Izanette van Schalkwyk

Izanette van Schalkwyk het haar eerste PhD in die Sielkunde in 2010 aan die Noordwes-Universiteit behaal, met ’n proefskrif getiteld: “Flourishing in a group of South African adolescents”. Sy is sedert 2010 as direkteur van projekte by ’n spesifieke hoërisikogemeenskap in die Wes-Kaap betrokke om die welstand van kinders, adolessente, gesinne/families en skoolgemeenskappe te bevorder. Hierdie werksaamhede het gelei tot verdere navorsing in dié gemeenskap met die fokus om moeders (hoofsaaklik enkelouergesinne) se persoonlike en ouerskapsvaardighede uit te bou. Izanette het haar tweede PhD in 2020 suksesvol aan die Universiteit Stellenbosch voltooi en die titel van die proefskrif is: “A wellness programme for mothers living in a high-risk community in the Western Cape to promote their personal and parental competencies”. Sy is tans as buitengewone senior lektor en navorser aan die Noordwes-Universiteit se “Africa Unit Transdisciplinary Health Research” [AUTHeR] verbonde.

A photovoice exploration by mothers living in a high-risk community of community resources towards transformation

Izanette van Schalkwyk, Anthony V. Naidoo Academic research 2021-08-20

"The focus of this qualitative study was to explore with mothers of a particular high-risk community the resources and needs of their community by means of participatory action research towards transformation as a process of empowerment."

Moeders van ’n hoërisikogemeenskap se fotostemverkenning aangaande gemeenskapsbronne en behoefte aan verandering

Izanette van Schalkwyk, Anthony V. Naidoo LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-08-20

"Die implikasie van hierdie navorsingsbevindings beklemtoon die gebruik van teoretiese perspektiewe soos ekologiese raamwerke en ’n makrogemeenskapslens sodat deelnemende-aksie-navorsing en gepaste metodes soos fotostemtegnieke die aktiewe rol van gemeenskapslede kan beklemtoon."

Relational well-being of adolescents in a South African high-risk community 

Odette Geldenhuys, Izanette van Schalkwyk Academic research 2020-03-05

"Although adolescents have a good idea of healthy relationships, they described positive interactions mostly in terms of the absence of dysfunctional behaviour or relational abuse, such as violence."

Verhoudingswelstand van adolessente in ’n Suid-Afrikaanse hoërisiko gemeenskap

Odette Geldenhuys, Izanette van Schalkwyk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-03-05

"Alhoewel adolessente wel ’n goeie idee het van gesonde verhoudings, is positiewe interaksies hoofsaaklik in terme van die afwesigheid van krenkende gedrag of mishandeling, soos geweld, beskryf."

Waarom sielkundiges sélf ook emosionele versorging benodig

Izanette van Schalkwyk, Naomi Meyer Onderhoude 2017-06-29

"Dié eerlike erkentenis en dapperheid tot volgehoue selfsorg om [as sielkundiges self] te floreer, word dan ook die spieël vir ander."

Guidelines for the promotion of the well-being of South African psychologists

Erika Hitge, Izanette van Schalkwyk Academic research 2017-05-10

"Psychologists work long and inconvenient hours, have an unstable income when working in private practice, work with difficult cases such as homicide and suicide and are frequently faced with clients’ exhausted medical aids."

Riglyne vir die bevordering van die welstand van Suid-Afrikaanse sielkundiges

Erika Hitge, Izanette van Schalkwyk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-05-10

"Die sosio-ekonomiese situasie in Suid-Afrika lei daartoe dat sielkundiges leef en werk in gemeenskappe wat gekenmerk word deur misdaad, armoede, siekte en maatskaplike euwels, wat hierdie riglyne vir die verryking van sielkundiges se welstand ’n noodsaaklikheid maak."

Top