Persverklaring: Lewer inset op hersiene US-taalbeleid teen 12 April 2021 

  • 0

Belangstellendes word daaraan herinner dat kommentaar op die eerste konsep van die hersiene US-taalbeleid (2016) tot komende Maandag, 12 April 2021 gelewer kan word. Kommentaar kan slegs via die digitale platform ingedien word. ’n Skakel op die taalwebblad (www.sun.ac.za/taal) verleen toegang tot dié indieningsplatform. Geen kommentaar op die eerste konsep sal na die sluitingsdatum vir insette moontlik wees nie.

Die US het vroeër aangekondig dat sy Taalbeleid (2016) gedurende 2021 hersien word as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word. Artikel 10 van die Taalbeleid (2016) bepaal die beleid "verval vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan" en dit moet "gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien word". Die huidige beleid het in 2017 in werking getree.

Met die huidige Taalbeleid (2016) as vertrekpunt het die Taalbeleid-hersieningstaakspan ’n eerste konsep van die hersiene beleid vir openbare deelname saamgestel. ’n Tweede geleentheid vir openbare deelname word vir later vanjaar beplan.

Personeel, studente, alumni en ander belangstellendes is per epos, berigte op die US-webblad, mediaberigte en advertensies in koerante uitgenooi om op die eerste konsep kommentaar te lewer gedurende die eerste geleentheid vir openbare deelname wat op 20 Maart 2021 geloods is.

Volgens die Statuut van die US moet die US-raad die taalbeleid van die US bepaal met die instemming van die Senaat en in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys, 1997 (Wet 101 van 1997, soos gewysig). Die hersieningsproses is in Oktober 2020 geïniseer deur ’n taakspan saam te roep en deur ’n tydsraamwerk gegrond op die Universiteitsalmanak vir 2021 op te stel. Die doelwit is om op 2 Desember vanjaar ’n finale konsep van die Taalbeleid (2021) aan die Universiteitsraad voor te lê vir goedkeuring.

Aangesien die Konstitusionele Hof in 2019 bevind het dat die Taalbeleid (2016) grondwetlik geregverdig is, en dat die Universiteit se proses om die beleid te aanvaar "deeglik, uitvoerig, inklusief en behoorlik beraadslagend was", het die taakspan die huidige beleid as hul vertrekpunt gebruik. Die hersiening word verder gelei deur die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 wat aanvaar en geïmplementeer is nadat die Taalbeleid (2016) goedgekeur is.

Die taakspan het ook verskeie ander dokumente en toepaslike faktore in die opstel van ’n eerste konsep oorweeg. Dit sluit onder meer die volgende in: die huidige nasionale beleidskonteks; die bevindinge van studente- en personeelopnames oor tevredenheid en taalvaardigheid; demografiese inligting, Taaldagverslae; taalverslae aan die Senaat en Raad; die implementeringskoste van die Taalbeleid (2016); en die rol van aangevulde afstandsonderrig, -leer en -assessering (augmented remote teaching, learning and assessment - ARTLA).

Afgesien van die insette van institusionele statutêre liggame soos die Rektoraat, Raad, Senaat, Institusionele Forum en Fakulteitsrade, asook regsadviseurs, sluit die hersiening ook twee geleenthede vir openbare deelname in.

Die Taalbeleid-hersieningstaakspan sal al die insette wat via die digitale platform ingedien is, versamel en ’n insetverslag saamstel. Alle insette sal oorweeg word, maar dit is ​moontlik dat nie alle kommentaar by die tweede konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) ingesluit sal kan word nie. Die tweede konsep sal in die tweede semester van die jaar vir kommentaar beskikbaar gestel word.

Die volledige tydsraamwerk vir die hersiening met mylpale, meer inligting en toepaslike dokumente is op die taalwebblad (www.sun.ac.za/taal) gepubliseer en sal bygewerk word soos wat die proses vanjaar verder verloop.

 

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top