Aandwedloop | Night run | Afrikaanse Taalmuseum en -monument

  • 0

(For English, scroll down)

Aandwedloop samel draf-draf geld vir palliatiewe sorg in

Taalmonument gasheer vir geleentheid van pret, gesellig eet en ’n bietjie sweet

Met die groeiende uitdaging om die lewensgehalte van pasiënte met lewensbedreigende siektes, asook hul gesinne, te verbeter, is dit nou die tyd om draf-draf (of stap-stap) geld in te samel vir die Drakenstein Palliatiewe Hospies. Boonop is talle medaljes en kontantpryse op die spel wanneer die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM), Historium Trust en Paarl Atletiekklub se Aandwedloop op Woensdag, 8 Desember 2021, op die beeldskone Paarlberg plaasvind.

Soos altyd kan deelnemers en ondersteuners staatmaak op die perfekte piekniek- en kuierplekke by die monument, waar tydelike uitstallings asook ’n avontuurlike speelgrond en buitelugspeletjies wink. Boonop kan almal hierdie ikoniese monument vir een van Afrika se jongste tale gratis verken en bewonder. Maak ’n heerlike aand daarvan: bring ’n piekniekmandjie en drankies, komberse en kussings, en onthou ook asseblief warm klere en ’n masker.

Die 10km-Aandwedloop, wat ingevolge die reëls van Atletiek Suid-Afrika en Boland Atletiek aangebied word, begin om 18:30; dit volg ’n opwindende en uitdagende roete op teer- en grondpaaie. Die inskrywingsfooi is R70 en tydelike nommers (vir diegene wat nie lede van ’n atletiekklub is nie) is beskikbaar teen R40. Die gesellige 5km-Woordloop, wat om 18:45 begin, is gemik op die hele gesin – selfs stootwaentjies is welkom! Die inskrywingsfooi is R50 en deelnemers skryf in met ’n prettige Afrikaanse woord in stede van ’n nommer. In beide gevalle is stappers is ook welkom, dus daar is g’n verskoning om nie gesond, goed en vrygewig te voel nie.

Deelname aan die 10km-wedloop sal tot 500 beperk word, en mense word aangemoedig om voor 12:00 op Maandag, 6 Desember 2021, in te skryf deur Lucky Mokwena op mokwenal@sun.ac.za of 084 826 5895 te kontak. Indien daar nog plekke is, kan deelnemers op Saterdag, 4 Desember, tussen 10:00 en 12:00 of op die wedloopdag self tussen 16:00 en 18:00 by die Taalmonument registreer. Vir navrae oor die 5km-Woordloop, kontak Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za. Toegang is gratis vir ondersteuners.

Meeste palliatiewe sorg in Suid-Afrika word uitsluitlik deur privaatinstellings aangebied, en Drakenstein Palliatiewe Hospies is in 1991 deur ’n klein groep vrywilligers gestig is om hierdie gemeenskapsdiens te verrig. Hulle versorg gemiddeld 230 pasiënte met lewensbedreigende siektes in hul huise per maand, en bedien die hele Drakenstein-distrik van Saron tot Simondium, insluitend al die dorpe, landelike gebiede en informele nedersettings. Hul sorgspan verseker dat pasiënte en hul gesinne van die beste gehalte palliatiewe sorg voorsien word en met waardigheid sterf. Die doel is om lyding te voorkom en te verminder deur middel van vroeë identifikasie en deeglike assessering, en deur die pyn en ander probleme wat met die siektes verband hou op ’n fisieke, psigososiale en geestelike vlak aan te pak. Kontak hulle by marketing@drakensteinhospice.org.za of 021 872 4060.

Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument, skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte.

DIE TAALMONUMENT EN TAALMUSEUM IS OOP VIR BESOEKERS. Tot 30 November 2021 geld gratis toegang vir kinders onder 18. Jaarpermitte (tot 30 November teen 20%-afslag beskikbaar) kos R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit.


Night run to raise money for palliative care

Taalmonument hosts event filled with fun, pleasant picnics and a little sweat

With the growing challenge to improve the quality of life of patients with life-threatening illnesses, as well as their families, it is the best time to step up for a jog or walk in aid of the Drakenstein Palliative Hospice. In addition, many medals and cash prizes are at stake when the Evening Run, sponsored by the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM), Historium Trust and Paarl Athletics Club, takes place on Wednesday, 8 December 2021, on the picturesque Paarl Mountain.

As always, participants and fans can count on the perfect picnic and picnic spots at the monument, where temporary exhibitions as well as an adventurous playground and outdoor games beckon. In addition, everyone can explore and admire this iconic monument to one of Africa's youngest languages for free. Make a wonderful evening of it: bring a picnic basket and drinks, blankets and pillows, and please also remember warm clothes and a mask.

The 10km Evening Race, which takes place in accordance with the rules of Athletics South Africa and Boland Athletics, starts at 18:30; it follows an exciting and challenging route on tarred and dirt roads. The entry fee is R70 and temporary numbers (for those who are not members of an athletics club) are available at R40. The fun 5km Word Run, which starts at 18:45, is aimed at the whole family - even prams are welcome! The entry fee is R50 and participants enter with a fun Afrikaans word instead of a number. In both cases walkers are also welcome, so there is no excuse not to feel healthy, happy and generous.

Participation in the 10km race will be limited to 500, and people are encouraged to enter before 12:00 on Monday, 6 December 2021, by contacting Lucky Mokwena at mokwenal@sun.ac.za or 084 826 5895. If there are still places available, participants can register at the Taalmonument on Saturday, 4 December, between 10:00 and 12:00 or on the race day itself between 16:00 and 18:00. For inquiries about the 5km Word Run, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or bemarking2@taalmuseum.co.za. Admission is free for supporters.

Most palliative care in South Africa is offered exclusively by private institutions, and Drakenstein Palliative Care was established in 1991 by a small group of volunteers to perform this community service. They care for an average of 230 patients with life-threatening illnesses in their homes per month, and serve the entire Drakenstein district from Saron to Simondium, including all the towns, rural areas and informal settlements. Their care team ensures that patients and their families are provided with the best quality palliative care and die with dignity. The aim is to prevent and reduce suffering through early identification and thorough assessment, and by addressing the pain and other problems associated with the illnesses on a physical, psychosocial and mental level. Contact them at marketing@drakensteinhospice.org.za or 021 872 4060.

For more information on all the other exciting events, concerts and courses at the Taalmonument, call 021 872 3441/863 0543, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. The website also offers virtual tours of the monument and museum, information in six languages ​​on the symbolism of the Taalmonument as well as many interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the institution's past, present and future. There are also many resources for school and research projects. THE LANGUAGE MONUMENT AND LANGUAGE MUSEUM ARE OPEN TO VISITORS. Until 30 November 2021 they offer free entry for children under 18. Annual permits are available at R120 for individuals or R220 per family (offered at a 20%-discount until 30 November), which includes access to all Full Moon Picnics.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top