Pos beskikbaar: Kommunikasiebeampte

 • 0

Pos beskikbaar: Kommunikasiebeampte
(9 maande kontrakaanstelling)

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as kommunikasiebeampte. Aanstellingsdatum: 3 Julie 2017

Vereistes:

 • ’n Nagraadse kwalifikasie in Afrikaans en/of Joernalistiek
 • Uitstekende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
 • Ervaring in skakelwerk, bemarking en sosiale media
 • Ervaring in taalversorging, redigering en vertaling
 • Kennis van basiese grafiese ontwerp en webwerfredigering
 • Kontakbare verwysings

Verantwoordelikhede:

 • Uitvoer van die skakelbestuurplan in oorleg met die Direkteur
 • Skakeling met die media en relevante kundiges
 • Hantering van medianavrae
 • Bemarking van die ATM se aktiwiteite en geleenthede deur onder andere: Die skryf, vertaling en verspreiding van mediavrystellings; die plaas van kennisgewings, foto’s en advertensies in die media, die opdatering van die ATM se webwerf en sosiale mediaplatforms; die ontwerp/uitleg en verspreiding van advertensies, brosjures en inligtingstukke
 • Samestelling van aansoeke om befondsing  
 • Taalversorging van amptelike dokumente

Sluitingsdatum: 23 Junie 2017
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620
Navrae:
Michelle Visagie by 021 872 3441
Indien u na ’n maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.


Vacancy: Communications officer
(9 months contract appointment)

The Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) invites suitable candidates to apply for the position as Communications Officer. Appointment date: 3 July 2017

Requirements:

 • A postgraduate qualification in Afrikaans and/or Journalism
 • Excellent language skills in Afrikaans and English •
 • Experience in public relations, marketing and social media
 • Experience in language editing, proofreading and translation
 • Knowledge of basic graphic design and website editing
 • Contactable references

Responsibilities:

 • Execution of the public relations management plan in conjunction with the Director
 • Liaising with the media and relevant specialists
 • Handling media enquiries
 • Marketing of the ATM’s activities and events, including the writing, translation and distribution of media releases; the placement of notices, photos and advertisements in the media; the updating of the ATM’s website and social media platforms; and the design/layout and distribution of advertisements, brochures and information documents
 • Compiling funding/sponsorship applications
 • Language editing of official documents

Closing date: 23 June 2017
Applications must be sent to:  The Director, ATM, PO Box 498, Paarl 7620
Enquiries: Michelle Visagie at tel 021 872 3441. 
If no feedback is received after one month, application was unsuccessful.

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top