Pathways to successful schooling onder redaksie van Elda de Waal: boekbekendstelling

  • 0

Boek oor paaie tot suksesvolle onderrig bekendgestel

Op 14 November word die boek Pathways to successful schooling, onder redaksie van Elda de Waal by Constitution Hill in Johannesburg bekendgestel. Afgetrede regter Albie Sachs van die Konstitusionele hof is een van die gassprekers tydens die geleentheid.

Die boek is ʼn feestelike terugblik op skoolopleiding in die jaar wat die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) sy twintigste bestaansjaar vier.

Elda is ʼn professor in onderwysreg aan die Noordwes-Universiteit se Edu-HRight-navorsingsentiteit.

Sy is besonder passievol oor dié unieke verhaal waarin sy alle eer aan die ouers in die land gee.

Pathways to successful schooling rig die aandag op onderwys sedert 1996 en spreek praktiese alternatiewe aan oor hoe omstrede kwessies aangepak kan word. Merkwaardige rolspelers, ʼn afgetrede regter, advokaat in die Hoërhof en ʼn internasionale kenner tel onder die skrywers van die boek.

Afgetrede regter Eberhard Bertelsmann het sy hoofstuk in die boek oor die opstel van die Skolewet geskryf en Elda sê sy het die grootste respek vir die skitterende insette wat hy en sy spanne in die vroeë negentigs oor etlike maande in die landelike gebiede gelewer het.

Prof Trynie Boezart is ʼn advokaat in die hoërhof wat spesialiseer in kinderhofsake, prof Jan de Groof van Leuven Universiteit in Amsterdam, medewerkers van die Departement van Basiese Onderrig (1), Cedar Kollege (2) en die Noordwes-Universiteit (6) het ook hoofstukke in die boek geskryf.

Elda sê sy wil graag ʼn glasie klink op al die medewerkers omdat hulle haar toegelaat het om die boek binne veertien maande die lig te laat sien. “Ek het hulle grensloos geïrriteer totdat ek hulle bydraes ontvang het.”

Die boekbekendstelling vind plaas op 14 November om 12:00 by die vrouegevangenis, Constitution Hill, Johannesburg.

RSVP na Elda de Waal: elda.dewaal@nwu.ac.za of skakel 072 480 7971

Book on pathways to successful schooling launched

The book Pathways to successful schooling, edited by Elda de Waal, is being launched at Constitution Hill in Johannesburg on 14 November.  Retired Judge Albie Sachs of the Constitutional Court is one of the guest speakers at this event.

The book is a celebratory stocktake of schooling in the year that the South African Schools Act (Act No. 84 of 1996) celebrates it twentieth anniversary.

Elda is a professor in Education Law at the North-West University’s Edu-HRight research entity.

She is very passionate about this unique story in which she gives all the credit to the parents in the country.

Pathways to successful schooling focuses on schooling since 1996 and addresses practical alternatives for tackling contentious issues. Remarkable role players, a retired judge, an advocate in the High Court, and an international expert are among the authors of the book.

Retired Judge Eberhard Bertelsmann wrote his chapter in the book about the drafting of the School’s Act, and Elda says that she has the greatest respect for the excellent inputs that he and his teams produced in a few months in the rural areas in the early nineties.

Prof Trynie Boezart, an advocate in the High Court who specialises in court cases involving children, Prof Jan de Groof of the Leuven University in Amsterdam, and collaborators from the Department of Basic Education (1), Cedar College (2) and the North-West University (6) also wrote chapters in the book.

Elda says that she would love to toast all the collaborators because they allowed her to get the book on the shelves within fourteen months. “I have pestered them continuously until I received their contributions.”

The launch will take place on 14 November at 12:00 at Woman's Jail, Constitution Hill, Johannesburg.

RSVP to Elda de Waal: elda.dewaal@nwu.ac.za of phone 072 480 7971.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top