Chris Nelson

Chris Nelson is ’n boorling van Namakwaland. In 1962 voltooi hy sy skoolloopbaan aan die Hoërskool Namakwaland in Springbok. Die volgende jaar verhuis hy na Bloemfontein, waar hy ’n pos as klerk by die destydse Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens aanvaar. Hy studeer terselfdertyd buitemuurs aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (UOVS, nou UV) en verwerf die grade BA (1968) en BA Honneurs, met lof (1969).

Sy akademiese loopbaan neem in 1970 in aanvang met die aanstelling as dosent in politieke wetenskap in die Fakulteit Krygskunde van die Universiteit Stellenbosch (US) wat aan die Militêre Akademie op Saldanha gesetel is. In 1974 verwerf hy deur middel van afstandsonderrig die graad MA, met lof, aan UOVS. In 1984 word hy aangestel as voorsitter van die Departement Politieke Wetenskap in die Fakulteit Krygskunde. In 1988 verwerf hy die graad D Phil aan die Universiteit Stellenbosch (US). Aan die begin van 1996 word hy tot dekaan van die Fakulteit Krygskunde verkies. Hy beklee hierdie amp tot sy aftrede aan die einde van Junie 1999. Tussen 2006 en 2009 is hy van tyd tot tyd deur die SANW opgeroep om behulpsaam te wees met voor- en nagraadse onderrig in die Departement Politieke Wetenskap, Skool vir Afrika- en Veiligheidstudie in die Fakulteit Krygskunde.

Hy is die skrywer van artikels in akademiese publikasies soos International Affairs Bulletin, Journal for Contemporary History, Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, African Defence Review, Scientia Militaria en LitNet Akademies (Geesteswetenskappe). Gedurende die laat tagtigerjare en vroeë negentigerjare doen hy navorsingsvoorleggings aan die destydse Suid-Afrikaanse Regskommissie en die Departement van Staatkundige Ontwikkeling oor moontlike konstitusionele modelle vir ’n nuwe inklusiewe demokrasie in Suid-Afrika. Hy was gedurende sy loopbaan ook betrokke by etlike navorsingsprojekte vir die SAW en die SANW. Verder was hy ’n gereelde gasdosent aan die SA Leër-, Vloot- en Lugmagkolleges asook die SA Verdedigingskollege.

 

Die Suid-Afrikaanse regstaat na twintig jaar: gekonsolideer of besig om in outoritarisme te verval?

Chris Nelson 2014-10-29 Die vraag is of Suid-Afrika met die viering van sy 20ste bestaansjaar as demokratiese regstaat as gekonsolideer beskou kan word en of die staat besig is om in outoritarisme te verval. Chris Nelson ondersoek in hierdie artikel twee denkrigtings na aanleiding van hierdie vraag.

Demokrasie en demokratisering in Afrika (Deel 2): Die belangrikste faktore wat substantiewe oorgang belemmer

Chris Nelson 2012-06-28 "Politieke kultuur word deur politieke wetenskaplikes beskryf as die patroon van oriëntasies of ingesteldhede van ’n samelewing jeens politieke objekte soos partye, regerings en die grondwet en uitgedruk in oortuigings, simbole en waardes."

Demokrasie en demokratisering in Afrika (Deel 1): Konsepte, teoretiese benadering, historiese oorsig en huidige stand

Chris Nelson 2012-06-19 "Terwyl die demokratiseringsproses in die meeste wêrelddele met aansienlike sukses geïnisieer en gekonsolideer is, was dit in Afrika nie die geval nie."

Die stand van die demokrasie in Suid-Afrika: 'n kritiese perspektief

Chris Nelson 2010-02-02 Meer as vyftien jaar nadat Suid-Afrika die volle oorgang na ’n inklusiewe demokrasie gemaak het, is baie Suid-Afrikaners trots oor die sukses wat bereik is. Daar heers egter kommer by talle waarnemers oor die vraag of die demokratiese model wel ...
Top