Persverklaring: Taalmonument verwelkom nuwe raad | Taalmonument welcomes new council

  • 0

Nege lede verteenwoordig ’n breë spektrum van kundigheid

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl het so pas ’n nuwe raad verwelkom wat deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur aangestel is.

Volgens die direkteur, mnr. Michael Jonas, sien die bestuur en personeel daarna uit om in noue samewerking met die raad die visie en doelstellings van ’n inklusiewe instelling te weeg te bring. “Ons bou voort op ons projekte om miskende variëteite van Afrikaans te erken en om die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder,” sê hy. “Hoewel ons 45ste verjaardagvieringe in 2020 deur die Covid-19-pandemie omvergewerp is, het ons goed aangepas by die nuwe uitdagings en ons virtuele voetspoor aansienlik vergroot.”

Die nege lede, waarvan drie op die vorige raad gedien het, verteenwoordig ’n breë spektrum van kulturele, linguistieke, regs- en finansiële kundigheid wat met vrug tot voordeel van die instelling aangewend sal word. Die raadslede, wat vir drie jaar lank sal dien vanaf begin 2021, is adv Jean Meiring (voorsitter), me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann, mnr Jurie Saal, mnr Lionel Adendorf, mnr Logan Munsamy, me Suren Maharaj en dr William Langeveld.

Jonas voeg by: “’n Deel van ons missie is om die ATM op gesonde en deursigtige finansiële en administratiewe beginsels te bestuur wat die instansie sal vestig as ’n leidende en gerekende rolspeler in die erfenissektor. Dit is ons taak om Afrikaans se diverse taalerfenis, kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine te beskerm en te bevorder.” 

Volgens hom is die instelling in ’n bevoorregte posisie om kultuur, natuur én plesier te kan vier. “Ons moet egter ook ons onmiddellike gemeenskap in ag neem en na hulle uitreik. As die Bolandse gemeenskap nie die monument as relevant beskou nie, is dit moeilik om die waarde van hierdie plek, hierdie ruimte, aan ander mense oor te dra. Gelukkig lyk dit asof die Afrikaanse Taalmonument toenemend as ’n moet-sien toerisme-attraksie deur binnelanders en buitelanders beskou word. En dit is waarop ons wil voortbou.”

Meer oor die ATM se raadslede vir 2021 – 2024

Anne-Marie Beukes het ’n D Litt et Phil in toegepaste taalkunde en is die uitvoerende hoof van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns asook emeritus professor in die Departement Tale, Kultuurstudie en Toegepaste Linguistiek aan die Universiteit van Johannesburg. Sy is ’n kenner op taalbeplanning en -beleid, taalpolitiek, taalsosiologie, sosiologie van vertaling, en sosiolinguistiek.

Heidi Erdmann het ’n BA-graad en het al verskeie kunsuitstallings saamgestel en beoordeel. Sy was, en is steeds, betrokke by talle kunsliggame wat fokus op onder meer rolprente, fotografie en taal.

Jean Meiring het verskeie regsgrade en het die William Senior Studentship aan Clare College, Cambridge, verwerf. Hy is ’n raadslid van die Universiteit Stellenbosch en is ’n regs- en literatuurkenner.

Jurie Saal het 'n honneursgraad in taalkunde en het as ’n dosent gewerk, waarna hy 'n menslike hulpbronne- en administratiewe bestuurder by verskillende ondernemings en opleidingskolleges was. Hy het ook as direkteur van die Vereniging vir Staatsamptenare gedien, en was voorheen op die ATM-raad.

Lionel Adendorf het ’n B.Tech in joernalistiek en het meer as 15 jaar se ondervinding as korporatiewe kommunikasiestrateeg. Hierdie ervare voormalige joernalis en regeringswoordvoerder het sy eie konsultasieburo oor integriteit- en reputasiebestuur.

Logan Munsamy het ’n meestersgraad in openbare administrasie en is waarnemende hoof van regeringsbestuur aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie in Bloemfontein. Hy is 'n provinsiale verteenwoordiger van die Vrystaat vir die Africa Peer Review Mechanism en het voorheen op die ATM-raad gedien.

Sibongile Tsoleli het ’n nagraadse diploma in regeringsadministrasie en is ’n ervare politikus.

Suren Maharaj is ’n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester wat spesialiseer in ouditering, risikobestuur en finansies.

William Langeveldt het ’n doktorsgraad in filosofie en is 'n Khoe-San-aktivis wat die uitdagings van Suider-Afrika se eerste mense plaaslik en in die buiteland belig. Hy het voorheen op die ATM-raad gedien.

***

Die monument en museum is oop vir die besoekers. Vir meer inligting oor al die beplande geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (met Covid-19 wat in gedagte gehou word), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook.


Nine members represent a broad range of expertise

The Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl has welcomed its new council that was recently appointed by the Department of Sport, Arts and Culture.

According to the director, Mr Michael Jonas, management and staff look forward to closely cooperate with the council to realise the vision and goals of an inclusive institution. "We continue to build on our projects to recognise ignored varieties of Afrikaans and promote the diversity of Afrikaans through inclusive programmes and activities," he says. "Although our 45th birthday celebrations in 2020 were turned upside down by the Covid-19 pandemic, we have adapted well to the new challenges and significantly expanded our virtual footprint."

The nine members, three of whom served on the previous council, represent a broad range of cultural, linguistic, legal and financial expertise that will be of great benefit to the institution. The councillors, who will serve for three years from the beginning of 2021, are Adv Jean Meiring (chair), Ms Sibongile Tsoleli (deputy chair), Prof Anne-Marie Beukes, Ms Heidi Erdmann, Mr Jurie Saal, Mr Lionel Adendorf, Mr Logan Munsamy, Ms Suren Maharaj and Dr William Langeveldt.

Jonas adds: "Part of our mission is to manage the ATM on sound and transparent financial and administrative principles that will establish the institution as a leading and recognised role-player in the heritage sector. Our task is to protect and promote Afrikaans's diverse language heritage, cultural-historical buildings and heritage sites." 

According to him, the institution is in a privileged position to celebrate culture, nature and pleasure. "However, we must also take our immediate community into account and reach out to them. If the Boland community does not regard the monument as relevant, it's difficult to convey the value of this place, this space, to other people. Fortunately, the Afrikaans Language Monument is increasingly regarded as a must-see tourism attraction by locals and foreigners. And that's what we want to build on."

More on the ATM councillors for 2021 – 2024

Anne-Marie Beukes holds a D Litt et Phil in applied linguistics, and is the CEO of the SA Academy for Science and the Arts, and emeritus professor in the department of languages, cultural studies and applied linguistics at the University of Johannesburg. She is an expert on language planning and policy, language politics, language sociology, sociology of translation, and sociolinguistics.

Heidi Erdmann holds a BA degree, and has curated and judged many art exhibitions. She has been, and still is, involved with numerous arts bodies that focus on amongst others film, photography and language.

Jean Meiring holds various law degrees and was awarded the William Senior Studentship at Clare College, Cambridge. He is a council member of the Stellenbosch University, and is a legal and literature expert.

Jurie Saal holds an honours degree in linguistics and had worked as a lecturer, after which he was a human resources and administrative manager at various companies and training colleges. He also served as a director of the Public Servants Association, and on the ATM board previously.

Lionel Adendorf holds a B.Tech in Journalism and has more than 15 years’ experience as a corporate communication strategist. This experienced former journalist and government spokesperson runs his own integrity and reputation management consultancy.

Logan Munsamy holds a master's degree in public administration and is acting head of government management at the Central University of Technology in Bloemfontein. He is a Free State provincial representative for the Africa Peer Review Mechanism, and has served on the ATM board previously.

Sibongile Tsoleli has a post-graduate diploma in governance and is an experienced politician.

Suren Maharaj is a qualified chartered accountant that specialises in auditing, risk-management and finance.

William Langeveldt holds a doctorate in philosophy and is a Khoe-San activist highlighting the challenges of Southern Africa's first people locally and abroad. He has served on the ATM board previously.

***

The monument and museum are still open to visitors. For more information on all the planned events, concerts and courses at the Taalmonument (with Covid-19 taken into account), call 021 872 3441/863 0543, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top