Integriteit

 • 4

 

Fotobron: https://www.youtube.com/watch?v=gEweESOub_U

.........

Integriteit het te doen met die vermoë van ’n persoon om op so ’n wyse op te tree dat sy/haar gedrag konstant in ooreenstemming is met sy/haar persoonlike waardes, opvattings en beginsels wat nagestreef word.

..........

Integrity stems from the Latin word “integer” which means whole and complete. So, integrity requires an inner sense of “wholeness” and consistency of character. (Kang 2017, par 7)

Sarel van der Walt (2021:2) skryf oor Cyril Ramaphosa se onlangse weeklikse nuusbrief waarin daar verwys word na die belangrike rol wat integriteit voortaan by die aanstelling van seniorpersoneel in die staatsdiens gaan speel: “Alle kandidate wat op kortlyste vir seniorbestuursposte soos hoofde van departemente, direkteurs-generaal en adjunk-direkteurs-generaal geplaas word, sal voortaan integriteitstoetsing ondergaan.”

Dit is natuurlik ’n baie edel toekomsperspektief, veral gesien teen die agtergrond van korrupsie, endemiese wanbesteding en ander wanpraktyke wat oor ’n beduidende periode in die staatsdiens en staatsbeheerde instansies plaasgevind het. Dit is ook logies dat faktore soos ’n gebrek aan kundigheid en bevoegdheid, staatsinmenging en kaderontplooiing die inisiatief om op morele integriteit te fokus in die wiele kan ry.

Die vraag ontstaan egter wat met integriteit bedoel word, hoe belangrik die eienskap is, watter soort navorsing oor die konstruk gedoen word en hoe implementeerbaar sodanige voorgenome assesseringstrategie in die staatsdiens sou wees.

 1. Integriteit

Integriteit het te doen met die vermoë van ’n persoon om op so ’n wyse op te tree dat sy/haar gedrag konstant in ooreenstemming is met sy/haar persoonlike waardes, opvattings en beginsels wat nagestreef word. Die eienskap handel veral oor eerlikheid en respek wat kenmerkend moet wees van iemand se alledaagse interaksie en die bereidwilligheid om dit “wat reg is” te doen, selfs indien niemand teenwoordig is om die persoon se gedrag te kontroleer nie (Betawi 2020).

Volgens Seok (2019) word integriteit en konsekwentheid van morele gedrag vanuit die vertrekpunt van die Confucianisme gesien as kwesbaarheid, met ander woorde ’n openheid en sensitiwiteit vir ander se emosies, hul omstandighede, asook vir die onvoorspelbaarheid van die lewe. Dit kom neer op ’n nugtere, buigsame en interaktiewe inagneming van jou medemens se behoeftes en die situasies waarbinne hulle hul bevind. Die konsep behels iets anders as swakheid waarmee kwesbaarheid in die gewone betekenis van die woord gewoonlik geassosieer word.

Volgens Erikson (Yaffe 2019) kom die finale stadium van menslike psigososiale ontwikkeling neer op ego-integriteit versus wanhoop. Tydens hierdie stadium vind selfrefleksie oor jou ontwikkelingsgeskiedenis, insluitende jou prestasies en jou mislukkings, plaas. Suksesvolle bemeestering van hierdie stadium gee aanleiding tot die ervaring van persoonlike wysheid en geluk, terwyl mislukking moedeloosheid en verwyte in die hand werk. Die kenmerkende eienskappe van ’n persoon wat hierdie fase suksesvol hanteer, is die volhoubare handhawing van aktiewe betrokkenheid by ’n wye spektrum aktiwiteite en sosiale sisteme; die ervaring van algemene lewenstevredenheid; die suksesvolle verwerking en aanvaarding van teleurstellings; en die vermoë om realistiese stresbeheer en gesondheidsorg toe te pas.

Fisiese integriteit (Wheldrake ea 2021), in vergelyking met ego-integriteit verwys na die integriteit van ’n fisiese produk. Dit sluit die verwagting in dat ’n produk oor ’n betreklik lang tydsduur onder normale gebruiksomstandighede goeie diens sal lewer. Die integriteit van langdiensmuskietnette word byvoorbeeld gesien as die vermoë om onder normale omstandighede oor ’n periode van drie jaar in ’n goeie werkende toestand te bly (met ander woorde, muskiete doeltreffend uit te hou en nie deurglipgate te ontwikkel nie). Indien die nette aan abnormale gebruiksomstandighede blootgestel word, kan skade nie aan gebrekkige integriteit toegeskryf word nie. Eweneens het die strukturele integriteit van polimeerpype te doen met die vermoë om barste tydens drukvariasie onder normale toestande te weerstaan. In sekere gevalle kan oppervlakdefekte as gevolg van toevallige eksterne oorsake barste veroorsaak. Hierdie defekte kan ook nie aan lae pypintegriteit toegeskryf word nie (Bouaziz ea 2019).

.........

Persoonlike integriteit is ’n morele waarde en is van sentrale belang in die ontwikkelingsproses van sielkundige volwassenheid (Lekan 2016). Die konstruk integriteit het nie bestaansreg (essensie of ontologie) op sy eie nie.

...........

Persoonlike integriteit is ’n morele waarde en is van sentrale belang in die ontwikkelingsproses van sielkundige volwassenheid (Lekan 2016). Die konstruk integriteit het nie bestaansreg (essensie of ontologie) op sy eie nie. Integriteit kan slegs binne die konteks van ’n bepaalde kultuur, werksomgewing, gemeenskap of die menslike persoonlikheid gerealiseer word. Integriteit word gewoonlik gekoppel aan ’n wye verskeidenheid verskynsels, soos korporatiewe bestuur, rassisme, akademiese vaardighede, godsdienstige onverdraagsaamheid, selfdood, omgewingskwessies, en selfs kontemporêre kwantummeganika.

Die begrip integriteit kan op verskillende maniere vertolk word. Dit kan wissel na gelang van die bepaalde omstandighede asook die kultuurverband waarin die gedrag plaasvind. Spesifieke gedrag of optredes, alhoewel dit sonder twyfel op onwettige optrede kan neerkom, kan binne verskillende kultuurgroepe opponerende standpunte ontlok oor of die optrede moreel reg of verkeerd was. Dit beteken dat integriteit dikwels as ’n vloeibare konsep (daar word in Engels gepraat van fluidity of integrity) voorgestel word.

Kerkhoff en Overeem (2021) illustreer die vloeibaarheid van integriteit binne ’n bepaalde kultuurgroep deur middel van die voorbeeld van die Nederlandse vissersdorp Urk. Die burgemeester van Urk het doelbewus ’n beoogde polisie-ondersoek in verband met die oorskryding van die EU-viskwotas onregmatig en voortydig uitgelek om in dié proses die vissermanne en die gemeenskap se finansiële belange te beskerm. Die burgemeester is met 500 euro beboet, maar terselfdertyd het ’n groot deel van die gemeenskap, die munisipale raad en kiesafdeling sy optrede goedgekeur en deurgaans bankvas agter hom bly staan. Vir sommige was hy die toonbeeld van integriteit, omdat die gemeenskap se belange gedien is. Ander het geargumenteer dat hy ’n gebrek aan integriteit getoon, die wet oortree en die statuur van die burgemeesterskap geskaad het.

Vir die doeleindes van hierdie artikel word morele integriteit beskou as ’n persoonlikheidseienskap wat gebaseer is op die integrasie van ’n waardesisteem van ’n gegewe persoon wat na vore kom in gedragspatrone soos eerlikheid, onomkoopbaarheid en onkreukbaarheid (Schoonees 1972). Integriteit moet op alle lewensterreine na vore kom en volhoubaar (konsekwent) of stabiel wees.

Die gebiede waarop navorsing oor morele integriteit onderneem word, is wyd uiteenlopend. Hier onder volg verwysings na enkele navorsingstudies wat onlangs in erkende akademiese joernale verskyn het.

 1. Voorbeelde van navorsing

2.1 Integriteit van finansiële state

Dikolli en sy medewerkers (2020) ontleed die verband tussen die fooiestruktuur van ouditeursfirmas en die vlak van integriteit van die finansiële stelsels van maatskappye wat geoudit word. Die argument is dat ’n maatskappy se seniorbestuurspan wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik, verantwoordelik is vir die opstel en toepassing van die finansiële stelsel en daarom ook vir die integriteit van die betrokke maatskappy se finansiële stelsels. Die operasionele term gedragsintegriteit word gebruik wat dui op die kongruensie of gebrek aan kongruensie tussen die maatskappybestuur se optrede aan die een kant en die inhoud van wat geverbaliseer word aan die ander kant. Die bevindings dui onder andere daarop dat hoër ouditfooie wat deur ouditfirmas gehef word, beduidend met laer vlakke van maatskappygedragsintegriteit korreleer. Die verklaring hiervoor kom daarop neer dat die ouditeurs verplig word om hoër fooie te vra wanneer hulle met lae-integriteit- finansiële stelsels gekonfronteer word, om sodoende te kompenseer vir verskeie risiko’s, insluitende meer toetse en addisionele veldwerk wat onder sulke omstandighede gedoen moet word.

2.2 Maatskappy-integriteit

 Eugene Soltes (2019), wat verbonde is aan die Harvard Besigheidskool, doen navorsing oor die aanwesigheid van “gapings” in maatskappy-integriteit. Hiermee bedoel hy areas wat as aanvaarbare gedrag beskou word, maar in wese verskil van die norme en standaarde wat deur senior bestuur voorgehou word. Indien hierdie integriteitskwessies ongesiens verbygaan, word ’n maatskappy se regulatoriese en aanspreeklikheidrisiko’s daardeur onnodig verhoog.

’n Kort vraelys om hierdie gapings te identifiseer word deur die outeur voorgestel. Die vrae handel oor ses verbandhoudende integriteitskwessies, naamlik konflik van belange; seksuele teistering; die ontvang van omkoopgeld en/of ontoepaslike geskenke; ongesonde mededinging (antitrust violations); en diefstal.

Die vrae wat beantwoord moet word, behels die volgende: Het jy gedurende die afgelope kwartaal bewus geword van enige van die onderstaande kwessies? (Merk almal wat van toepassing is.) Indien jy bewus was van enige kwessie, het jy dit gerapporteer? (Antwoord ja of nee.) Indien jy op vraag 2 “nee” geantwoord het op enige van die opsies, motiveer asseblief jou respons.

Hierdie vraelys kan óf elektronies aan die werknemers gestuur word, óf tydens roetine- opleidingsessies in die program ingesluit word. Anonimiteit moet ten strengste gewaarborg word. Die dienste van ’n eksterne konsultasiegroep kan ook ingekoop word om die vraelys te administreer.

’n Wye spektrum insigte kom normaalweg na vore nadat die vraelysresultate ontleed is. Die bestaan van spesifieke integriteitsgapings word op dié wyse geïdentifiseer. Dit gee ’n duidelike beeld van die tipe integriteitskwessies in die maatskappy en die verspreiding daarvan oor verskillende geografiese gebiede. Senior bestuur kan gevolglik die oorsake van die potensiële integriteitsgapings verder ondersoek en voorkomende strategieë betyds ontwikkel. Die identifikasie van integriteitsgapings is nie bloot ’n eenmalige proses nie en behoort deurlopend onderneem te word. Dit mag egter wees dat sommige respondente se vrymoedigheid deur moontlike vergelding en onbillike streng monitering deur lynbestuur bedreig word. Dit kan veral ’n ongepaste reaksie wees binne die lynbestuur by wie integriteit ontbreek of by wie lae integriteit aanwesig is. In sulke gevalle is die beskikbaarstelling van neutrale tolvrye telefoonnommers aan werknemers ’n moontlikheid om vertroulike terugvoer op die vraelysitems te gee of om kwessies anoniem aan te meld.

.........

Deurlopende waaksaamheid (vigilance) op alle vlakke van maatskappyfunksionering is noodsaaklik om die ontstaan van integriteitsgapings te voorkom. 

...........

Deurlopende waaksaamheid (vigilance) op alle vlakke van maatskappyfunksionering is noodsaaklik om die ontstaan van integriteitsgapings te voorkom. Hierdie tegniek behels die toepassing van ’n eenvoudige en nuttige voorkomende instrument om sodoende die punt van moontlike groeiende ysberge op vernuwende maniere te identifiseer.

2.3 Afrigting (coaching) en integriteit

Van der Walt en Van Coller-Peter (2020) het ses senior leiers in ’n korporatiewe omgewing aan ’n afrigtingsprogram blootgestel. Die doel hiermee was om te bepaal watter fasette van die program die groep leiers se bewustheid van morele integriteit fasiliteer. Opvolgonderhoude is gevoer en reflekterende notas gemaak van die deelnemers se ervarings van die afrigtingsproses as ’n metode om die bewustheid van integriteit te bevorder. Die bevinding was dat selfs ’n klein getal afrigtingsessies doeltreffend meewerk om die bewustheid van integriteit onder senior bestuurslui doeltreffend te ontwikkel.

2.4 Werknemervrymoedigheid

Peng en Wei (2020) probeer vasstel of die integriteit van bestuurders verband hou met die vrymoedigheid van werknemers om hul opinie oor relevante werksaangeleenthede te lug. Die resultate toon dat bestuursintegriteit inderdaad die bereidwilligheid fasiliteer van werknemers om hul persoonlike opinies en standpunte in die werksopset te verbaliseer. Hulle vind ook dat waarneembare integriteit by bestuur die belewing van werknemers se onafhanklikheid en outonomie binne spanwerk bevorder. Die studie beklemtoon die belangrike rol wat korporatiewe waardes in leierskapsontwikkeling speel. Die navorsers beveel aan dat werwing- en keuringstrategieë voortaan moet fokus op die identifisering van korporatiewe bestuurslui met hoë vlakke van integriteit.

2.5 Fasades van konformiteit

Die voordele van opregte selfuitdrukking deur werknemers in ’n organisasie word oor die algemeen as ’n gesonde verskynsel gesien. Volgens Hewlin, Dumas en Burnett (2013) werk realistiese selfuitdrukking meer lewenskragtigheid by werknemers in die hand. Dit lei ook tot die afplatting van stresvlakke en dra by tot die ontwikkeling van holistiese welwese van die personeel. Hierteenoor sal sommige werknemers wat van mening is dat hul waardes nie by die maatskappywaardes inpas nie, geneig wees om voor te gee dat hul wel inpas. Op hierdie wyse word fasades van konformiteit geskep wat besonder teenproduktief op bogenoemde prosesse kan inwerk. Hewlin ea (2013) bevind ironies genoeg in hul navorsing dat indien senior bestuurslui hoë vlakke van integriteit aan die dag lê, werknemers wie se waardes daarvan verskil, meer geneig is om fasades van konformiteit te openbaar. Die resultate dui daarop dat positiewe kenmerke van senior leiers nie noodwendig aanleiding gee tot positiewe response by junior werknemers nie. Anders gestel, bestuurders wat waargeneem word as persone met hoë integriteit, skep nie noodwendig ’n gepaste klimaat by werknemers vir die egte fasilitering van selfuitdrukking nie.

 1. Assessering van integriteit

Wat die meting of assessering van integriteit betref, word verskillende metodes in die literatuur bespreek. Drie daarvan volg hier onder.

 • Kutnjak Ivković en Khechumyan (2014) maak gebruik van ’n direkte metingstegniek vir die assessering van 460 Armeense polisiebeamptes. Die tegniek behels eerstens dat die deelnemers ’n gevallestudie van ’n denkbeeldige polisiebeampte deeglik bestudeer. Die beampte het vyf jaar diens agter die rug. Hy het ’n bevredigende diensrekord en het nie voorheen voor ’n dissiplinêre raad verskyn nie. Sy gedrag getuig van hoë vlakke van integriteit en sy oorkoepelende doel is om ’n goedfunksionerende organisasie te help uitbou, asook om die goeie karakter en konstruktiewe motivering van veral nuwelinge te bevorder.

Nadat die gevallestudie bestudeer is, moet die deelnemers tien scenario’s lees wat handel oor ’n wye spektrum korrupsie, insluitende die aanvaarding van onreëlmatige geskenke, diefstal op misdaadtonele en die aanvaarding van omkoopgeld.

 Na afloop hiervan beantwoord die deelnemers sewe vrae wat direk oor die scenario’s handel. Die vrae handel oor die volgende fasette: die beamptes se kennis van amptelike polisieregulasies in verband met korrupsie en wangedrag; die implikasies van spesifieke oortredings deur beamptes; die straf wat hierdie oortredings regverdig; asook hul bereidwilligheid om hierdie soort oortredings te rapporteer.

Die protokolle word volgens ’n kwalitatiewe raamwerk ontleed, en die resultate word in ’n hiërargiese volgorde in terme van integriteit opgestel.

 • Catano, O’Keefe, Francis en Owens (2018) kom op grond van hul navorsing met steekproewe uit militêre en burgerlike omgewings tot die gevolgtrekking dat die indirekte meting van integriteit die doeltreffendste weerspieël word as ’n tweede-orde-faktor van die bekende Vyffaktor-persoonlikheidsvraelys. Die navorsers stel ’n verkorte vraelys saam uit die itempoel van die bestaande Vyffaktorvraelys. Dié verkorte vraelys bestaan uit slegs tien items en die volgende dimensies word gemeet: konsensieusheid, instemmigheid en emosionele stabiliteit.

Hierdie benadering kom dus neer op ’n indirekte metode van assessering wat gebaseer is op die statistiese seleksie van 10 items uit ’n reeds bestaande internasionale persoonlikheidsvraelys.

 • Mills en Boardley (2017) doen navorsing oor pseudotransformatiewe leierskap en vir dié doel word ’n 16-item-integriteitassosiasievraelys ontwikkel. Drie verskillende studies word uitgevoer en sluit in studies oor 65 leiers uit die korporatiewe sektor, 51 sportafrigters en 133 sportmanne en -vroue. Die vraelys lewer bevredigende indekse van konstruksgeldigheid en kriteriumgebonde geldigheid.

Die onderskeie gewigte van die 16 items van Mills en Boardley se integriteitsvraelys word in Figuur 1 weergegee. ’n Hoë mate van pseudotransformatiewe leierskap word gekenmerk deur lae vlakke van integriteit. Kenmerkende negatiewe verskynsels soos korrupsie, uitbuiting, selfsugtigheid en berugtheid dra relatief meer gewig by hoë vlakke van pseudotransformatiewe leierskap, terwyl altruïsme, etiek, inspirasie en optimisme relatief minder gewig dra.

Figuur 1. Ladings van die 16 items van Mills en Boardley (2017:37) se integriteitsvraelys

 • Black en Reynolds (2016) stel ’n reeks vraelysitems saam wat volgens die Lickertskaal beoordeel word. Beide integriteit en morele selfidentiteit word deur die oorspronklike itempoel gemeet. Die voorlopige stel items word op twee steekproewe toegepas. Op grond van die verkreë data word die morele-identiteit-vraelys ontwikkel. Die interne konsekwentheid en hertoetsbetroubaarheid van die vraelys was aanvaarbaar. Bevestigende faktorontleding is gebruik om die bestaan van die twee faktore integriteit en morele selfidentiteit te kontroleer. Die resultate toon dat die vraelys aan die algemene psigometriese vereistes vir hierdie tipe meetinstrumente voldoen.
 1. Gevolgtrekkings

Die konstruk integriteit het geen onafhanklike bestaan nie. Integriteit kan slegs binne die konteks van ’n bepaalde kultuur, werksomgewing, gemeenskap of die menslike persoonlikheid gerealiseer word.

.........

Die feit dat die Suid-Afrikaanse regering oorweging daaraan skenk om morele integriteit as ’n veranderlike by die aanstelling van senior bestuurslui in die staatsdiens te oorweeg, is van besondere belang. Dit kan gesien word as ’n lofwaardige beginpunt om verandering mee te bring en om wanbestuur wat wydverspreid voorkom, te probeer hokslaan.

...........

Die feit dat die Suid-Afrikaanse regering oorweging daaraan skenk om morele integriteit as ’n veranderlike by die aanstelling van senior bestuurslui in die staatsdiens te oorweeg, is van besondere belang. Dit kan gesien word as ’n lofwaardige beginpunt om verandering mee te bring en om wanbestuur wat wydverspreid voorkom, te probeer hokslaan.

Die uitkomste van so ’n onderneming is egter moeilik voorspelbaar. Integriteit is nie slegs ’n veeldimensionele konstruk nie; die betroubare en geldige assessering daarvan is ook kompleks.

Navorsing oor verskeie aspekte van integriteit word tans oor ’n breë front onderneem. Enkele voorbeelde is die integriteit van finansiële stelsels, die vroegtydige identifisering van gapings in maatskappy-integriteit, die rol van afrigting om integriteit by korporatiewe leierskap te bevorder, die fasiliterende rol wat integriteit by die bevordering van positiewe selfekspressiwiteit van werknemers aan die een kant en ongunstige fasadevorming aan die ander kant kan speel.

Die volgende opsies kan oorweeg word tydens die psigometriese assessering van kandidate indien morele integriteit oorweeg sou word as ’n faktor by die samestelling van kortlyste in die staatsdiens:

 • Die beantwoording van ’n reeks ad hoc-vrae deur kandidate wat op die bestudering van gevallestudies en integriteit scenario’s gebaseer is. Hierdie benadering kom neer op kwalitatiewe metodes waarvan die resultate volgens bepaalde kwalitatiewe raamwerke geïnterpreteer word.
 • Die seleksie (met amptelike vooraf toestemming deur die uitgewers) van reeds bestaande items uit erkende internasionale persoonlikheidsvraelyste soos die Vyffaktorvraelys, die 16-item-integriteitassosiasievraelys of die Minnesota Multifase-persoonlikheidsvraelys.
 • Die samestelling van ’n nuwe gestandaardiseerde vraelys met die doel om die integriteit op ’n betroubare en geldige wyse binne die Suid-Afrikaanse kulturele omgewing te meet.

Ten slotte: Die doel van hierdie artikel was nie om ’n omvattende of diepgaande studie oor morele integriteit aan te bied nie, en die inhoud daarvan moet nie as sodanig beoordeel word nie.

Bibliografie

Betawi, A. 2020. Calling for character education: promoting moral integrity in early childhood education in Jordan. Early Child Development and Care, 5:738–49.

https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1489383

https://www-tandfonline-com.ez.sun.ac.za/doi/pdf/10.1080/03004430.2018.1489383.

Black, JE en WM Reynolds. 2016. Development, reliability, and validity of the Moral Identity Questionnaire. Personality and Individual Differences, 972016:120–9. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.041

https://www-sciencedirect-com.ez.sun.ac.za/science/article/pii/S0191886916301957?via%3Dihub.

 Bouaziz, MA, MA Guidara, C Schmitt, E Hadj‐Taïeb, Z Azari en I Dmytrakh. 2019. Structural integrity analysis of HDPE pipes for water supplying network. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,. 42:792–804. https://doi.org/10.1111/ffe.12951

http://web.b.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=4978c98b-adc6-46a9-ab9e-94b9c913a225%40sessionmgr102.

Catano, VM, DF O’Keefe, RE Francis en SM Owens. 2018. Construct-based approach to developing a short, personality-based measure of integrity. International Journal of Selection and Assessment. 26:75-92. DOI: 10.1111/ijsa.12197.

http://web.b.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f6d0586b-7331-46c6-a5e8-6b77f674f197%40pdc-v-sessmgr02.

Dikolli, SS, T Keusch, WJ Mayew en TD Steffen. 2020. CEO behavioral integrity, auditor responses, and firm outcomes. The Accounting Review. American Accounting Association, 95(2):61–88. DOI: 10.2308/accr-52554.

http://web.b.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=e8c250f0-a727-42c4-9ef3-da3b4eb68f2b%40sessionmgr103.

Hewlin, PF, Tl Dumas en MF Burnett. 2013. To thine own self be true? Facades of conformity, values incongruence, and the moderating impact of leader integrity. Academy of Management Journal, 60(1):178–99. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0404.

http://web.a.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=43dfa568-4f59-4af4-824a-f4820bfe1dd0%40sdc-v-sessmgr02.

Kang, SY. 2017. The true meaning of integrity. Huffpost, 6 Desember,

https://www.huffpost.com/entry/the-true-meaning-of-integ_b_11273420.

Kerkhoff, T en P Overeem. 2021. The fluidity of integrity: Lessons from Dutch scandals. Public Integrity, 23:82–94. DOI: 10.1080/10999922.2020.1826139.

https://www-tandfonline-com.ez.sun.ac.za/doi/pdf/10.1080/10999922.2020.1826139.

Kutnjak Ivković, S en A Khechumyan. 2014. Measuring police integrity among urban and rural police in Armenia: from local results to global implications. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 38(1):39–61. https://doi.org/10.1080/01924036.2013.777869

https://www-tandfonline-com.ez.sun.ac.za/doi/pdf/10.1080/01924036.2013.777869.

Lekan T. 2016. Book review. S. Rosenbaum. Recovering integrity: Moral thought in American pragmatism. Lanham: Lexington Books, 2015. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 52(3):469–75.

Mills, JP en D Boardley. 2017. Development and initial validation of an indirect measure of transformational leadership integrity. Psychology of Sport and Exercise, 32:34–46.

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.05.005.

https://www-sciencedirect-com.ez.sun.ac.za/science/article/pii/S1469029217303096?via%3Dihub.

Peng, H en F Wei. 2020. How and when does leader behavioral integrity influence employee voice? The roles of team independence climate and corporate ethical values. Journal of Business Ethics, 166:505–21. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04114-x

https://www-proquest-com.ez.sun.ac.za/docview/2171091876?accountid=14049.

Schoonees, PC. 1972. Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Vierde Deel, H–I. Pretoria: Staatsdrukker.

Seok, B. 2019. Moral psychology of vulnerability and Ing’s interpretation of Confucian moral integrity. Res Philosophica, 96(3):391–400

https://doi.org/10.11612/resphil.1787.

https://www.pdcnet.org/resphilosophica/content/resphilosophica_2019_0096_0003_0391_0400.

Soltes, E. 2019. Where is your company most prone to lapses in integrity? A simple survey to identify the danger zones. Harvard Business Review, 1 Julie 1, ble 51–4.

http://web.a.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=b5bb83cf-0d99-410a-adb2-1fb2c860f89c%40sdc-v-sessmgr03.

Van der Walt, L en S Van Coller-Peter. 2020. Coaching for development of leaders’ awareness of integrity: An evidence-based approach. South African Journal of Business Management, 51(1):1–10. https://doi.org/10.4102/ sajbm.v51i1.1943.

https://sajbm.org/index.php/sajbm/article/view/1943/1663.

Van der Walt, S. 2021. Staatsdiens behoort aan geen party of groep. Die Burger, Dinsdag, 21 Maart, bl 2.

Wheldrake, A, E Guillemois, V Chetty, A Kilian en SJ Russell. 2021. Development of a single resistance to damage metric for mosquito nets related to physical integrity in the field. Malaria Journal, 20(1):1–13. https://www.researchgate.net/publication/348611987_Development_of_a_single_resistance_to_damage_metric_for_mosquito_nets_related_to_physical_integrity_in_the_field

Yaffe, J. 2019. From the Editor. Integrity vs Despair. Journal of Social Work Education, 55(3):417–9. https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1645479.

http://web.a.ebscohost.com.ez.sun.ac.za/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=4eab3e95-df94-4e71-bb83-f9a53a977f5b%40sessionmgr4006.

 

 • 4

Kommentaar

 • Avatar
  Ludolph Botha

  Uitstekend en uitermate relevant vir Suid-Afrika. Die feit dat afrigting wel positief kan bydra tot integriteitsontwikkeling is veral verblydend. Met goeie meetinstrumente en afrigting (ontwikkeling) sou daar in ons Suid-Afrikaanse konteks 'n waardevolle bydrae gelewer kan word.

 • Avatar
  Charl Cilliers

  Soos meeste van die outeur se vorige artikels, is hierdie een ook baie relevant en aktueel, spesifiek vir ons land se huidige uitdagings!
  Die feit dat dit anders is as "swakheid en kwesbaarheid" en geen onafhanklike bestaan het nie, is egter veranderlikes wat ons altyd ook in gedagte moet hou.

 • Avatar
  Charl Cilliers

  Soos in die verlede, het die outeur 'n baie aktuele tema gekies, spesifek vir Suid-Afrika!
  Dit is verder belangrik om te besef dat die konsep slegs binne spesifieke kontekste [bv. kultuur, ens.] gerealiseer word en dit anders is as blote swakheid en kwesbaarheid.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top