Persvrystelling: Taalmonument toenemend ’n moet-sien vir gemeenskap en toeriste

 • 1

Relevant vir inwoners én taalgemeenskappe van Afrika

Die Afrikaanse Taalmuseum en –monument (ATM) in die Paarl word toenemend as ’n moet-sien en moet-beleef plek beskou deur inwoners en buitelandse toeriste. Só het die direkteur, Michael Jonas, verlede week gesê tydens ’n geselligheid om nuwighede by die ATM asook die monument se visie vir die onmiddellike toekoms bekend te stel.

“Afrikaans is tans onder druk, veral van regeringskant, maar aan die ander kant word ’n ongelooflike en ongekende hoeveelheid Afrikaanse boeke, rolprente en musiek geskep,” het hy bygevoeg. “Wat veral opval, is dat variante van Afrikaans wat die afgelope eeu nie tot hul reg gekom het, nou ’n bloeitydperk beleef. Die totaliteit van Afrikaanssprekendes is besig om die taal te eien, tot almal en veral die taal se voordeel. ’n Diverse groep Afrikaanssprekendes is besig om hul stemme te vind.”

Volgens Jonas neem die ATM kennis hiervan en vervul dit ’n aktiewe rol om hierdie verwikkelinge te akkommodeer en te bevorder. “Dit is ’n lewende instelling; dit dien as ’n bymekaarkomplek vir Afrikaanssprekendes om lesings, musiek, literatuur, prettige taalwerksessies en mekaar se samesyn te waardeer en geniet. En om dit te deel met nie-Afrikaanssprekendes.”

Daarom het die taalmonument nou oudiogidse in Afrika- en buitelandse tale beskikbaar om nog meer mense in hul eie tale oor hierdie jongste lid tot die taalfamilie in te lig. Die Taalmuseum in die dorp self speel ook ’n belangrike rol met die bewaring en digitalisering van ongelooflike Afrikaanse manuskripte. “Wat waar is vir die bevordering van Afrikaans, kan ook waar word vir ander Afrikatale; daar is beweging, maar relatief stadig,” het Jonas gesê. “Ons wil sien dat hierdie ikoon ’n simbool van hoop en trots vir alle Afrikane word.”

Naas die monument se fokus op kultuur, natuur en plesier, het Jonas benadruk dat die monument, en selfs die taal, niks is sonder die plaaslike gemeenskap en Afrikaanssprekendes, waarookal hulle hul op die planeet bevind, nie. “Daarom bied ons pieknieks ten behoewe van die ‘Laat ons Lees!’-geletterheidsprojeke vir kinders, ’n pretdrafkompetisie ten bate van die Boland Skool vir Outisme en gee ons studente die kans om werkservaring by die monument op te doen,” het hy gesê.

“Elke week kom skoolgroepe, van ’n wye verskeidenheid sosio-ekonomiese en taalagtergronde, om meer oor Afrikaans se ontstaan te leer en die natuurskoon te ervaar. En ons is al vir ’n dekade aktief besig om onopgetekende variante van Afrikaans en Afrikaanse leefwêrelde, veral in die Noord-Kaap, op te teken en in ’n digitale formaat vir die nageslag te bewaar. Laat ons duidelik wees: as die Bolandse gemeenskap nie die monument as relevant beskou nie, is dit moeilik om die waarde van hierdie plek, hierdie ruimte, aan ander mense oor te dra.

“Gelukkig lyk dit asof die Afrikaanse Taalmonument toenemend as ’n moet-sien toerisme-attraksie deur binnelanders en buitelanders beskou word. En dit is waarop ons wil voortbou. Voorts wil ons die instelling nog meer posisioneer as simbool van hoop, nasiebou en sosiale samehorigheid.”

Van die ander verwikkelinge by die monument, is ’n vergrote en verbeterde Volksmond-restaurant, nuwe, veeltalige besoekersborde asook lewensgrootte speletjies vir kinders. Die monument en museum bied hierdie seisoen weer tientalle geleenthede soos pieknieks, musiekkonserte, sportgebeure en lesings aan. Aangesien die monument in 2020 ’n 45 jaar jonk gaan wees, is daar ook ’n projek geloods om die bouers van die monument op te spoor, hul verhale op te teken en aan hulle lewenslange "ere-taalkaarte" te gee waardeur hulle die monument gratis kan besoek.

Die geselligheid is onder andere bygewoon deur verskeie raadslede van Drakenstein Munisipaliteit asook lede van die Afrikaans Taalraad. Soulsound Live en Blaq Pearl het die gaste vermaak met musiek en gedigte.

Vir meer inligting, sien www.taalmonument.co.za

Soulsound Live

Janine van Rooy (Blaq Pearl)

Ria Olivier (Afrikaanse Taalraad), Hendrik Theys (Afrikaanse Taalraad) en Jenny van de Rheede

Raadslid Ben de Goede (Drakenstein Munisipaliteit), Ria de Goede (Wynland Dameskring), Raadslid Laurichia van Niekerk, en Wyk-raadslid Loekie Niehaus

Michael Jonas (ATM-direkteur)

Sybrandus Adema

Language monument increasingly a must-see attraction for residents and tourists
Relevant to locals and language communities of Africa

The Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl is increasingly regarded as a must-see and must-experience place by residents and foreign tourists. This according to the director, Michael Jonas, who spoke last week at a function to introduce new additions to the ATM as well as the monument’s vision for the immediate future.

"Afrikaans is currently under pressure, especially from the government, but on the other hand, an incredible and unprecedented amount of Afrikaans books, films and music are being created," he added. "What is especially surprising is that variants of Afrikaans that have been ignored over the past century are now blooming. The totality of the Afrikaans speaking community is claiming the language, to the benefit of all and especially the language itself. A diverse group of Afrikaans speakers are finding their voices."

According to Jonas, the ATM takes note of these developments and plays an active role in accommodating and promoting it. "It's a living institution; it serves as a gathering place for Afrikaans speakers to appreciate and enjoy lectures, music, literature, fun language workshops and each other's company. And to share it with non-Afrikaans speakers."

Therefore, the language monument now has audio guides in African and foreign languages to inform more people in their own languages about this youngest member of the language family. The Language Museum in the town plays an important role in the preservation and digitisation of incredible Afrikaans manuscripts. "What is true for the promotion of Afrikaans can also be true for other African languages; there is movement, but relatively slow," said Jonas. "We want to see this icon become a symbol of hope and pride for all Africans."

Over and above the monument's focus on culture, nature and pleasure, Jonas emphasised that the monument, and even the language, is nothing without the local community and Afrikaans-speaking people in general, wherever in the world they are. "That's why we offer picnics in aid of the ‘Let's Read!’ literacy projects for children, a fun run in aid of the Boland School of Autism, and also provide students with the opportunity to gain work experience at the monument," he said.

"Each week school groups from a wide range of socio-economic and language backgrounds come to learn more about Afrikaans's origins and experience the scenery. And for a decade we have been actively recording undocumented variants of Afrikaans and Afrikaans landscapes, especially in the Northern Cape, and preserving them in a digital format for our descendants. Let's be clear: if the Boland community does not regard the monument as relevant, it's difficult to convey the value of this place, this space, to other people.

"Fortunately, the Afrikaans Language Monument is increasingly regarded as a must-see tourism attraction by locals and foreigners. And that's what we want to build on. In addition, we want to further position the institution as a symbol of hope, nation building and social cohesion."

Regarding the other developments at the monument, there is an enlarged and improved Volksmond restaurant, new multilingual visitor signage as well as life-sized games for children. This season the monument and museum offer numerous events, such as picnics, music concerts, sporting events and lectures. As the monument will be 45 years young in 2020, a project has also been launched to track down the builders of the monument, to record their stories and to give them lifelong 'honorary language cards' with which they can visit the monument for free.

The gathering was attended by amongst others various councillors of the Drakenstein Municipality as well as members of the Afrikaans Language Council. Soulsound Live and Blaq Pearl entertained the guests with music and poetry.

For more information, see www.taalmonument.co.za

 • 1

Kommentaar

 • Avatar
  Andries Botha

  Uitstekende werk wat gedoen word en vir die toekoms beplan word. Miskien moet die sewe roete-organiseerders wat met die sewe fakkels vanaf die Voortrekkermonument in Pretoria op sewe roetes vertrek het wat in die Paarl geëindig het, ook 'n slag erkenning kry. Hulle het vooraf met dorpe en gemeenskappe hul feesvieringe help beplan en het op die roete elke dorp se vieringe bygewoon en as gasspreker opgetree.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top