Wetenskaplike metode, intelligente bestaan en darwinsime

 • 9

Stephan plaas ’n heel beredeneerde artikel.

In sy eerste paragraaf, noem hy ’n belangrike wetenskaplike beginsel, behalwe dat hy “afleidings en gevolgtrekkings” moet vervang met die begrip “kontroleerbaarheid en toetsing”. Dit maak juis die verskil … Maar dit is ook juis aan daardie einste beginsel wat die darwinisme as beweerde wetenskaplike biologiese model, heeltemal in die essensie van die model, die leerstuk, mank gaan. Trouens, dit is juis een van die mees uitstaande punte van geldige kritiek daarteen wat die darwinistiese evolusie leerstuk ongeldig maak – gebrek aan empiriese kontroleerbaarheid, bewys en herhaalde toetsbaarheid.

Dit is juis bogenoemde konsekwente gebrek aan wetenskaplikheid en toetsbaarheid, wat dit vierkantig in die kategorie van religie en filosofie plaas – dit is immers soos Darwin dit bedoel het – as plaasvervanger van die Christelike Godsdiens, juis veral daarin wat dié leerstuk verswyg. Daarom moet die leerstuk wat Stephan self probeer propageer, sterf aan sy eie hand, waar hy sê “omdat onherhaalbare resultate nie tot afleidings lei nie en nie publiseerbaar is nie” – ons veronderstel jy is bona fide en bedoel met “afleidings” eintlik “wetenskaplik objektief verifieerbare en kontroleerbare geldige afleidings”… of hoe? Maar indien hy bona fide is en dít is wat jy bedoel, dan is dit ook die doodsteek van darwinisme.

Stephan se eie verduideliking maak dit duidelik dat ’n teorie nie bewys is vir enigiets nie, maar slegs ’n model vanwaar gewerk word, dikwels om ’n voorafbepaalde doel te bereik. Een van die opvallendste gebreke aan die totstandkoming van só ’n teorie, is juis soos ons dit in aksie sien by darwiniste – waar ‘teorieë’ juis sorgvuldig gekonstrueer word, nie om empiriese feite en data te volg nie, maar om volgens ’n voorafbepaalde gewenste resultaat (in teenstelling met bewese resultaat) feite te neem en dit met behulp van hipotese te dwing in die rigting van die verkose teorie, eerder as om die teorie te skrap en ’n nuwe te formuleer ooreenkomstig die feite ter hand. As laasgenoemde, die werklike wetenskaplike metode, aangewend was, was darwinisme lánkal iets van die verlede.

Die doel van vlaag op vlaag kritiek teen die hantering van data deur darwinistiese navorsers is juis om daardie punt te illustreer – dat hulle nie navorsers is wat deur objektiewe wetenskaplike bevinding darwinistiese evolusie bevestig nie, maar andersom, dat hulle darwiniste is wat navorsing selektief gebruik slegs waar hulle empiriese data sodanig met hipotese kan beklee dat dit by die darwinistiese leerstuk se model inpas, dit wil sê, hulle verwerp die massa biologiese getuienis wat téén darwinisme getuig en Stephan self bevestig dit, wanneer jy sê “Wetenskaplikes is ook mense en verval in dogma en groepsdenke [uiters rigied en militant by darwiniste, Stephan!], word verlei deur foutiewe idees wat intellektueel bevredigend voorkom en raak betrokke by debatte wanneer hulle goed weet hulle saak is nie so sterk en onaanvegbaar as wat hulle voorgee nie.” Daarin sterf darwinisme.

Dus, die “utilitariste” (soos Stephan hulle noem) onder die wetenskaplikes, is nie dieselfde as dié wat die darwinisme te alle koste wil bevorder, nie. Dit is dan juis die kreasionistiese en IO biologiese wetenskaplikes na wie hy verwys as “utilitariste”.

Dan sluit hy af met: “’n Soort natuurlike seleksie bepaal wat aanvaar word en wat vergeet word.” Stephan stel dit natuurlik vanuit sy darwinistiese denkparadigma. Maar wat hy beskrywe, is inderdaad ’n natuurlike seleksieproses, maar sónder die geringste twyfel, ’n ontledende en gerigte intelligensie gedrewe proses, soos alle ánder biologiese natuurlike seleksie prosesse. In daardie een sinsnede gee Stephan sy eie ondersteuning aan die logiese, wetenskaplik bewese gevolgtrekking, naamlik dat die natuurlike biologie ’n besonder fyn, ingewikkelde en gedetailleerde ontwerpte proses is, met die inset van ultra Intelligensie.

Daar is nie ’n brein nodig vir ’n skepsel of kreatuur om intelligent te wees, nie. Álles wat lewe, is intelligent. Dit maak elke minuut van die dag, intelligente keuses en só oorleef dit van dag na dag in ’n immer veranderende daaglikse milieu waarin dit lewe, met miljarde veranderlikes wat dit moet kan hanteer om keuse te maak om te oorleef na die volgende minuut, uur, dag. Lewe sonder ’n spesifieke brein verg steeds intelligensie – selfs by die waterspons wat blykbaar die swakste ontwikkelde senustelsel het (dit het, want dit reageer op aanraking).

Dit is die intelligensie, met of sonder brein, wat kreature, in staat stel om te funksioneer en te oorleef – die jellievis het nie ’n waarneembare brein nie, maar wel ’n senustelsel wat dit in staat stel om intelligensie aan te wend om te voed en te beweeg, vlug, jag, ens.

Soos daar met die biologies ene ekologiese leer van ontwikkeling opgegaan word, neem die intelligensievermoë gewoon toe, tot waar daar ’n brein teenwoordig is, wat groter hoeveelhede inligting moet kan hanteer vir ’n meer komplekse lewenswyse. Die mens is natuurlik bo-aan die lys. Die brein is slegs daar om meer gekompliseerde intelligente dataverwerking te doen in ’n uiters komplekse milieu.

Alle lewe voer dus intelligente bestaan, hoe elementêr (amoeba) of kompleks (mens) ook al, en dit is ’n welbekende feit.

Dit is dus vanselfsprekend dat alles doelmatig geontwerp is in die ekosisteem deur die Skepper, die Bron van alle intelligensie. En die aansluiting hiervoor vind ons in die Woord, meer as 3,400 gelede opgeteken en nié by die intelligensielose darwinistiese evolusieleer nie.

Groete,
Kobus de Klerk

 • 9

Kommentaar

 • Kobus skryf: "...darwinistiese evolusie leerstuk ongeldig maak – gebrek aan empiriese kontroleerbaarheid, bewys en herhaalde toetsbaarheid..."

  Jy weet nie van die massas (herhaal MASSAS) empiriese bewyse, die herhaalde toetsbaarheid, voorspellings geldigheid, die konsekwente  en kumulatiewe bewyse vir evolusie (common descent) nie.

  a) As jy daarvan weet, is jy 'n leuenaar en poog om lesers te bedrieg.

  b) As jy nie daarvan weet nie, en jy probeer ook nie om daarvan te wete kom nie, is jy 'n fundamentalis besig selfbedrog.

  c) As jy nie daarvan weet nie omdat jy verseg om om wyer te lees as jou priester se goedgekeurde leesstof, is dit bejammeringswaardig.

  Watter een is van toepassing?

 • Hallo Kobus

  Wat 'n lang woordslaai. Ek het jou al in die tweede sin verloor. Kan jy enige getalle of formules wys? Beter nog, kan jy iets wys wat gemeet is? Daarsonder dink ek jy praat net nonsens om voor te gee jy weet iets.

  Kleinkoos

 • Hallo Kobus

  Goeie genugtig, nog 'n lang stuk woorde. Woordslaai.

  Ek verkies verskynsels wat ek kan meet en wat ander mense ook kan meet en by  dieselfde nommers kan uitkom. Basies soos dit moet werk in 'n  trustrekening. 

  Met die verskil dat die volgende persoon presies dieselfde nommers sal kry as hy of sy dit ook sou meet. Dis hoe die natuurwetenskappe werk. Jy sal gou uitgevang word as jy kroek!

  Kleinkoos 

 • Almal weet nou, bid dat jy nooit aangehaal word deur De Klerk nie. 

   
  So seg De Klerk: 
   
  "in sy eerste paragraaf, noem hy ’n belangrike wetenskaplike beginsel, behalwe dat hy “afleidings en gevolgtrekkings” moet vervang met die begrip “kontroleerbaarheid en toetsing”.  
   
  Dit was die inleiding van Stephan se kant af: 
   
  Die mees fantastiese argumente deur die briljantste navorsers beteken niks indien dit nie ondersteun word deur herhaalbare, betroubare waarnemings en geldige afleidings en gevolgtrekkings nie. 
   
  Dalk het "spirituele intelligensie" die herhaalbare & betroubare gedeelte gemis, ongelukkig 'n gewone verskynsel komende van die "spirituele intelligente". 
   
  Aangesien die argument so opgestel word vind De Klerk gou sy pad na die taboer wat sonder end deur hom geslaan word, "dat biologie nou 'n religie en filosifie" is maar gekoppel aan die weerligafleier, "darwinisme", 'n skepping van 'n abstraksie, net so bekend soos die "ware godsdiens". 
   
  Beide is die skepping van 'n ooraktiewe misleidende "spirituele intelligensie"
   
  Weereens word daar groot gewag gemaak van die woord "teorie" maar word daar nou 'n stertjie gelas deur De Klerk met 'n  teleologie wat veronderstel word dat die terorie wat alhoewel dit nie 'n werklikheid beskryf volgens De Klerk se uitleg daarvan tog nog steeds gevorm was deur 'n doelbewuste metodiek van alle medewerkers om  "die feite te neem en dit met behulp van hipotese te dwing in die rigting van die verkose teorie, eerder as om die teorie te skrap en ’n nuwe te formuleer ooreenkomstig die feite ter hand. As laasgenoemde, die werklike wetenskaplike metode, aangewend was, was darwinisme lánkal iets van die verlede.
   
  Skaterlag is die enigste reaksie op daardie onsin. 
   
  Lees die sin stadig en met aandag en let op na die versoek. 
   
  Indien daar 'n gekkeparadys waar De Klerk sy sin sou kry, kan die veranderde resultate dan bevestig word. 
   
  Die aanname is en nie so duidelik uitgespel nie, is dat die behandeling van evolusie in biologie dus 'n komplot is en dat hierdie 'n sameswering is oor 160 jaar om die publiek te mislei. 
   
  Dit is die drywer van De Klerk se argument onderliggend.
   
  'n Samesweringsteoris sonder enige twyfel het De Klerk hom al bewys om te wees in eindelose briewe in die argiewe. 
   
  Net so 'n raaisel is die stelling: 
   
  "dit is immers soos Darwin dit bedoel het – as plaasvervanger van die Christelike Godsdiens, juis veral daarin wat dié leerstuk verswyg". 
   
  Sekerlik kan dit met "vers en kapittel" bewys word, of is dit weereens 'n vlug van die verbeelding. 
   
  Weereens die oneerlike aanhalings wat so aangebied word:  
   
  “’n Soort natuurlike seleksie bepaal wat aanvaar word en wat vergeet word.” 
   
  Terwyl Stephan se sinvolle verduideliking soos volg gaan: 
   
  "’n Soort natuurlike seleksie bepaal wat aanvaar word en wat vergeet word. Die teorieë wat oorleef is die wat nuttig is, die wat goeie verklarings vir waarnemings bied en akkurate voorspellings van toekomstige resultate maak. Die wetenskap is kragtig en, meestal, betroubaar omdat dit van ’n ou-ou beginsel gebruik maak. Amper alles word beproef en die goeie word behou". 
   
  Die laaste stuk oor intelligensie in diere is 'n onderwerp op sy eie reg en fassinerend alhoewel dit onduidelik is hoe 'n amoeba intelligent kan wees. 
   
  Maar die slotsom verduidelik hoekom dit so belangrik is dat intelligensie die hele bestaan moet deurspek volgens De Klerk se verduideliking, aangesien dit dan toelaat om te kan skryf: 
   
  "Alle lewe voer dus intelligente bestaan, hoe elementêr (amoeba) of kompleks (mens) ook al, en dit is ’n welbekende feit. Dit is dus vanselfsprekend dat alles doelmatig geontwerp is in die ekosisteem deur die Skepper, die Bron van alle intelligensie. En die aansluiting hiervoor vind ons in die Woord, meer as 3,400 gelede opgeteken en nié by die intelligensielose darwinistiese evolusieleer nie".

   
  Hierdie is ander woorde 'n ou argument van De Klerk dat 'n god, volgens De Klerk "Die God", die bestaan deurspek en as "energie" die bestaan vorm gee. 
   
  Nie veel anders as Spinoza nie. 
   
  Is De Klerk 'n Spinozanist? 
   
  Kan wees, want tesame met "god" as energie wat die bestaan vorm gee, word die argument nou uitgebrei en intelligensie tot dit gevoeg en kan die term "intelligente ontwerper" nou sinoniem met De Klerk se god gemaak word.
   
  So maklik soos een, twee drie as niks hoef getoets te word nie. 
   
  Skryf dit net, De Klerk se uiteensetting en Jan Rap se skimme in die proses, dieselfde onderliggende drywers aan die werk. 
 • Stephan Marcus

  Die feit is dat mens nooit weet wat gaan gebeur as jy a en b in ’n proefbuis bymekaar gooi nie as dit nog nooit vantevore gedoen is nie. Jy weet nie watter fossiele, indien enige, jy gaan opgrawe nie. Jy weet nie wat die resultaat van ’n ouderdomsbepaling op ’n rots gaan wees voor jy die resultaat bereken het nie. Metodes, afleidings, gevolgtrekkings en teorieë is net "geldig" wanneer dit bruikbaar is. ’n Onbetroubare metode, ’n foutiewe gevolgtrekking, ’n ondeurdagte hipotese gaan nie op die lang duur voortbestaan nie omdat almal gaan ophou om dit te gebruik. Dit is juis onmoontlik om ’n foutiewe teorie, soos beweer word evolusie is, aan die lewe te hou omdat dit nie nuttig sou wees om waarnemings te verklaar nie. Dit deug ’n vakman nie om met ’n stukkende bytel te probeer werk nie. Wetenskaplike teorieë is werktuie en word net so vinnig weggegooi as dit stomp blyk te wees.

 • Kobus de Klerk

  Nee, Stephan ek dink jý is die oneerlike een – die ander opsies is uitgeskakel want jy gee voor om ’n kenner van darwinistiese evolusieleer te wees! As jy die waarheid gepraat was daar geen enkele kritiek teen julle klugspul ingebring nie, maar daar is só baie, dat ek dit nie alles in honderd reekse briewe en artikels hier kan weergee nie – maar dit is tipies soos julle is. Vir jou om te slaag met jou wilde bewering dat daar massas (herhaal MASSAS) empiriese bewyse, die herhaalde toetsbaarheid, voorspellings geldigheid, die konsekwente en kumulatiewe bewyse vir evolusie (common descent), is, moet jy kan aandui dat al nege van die essensies wat jy self opgenoem het, empiries bewys is van darwinistiese tipe evolusie, én dat dit kan bestaan sonder enige hipotese om dit te ‘ondersteun’. Maar jy kan nie ’n enkele een opnoem nie.

  Nee, wat selfs jy is nou so dat jy sommer net wilde bewerings kom maak en dink dat jy met ’n persoonlike aanval teen my, sal slaag, selfs sonder om ’n enkele een van die MASSAS ‘empiriese bewyse’ op te noem.

  Kleinkoos is gewoon kwelsugtig en tot niks meer in staat nie,  asof dít sal help… hy wil lepel gevoer word soos ’n baba, anders verstaan hy nie. Verby met hom. Hy soek sommetjies as daar met intelligensie gedeel word! Kan jy meer, sulke wanbegrip.

  Wouter lewer sy gebruiklike deurmekaar, onsamehangende proliferasie van woorde sónder om ’n enkele sinvolle punt te maak, behalwe dat hy my (en Jan Rap ook) as persoon wil diskrediteer – maar die inhoud, speek hy nie aan nie. Bespiegel eerder sinneloos oor Spinoza. Spinoza het feitlik niks van God geweet nie en Wouter, nóg minder.

  Dus, wat het ons hier? Die gebruiklike poespas van agnostiese val-die-boodskapper-aan taktiek, elkeen op sy eie venynige manier, en hoop die boodskap sal skrik en verdwyn! Maar dit gebeur mos nie en die arme mense leer nóóit die les nie.

  Die boodskap staan en dit is – julle is besig met ’n klug, ’n persoonlike religieuse filosofie wat julle laat probeer fopdos as wetenskap, maar julle klug is openbaar gemaak.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  'n Foutiewe hipotese soos darwinistiese styl evolusie word al vir bykans twee eeue aan die gang gehou, nie omdat dit wetenskap is nie, maar religieuse filosofie. Daar is gans te veel darwinistiese evolusioniste wat dit erken, dat ander van hulle dit nog probeer ontken.

  Dus, evolusieleer het geen wetenskaplike waarde is in die darwinistiese hoedanigheid daarvan nie, omdat die darwinisitiese evolusionis die wetenskap as mantel vir sy valse religieuse filosofie wil misbruik.

  Die stand van sake is nou openbaar gemaak. Julle glo mekaar nie onderling, as julle sê darwinistiese evolusie is eksakte wetenskap nie. Waarom op aarde sou julle dink die res van die ingeligte wêreld sou jul dan wil glo?

  Laat staan die wanvoorstellings. Darwinistiese evolusie hoort in die filosofie klas, die teologiese skool vir aweregse eb valse religieë, maar bepaald nie in die suiwer natuurwetenskap laboratorium nie.

  Kobus de Klerk

 • Hallo Kobussie

  Dis waarlik snaaks:

  @Kobussie: "Laat staan die wanvoorstellings. Darwinistiese evolusie hoort in die filosofie klas, die teologiese skool vir aweregse eb valse religieë, maar bepaald nie in die suiwer natuurwetenskap laboratorium nie"

  'n "Regsgeleerde" wat vir al daai wetenskaplikes, al daai universiteite en al daai wetenskaplike organisasies regoor die wêreld vertel dat nie een van hulle wetenskap doen nie.

  Wat jy jouself verbeel is regtig nie deur "design" nie.

  Kleinkoos

   

 • Kobus de Klerk

  Tog is jy nie eerlik genoeg met jouself om te sien dat jou darwiniste wat jy so geheg aan is, presies dit wat ek sê, eggo nie, Kleinkoos -

  " Finally, the concept of evolutionary humanism has helped me to see how, in principle at least, science and religion can be reconciled. It has shown me outlets for ideas and sentiments which can legitimately be called religious, but which otherwise would have remained frustrated or untapped” - Julian Huxley;

  “I am not only a materialist myself, but I do what I can to make other people materialists” - J.B.S. Haldane

  "Whenever Darwinism is the topic, the temperature rises, because more is at stake than just the empirical facts about how life on Earth evolved, or the correct logic of the theory that accounts for those facts. One of the precious things that is at stake is a vision of what it means to ask, and answer, the question "Why?" Darwin's new perspective turns several traditional assumptions upside down, undermining our standard ideas about what ought to count as satisfying answers to this ancient and in inescapable question. Here science and philosophy get completely intertwined. Scientists sometimes deceive themselves into thinking that philosophical ideas are only, at best, decorations or parasitic commentaries on the hard, objective triumphs of science, and that they themselves are immune to the confusions that philosophers devote their lives to dissolving. But there is no such thing as philosophy-free science; there is only science whose philosophical baggage is taken on board without examination … Almost no one is indifferent to Darwin, and no one should be. The Darwinian theory is a scientific theory, and a great one, but that is not all it is. The creationists who oppose it so bitterly are right about one thing: Darwin's dangerous idea cuts much deeper into the fabric of our most fundamental beliefs than many of its sophisticated apologists have yet admitted, even to themselves” - Daniel Dennett;

  Kobus de Klerk

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top