Mediavrystelling: Taalmonument vereer nuwe skrywers van Arabies-Afrikaans

  • 0

كَن دجَي اَفرِيكَانس تُولِيس اِين عَرَبِيايس اُوف جَاوِي 

Ter ere van Versoeningsmaand, die afskaffing van slawerny asook die bydrae van Arabies-Afrikaans tot die taal se wording, word u uitgenooi na die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se geselligheid op 3 Desember 2020 om pryse aan die skrywers van nuwe Arabies-Afrikaans-werke te oorhandig.

As deel van die instelling se 45ste verjaardag het ons ’n kompetisie geloods waardeur Afrikaanse tekste in Arabiese of Jawiese (Arabies soos aangepas om spesifieke Afrikaanse klanke weer te gee) skrif getranslitereer kon word. Die positiewe reaksie en inskrywings het bewys dat daar steeds ’n groot belangstelling in Arabies-Afrikaans is.

Op 3 Desember sal die drie wenners tydens ’n geselligheid in die Historium Trust, Paarl, aangekondig word. Nie net sal agtergrond-inligting oor Arabies-Afrikaans gegee word nie, maar Hein Willemse, redakteur van Die Afrikaans van die Kaapse Moslems, sal ’n kort lesing lewer waarna vrae uit die gehoor gestel kan word. Die aand sal ook Versoeningsmaand vier en spesifiek die vrystelling van slawe aan die Kaapkolonie in Desember 1834 in herinnering bring. Heerlike Kaapse halaal verversings, nóg ’n bydrae deur die Afrikaanse Moslemgemeenskap, sal bedien word.

Arabies-Afrikaans, oftewel Afrikaans wat met behulp van die Arabiese alfabet geskryf is, word algemeen aanvaar as die eerste geskrewe vorm van Afrikaans. Talle geskrifte – soos studentenotaboeke, verkiesingsplakkate, publikasies en manuskripte – het behoue gebly; tot dusver is 74 van dié werke wat tussen 1845 en 1957 geskryf is, deur kundiges ontdek en geïdentifiseer. Hieronder tel uitstekende voorbeelde van die vroegste Afrikaanse literatuur. Daar word boonop vermoed dat heelwat onopgetekende Arabies-Afrikaanse geskrifte in privaatbesit is.

Volgens Michael Jonas, direkteur van die ATM, is die doel van hierdie kompetisie om ’n moderne bydrae tot hierdie unieke skryftradisie, te lewer. "Ons missie is immers om onder meer die versweë geskiedenisse van Afrikaans te belig en die ryke diversiteit van Afrikaans se ontstaansgeskiedenis asook haar moderne gedaantes te vier. Daarom wou ons mense aanmoedig om ook op hierdie manier hul deelname aan hierdie taal te herbevestig," sê hy. "In die Taalmuseum in die Paarl gee ons heelwat erkenning aan Abu Bakr Effendi wat in die 1800s ’n groot rol in die ontwikkeling van Arabies- Afrikaans, en derhalwe ook Afrikaans, in die Bo-Kaap gespeel het. Ons wil graag sien dat die Afrikaanse gemeenskap hierop voortbou."

Die beoordelaar is Shamiega Chaudhari, hoof van die Departement van Afrikaans aan die Universiteit van Fort Hare. Sy is nie net ’n kenner op Afrikaans en Arabies, en liefhebber van Jawies, nie, maar fokus ook op dekolonisering, identiteitstudies en oratuur. Volgens haar is min jonger Suid-Afrikaners bekend met Jawies, daarom het die kompetisie hulle die opsie gebied om die transliterering met die standaard-Arabiese alfabet te doen. "Ek beskou dit as heerlike uitdaging, en hopelik ook ’n manier om groter belangstelling in Jawies te ontlok," sê sy. Jawies word onder meer ook gebruik om Javanees, Acehnees en Banjarees met behulp van die Arabiese skrif te skryf. Omrede daar nie ’n gestandaardiseerde Arabiese of Jawiese weergawe van Afrikaans is nie, word deelnemers se werke nie gemeet aan wat absoluut korrek is nie, maar aan die oorspronklikheid en leesbaarheid daarvan.

Die wenner sal R5 000 kontant ontvang en die twee naaswenners R2 500 elk, geborg deur die Historium Trust. Die beste 12 inskrywings sal binnekort in die monument se Groen Galery uitgestal word waar die Romeinse en Arabiese/Jawiese weergawes van dieselfde Afrikaans teks naas mekaar sal verskyn. Meer inligting by www.taalmuseum.co.za/arabies-afrikaans/

Getalle word beperk, dus bevestig asseblief teen 1 Desember 2020 indien u die geleentheid gaan bywoon deur Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za te kontak. Aankoms en verversings is vanaf 18:00, met die amptelike program wat om 18:30 begin. Geen masker, geen toegang.

Vir meer inligting oor die opwindende geleenthede soos die musiekfeeste, pieknieks en gesprekke, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Jaarpermitte (tans teen 20%-afslag) is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit.

(Bron: https://af.wikipedia.org/wiki/Arabiese_Afrikaans)

 

-------------------                                                                                                                                                                        

MEDIA RELEASE

كَن دجَي اَفرِيكَانس تُولِيس اِين عَرَبِيايس اُوف جَاوِي

 

In honour of Reconciliation Month, the abolition of slavery as well as the contribution of Arabic-Afrikaans to the language's creation, you are invited to the Afrikaans Language Museum and Monument's (ATM)'s event on 3 December 2020 to award prizes to the authors of new Arabic-Afrikaans works.

As part of the institution's 45th anniversary, we launched a competition whereby Afrikaans texts could be transliterated in Arabic or Jawi (Arabic as adapted to reproduce specific Afrikaans sounds). The positive responses and entries have proven that there is still a great deal of interest in Arabic-Afrikaans.

On 3 December, the three winners will be announced during an event at the Historium Trust, Paarl. Not only will background information on Arabic-Afrikaans be given, but Hein Willemse, editor of Die Afrikaans van die Kaapse Moslems, will give a short lecture after which questions can be asked by the audience members. The evening will also commemorate Reconciliation Month and specifically the liberation of slaves in the Cape Colony in December 1834. Delicious Cape halal refreshments, another contribution by the Afrikaans Muslim community, will be served.

Arabic-Afrikaans, or Afrikaans written using the Arabic alphabet, is generally accepted as the first written form of Afrikaans. Many Arabic-Afrikaans writings - such as student notebooks, voting posters, publications and manuscripts - have been preserved; thus far, 74 of these works written between 1845 and 1957 have been discovered and identified by experts. Among these are excellent examples of the earliest Afrikaans literature. In addition, it is thought that many more Arabic-Afrikaans writings are privately owned.

According to Michael Jonas, director of the ATM, the aim of this competition is to make a modern contribution to this unique writing tradition. "Our mission, after all, is to also highlight the lessor-known histories of Afrikaans and to celebrate the rich diversity of Afrikaans's development as well as its modern forms. That is why we want to encourage people to reaffirm their participation in this language in this way," he says. "In the Taalmuseum in Paarl we give a lot of recognition to Abu Bakr Effendi, who played a major role in the development of Arabic-Afrikaans, and thereby also Afrikaans, in the 1800s in the Bo-Kaap. We would like to see the Afrikaans community build on this."

The judge is Shamiega Chaudhari, head of the Department of Afrikaans at the University of Fort Hare. She is not only an expert on Afrikaans and Arabic, and enthusiastic about Jawi, but also focusses on decolonisation, identity studies and oratory. According to her, few younger South Africans are familiar with Jawi, therefore the competition offered them the option to do the transliteration using the standard Arabic alphabet. "I consider it a wonderful challenge, and hopefully also a way of provoking greater interest in Jawi," she says. Jawi is also used for among others to write Malay, Acehnese and Banjarese using the Arabic script. As there is no standardised Arabic or Jawi version of Afrikaans, entrants’ works are not measured by what is absolutely correct, but by their originality and readability.

The winner will receive R5 000 in cash and the two runners-up R2 500 each, sponsored by the Historium Trust. The best 12 entries will soon be exhibited in the monument's outdoor gallery, where Roman and Arabic/Jawi versions of the same Afrikaans text will appear side by side. More information at www.taalmuseum.co.za/arabies-afrikaans/

Numbers are limited, so please confirm by 1 December 2020 if you are going to attend the event by contacting Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or bemarking2@taalmuseum.co.za. Arrivals and refreshments are from 18:00, with the official programme commencing at 18:30. No mask, no entry.

For more information regarding all the other exciting events such as the music festivals, picnics and conversations, call 021 863 0543/4809, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. Year permits (currently at a 20% discount) are available at R120 for individuals or R220 per family, which includes access to all Full Moon Picnics.

(Source: https://af.wikipedia.org/wiki/Arabiese_Afrikaans)

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top