Call for Submissions: Reconsidering literatures, directions in South African Literary Studies | Oproep om bydraes: letterkundes heroorweeg, rigtings in die Suid-Afrikaanse literatuurstudie

 • 0

Call for Submissions

Reconsidering Literatures: Directions in South African Literary Studies

Festschrift for Andries W Oliphant

In a 2004 article, Andries W Oliphant writes that "a national literature does not exist in South Africa. […] Taken separately or together, [the distinct literatures of the country] do not constitute a national literature," since such a national literature "presupposes a single all-embracing narrative with a nationalist theme in which all the literatures are shown to have participated over time" (2004:22-23). More than fifteen years later, one wonders how much has changed since. The socio-cultural pendulum seems to be swinging away from what Oliphant in the early years of the century called a "putative post-nationalist epoch of globalisation", with its concomitant questioning of the nation-state and acceptance of "multiplicity, diversity and difference" (2004:23). It seems apt to ask, then, whether literature and our conceptions of literary studies have similarly changed direction(s).

The Journal of Literary Studies would like to invite abstracts for a Festschriftin honour of Prof Oliphant for his contributions to literary studies and culture in South Africa. Oliphant is well known as literary scholar and author in South Africa and abroad. For many years, he headed the Theory of Literature section in the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa), in addition to serving as one of the editors of the Journal of Literary Studies, the journal of the Literature Association of South Africa (LASA; formerly SAVAL/SASGLS) and advising the South African Department of Arts and Culture on numerous policies during the course of the last 25 years. In addition to his many contributions to the field of literary studies, he has also received the Thomas Pringle Award for Short Stories.

Interested scholars are invited to submit contributions of around 6000 words that engage broadly with any of the following topics:

 • The transformation and decolonisation of South African literary studies.
 • Writing, publishing and reading practices beyond the language silos set by apartheid.
 • South African literatures on the world stage.
 • Transnationalism, post-transitionality, Rainbow nationalism and South African exceptionalism.
 • Resurgent nationalism and ethnicism and their impacts on literature and literary studies.
 • Genres in South African literature(s).
 • Comparative perspectives (locally, but also beyond South Africa).

While the point of departure for the collection is the diverse literary landscape of South Africa, contributions focusing on other regions and languages are also welcomed in the interest of including broader comparative perspectives. Contributions will be subject to a double-blind peer review process.

The Festschrift will be published as a special issue of the Journal of Literary Studies and will be edited by Dr Reinhardt Fourie (Department of English Studies, Unisa), Prof Alan Northover (Department of Afrikaans and Theory of Literature, Unisa) and Prof Hein Viljoen (Research Unit: Languages and Literature in the South African Context, North-West University). Contributions can be in English or Afrikaans. Abstracts of around 300 words should be submitted by 1 March 2021. Complete articles will be due by 1 June 2021. All submissions can be sent to Dr Reinhardt Fourie ([email protected]).

The Journal of Literary Studies is indexed in the Arts and Humanities Citation Index (AHCI) of Web of Science; the British Humanities Index; the Humanities International Index; the Index to South African Periodicals; Scopus; and the MLA International Bibliography. It is published by Taylor & Francis in collaboration with Unisa Press.

Oproep om bydraes

Letterkundes heroorweeg: Rigtings in die Suid-Afrikaanse literatuurstudie

Festschrift vir Andries W Oliphant

In 2004 skryf Andries W Oliphant dat ’n nasionale letterkunde nie in Suid-Afrika bestaan nie: "Taken separately or together, [the distinct literatures of the country] do not constitute a national literature, [since such a national literature] presupposes a single all-embracing narrative with a nationalist theme in which all the literatures are shown to have participated over time" (2004:22-23). Meer as vyftien jaar later wonder ’n mens hoeveel verandering sedertdien plaasgevind het. Dit lyk tans of die sosio-kulturele pendulum aan ’t wegswaai is van dit wat Oliphant in die vroeë jare van die eeu genoem het ’n "putative post-nationalist epoch of globalisation", met die gepaardgaande bevraagtekening van die nasiestaat en die aanvaarding van "multiplicity, diversity and difference" (2004:23). Daar kan daarom tereg gevra word of die letterkunde en ons opvattings oor die literatuurstudie insgelyks van rigting(s) verander het.

Die Tydskrif vir Literatuurwetenskap nooi navorsers uit om opsommings voor te lê vir ’n Festschrift ter ere van prof Oliphant vir sy bydraes tot die literatuurstudie en kultuur in Suid-Afrika. Oliphant is welbekend as literator en outeur in Suid-Afrika en internasionaal. Hy was baie jare lank die hoof van die Literatuurwetenskapafdeling van die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), terwyl hy ook gedien het as een van die redakteurs van die Tydskrif vir Literatuurwetenskap, die lyfblad van die Letterkundeassosiasie van Suid-Afrika (LASA; voorheen SAVAL/SASGLS) en in die loop van die afgelope 25 jaar ook die Suid-Afrikaanse Departement van Kuns en Kultuur van raad bedien het oor beleid. Benewens sy vele bydraes tot die literatuurstudie, is hy ook die ontvanger van die Thomas Pringle-prys vir Kortverhale.

Belangstellende navorsers word uitgenooi om bydraes van ongeveer 6000 woorde voor te lê wat breedweg oor enige van die volgende onderwerpe handel:

 • Die transformasie en dekolonisasie van die Suid-Afrikaanse literatuurstudie.
 • Skryf-, uitgee- en leespraktyke verby die taalsilo’s van apartheid.
 • Suid-Afrikaanse letterkundes op die wêreldtoneel.
 • Transnasionalisme, post-transisionalisme, Reënboognasionalisme en Suid-Afrikaanse uitsonderlikheid.
 • Hernieude nasionalisme en etnisisme en die uitwerking daarvan op die letterkunde en die literatuurstudie.
 • Genres in die Suid-Afrikaanse letterkunde(s).Vergelykende perspektiewe (plaaslik, maar ook van buite Suid-Afrika).

Hoewel die bundel die diverse literêre landskap van Suid-Afrika as vertrekpunt neem, word bydraes wat op ander streke en tale fokus ook verwelkom ter wille van die insluiting van breër vergelykende perspektiewe. Bydraes sal dubbelblind gekeur word deur twee eweknieë.

Die Festschrift sal uitgegee word as ’n spesiale uitgawe van die Tydskrif vir Literatuurwetenskap, met as gasredakteurs dr Reinhardt Fourie (Departement Engels, Unisa), prof Alan Northover (Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa) en prof Hein Viljoen (Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks, Noordwes-Universiteit). Bydraes kan in Afrikaans of Engels wees. Opsommings van ongeveer 300 woorde moet voorgelê word teen 1 Maart 2021. Volledige artikels word teen 1 Junie 2021 ingewag. Alle bydraes kan aan dr Reinhardt Fourie gestuur word ([email protected]).

Die Tydskrif vir Literatuurwetenskap is opgeneem in die Arts and Humanities Citation Index (AHCI) van Web of Science; die British Humanities Index; die Humanities International Index; die Index to South African Periodicals; Scopus; en die MLA International Bibliography. Dit word uitgegee deur Taylor & Francis in samewerking met Unisa Pers.

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top