Daan Wissing

Daan Wissing is senior navorser in CTexT (Sentrum vir Tekstegnologie). Hy verwerf die grade tot sy MA aan die destydse PU vir CHO (deesdae die Noordwes-Universiteit). Hy is vanaf 1966 voltydse dosent in Afrikaans-Nederlandse taalkunde. Hy studeer van 1967 tot 1971 in Nederland, waar hy in 1969 die graad Drs Litt in algemene taalwetenskap aan die Vrije Universiteit van Amsterdam verwerf. Daarna promoveer hy aan die Rijksuniversiteit Utrecht (1971), ook in algemene taalwetenskap. In 1979 word hy professor aan die PU vir CHO. Hy doseer Afrikaans-Nederlands en algemene taal- en literatuurwetenskap, en word voltydse navorser (1992–1998). Van 1998 tot 2001 is hy navorsingsdirekteur: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks. Hy publiseer wyd op die gebied van die fonetiek en fonologie van Afrikaans, Engels, Tswana en Sotho. Hy werk as fonoloog saam in verskeie interdissiplinêre nasionale en internasionale navorsingsgroepe, die afgelope aantal jare veral op die gebied van die spraaktegnologie. Daan is verskeie kere vir sy navorsing bekroon, mees onlangs deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die CJ Langenhoven-prys vir Taalwetenskap. Hy is tans verantwoordelik vir die skryf van die beskrywing van die fonologie van Afrikaans as deel van die omvattende grammatikaprojek Taalportaal, waarby ook Nederlands en Fries ingesluit is.

Revisiting stress in Afrikaans: is it (still) a stress-initial language?

Daan Wissing Academic research 2019-09-19

“In this article the claim is made, on the basis of an extensive investigation of the nature and appearance of primary stress, that Afrikaans cannot, contrary to what is often claimed elsewhere, be characterised as a stress-initial language.”

Herbesoek aan Afrikaanse klemtoon: Is dit (nog) ’n inisiëleklemtoontaal?

Daan Wissing LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-09-19

“In hierdie bydrae word vanuit ’n verskeidenheid hoeke geargumenteer, en bewyse daarvoor verskaf, dat Afrikaans sterk wegbeweeg (het) van ’n kenmerkend inisiëleklemtoontaal.”

Perspective on /ɛ/ lowering in Afrikaans

Daan Wissing Academic research 2019-05-13

"The most important conclusion reached in this study is that /ɛ/ lowering as a phonological process occurs over a wide front and is far more complicated than suggested by available descriptions."

Perspektief op /ɛ/-verlaging in Afrikaans

Daan Wissing LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-05-07

"Die belangrikste gevolgtrekking waartoe in hierdie studie gekom is, is dat /ɛ/-verlaging as fonologiese proses wel oor ’n wye front voorkom, maar veel meer gekompliseerd is as wat die gangbare beskrywings daarvan suggereer."

The vowel system of Genadendal Afrikaans: An exploratory study

Daan Wissing Academic research 2017-10-05

"This article reports on an acoustic investigation into aspects of the vowel system of Genadendal Afrikaans (GA), an important variety of so-called Coloured Afrikaans which is spoken in the Western Cape. The aforementioned vowel system is compared with that of Standard Afrikaans (SA)."

Die vokaalstelsel van Genadendalse Afrikaans: ’n verkenning

Daan Wissing LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-10-05

"Hierdie artikel is ’n verslag van ’n akoestiese ondersoek na aspekte van die vokaalstelsel van Genadendalse Afrikaans (GA), ’n belangrike variant van Bruin Afrikaans wat in die Wes-Kaap gepraat word."

Akoestiese ontleding van die vokale van bruin en wit jong, vroulike sprekers van Afrikaans

Daan Wissing Academic research 2013-09-20

"In hierdie artikel word ’n akoestiese ontleding gegee van die variasiepatrone van die vokaalsisteme van twee groepe – een wit en een bruin – vroulike Afrikaanssprekendes van ongeveer twintig jaar oud."

Akoestiese analise van die vokale van ’n groep bejaarde Afrikaanse vroue

Daan Wissing 2012-09-07 "Hierdie artikel is ’n verslag van ’n ondersoek na die akoestiese eienskappe van die vokale van Afrikaans soos voortgebring deur ’n groep van 20 bejaarde Afrikaanssprekende vroulike sprekers (gemiddeld 86 jaar oud)."

Integrasie van artikulatoriese en akoestiese eienskappe van vokale: ’n beskrywingsraamwerk

Daan Wissing 2012-08-24 "Ten einde vokale van enige taal op ’n omvattende en insiggewende wyse te kan beskryf, is ’n volledige teoretiese raamwerk nodig. Daarvoor benodig mens ’n goeie ondersteunende fonetiekraamwerk."

YouTube-onderhoud: Daan Wissing

Daan Wissing 2011-12-01 Daan Wissing gesels oor homself en sy akademiese agtergrond en vertel hoe hy sy eerste publikasie in LitNet Akademies ervaar het. Hy gesels oor sy ervaring van die samewerking en begrip van die Kharkammers tydens sy navorsing, en verduidelik ...

Ontronding in Kharkamsafrikaans?

Daan Wissing LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-09-01

"Ek doen in hierdie artikel verslag van ’n ondersoek na die moontlike aanwesigheid van ontronding as fonologiese proses in Kharkamsafrikaans, ’n Namakwalandse variëteit van Afrikaans."

Top