Joernaaluitgawe: Jaargang 9(3) – Desember 2012

  • 0

Litnet Akademies: Desember 2012
Jaargang 9(3)

Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai (7.29 MB)

Afdeling: Natuurwetenskappe

 

 

Die risikoprofiel van Pb en Cr in stedelike padstof
Sanja Potgieter-Vermaak (Manchester Metropolitan Universiteit), René van Grieken  (Universiteit Antwerpen) en Herman Potgieter (Universiteit van die Witwatersrand)
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

1

 

Asikliese karbeenkomplekse maak eerste opslae in goudstormloop
H.G. Raubenheimer, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

23

 

 

Afdeling: Regte

 

 

’n Oorsig van die aard, ontwikkeling en invloed van statutêre moratoria in Suid-Afrika gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu
J.J. Henning, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

58

 

Die betekenis van ’n ontneming weens ’n rasdiskriminerende wet of praktyk vir doeleindes van die Wet op Herstel van Grondregte 22 van 1994 – ’n oorsig van ontwikkelings in regspraak
Juanita Pienaar, Universiteit van Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

107

 

Jurisdiksiegrondslae vir die vervolging van internasionale misdade met verwysing na Suid-Afrika se verpligtinge as lidstaat van die internasionale strafhof
Neels Swanepoel, Departement Proses- en Bewysreg, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

141

 

Aantekeninge: Huwelik binne gemeenskap van goed: Die effek van ’n egskeidingsbevel op ’n bateverdelingsooreenkoms
Neil van Schalkwyk, Departement Privaatreg, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

167

 

Die finansiële krisis in provinsies en munisipaliteite: Verg dit grondwetlike of politieke oplossings?
D.J. Brand, onafhanklike regsadviseur en konsultant
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

181

 

Faktore en beleidsoorwegings by die bepaling van ’n kontraksparty se regsplig teenoor ’n derde party: ’n kritiese bespreking van Viv’s Tippers (Pty) Ltd v Pha Phama Staff Services (Pty) Ltd t/a Pha Phama Security 2010 4 SA 455 (HHA)
Bernard Wessels, Departement Privaatreg, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

204

 

Die resepsie van Romeinse reg in die Suid-Afrikaanse regstelsel: stare decisis en curia ius novit
Philip Thomas, emeritus professor en navorsingsgenoot, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

237

 

Artikel 129(1)(a) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005: verwarrende verwarring oor voldoening
Corlia van Heerden, Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria en Hermie Coetzee, Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

254

 

Eiendomsverlies deur verkrygende verjaring: Onteiening sonder vergoeding – of nie?
AJ van der Walt, Departement Publiekreg, Universiteit Stellenbosch en EJ Marais, Departement Publiekreg, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

  

298

 

Afdeling: Geestewetenskappe

 

 

 

Akoestiese analise van die vokale van ’n groep bejaarde Afrikaanse vroue
Daan Wissing, Senior Navorser, Sentrum vir Tekstegnologie, Noordwes-Universiteit
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

322

 

Dissipline in die klaskamer – Deel 1: Die bepalings van die Grondwet en Skolewet ten opsigte van dissiplinêre maatreëls in die klaskamer
Katie Müller
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

361

 

Dissipline in die klaskamer – Deel 2: Dissiplinêre maatreëls en opvoeders se bevoegdhede en verantwoordelikhede ten opsigte daarvan
Katie Müller
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

396

 

Die skrywer en nuwe publikasiekontekste: Interaktiwiteit en wisselwerking in aanlyngemeenskappe – Fanie Viljoen se Pynstiller as gevallestudie
Franci Greyling, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

442

 

“Tussen stasies”: ’n Aanwending van die stylfiguur van die trein in die Afrikaanse musiekvideo
Martina Viljoen, Odeion Skool vir Musiek, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

487

 

Die woordrivier: ’n Model ter bevordering van gemeenskapseie woordkuns
Anneretha Combrink, Navorsingsgenoot, Vakgroep Skryfkuns, Noordwes-universiteit
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

514

 

Konstruering van die akademiese habitus: ’n analitiese outo-etnografie van 25 jaar in die akademiese wêreld
E.M. Lemmer, Kollege vir Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

548

 

Dae in die lewens van vrywillige werkers: Belewenisse van studente-vrywilligers
Elsje Cronjé, Departement Sielkunde, Unisa
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

580

 

Die Afrikaanse literêre sisteem: ’n Eksperimentele benadering met behulp van Sosiale-netwerk-analise (SNA)
Burgert Senekal, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

614

 

’n Perkroniese herbeskouing van Rembrandt van Rijn: Selfaanbieding binne ’n gebroke-kosmos-raamwerk
Jeanne Joubert, Navorsingsgenoot, Departement Kunsgeskiedenis en Visuele Kultuurstudie, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

639

 

Die voorkoms, frekwensie en aard van seksuele misbruik deur jong vroulike seksoortreders in ’n inwoonsorgsentrum
Mariëtte Joubert, NICRO en privaatpraktyk in forensiese maatskaplike werk; Marisa Pietersen, kinderterapeut by FAMSA en bedryfsmaatskaplikewerker by Aspen Pharmacare; Carel van Wyk, Departement Maatskaplike Werk, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die arikel in PDF-formaat af te laai.

 

676

 

Die Chinese virtuoos-pianis Lang Lang en sy model Vladimir Horowitz, die “Laaste Romantikus”
Cara Kleynhans, Departement Musiek, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

699

 

David Beresford Pratt: die mens agter die sluipmoordpoging
Loammi Wolf, Democracy for Peace, Duitsland
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

743

 

Gemeenskap vandag. Ontologie, abstraksie en plek
Danie Goosen, Departement Godsdienswetenskap en Arabies, Unisa
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

805

 

Die omskakeling van werklikewêreld-take na pedagogiese take ten einde ’n taakgebaseerde sillabus te ontwerp ontwerp
Elbie Adendorff, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

834

 

 

“Net domastrant vir spite”: Grepe uit die lewensgeskiedenis van S.V. Petersen
Steward van Wyk, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Wes-Kaapland
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

870

 

Plek en ingeplaaste skryf. ’n Teoretiese ondersoek na ingeplaaste skryf as ekopoëtiese skryfpraktyk
Susan Smith, Departement Afrikaans, Universiteit van Fort Hare
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

887

 

Afdeling: Godsdienswetenskappe

 

Om die Skrif tot stilte te bring: Gewaarwordinge oor Afrikaanse Bybelse spiritualiteit

Christo Lombaard, Christelike Spiritualiteit, Unisa
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai.

 

929

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top