Persverklaring: leesaflos in skole

  • 0

Wil jy lees by jou skool of in die gemeenskap bevorder?

Die ATKV en WOW begin in November met ’n leesaflos saam met LAPA Uitgewers en ’n privaat borg.

Vyf graad 10-leerders word uit elke deelnemende skool gekies. Die vyf leerders kry elkeen vyf boeke wat hulle self lees en daarna aan vriende uitdeel om ook te lees. Die vriende gee dan op hulle beurt die boeke aan ander om te lees. Elke keer as ’n boek gelees word, word dit aangeteken en die vyf leerders kry punte wanneer hulle boeke gelees word. Die vyf leerders kry ook vyf kinderboeke om voorleessessies vir jonger leerders in die gemeenskap te hou, waarmee hulle ook punte verdien. Die vyf leerders ding dus teen mekaar mee vir die meeste punte, maar ding ook informeel mee teen die leerders in naburige skole: wie se boeke word die meeste gelees van November 2019 tot April 2020?

Uiteindelik sal deelnemende skole se leerders verryk word en hulle sal met ’n klein biblioteek toegerus wees om ander leerders aan te moedig om ook te lees.

Die droom

Gabby Olivier en die bestuur van CKR raadgewende ingenieurs het ’n droom vir die jong leerders van ons land. Dié droom is om deur opvoeding en leiding ’n blink toekoms vir hulle te skep en hulle te motiveer om hard daarvoor te werk. Gabby en sy kollegas en vriende wil met kundigheid en lewenswysheid aktief betrokke raak by die lewens van jongmense wat tans ’n uitsiglose toekoms ervaar. Ná samesprekings met die LAPA-span is die idee van die leesaflos gebore.

Die Afrikaanse boekpakke kos R3000 en die Engelse boekpakke R3200.

Die eerste aantal boekpakke word deur CRK raadgewende ingenieurs en LAPA Uitgewers geborg. Ander borge het ook reeds hulle steun toegesê.

CRK daag nou ander maatskappye en individue uit om ook borgskappe toe te staan.  Borge kan self die skool wat hulle wil borg kies.

Borge, of skole wat wil deelneem kan enige van die volgende persone kontak:

Melvina Mason – ATKV (MelvinaM@atkv.org.za of 081 797 6794)

Fiona van Kerwel – WOW (wow@sun.ac.za of 072 117 3483)

Marieta Nel – LAPA Uitgewers (mnel@lapa.co.za)

Do you want to promote reading at your school or in your community?

In November the ATKV and WOW are starting with a reading relay together with LAPA Publishers and a private sponsor.

Five grade 10 learners will be selected from each participating school. These five learners will each get five books to read and then give to friends to read as well. The friends then also pass the books on to their friends to read. Each time a book has been read, it is recorded and the five learners score points when their books have been read. The five learners also get five children’s books to read to younger learners in their community, for which they also score points. The five learners compete against each other for the most points, but also in an informal way against the learners from the neighbouring schools: whose books are read most from November 2019 to April 2020?

In the long run the learners from participating schools will be enriched and they will have a small library to also encourage other learners to read.

The dream

Gabby Olivier and the management of CKR Consulting Engineers have a dream for the young learners of our country. This dream is to provide education and guidance to create a promising future for them and to motivate them to work hard towards it. Gabby and his colleagues and friends want to use their skills and wisdom to become actively involved with the lives of young people who currently have a bleak future. After consulting the LAPA team the idea of a reading relay has been born.

The Afrikaans book packages cost R3000 and the English book packages R3200.

The first book packages are sponsored by CRK Consulting Engineers and LAPA Publishers. Other sponsors have also pledged their support.

CRK challenges other companies and individuals to also offer sponsorships. Sponsors can choose their own schools who they want to sponsor.

Sponsors or schools who want to participate can contact any of the following people:

Melvina Mason – ATKV (MelvinaM@atkv.org.za or 081 797 6794)

Fiona van Kerwel – WOW (wow@sun.ac.za or 072 117 3483)

Marieta Nel – LAPA Publishers (mnel@lapa.co.za)

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top