Kennisgewing: Tweede oproep om referate vir ALV-simposium

  • 0

Datum: 16 Augustus 2019
Plek: Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus, Vanderbijlpark
Tema: Die skok van verrassing!

Met verlede jaar se ALV-kongres op Stellenbosch het die bestuur besluit dit is noodsaaklik dat die momentum van die vereniging se bedrywighede volgehou word deur die kongres met ʼn simposium af te wissel; dus met ʼn kort byeenkoms wat hoofsaaklik daarop toegespits is om aan nuwelinge ʼn forum te bied, veral nagraadse studente en jong akademici.

Ons wil hierdie simposium aanhaak by die kongres van die Letterkundeassosiasie van Suid-Afrika (Lasa, voorheen Saval) wat van 14 – 16 Augustus vanjaar op die NWU se Vaaldriehoekkampus gehou word. Die Lasa-kongres se tema is vernuwing in die letterkunde, en in aansluiting daarby het ons die wekroep vir die ALV-kongres gekry uit N.P. van Wyk Louw se 1961-publikasie Vernuwing in die prosa. Van Wyk Louw het hierin die vernuwing van Sestig geantisipeer deur gewag te maak van ʼn windstilte in die Afrikaanse prosa, oftewel ʼn lang tydperk waarin daar werke gepubliseer is wat kwalik sou sorg vir “die skok van verrassing”. Die ALV het geen rede om te dink dat ons tans so ʼn letterkundige windstilte beleef nie en daarom wil ons Van Wyk Louw se frase omswaai en juis gebruik as ʼn bewusmaking van verandering en vernuwing in die Afrikaanse boekbedryf.

Dit is dalk bloot tyd om ʼn slag stil te staan en te reflekteer op hoe ons letterkunde verander en hoe dit aanpas by, of weerstand bied teen ʼn vinnig veranderende wêreld. Om die gedagtes hieroor te stimuleer gee ons die volgende ondersoekmoontlikhede:

  • Taal en letterkunde – die verbeelding van nuwe idees en alternatiewe wêrelde deur middel van fiksie, drama en poësie, nuwe genres en mengvorme, nuwe of hernude benaderings tot literatuurstudie, die nuansering van die kanon, die Nuwe Materialisme.
  • Bewussyn – anderkant die subjek, intersubjektiwiteit, diskoers, die einde van individualisme.
  • Samelewing – seksuele diversiteit, nuwe lewensvorme, nuwe bestaansmoontlikhede, globalisering, stedelike vernuwing, herwaardering van die plaaslike.
  • Kultuur – moderniteit, postmoderniteit, inheemse kennis, die Nuwe Animisme, kulturele diversiteit.
  • Tegnologie – ontwrigtende tegnologieë, uitdagings in biotegnologie en inligtingstegnologie, groot data, bewaking/dophouding, digitale diktatorskap, posthumanisme en transhumanisme.
  • Politiek – die einde van nasiestate, nuwe regeringsvorme, postkolonialisme, dekolonialiteit.
  • Ekonomie – neoliberalisme, verbruikerskapitalisme en alternatiewe, die verbreding of oorbrugging van die gaping tussen ryk en arm, letterkunde as kommoditeit, groen ekonomie.
  • Ekologie – ekopoësie, petrofiksie, Cli-Fi, klimaatsverandering, klimaatsvlugtelinge, die antroposeen, chthuluseen, wildernisherstel.

Hierdie subtemas is geensins omvattend nie en studente en navorsers kan enige letterkundige onderwerp oorweeg wat verband hou met die oorkoepelende tema.

Sperdatum vir referaatvoorstelle:

Dien asseblief referaatvoorstelle van tussen 200 en 300 woorde teen 1 Junie 2019 in by Ilse de Korte (ilse.dekorte@nwu.ac.za) of Wemar Strydom (wemar.strydom@nwu.ac.za). Daar word voorsiening gemaak vir 30 minute per referaat – 20 minute vir die voordrag en 10 minute vraetyd. Besonderhede oor die simposiumtarief en die betaling daarvan sal aangekondig word.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top