Vincent Brümmer

Vincent Brümmer is tans Buitengewone Professor aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit Stellenbosch.

Andrew Murray and the debate on miracles

Vincent Brümmer Academic research 2018-03-08

"Murray defended the credibility of the biblical miracle narratives, whereas the modernists rejected it. This debate is interesting because of its implications not only for the nature of miracles but also for the nature of belief in miracles as well as the nature of religious belief in general."

Andrew Murray en die debat oor wondergeloof

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-03-07

"Murray het die wêreld geïnterpreteer vanuit die interpretasieraamwerk van die Réveil waarin die natuurlike wêreld sin kry vanuit sy verhouding met die bonatuurlike God wat deur wonders sy liefde binne die natuurlike orde aan ons openbaar ..."

The hermeneutics of faith

Vincent Brümmer Academic research 2017-10-25

"Believers are not purely cognitive beings. They are beings who try to make sense of their lives and experience by interpreting these in terms of the heritage of faith handed down to them in a religious tradition. In this way faith is a hermeneutical rather than a cognitive phenomenon."

Die hermeneutiek van die geloof

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-10-25

"In hierdie artikel word geargumenteer dat religieuse geloof nie ’n soort kennis is nie maar ’n soort interpretasie van die dinge wat ons ken. Gelowiges kyk na die werklikheid met die oë van die geloof."

Predestination and evangelical spirituality: Neo-Calvinism in South Africa

Vincent Brümmer Academic research 2017-02-16

"Since Calvinism is in principle free from domination by the state or the church as institution, it can develop into various denominational forms differing in their degree of purity."

Uitverkiesing en evangelikaalse spiritualiteit: die neocalvinisme in Suid-Afrika

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-02-16

"Omdat die calvinisme in beginsel vry was van oorheersing deur die staat of die kerklike hiërargie, kon dit vry ontwikkel en kon dit verskillende denominasionele vorme aanneem."

Predestination and evangelical spirituality: The “Bekommerd” (“Concerned”) debate

Vincent Brümmer Academic research 2016-10-25

"In the 1930s there was a strong rise of the neo-Calvinism of Abraham Kuyper in South Africa. The neo-Calvinists started to organise themselves into a movement aimed at spreading the neo-Calvinist ideology in South Africa."

Uitverkiesing en evangelikaalse spiritualiteit: die “Bekommerd”-debat

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-10-24

"In die dertigerjare van die vorige eeu was daar in Suid-Afrika ’n sterk oplewing van Kuyperiaanse neocalvinisme. Die neocalviniste het hulle begin organiseer in ’n beweging met die doel om die neocalvinistiese ideologie van Abraham Kuyper op alle terreine van die Suid-Afrikaanse samelewing te versprei."

Predestination and evangelical spirituality

Vincent Brümmer Academic research 2016-03-29

"In the end Murray had to admit that there was a logical contradiction between human responsibility and divine predestination that faith accepts even though the mind cannot resolve it."

Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-03-29

"Ten spyte van sporadiese protes was die neiging in die Kerk oor die algemeen om die evangeliese spiritualiteit uit te leef en terselfdertyd die uitverkiesingsleer as ortodoks Gereformeerd formeel te onderskryf sonder om die konsekwensies daarvan te aanvaar. Dat hier ’n teenstrydigheid bestaan het, is gewoon aanvaar sonder om dit te probeer oplos."

Die Kaapse kerk en die Boereoorlog

Vincent Brümmer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-04-22

Wat was die houding van die Kaapse kerk en sy leiers jeens die Boereoorlog?

Weerwoord

Vincent Brümmer 2014-08-14 Vincent Brümmer reageer op die webseminaarbydraes oor sy boek Vroom of regsinnig? Teologie in die NG Kerk.

In Memoriam: Gerrit Brand

Vincent Brümmer 2013-03-06 "Van hom kon ons ’n belangrike bydrae tot die vernuwing van die sistematiese teologie in Suid-Afrika en ook internasionaal verwag het."
Top