Adri du Toit

Adri du Toit spesialiseer in onderwysersopleiding en kurrikulumontwikkeling by die voorbereiding van Verbruikerstudie- en Tegnologie-onderwysers in die Fakulteit Opvoedkunde van Noordwes-Universiteit. Sy fokus op die ontwikkeling van entrepreneurskaponderrig op skoolvlak en het reeds verskeie artikels van navorsing op dié gebied, asook oor pedagogiese en kurrikulumkwessies in Verbruikerstudie- en Tegnologie-onderrig, aangebied en gepubliseer. Sy dien tans as die adjunkpresident van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Gesins- en Verbruikerswetenskappe. Adri werk dikwels saam met internasionale navorsers, maar hou spesifiek daarvan om saam met navorsers te werk wat die uitdagings en vreugdes van onderrig in Afrika begryp.

ORCiD: 0000-0002-3354-6830

Skoolverlaters se vermoë om hul eie werk te skep: Vyf vrae aan Adri du Toit

Liné Loff, Adri du Toit Onderhoude 2020-07-27

"Die vak Verbruikerstudie bied feitlik onbeperkte beroepsgeleenthede in ’n wye spektrum rigtings, asook waardevolle en goedgestruktureerde entrepreneurskapsinhoud, sodat leerders wat dit verkies, selfgerig werksgeleenthede kan skep."

Entrepreneurship potential: An analysis of the South African Consumer Studies curriculum and teaching practices

Adri du Toit Academic research 2020-07-16

"The high unemployment rate of youth in South Africa is concerning. This problem can be addressed by equipping learners at school level with entrepreneurial knowledge and skills they can use to promote self-directed job creation."

Entrepreneurskapspotensiaal: ’n Ontleding van die Suid-Afrikaanse Verbruikerstudiekurrikulum en -onderwyspraktyke 

Adri du Toit LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-07-16

"Die hoë jeugwerkloosheidkoers in Suid-Afrika is kommerwekkend. Dié probleem kan aangeroer word deur leerders reeds op skoolvlak met entrepreneurskapskennis en -vaardighede toe te rus wat hulle kan aanwend om selfgerigte werkskepping te bevorder."

Top