Wenners van Sanlampryse vir Jeuglektuur 2019 bekend gemaak

 • 0

Wenners van Sanlampryse vir Jeuglektuur 2019 bekend gemaak

Sanlam en Tafelberg, ’n druknaam van NB-Uitgewers, kondig met trots die wenners van die 2019-Sanlampryse vir Jeuglektuur aan. Die pryse, wat ingestel is om oorspronklike en kreatiewe skryfwerk vir tienerlesers en jong volwassenes (12-18 jaar oud) aan te moedig, is gisteraand (31 Oktober 2019) in Johannesburg toegeken. Die pryse word tweejaarliks vir nuwe manuskripte toegeken.

Twee wenners (goud en silwer) word in elk van drie kategorieë – Afrikaans, Engels en Afrikatale (Nguni- en Sotho-tale, Tshivenda en Xitsonga) – aangewys. Die totale prysgeld beloop R90 000.

Sydney Mbhele, Uitvoerende Hoof: Handelsmerk by Sanlam, sê toegewydheid om die beste te maak van wat jy het is ’n vereiste om jou heel beste lewe te kan lei. “Sanlam se 39-jaar lange borgskap van hierdie toekenning illustreer ons belegging in die jeug en om hulle toegang te gee tot die beste jeuglektuur in hul moedertaal. Soortgelyk aan Sanlam se vermoё om welvaart te skep, erken en beloon ons die ses skrywers vir hul vermoё om as woordmeesters 26 letters te omskep in iets van groter waarde – ’n literêre meesterstuk wat jongmense op ’n emosionele reis neem, of na plekke wat hulle dalk nooit in hul leeftyd sal besoek nie.” Hy wens die skrywers geluk met hul positiewe bydrae tot die ontwikkeling van ons leiers van die toekoms. 

Vanjaar se wentitels weerspieël die diepte in Suid-Afrikaanse jeugliteratuur, met genres wat wissel van realistiese fiksie en fantasie (wetenskapfiksie en gruwel) tot fabels. Die wenners is:

Afrikaans

 • Derick van der Walt wen sy tweede Sanlam-goud met Toring van Jasmyn, ’n spanningsverhaal wat in die kleurryke, onstuimige strate van Istanbul afspeel. Volgens die keurders is dit ’n storie wat jong lesers se verwysingsraamwerk sal verbreed en aksie en avontuur kombineer met geloofwaardige karakters by wie hulle aanklank sal vind. Dit vertel die verhaal van Markus wat Turkye saam met sy familie besoek, en bomaanvalle en ’n ontvoering beleef. Van der Walt het in 2007 vir die eerste keer Sanlam-goud gewen met sy nou klassieke Afrikaanse jeugroman Lien se lankstaanskoene. Derick woon in Pretoria.
 • Annerle Barnard kry silwer vir Sindikaat, nog ’n aksiebelaaide reisverhaal en ’n “weldeurdagte, realistiese storie wat die leser tot op die laaste bladsy boei”. Die 16-jarige Paul word die teiken van die Chinese mafia wanneer hy ’n sindikaat ontdek wat bedreigde seeperdjies na die Ooste smokkel. Vir sy veiligheid stuur sy pa hom en twee vriende op vakansie na Zambië en Zimbabwe – maar die bende is agter hulle aan. Annerle woon in Bloemfontein.

Engels

 • Nerine Dorman wen goud vir Sing Down the Stars, wat deur die keurders beskryf is as “’n briljant geskrewe distopiese verhaal. Die manier waarop die skrywer ’n vreemde wêreld verbeel en steeds karakters skep met konflik waarmee ons kan identifiseer, is uitsonderlik.” Die protagonis, die 12-jarige Nuri, oorleef in die troostelose, gevaarlike agterstrate van ’n stad in die verre toekoms deur met ’n bende te assosieer. Nuri, half mens, half buiteaardse wese, moet kritieke besluite neem om aan die lewe te bly. Nerine woon in Welcome Glen.
 • Toby Bennett wen silwer vir The Music Box, volgens die keurders ’n meesterlike fantasieverhaal wat worstel met die stryd tussen goed en kwaad. Die hoofkarakter, John, kan enigiets regmaak, behalwe sy wispelturige ma. Toe sy weer teenoor hom uitvaar, gaan kruip hy saam met sy nuwe sigeunervriend weg in ’n geheime grot. Die aankoms van ’n vreemdeling lei hulle na ’n magiese dimensie en die begin van 'n reis waarop John sy familie se diepste geheime ontdek. Toby woon in Claremont.

Afrikatale

 • Goud is toegeken aan debuutskrywer Thembisile Kundlwana vir Tata sikuxolele (“Pappa, ons vergewe jou”), ’n isiXhosa-verhaal “oor ’n stille pandemie in Afrika – die mishandeling van weeskinders deur familie”. Tweelingmeisies Silinda en Sinekusasa trek by hulle oom in ná die dood van hulle ma. Hulle word soos slawe behandel en gaan soek na hulle pa, wat hulle wegwys. Harde werk en deursettingsvermoë help hulle om ’n sukses van hulle lewe te maak. Thembisile woon in Sebokeng.
 • Nog ’n debuutskrywer Mbedzi Nyelisani, wat slegs 24 jaar oud is, wen silwer met U kondelela (“Geduld”), ’n Tshivenda-fabel met “’n boeiende boodskap” oor leierskap, magshonger, demokrasie, ware vriendskap en geduld. Wanneer koning Leeu sterf, is sy opvolger nie ’n nasaat nie maar ’n dier sonder koninklike bloed. Deur diere te gebruik om menslike koninklikes uit te beeld, toon die skrywer ook sy begrip van menslike gedrag, sê die keurders. Mbedzi woon in Polokwane.

Die wenmanuskripte is deur Tafelberg ontwikkel en uitgegee, in sowel gedrukte as e-boekformaat. Manuskripte is anoniem gekeur sodat debuutskrywers op gelyke voet met gevestigde skrywers kan meeding.

“Ons is opgewonde oor die verskeidenheid van temas en genres van vanjaar se weninskrywings,” sê Michelle Cooper, Tafelberg-uitgewer. “Hier is genoeg wat bekend is om Suid-Afrikaanse tienerlesers te boei, maar ook heelwat wat nuut en anders is om hulle koppe oop te maak en grense te skuif. Dit is jeugromans met integriteit, deur skrywers wat kinders en hul ervarings respekteer.”

Sedert die Sanlampryse in 1980 die eerste keer toegeken is, is nagenoeg 80 inskrywings vir skole voorgeskryf. “Dit bevestig die waarde van die kompetisie vir die ontwikkeling van plaaslike jeuglektuur van gehalte,” sê Cooper. Op die lang lys van voorgeskrewe wentitels is onder meer Praise Song deur Jenny Robson, Kungasa Ngifile deur EDM Sibaya, Leba Seipone deur Kabelo Duncan Kgatea, SuperZero deur Darrel Bristow-Bovey en Lien se lankstaanskoene deur Derick van der Walt. Rolprente is ook van sommige titels gemaak, soos Lien se lankstaanskoene en Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom deur Marita van der Vyver.

Die pryse is gisteraand by Exclusive Books, Hyde Park Corner, oorhandig deur Sydney Mbhele, Uitvoerende Hoof: Handelsmerk by Sanlam en Michelle Cooper, Hoof van die kinder- en jeugafdeling by NB-Uitgewers.

Inskrywings ingewag

Inskrywings word nou ingewag vir die 2021-Sanlampryse vir Jeuglektuur. Inskrywingsvorms is beskikbaar by www.nb.co.za en die sluitingsdatum is 1 Junie 2020.

*

Sanlam and Tafelberg, an imprint of NB Publishers, are proud to announce the winners of the 2019 Sanlam Prizes for Youth Literature. The prizes, which serve to encourage original and creative writing for teenage readers and young adults (ages 12-18), were announced in Johannesburg last night, 31 October 2019. The prizes are for new manuscripts and are awarded biennially.

Two winners (gold and silver) are chosen in each of three categories – English, African languages (Tshivenda, Xitsonga, Nguni and Sotho languages) and Afrikaans. The prize money totals R90 000.

Sydney Mbhele, Chief Executive of Brand at Sanlam, says that living your best life possible, requires a commitment to make the most of what you have.  “Sanlam’s 39 year-sponsorship of this acclaimed award is evident of our commitment to our youth, giving them access to the highest level of youth literature available in their home language. Similar to the skill applied by Sanlam in creating wealth, we recognize and congratulate our six writers for the craftmanship they apply as wordsmiths, turning 26 letters into something of much greater value – a literary masterpiece that takes our youth on a journey to experience emotions and places they might never visit in real life.” He congratulated the authors on their positive contribution towards the development of the leaders of tomorrow. 

Illustrating the depth of South African youth literature, this year’s winning titles cover genres ranging from realistic fiction and fantasy (science fiction and horror) to fables. The winners are:

English

 • Nerine Dorman won gold for Sing Down the Stars, described by the judges as “a brilliant piece of dystopian writing. The manner in which the author has created a strange world, yet created characters that have conflicts we can identify with is extraordinary.” The protagonist, 12-year-old Nuri, survives in the desolate barrens surrounding a far-future city by running with a gang. Half human and half alien, she has to make critical decisions to stay alive. Nerine lives in Welcome Glen.
 • Toby Bennett won silver for The Music Box, which, according to the judges, is a masterfully told fantasy novel grappling with big questions of good and evil. It tells the story of Jonathan, who has an uncanny ability to fix things, except his erratic mother. When her episodes grow worse, he hides out in his secret cave, together with his new gypsy friend. The arrival of a stranger sets off a chain of events that leads them into a magical dimension where his family secrets are revealed. Toby lives in Claremont.

African Languages

 • Gold went to isiXhosa debut author Thembisile Kundlwana for Tata sikuxolele (“Dad, We’ve Forgiven You”), described as “an eloquently written novel that engages a silent pandemic in African families – the abuse of orphans by relatives”. Twin girls Silinda and Sinekusasa go to live with their uncle after the death of their mother. Treated like slaves, they go looking for their father, who turns them away. Hard work and resilience help them to succeed in life. Thembisile lives in Sebokeng.
 • Another debut author Mbedzi Nyelisani, who is only 24 years old, won silver for U kondelela (“Patience”), a Tshivenda novel in fable form with “a compelling message” about leadership, the greed for power, democracy, true friendship and patience. When Lion, king of the jungle, dies, his successor is not his own offspring but an animal with no royal bloodline. Using animals to portray human royalty, the author also illustrates his understanding of human behaviour, the judges said. Mbedzi lives in Polokwane.

Afrikaans

 • Derick van der Walt won his second Sanlam gold for Toring van Jasmyn, a suspense story set in the turbulent streets of Istanbul. It was described by the judges as a perspective broadening story which combines action and adventure with living, breathing characters that readers can relate to. In it, Markus Combrink visits Turkey with his family, only to experience bomb attacks and a kidnapping. Van der Walt won Sanlam Gold for the classic Afrikaans youth novel Lien se lankstaanskoene in 2007. Derick lives in Pretoria.
 • Annerle Barnard won silver for Sindikaat, another action-packed travel story. The judges called it a “well-thought-out, realistic text that grips the reader until the last page”. 16-year-old Paul finds himself in the crosshairs of the Chinese mafia when he uncovers a syndicate smuggling endangered sea horses to the Eastern market. His worried father sends him and two friends on holiday to Zambia and Zimbabwe – but the gang is in pursuit. Annerle lives in Bloemfontein.

The winning manuscripts were developed and published by Tafelberg and are available in both print and ebook format. Manuscripts were judged anonymously so that debut writers were able to compete on an equal footing with established authors.

“We’re excited about the diversity in themes and genres of this year’s winning submissions,” says Michelle Cooper, Tafelberg publisher. “These novels cover enough familiar ground to engage South African teen readers but also offer much that is new and different to expand their minds and shift boundaries. These are novels with integrity, by authors who respect children and their experiences.”

Since the Sanlam awards were first bestowed in 1980, close to 80 entries have been prescribed for schools, emphasising the value of the competition, says Cooper. Among the long list of prescribed prize-winning titles have been Praise Song by Jenny Robson, Kungasa Ngifile by EDM Sibaya, Leba Seipone by Kabelo Duncan Kgatea, SuperZero by Darrel Bristow-Bovey and Lien se lankstaanskoene by Derick van der Walt. Some titles have also been made into films, including Lien se lankstaanskoene and Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom by Marita van der Vyver.

The prizes were handed over last night at Exclusive Books, Hyde Park Corner by Sydney Mbhele, Chief Executive of Brand at Sanlam and Michelle Cooper, Head of NB Publishers’ Children’s and YA Division.

Call to entry

Entries for the 2021 Sanlam Prizes for Youth Literature are now open. Entry forms are available at www.nb.co.za and the closing date is 1 June 2010.

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top