Mediavrystelling: Só kan jy opsaal vir Afrikaans digitaal

  • 0

(English text below)

Taalmonument en VivA bied virtuele AWS-werkwinkel vir woord(wonder)werkers

Gegewe dat COVID-19 steeds ’n realiteit is, bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) ’n praktiese en leersame virtuele Afrikaanse Woordelys en Spelreëls-werkwinkel op Woensdag, 10 Maart 2021, aan. Hierdie gewilde AWS-opleiding maak deel uit van VivA se Teksredaksieportaal, wat spesifiek geskep is om in die behoeftes van taalwerkers soos vertalers, teksredakteurs, skrywers, onderwysers, predikante, ensovoorts te voorsien. 

“Ons het dié werkwinkels aanvanklik ter plaatse aangebied, maar die digitale eeu waarin ons leef, maak dit vir ons moontlik om dieselfde inligting net so doeltreffend via digitale platforms aan te bied,” sê Marlie Coetzee, uitvoerende direkteur. “Dit verg ’n bietjie van ’n kopskuif om so ’n werkwinkel in webinaarvorm te beleef, maar ons vertrou ook dat die covidwerklikheid die meeste van ons ’n voorsmakie van die moontlikhede van die virtuele werklikheid gegee het. Ons leuse is immers ‘Afrikaans digitaal’.”

Die werkwinkel bestaan uit twee sessies: ’n oggendsessie van vier webinare waarin teorie bespreek word, en ’n praktiese middagsessie. Elke webinaar bestaan uit ’n vooraf opgeneemde video, en dit word van die platform af gespeel. Deelnemers het wel tydens die webinare die geleentheid om vrae te stel. Indien dit ’n oppervlakkige kwessie is, sal die vrae onmiddellik beantwoord word, maar indien dit ’n grondiger bespreking vereis, word die vrae in die middagsessie hanteer. Die middagsessie tussen 2nm en 4nm vind via Zoom plaas, juis om interaksie moontlik te maak. Deelnemers het ook tydens hierdie sessie die geleentheid om vrae uit die praktyk aan die aanbieder te stel. 

Die videomateriaal wat in die webinaar gebruik word, behoort aan VivA en sal nie later op ander platforms beskikbaar gestel word nie. VivA is ’n navorsingsinstituut en hul missie is om ’n inklusiewe diens aan die taalgemeenskap te lewer ten opsigte van die beskikbaarstelling van digitale hulpbronne in en oor Afrikaans. VivA (www.viva-afrikaans.org) het reeds die volgende portale: Woordeboekportaal (meer as 50 woordeboeke en woordelyste), Adviesportaal (waarin taaladviseur Sophia Kapp taaladvies gee), Inligtingsportaal (onder meer ’n reeks blogs en podsendings), Korpusportaal (meer as 280 miljoen tekste waarin taalwerkers taalpatrone kan naspeur), Taalportaal (vergelykende grammatika tussen Afrikaans, Nederlands en Fries) asook Taalonderrigportaal (algemene Afrikaanse grammatika en skoolgrammatika).

Die koste is R350 per persoon en getalle word beperk, dus bevestig asseblief deelname teen 8 Maart 2021 deur Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of [email protected] te kontak. Vir meer inligting oor al die ander beplande geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (met covid-19 wat in gedagte gehou word), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Die monument en museum is steeds oop vir die besoekers.


Taalmonument and VivA offer virtual AWS workshop for wordsmiths

Given that covid-19 is still a reality, the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM), in collaboration with the Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), will present a practical and informative virtual Afrikaans Woordelys en Spelreëls workshop on Wednesday, 10 March 2021. This popular AWS training is part of VivA's Teksredaksieportaal, which was created specifically to meet the needs of language workers such as translators, text editors, writers, teachers, ministers, and so on.

"We initially offered these workshops on site, but the digital age in which we live enables us to present the same information just as effectively via digital platforms," says Marlie Coetzee, executive director. "It requires a bit of a lateral thinking to experience such a workshop in webinar format, but we also trust that the covid reality has given most of us a taste of virtual reality's possibilities. After all, our motto is 'Afrikaans digital'."

The workshop consists of two sessions: a morning session of four webinars in which theory is discussed, and a practical afternoon session. Each webinar consists of a pre-recorded video, which is played from the platform. Participants do have the opportunity to ask questions during the webinars. If it is a superficial issue, the questions will be answered immediately, but if it requires a more thorough discussion, the questions will be dealt with during the afternoon session. The afternoon session between 2pm and 4pm takes place via Zoom, precisely to enable interaction. Participants also have the opportunity to ask the presenter practical questions during this session.

The video material used in the webinar belongs to VivA and will not be made available on other platforms later. VivA is a research institute with the mission to provide an inclusive service to the language community with regard to the provision of digital resources in and regarding Afrikaans. VivA (www.viva-afrikaans.org) already has the following portals: Woordeboekportaal  (more than 50 dictionaries and glossaries), Adviesportaal (in which language adviser Sophia Kapp gives language advice), Inligtingsportaal (includes a series of blogs and podcasts), Korpusportaal (more than 280 million texts in which language workers can trace language patterns), Taalportaal (comparative grammar between Afrikaans, Dutch and Frisian) as well as Taalonderrigportaal (general Afrikaans grammar and school grammar).

The cost is R350 per person and places are limited, so please confirm participation by 8 March 2021 by contacting Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or [email protected] For more information on all the other planned events, concerts and courses at the Taalmonument (with covid-19 in mind), call 021 872 3441/863 0543, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. The monument and museum are still open to visitors.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top