse' kultuur is nogal problematies. Ek onderrig nie net in my vreemdetaalmodule sogenaamde Afrikaanse kultuur nie. Ek sluit aspekte van die studente se kultuur in."

Bywoner dra by tot plaasromangenre

Elbie Adendorff Resensies 2018-11-14

"Bywoner se vernaamste tema is familie en famileverwantskappe."

A study on the use of cultural-orientated, task-based vocabulary lessons for Afrikaans language acquisition students

Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg Academic research 2018-11-12

"This article covers a preliminary investigative study on the incorporation and the use of culture in a task-based class for first-year Afrikaans language acquisition students."

’n Ondersoek na die gebruik van kultuurgeoriënteerde taakgebaseerde lesse vir die verwerwing van Afrikaanse woordeskat deur universiteitstudente

Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-11-12

"Die integrasie van kultuur in die aanleer van ’n nuwe taal is belangrik omdat taal en kultuur oorvleuel; derhalwe raak die insluiting van ’n kultuurkomponent in die taalklaskamer al hoe gewilder."

Nagreisiger deur Leon van Nierop: ’n resensie

Elbie Adendorff Resensies 2018-10-19

"Die boek lees maklik en Van Nierop se mooi taalgebruik en beskrywings is ’n pluspunt. Maar dit is veral die tema waarmee lesers sal identifiseer: die nagreisiger wat dikwels saam met elke leser op reis is."

Top