Persvrystelling: Korona se spitsvondiges vir Taaldag bekroon

  • 0
Taalmonument wys wenners van kort skrywes aan, hoop om 1 Oktober weer oop vir die publiek te wees

Ter ere van Afrikaanse Taaldag op 14 Augustus is die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) verheug om die top-drie- en top-twaalf-inskrywings van die instellings se korona-kompetisie aan te kondig. Die wenner Fawa Conradie en die twee naaswenners, Nikita Naudé en Karel Dampies, het saam R4 000 en jaarpermitte losgeslaan én hul gedigte sal saam met dié van die ander nege (vir eers virtueel) in die Groen Galery uitgestal word. Die ander nege is Adele Gill, Desidereus Claassen, Dewald Elrico Jacobs, Elzane Brand, Jean Jaco Julies, Kallie Pauw, Neville Carolus, Priscilla Booysen en San Aucamp.

 

Vir 2020 het niemand immers 2020-visie gehad nie. Terwyl die ATM op ’n grootse 45ste vieringe voorberei het, het ’n piepklein virus binne maande die planeet tot stilstand laat knars met inperkings wat mense sover moontlik tuisgehou het. Hoewel die ATM vir die publiek gesluit is, het ’n skeppende virtuele program begin vorm aanneem om die “nuwe normal” deel van die instelling se geskiedkundige groei te maak. Naas aanlyn virtuele toere, webinare, ’n verhoogde sosiale mediavoetspoor, ’n musiekkonsert en “Dans van die vlamme”, is een en almal uitgenooi om hul penne te ontperk en iets snaaks, absurds of ironies op te tower. Dit sluit limerieke, gedigte, gedagtes, haikoes, slagspreuke, flitsfiksie of lirieke oor dié geskiedkundige tye in – iets wat by hul huise of enige ander plek tydens die inperking afgespeel het.

Met die 200 inskrywings wat ontvang is, is dit duidelik dat Afrikaanses ook die huidige uitdagings met humor die hoof bied. Nuutskeppings soos “koeshoes”, “grendelgriep” en “kwarantynwyn” asook die snaakse Afrikaanse meme en grappies wat soos ’n virus op sosiale media versprei, bewys dat kreatiwiteit nie ingeperk kan word nie. Volgens Michael Jonas, die ATM se direkteur, is die instelling ’n lewende monument waar daar gedurig ’n interaksie tussen die struktuur, natuur, besoekers en taalskeppers is.

“Ons bedank almal vir hul volgehoue ondersteuning en ons is werklik oorweldig deur al die positiewe reaksie op die kompetisie. Die erns van die COVID-19-pandemie word nie onderskat nie, dus dra ons hierdie uitstalling op aan almal wat hul lewe op die spel plaas om dit te beveg, en ook aan diegene wat geliefdes aan hierdie siekte moes afstaan.”

Taaldag herdenk die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) in 1875 in die huis wat nou die museum huisves – sy lede het ’n belangrike rol gespeel om Afrikaans as skryftaal erken te kry.

Jonas sê die meeste besoekers is nie net baie geïnteresseerd in die geskiedenis van Afrikaans nie, maar ook nuuskierig oor die taal se ontwikkeling en haar jongste skeppende gedaantes aangesien dit nuwe perspektiewe bied op die bestaanswêreld van Afrikaanssprekende Afrikane.

“Hoewel ons tans tydelik weens COVID-19 gesluit is, beskou ons dit as ’n gulde geleentheid om ons web- en sosiale mediavoetspoor onder meer mense bekend en bemind te maak, en om onderhoudswerk te verrig.”

Volgens hom sal die instelling op Donderdag 1 Oktober weer aan die publiek oopgestel word as die nodige goedkeuring verkry word. “Ons kyk die kat uit boom, want ons wil nie oopstel net om weer toe te maak soos die pandemie deur fases beweeg nie. Ons sal ook byvoorbeeld, ter wille van veiligheid en gemak, vir eers ’n mobiele koffiewinkel bedryf sodra ons open. Ook sal die besoekersgetal beperk en alle Covid-19-maatreëls nagekom word.” 

Die argitek van die monument, Jan van Wijk, het sterk gevoel oor die natuur en daarom word hy vereer deur dié buiteluggalery waar sy as in ’n rots ingemessel is, knus omring deur inheemse olienhout en graniet. ’n Uitstalling van verskeie opkomende Afrikaanse skrywers word elke paar maande in dié galery se uitstalkaste van herwonne hout en glas aangebied om hiermee op die monument se kulturele én natuurlike aspekte te fokus. Sien www.taalmuseum.co.za/groen-galery/ vir die huidige en vorige uitstallings.

Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is ook heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte.

Vir verdere inligting oor die ATM en ander geleenthede wat deel uitmaak van die instelling se 45ste vieringe, skakel 021 863 0543/4809 en 071 500 8740 (selfoon slegs tydens werksure) of besoek www.taalmonument.co.za en www.facebook.com/afrikaansetaalmonument. Laasgenoemde het ook skakels na die gratis virtuele geleenthede wat die ATM sedert die inperking aangebied het.

…………

Corona’s quick-witted crowned for Language Day 
Taalmonument announces winners of flash fiction, hopes to reopen for the public on 1 October

In honour of Afrikaans Language Day on 14 August, the Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) is delighted to announce the top three and top twelve entries of the institutions’ corona competition. Winner Fawa Conradie and the two runners-up, Nikita Naudé and Karel Dampies, together receive R4 000 and annual permits, and their poems will soon be exhibited with those of the other nine (for the time being virtually) in the Groen Galery. The other nine are Adele Gill, Desidereus Claassen, Dewald Elrico Jacobs, Elzane Brand, Jean Jaco Julies, Kallie Pauw, Neville Carolus, Priscilla Booysen and San Aucamp.

For 2020, after all, no one had 2020 vision. While the ATM was preparing large 45th birthday celebrations, a tiny virus brought the planet to a standstill within months, with lockdowns that kept people housebound as far as possible. Although the ATM is closed to the public, a creative virtual programme began to take shape to make the “new normal” part of the institution’s historic growth. In addition to online virtual tours, webinars, an enhanced social media footprint, a music concert and “Picnic on fire”, one and all were invited to sharpen their pencils and write something funny, absurd or ironic. It included limericks, poems, thoughts, haikus, slogans, flash fiction or lyrics about these historical times – something that took place at their homes or anywhere else during the lockdown.

With the more than 200 entries received, it is clear that Afrikaans people also deal with the current challenges with humour. Innovations such as “koeshoes” (when you dodge someone that is coughing), “grendelgriep” (cabin fever) and “kwarantynwyn” (moonshine, home-made alcohol) as well as the funny memes and jokes spreading like a virus on social media, prove that creativity cannot be curtailed. According to Michael Jonas, the ATM’s director, the institution is a living monument where there is constant interaction between the structure, nature, visitors and language creators.

“We thank everyone for their continued support and we are really overwhelmed by all the positive reaction to the competition. The seriousness of the COVID-19 pandemic is not underestimated, so we dedicate this exhibition to all those who risk their lives to fight it, and also those who have lost loved ones due to this disease.”

Language day commemorates the founding of the Genootskap van Regte Afrikaners (Fellowship for True Afrikaners, GRA) in 1875 in the house in which the museum is located – their members played an important role to have Afrikaans recognised as a written language.

Jonas says most visitors are not only very interested in the history of Afrikaans, but also curious about the language’s development and its latest creative forms as it offers new perspectives on the lived world of Afrikaans-speaking Africans.

“Although we are currently temporarily closed due to COVID-19, we consider it a golden opportunity to make our web and social media footprint better known among more people, and to perform maintenance work.”

According to him, the institution will reopen to the public on Thursday, 1 October if the necessary permission is granted. “We are watching to see which way the cat jumps, because we do not want to open up just to close again as the pandemic moves through phases. For example, for the sake of safety and convenience, we will also be operating a mobile coffee shop as soon as we open. Visitor numbers will be restricted and all COVID-19 protocols will be adhered to.” 

The architect of the monument, Jan van Wijk, felt strongly about nature and therefore he is honoured by this open-air gallery where his ashes are embedded in a boulder, surrounded by indigenous olive trees and granite. Every few months an exhibition of various up-and-coming Afrikaans writers’ works is presented in the gallery’s display cases, made from recycled wood and glass, to focus on the cultural and ecological aspects of the monument. See www.taalmuseum.co.za/groen-galery/ for the current “Bible in Kaaps” and previous exhibitions. 

The website also offers virtual tours of the monument and museum, information in six languages about the symbolism of the Taalmonument as well as many interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the institution’s past, present and future. There are also numerous resources for school and research projects.

For further information on the ATM and other events that form part of the institution’s 45th celebrations, call 021 863 0543/4809 and 071 500 8740 (cellphone only during business hours) or visit www.taalmonument.co.za  and  www.facebook.com/afrikaansaalmonument. The latter also has links to the free virtual events offered by the ATM since the lockdown.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top