Emma Groenewald

Emma Groenewald het ’n BEd (UOVS 1989), BEd Hons (US 2008), MEd (Beleidstudies) (US 2013) en PhD (Filosofie van die Opvoedkunde). Sy is tans ’n lektor in die Skool van Opvoedkundige Studies aan die Universiteit van Sol Plaatje. In haar navorsing fokus sy op identiteitsvorming en die navigering van studente op ’n diverse kampus. Sy fasiliteer voorgraadse modules in Opvoedkunde. Sy stel veral belang in die wyse waarop studente op kampus onderhandel en navigeer. Die stories van studente lê haar na aan die hart. Die narratiewe van studente bring insig in onder andere insluiting en uitsluiting van studente op kampus en die ervaring en meemaking van kategorieë van andersheid.

Thoughts on rural learners’ experience of a positive teaching approach

Emma Groenewald, Emma Barnett, Edwin de Klerk Academic research 2021-09-06

"A positive teaching approach acknowledges learners for who they are, as they feel appreciated and develop a sense of belonging in the classroom, which, in turn, leads to an improvement in their involvement in classroom activities."

Nadenke oor plattelandse leerders se belewenis van ’n positiewe onderwysbenadering

Emma Groenewald, Emma Barnett, Edwin de Klerk LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-09-06

"’n Positiewe onderwysbenadering erken leerders vir wie hulle is sodat hulle waardeer voel en ’n samehorigheidsgevoel in die klaskamer ontwikkel. Hierdie samehorigheidsgevoel moedig leerders aan om aan klasaktiwiteite deel te neem."

Combatting learner challenges in a rural school: aspirational capital as navigation tool

Emma Groenewald Academic research 2021-05-11

"If learners know themselves and their communities, they can identify and use the necessary resources. It can be argued that these skills, abilities and knowledge can assist learners to hope and dream for a better future amid various challenges."

Die teenwerking van leerderuitdagings in ’n plattelandse skool: aspirasionele kapitaal as navigasiemiddel

Emma Groenewald LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-05-11

"Aspirasionele kapitaal stel leerders in staat om nie op teenswoordige hindernisse te fokus nie, maar te hoop vir en te droom oor ’n beter toekoms. Dit blyk dat nie-materiële hulpbronne, soos waardes, norme en ondersteuning, leerders se aspirasies kan help vorm."

Sensitiwiteit vir tale ’n móét vir inklusiwiteit in skole

Melt Myburgh, Emma Groenewald Skole 2021-02-24

"Ek glo dat diversiteit nie ’n struikelblok hoef te wees nie, maar dat onderwysers verskillende strategieë kan aanwend sodat leerders deur die diversiteit in die klaskamer verryk en bemagtig word."

The role of linguistic capital in the educational processes of rural high school learners

Emma Groenewald, Aslam Fataar Academic research 2021-02-16

"How do learners use their linguistic capital to navigate their educational processes at a school in the Northern Cape? Data were gathered through in-depth semi-structured interviews held with two learners from Namibia, an Ovambo-speaking male learner and a Damara-Nama-speaking female learner."

Die rol van linguistiese kapitaal in plattelandse hoërskoolleerders se opvoedkundige prosesse

Emma Groenewald, Aslam Fataar LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-02-16

"In hierdie artikel fokus ons op twee leerders se vermoë om hul linguistiese kapitaal in die konteks van hul opvoeding so aan te wend dat dit ’n bydrae tot hul opvoedkundige prosesse kan lewer."

"Afrikaans: Kom saam | Come along"-simposium by Sol Plaatje-universiteit: ’n onderhoud

Naomi Meyer, Adean van Dyk, Emma Groenewald Onderhoude 2019-10-01

"In Kimberley is Afrikaans die algemene gebruikstaal. Dit is werklik 'n inklusiewe taal wat oral gebruik word – by winkels, restaurante en besighede. Setswana is wel die taal wat deur die meerderheid SPU-studente gepraat word ..., maar tog word Afrikaans daagliks informeel op kampus gebruik."

Veeltalige universiteite: ’n onderhoud met Emma Groenewald

Naomi Meyer, Emma Groenewald Onderhoude 2019-07-30

"Veeltaligheid kan mense verdeel, maar ook mense bymekaar bring. Die onus rus op die individu – indien ek bereid is om 'n ander taal aan te leer, al is dit net basiese kommunikasie, is ek bereid om van 'n ander te leer, respekteer ek die individu vir sy taaldimensie en beweeg ons nader na mekaar."

Veeltaligheid op universiteit: ’n uitdaging én ’n geleentheid vir identiteitsvorming

Emma Groenewald, Adré le Roux LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-06-03

"Studente bring hulle unieke lewenstories na die universiteitskonteks, waar skakeling met verskillende taal-, ras- en kultuurgroepe bydra tot die herevaluering en hervorming van identiteite. Interaksie tussen studente op ’n veeltalige kampus bring dus nuwe moontlikhede vir identiteitsvorming. Deur taal kan die omgaan met verskillende individue/groepe verstaan en uitgedruk word."

Top