Oor die lywige onderwerp van skepping, dae en tye

 • 21

Ware gelowiges glo dat God die aarde en dié se biosfeer oor die bestek van ses skeppingsdae geskape het (Genesis 1:3–31; Eksodus 20:11; 31:17) en dat dié skepping glad nie gebeur het soos deur die darwinistiese tipe evolusieleer verkondig word met alle soorte wat van ’n enkel lewende oer organisme geëvolueer en dus afstam nie. God vertel vir ons gans te veel omtrent die skepping in Genesis (1:2-31; 2:4-24) om die teorie van die evolusieleer as alternatief te aanvaar. Tewens, God vertel vir ons heeltemal genoeg om te weet dat dit nié evolusie is soos wat die evolusieteorie wat deur Darwin afgeskop is, propageer nie, maar ’n proses waarby God gemeenskaplike biologiese en argeologiese materiaal van die aarde gebruik het om die skepping van die biosfeer tot stand te bring én die skepsels só toe te berei dat hulle fisies op die aarde en die see, hulle gemeenskaplike biologiese milieu, sal oorleef en selfs floreer (vandaar die gemeenskaplike fisiese ooreenkomste wat verkeerdelik deur evolusioniste as oorgangspesies geïnterpreteer word), deur stelselmatig agtereenvolgens die verskeie soorte tot stand te bring en dan uiteindelik die mens as die kroon daarvan. Uit die gegewens in Genesis is dit duidelik dat een soort nie uit ’n ander geëvolueer het nie – Hebreërs 11:3 weerspreek die nosie van die evolusieleer geheel en al. Die Strong’s Lexicon is ons baie behulpsaam vir betekenisse. Die Griekse woord ‘katartizo (toeberei)’ wat daar gebruik word beteken ‘gereedmaak, geskik maak vir ’n bepaalde doel; klaarmaak (prepare; restore; perfectly joined together; to fit out, equip, put in order, arrange, adjust)’ saam met die woord ‘ginomai (ontstaan)’ wat beteken ‘In die wêreld kom; begin (come into existence, begin to be, receive being)’. Daar is ook Mattheus 7:16; Lukas 6:44 en Jakobus 3:12 waar die Woord die skeiding van soorte benadruk, wat impliseer dat evolusionêre oorgang van een soort na ’n ander teen Goddelike skeppingsbeginsel is – só sal doringboom nie oorgaan in wingerd nie en ook nie in enige ander vorm van lewe sal soiets spontaan plaasvind nie.

Voorts het die HERE Jesus Christus Self SY vertroue in Moses as profeet uitgespreek, wat uiteraard sal insluit die boek Genesis - waar die skepping vermeld word – met, onder meer, SY verwysings na Genesis 3:15 verwysende na Homself (Johannes 5:45-47) en SY bevestiging van die Noagiaanse vloed in Genesis 7 as historiese gebeurtenis (Mattheus 24:36-39) en SY bevestiging van Abel in Genesis 4 as historiese mens (Mattheus 23:35) en natuurlik die blanko bevestiging  van die korrektheid en betroubaarheid en geldigheid van die gehele Wet en die profete (Mattheus 5:17 - waarvan Moses sekerlik een van die grootste was en só ook sy geskrifte - en wat terselfdertyd van die dokumentêre hipotese vir die ontstaan van Genesis ens. as alternatief tot Moses, kaf maak).

Na alles, daar was géén manier hoe die outeur (Moses) van Genesis meer as 3,400 jaar gelede kon weet in watter volgorde die skepping en die ontstaan van dinge sou gebeur, behalwe deur Goddelike openbaring (inspirasie) nie. Tog, daar staan dit alles. Insgelyks, kon Petrus ook nie meer as 1,900 jaar gelede weet watter belangrike rol water gespeel het in die skeppingsproses as dit nie aan hom geopenbaar is deur God nie (2 Petrus 3:5), iets wat natuurwetenskaplikes eers etlike eeue later kon bevestig.

Die teïstiese evolusioniste wat hul geloof só kan versaak en die Woord verraai om die evolusieleer aan te hang, is vir hulle tot skande.

Maar God swyg nie oor hoe die skepping plaasvind nie.  Daar is twee Godgegewe bronne – die Woord en God se Handewerk (argeologiese en wetenskaplike ontdekkings). Daar is vir ons die aansluiting van die begin van die proses van skepping soos in Genesis opgeteken. As ons nie Genesis daarvoor gehad het nie, sou ons nie van beter geweet het nie en almal die evolusioniste se vergissings daaromtrent – die evolusieleer - soos soetkoek moes opeet. Maar in SY voorsienigheid het God vir ons dáárdie andersins heel onbekende deel laat opteken sodat ons dit kan bestudeer tesame met die getuienis wat die aarde self vir ons oplewer, dus, die bestudering van daardie skepping self - die natuur - wat die res van die inligting verskaf, want God se Handewerk, SY Skepping, getuig van Hom en SY werkswyse (Romeine 1:19-20) en behoort wetenskaplike gegewens geïnterpreteer word in versoening met die Woord, want die wetenskaplike feite (God se handewerk wat deur mense ontdek en geklassifiseer word) getuig immers van God. As daar onversoenbare konflik is, is dit omdat die interpreteerder óf die wetenskaplike gegewe óf God’s Woord in daardie verband verkeerd interpreteer.

Die fout wat evolusioniste maak, is dat hulle glad nie vir hulle aan die Skepper se mededelings steur nie – vandaar hulle groteske flaters en onbeholpe gesukkel met die evolusieleer wat hulle stelselmatig móét reduseer vanaf ’n aanvanklike makroëvolusie in die essensie daarvan tot die hedendaagse mikroëvolusie wat geen ondersteuning bied aan die verspotte makroëvolusie nie, maar bloot die proses van intra-spesifieke aanpassingsvermoë demonstreer – iets wat alreeds meer as 3,500 jaar gelede al noodwendig deur die Genesis inligting geïmpliseer word (soos die Woord sê, daar is niks nuut onder die son nie – Prediker 1:9-10). Hulle begin dus sommer hier aan die einde en probeer terugwerk en spekuleer dan grootliks omdat hulle die broodnodige grondpremis (soos in Genesis vasgelê) van die skepping eenvoudig ignoreer en dus nie ken nie. Hulle werk dus agterstevoor en kom glad nie by die begin uit nie en vandaar hulle geskarrel met inligting. Hulle kan geeneen sê hoe alles begin het nie – en tog baseer hulle hul haglike premis op daardie fabel van die onbekende, naamlik die sogenaamde gemeenskaplike organisme of voorouer. Bewerings, dus sonder enige fondasie. En wat word van konstrukte sonder grondslag, sonder fondasie? Dit tuimel eenvoudig ineen – verál die letterlik topswaar evolusieteorie. Die enigste manier hoe hulle dit staande hou is kunsmatig, met kunsmatige laterale stutte, soos ons in die massa onbewysbare teorieë en hipotese sien wat die basiese evolusionêre bewering (ontwikkeling van alles vanuit ’n enkel voorouer oor die verloop van te veel tyd) letterlik omring.

Die teïstiese evolusionis maak die fout dat hy die falende sekulêre evolusieleer – wat Goddelike betrokkenheid as saak van beginsel uitsluit - as uitgangspunt gebruik en dan probeer om die Woord daarmee te versoen. Dit is egter net so ’n onbegonne taak. In die proses moet hy noodwendig die Woord in Genesis en elders verdraai en verraai. Dit is selfs erger as die Goddelose evolusionis se fondasielose gespartel. Die teïstiese evolusionis omring die Waarheid van die Woord met die groteske leuen van die Goddelose evolusieleer waarvan die laterale kunsmatige argumente juis bereken is op die uitskakeling van die Skepper. Die Woord en die makro evolusieleer is eenvoudig onversoenbaar. Leuen kan nóóit met Waarheid versoen word nie (2 Korintiërs 6:14-15).

Die korrekte en logiese manier is om te begin... by die begin. Die begin is welbekend (hoewel besondere detail ontbreek) – Genesis gee vir ons dié besonder belangrike inligting. Genesis gee vir ons die inligting wat ons nie andersins sou kon weet, deur net die natuurlike skepping te bestudeer nie – dit sien ons weldeeglik met die huidige evolusieleer kadawer wat soos ’n dooie duisendpoot lyk  met al die kunsbene (die miriade teorieë en hipotese) wat dit probeer staanmaak.

Wat ons dus moet doen, is om die natuur te ondersoek, wetenskap bona fide te beoefen aan die hand van die Woord as uitgangspunt. En wanneer ons dít doen, val alle onbekendes en ontbrekendes in plek op ’n besonder logiese manier. Die fossiel rekord gee vir ons véél meer  ondersteuning en bevestiging van die Genesis weergawe as vir die makro evolusieleer as gewaande verklaring van die ontstaan en ontwikkeling van lewe. Hoe sou die Genesis outeur duisende jare gelede geweet het wat die volgorde  van soorte is? Slegs deur Goddelike openbaring. Die bevestiging hiervan het eers sedert die afgelope paar eeue gekom toe evolusioniste die aarde letterlik begin omkeer het op soek na bewyse vir hulle waanteorieë maar in stede fossiele opgrawe wat die Genesis orde ondersteun en insidente ondersteun.

Wat die natuur nóg by wyse van ondersoek oplewer, is dat die aarde self baie ouer is as enige fossiel wat dusvêr daarop gevind was. Die getuienis wat beskikbaar is dui ook op dié tendens ten aansien van die omringende planete. Hierdie inligting sluit direk aan by Genesis 1:1. Daar word die woord ‘hemel’ (sh?mayim – wat beide hemel/uitspansel en atmosfeer/lug kan beteken) duidelik in sy kosmiese sin gebruik soos uit die konteks blyk, anders as by Genesis 1:9; 2:1,4; Eksodus 20:11 en 31:17 waar die betekenis van ‘sh?mayim’ in konteks weer ‘atmosfeer/lug’ beteken. Die onderskeid is voor die hand liggend, want God sal nie die kosmos (hemele) eerstens skape en dan, wanneer Hy by die aarde se biosfeer kom, dit wéér doen nie (die onsinnige resultaat van die buite-kontekstuele interpretasie van die woord ‘sh?mayim’). Die logiese- en versoenbare uitleg is dus om die korrekte konteks gebonde betekenisse aan die woord ‘sh?mayim’ te gee.

Net so met die woord ‘ôr’ wat ‘lig’, ‘helder’ én ‘son’ kan beteken, afhangende van die konteks. In Genesis 1:3-4 is dit in konteks van ‘lig’ en ‘helder’ gebruik, maar waarskynlik diffuse lig weens gebrek aan direkte sonlig. Die son is uiteraard reeds geskep gedurende die proses in Genesis 1:1 vermeld. Let daarop dat Genesis 1:3 nie vermeld dat die ‘lig’ op daardie stadium vir die eerste keer geskep is nie, maar dat God lig veroorsaak het deur SY Woord ‘laat daar lig wees ... en daar was lig’ deur waarskynlik verwydering van die donker massa wat op daardie stadium die aarde omring het en wat die sonlig absorbeer het. Die lig en donkerte is dan as waarskynlik gevolg van die wenteling van die aarde op daardie uiters vroeë stadium om die son. God het daardie siklus – die verwisseling van lig na donker, ‘dag’ (Genesis 1:5) genoem wat in Hebreeus ‘yôm’ vertaal word. Let daarop dat die klem glad nie gelê word op die tydsduur van die dag nie, maar dat daar klem opgelê word dat ’n dag getipeer word as een lig/donker siklus. Dit is eers op die vierde skeppingsdag dat God pertinent melding maak van die instelling van die siklus wat die mens voortaan as meganisme sal gebruik om tyd mee te bereken en tóé die nodige gedoen het sodat daar 24-uur siklusse van lig/donker kom. Verse 14-16 dui op die beplanning en doel van die son, maan en planete vir die leë aarde (behalwe vir gewasse). Vers 16-18 gebruik die werkwoord ‘???â (maak)’ in sy korrekte kontekstuele betekenis wat beteken dat God dié sisteem tóé eers ingestel het en nie vroeër nie.

Maar die woord ‘yôm (dag)’ het ook verskeie betekenisse. Dit beteken ‘dag’ of ‘tyd/tydperk’ of sommige ander minder populêre maar aanverwante betekenisse. Daarom sal die woord ‘yôm’ in die gebruik daarvan voor Genesis 1:14 in daardie konteks gebruik word van ‘tyd’ of ‘tydperk’ en van vers 14 (die instelling van die tydsiklus soos ons dit nou nog ken) af en daarna, sal die betekenis ‘yôm’ in sy 24-uur dag konteks wees. Die rede is voor die hand liggend – duidelik het God op daardie stadium ’n onderskeid van wat tevore was, bedoel en veroorsaak het sodat die dagsiklus van 24 uur, soos ons dit steeds vandag ken, in werking gestel word en uiteraard was ’n dag vóór dag vier, nie ’n 24 uur siklus nie en dit het te make met die fenomeen van die wenteling van die aarde om sy eie as wat tóé eers, sedert vers 16, gebeur het om ’n 24-uur siklus te laat plaasvind en tot gevolg had dat die aarde se atmosfeer ‘skoon’ word soos ons dit ken (sans die besoedeling, natuurlik)

God het derhalwe nie hier by die gebeure in verse 14 en 16 die son en maan en sterre geskep nie (reeds by vers 1 stadium gedoen), maar voorberei/toeberei,  toegewys en vertoon soos die woord ‘ ???â ([reg]maak)’ in sy konteks daar beteken (waarskynlik deur die atmosfeer te suiwer) juis sodat hulle as tekens (sterre was later gebruik vir navigasie) en vir die berekening van vasgestelde tye kan dien. Dus, voor die vierde skeppingsdag het die aarde om die son roteer (vandaar lig en donker wat deur God geskei is op die stadium van die ontwikkeling in verse 3-5), maar nie teen dieselfde tempo om sy eie as, as ná vers 16 nie – die 24-uur siklus is baie duidelik eers ná skeppingsdag vier in werking.

Die woord ‘maak’ in vers 16 is ‘??â’, het verskeie kontekstuele betekenisse. Benewens die werkwoord ‘maak’ in sy primêre betekenis, beteken dit ook ‘vertoon (show)’; ‘voorberei’ en ‘toewys (commit)’- anders as ‘b?r??’ wat inderdaad ‘skep (create)’ beteken soos ons dit byvoorbeeld in Genesis 1:1, 21 aantref. Daar word weer die woord ‘??â (maak)’ in die konteks ‘voorberei’ en ‘toewys (commit)’ gebruik, maar nie ‘b?r? (skep)’ nie. Soms word dié twee begrippe in die skeppingsgegewens ook tesame gebruik, wat duidelik op die onderskeidende kontekstuele aanwending dui, waar ‘??â’ en ‘b?r?’ gebruik word vir die skepping van, byvoorbeeld, die mens (verse 26 en 27). Hier word ‘??â’ weer in vers 26 aangewend in die kontekstuele betekenis van ‘voorberei (prepare)’ om die ontwerpstadium uit te wys, terwyl ‘b?r?’ in vers 27 aangewend word in sy betekenis van ‘skep (create)’, dus die materiële uitvoering van die skeppingsdaad wat ooreenstemmende betekenis het in onder meer Genesis 1:1 en Genesis 2:4.

Vanaf skeppingsdag vyf (na ontbloting van die son, maan en sterre (planete)) het dinge vinnig gebeur. Let egter daarop dat God nie sê dat hy dierelewe as sodanig op daardie stadium geskape (b?r?) het in die sin van eerste skeppings nie. So ook met die gewasse op skeppingsdag drie. Wat God vir ons sê, is dat HY op daardie stadium geskep het deur bloot opdrag te gee het dat die aarde plante en landdiere diere ooreenkomstig hul soorte voortbring en dit het gebeur. God sê nié in Genesis 1 dat HY op daardie stadium gewasse en landdiere vir die eerste keer geskape het nie, maar bloot dat die aarde dit moes voortbring (verse 11-12). God het dus dít wat in die aarde was, weer as’t ware geaktiveer en gemodelleer in die proses van gelyktydige skepping van die diersoorte soos ons dit ken om te pas by die nuwe skepping (wat Genesis vermeld). Dit is slegs met betrekking tot mense, waar God dit baie duidelik maak dat HY die mens op die sesde skeppingsdag ontwerp en geskape het. Dit is omdat daar reeds vorige plant- en dierelewe op aarde was, maar nie mense nie. Ook nie seelewe voor die groot waters van Openbaring 12: 16 nie en moes God dié ook weer opnuut skape. Die mens was ’n nuwe skepping op die sesde dag as skepsels na SY Beeld vir die eerste keer en die seediere op die vyfde dag (weens die nuwe waters van Genesis 1:2 gelees met Openbaring 12:16).

As ons die Woord behoorlik bestudeer, dan sal ons besef dat God die aarde van tyd tot tyd hernuwe en dit weer sal doen (Jesaja 66:22; Openbaring 21:2 – juis wéér sonder die see). Toe God dus die skepping op aarde waarvan ons lees in Genesis gedoen het, was dit nie die eerste lewe nie. Daarom is dit verkeerd en onsinnig om dink dat die Genesis skepping die heel eerste op ’n nuwe aarde was. Dit is eerder die skepping as deel van die hernuwing van die aarde. Openbaring 12:9 en verder vertel vir ons dat die aarde tóé reeds daar was, ’n onbepaalde lang tyd voor die Genesis skepping – byvoorbeeld, die HERE Jesus Christus bevestig dat HY gesien het hoe die satan uit die hemele neergewerp is soos ’n bliksemstraal (Lukas 10:18 en vergelyk Openbaring 12:9-10), maar Openbaring 12:16 vertel van die massa water wat die aarde getref het terwyl Genesis 1:2 juis van die dié waters praat, maar daar was geen lewe op aarde tóé nie. Dit was ‘nuwe’ waters en God het nuwe seelewe daarvoor geskep (verse 20-21) en opnuut mese geskep omdat daar nog nooit mense was nie. Die vorige diersoorte wat vóór Genesis 1:3 uitgewis is, verklaar die teenwoordigheid van baie ou dinosourus fossiele wat waarskynlik nie saam met mense sou kon leef nie, omdat die dié diere eenvoudig die mense sou uitroei – daar is ook geen tekens van tegniese en meganiese ontwikkeling uit daardie eras, wat só kenmerkend van die mens se teenwoordigheid is nie. Die Genesis skepping se diereryk is egter geheel en al versoenbaar met lewe op aarde saam met die mens – God het dit dus só beplan.

Dus, op die stadium toe God die Genesis skepping geskep het, was daar géén (oorblywende) lewe op aarde nie en staan hierdie huidige skepping, die Genesis-skepping, geheel en al op die spreekwoordelike eie bene en het vorige lewe géén invloed daarop gehad nie. Al wat van die vorige skepping oorgebly het, is fossiele. Dit verklaar ook die geweldige tydsgaping tussen huidige lewe en die fossiele van die vorige skepping/s. Daar is ook géén rede om te vermoed dat die huidige skepping – Genesis skepping – so oud is as wat sommige wetenskaplikes beweer nie. Die teendeel is eerder waar. Fossiele van bekende, ‘moderne’ (Genesis-skepping) era diere sal ’n aanduiding wees van die ouderdom van die Genesis skepping en só ook skelette van werklike moderne mense.

Waar die mens betrokke was, sal jy artifakte van sy tegnologie en werktuie aantref in oorvloed. Dit is die aard van die mens. Trouens, inherente ontwikkelingsvermoë van die Godsgeskape mens is die enigste bekende maatstaf om te weet wanneer mense betrokke geraak het op aarde, want die mens is van nature geneig om meganiese en tegniese vooruitgang te bedrywe as primêre nering en die ontsettende vinnige vooruitgang in dié verband wat met die mens geassosieer word, is die getuienis daarvan. Tekens van tegnologiese en artistieke ontwikkeling is die verklikker van die mens se onmiskenbare teenwoordigheid.  Die mens se vermoë om tegnologies te ontwikkel is verbysterend. Te oordeel aan die argeologiese getuienis, is die mens werklik nie meer as so ongeveer 10,000-15,000 jaar lank of selfs minder, op aarde nie. As evolusioniste moes reg wees, sou dit beteken dat mense vir miljoene of honderde duisende jare soos ape gelewe het en gestagneer het en toe sommer skielik hul verhewe kenmerkende menslike potensiaal begin verwesentlik het (soos dit tipies van die mensdom is). Dit is natuurlik absolute bog – die mens het verbasende skeppende vermoëns en die handewerk van die mense getuig van hulle bestaan en teenwoordigheid van die vroegste tye af – soos byvoorbeeld  ’n primitiewe padkaart  (in Spanje) wat vermoedelik 14,000 jaar oud is; die beroemde Mayaanse kalenders van vermoedelik 10,000 jaar gelede; erdewerk (uit Sjina) wat vermoed word 9,000 jaar oud te wees; pyle en boë (uit Denemarke) wat vermoedelik 8,000 jaar oud is; in die Waterberge van Mpumalanga is rotstekeninge gevind wat vermoedelik 8,000 oud is; die Goseck sirkel (’n primitiewe 67 meter deursnee observatorium in Duitsland) wat vermoed word ongeveer 7,000 jaar oud te wees. ’n Skoen (uit Armenië) wat vermoedelik 5,500 jaar oud is; die oudste wiel (uit Slowenië) is al vermoedelik 5,200 jaar oud. en só is daar voorbeelde van baie artifakte van meer resente datering. Dit is hierdie tipe getuienis wat beduie dat die Genesis mensdom werklik glad nie so oud is as wat sommige dink nie. Skelette van honderde duisende jare en ouer wat na mens lyk, maar waar daar nie oorvloedig ook artifakte van hulle skeppings gevind word saam die skelette nie, is gewoon ape wat tot vandag  toe nie skeppende vermoëns het nie.

Niemand weet werklik hoe lank die eerste skeppingsdae was voor die inwerkingstelling van die 24-uur dagsiklus op skeppingsdag vier nie. Die daaropvolgende twee skeppingsdae was sonder twyfel 24-uur dagsiklusse en dit is toe seelewe en luglewe geskep is tesame met diere en uiteindelik die mens. Ons weet nie hoe lank die verskeie soorte diere geneem het om te groei en voort te plant nie en ook nie die plantaardige gewasse nie.

Genesis 2:1 is die samevattende inleiding van resultaat van die kronologiese skeppingsgebeure van Genesis 1, maar vanaf vers 2 word die skeppings horlosie bietjie teruggedraai om bietjie meer detail omtrent die beplanning, hiërargie en doel van alles bekend te maak sonder om die klem op die kronologie te plaas, maar eerder op die ander aspekte wat daarin uitgelig word tot by vers 25. Genesis 2 se skeppingsgebeure is dus ter toeligting en komplementerend tot die kronologiese gebeure in Genesis 1 en baie duidelik nie bedoel as alternatief of vervanging nie. Trouens, in Genesis 2 word geen tydsduur genoem nie, maar gekonsentreer op doelmatigheid.

Dus bevestig die bekende wetenskaplike gegewens in essensie ook die Genesis mededelings oor die materiële skepping. Daarvolgens was die son waarskynlik voor die aarde geskape en die skepping (biosfeer) soos ons dit vandag ken op aarde, het eers ’n (geruime) tyd daarna gebeur. Hoe lank die gaping in tydsverloop tussen Genesis 1:1 en 1:3 is, is onbekend en dit is ook nie bekend hoe lank die eerste dae was voor skeppingsdag vier – toe die huidige bekende tydsiklus ingestel is - nie.

Kobus de Klerk

 • 21

Kommentaar

 • Kobus de Klerk

  Korreksie - 

   
  Ek skryf in die eerste paragraaf "Ware gelowiges glo dat God die aarde en dié se biosfeer oor die bestek van ses skeppingsdae geskape het ". Dit moet eintlik lees "Ware gelowiges glo dat God die aarde se biosfeer oor die bestek van ses skeppingsdae geskape het ". 

   
  My verskoning.

  Die res van die artikel sal in meer besonderhede hierdie aspek aanraak.

  Kobus de Klerk
 • Beste Kobus,

  Jy is ver "agter die tyd" met bogenoemde boel twak. Die "ware gelowiges" trek nou al daar waar hulle hulle vrek skaam vir die sesdae mite. Hulle het selfs al die evolusieleer aanvaar, met darem die voorbehoud dat daar êrens in die bloute 'n Intelligente Ontwerper is. 
   
  Wakkerskrik, Kobus!
   
  Vir jou skeppingsverhaal is daar absoluut geen bewys nie, behalwe as jy 'n boek oor Joodse en Christenmitologie as bewys wil aanvaar.
   
  Vir die evolusieteorie is daar tonne bewys deur die eeue heen gelewer deur navorsing reg deur die wêreld.
   
  Groete,
  Angus
   
   
 • Kobus

   
  Die wetenskap gee heel bevredigende antwoorde oor die onstaan van die aarde. Dis werklik nie nodig om allerhande stories uit jou bundel midde-oosterse vertellings by te sleep nie. Jy is egter welkom om te glo wat jy wil - dit maak dit nie waar nie maar bloot vemaaklike wensdenkery.  Doen jouself 'n guns en gaan bestudeer die wetenskap - dit vereis geen geloof of wensdenkery nie slegs 'n bietjie kennis. 
   
  Groetnis daar in kammaland.
   
  Thomas
   
 • Beste Kobus,


  Ons braai vanaand hier by my, en ek het al net begin wonder hoe ek my vriende kan vermaak. Ek is besig met so 'n lysie van aanhalings wat ek vir hulle gaan voorlees.

   
  Ek dink die "korreksie" sal baie goed afgaan. Dankie daarvoor. Nou maak alles wat jy skryf, meer onsin.
   
  Groete,
  Angus
   
   
 • Kobus de Klerk

  Geniet julle braai Angus, en onthou, as dit nie was dat God op die sesde dag vir ons algar sulke lekker eetbare diere geskape het en mettertyd tot ons beskikking gestel het nie (watter wonderlike, vrygewige God is HY nie), sou jy nie vanaand kon braaivleis hou nie. Dink gerus vanaand daaraan as jy so lekker wil smul. Die feit dat die voorgenome braaivleis nou deur die onsinnige geklets van Goddeloses bederf word, kan gelukkig nie afbreuk doen aan God se fantasties geskenk nie en gelukkig is ek nie daar om slegte spysvertering van die geklets te kry nie. En onthou, matig met die enkelmoute - te veel daarvan bederf jou vermoë om die lieflike geur van God se geskenk - die vleis wat so geskik is vir braaivleis - te geniet want jou smaak papille raak verdoof van te veel vrot, kompos-rook gegeurde gegiste en gedistilleerde  alkohol besoedelde gars/mout..

   
  Kobus de Klerk
 • Beste Kobus,

  My pêlle het my gevra om by jou uit te vind wanneer God dan die geosfeer, die lithosfeer, die hidrosfeer, die atmosfeer, die plasmasfeer, die ionosfeer, die astenosfeer, die kryosfeer, die magnetosfeer, die mesosfeer, die stratosfeer, die troposfeer, die termosfeer geskape het. Daar is nog ander sfere ook soos bv. die pitsfeer, maar ek kan nie almal onthou nie. 
   
  Ek hoop nie al die sfere gee jou 'n kopsfeer nie.
   
  Biosfeergroete,
  Angus 
 • Kobus de Klerk

  Angus,

  Lyk my jy sukkel nie net met die taaldinge nie,maar ook met die ander dinge waaroor geskrywe word.

  Die geosfeer is die versamelnaam van die litosfeer en troposfeer, kreosfeer, hidrosfeer en atmosfeer. Dus, jy weet blykbaar ook nie wat daar aangaan nie. Die kreosfeer (kariosfeer) is waarskynlik geskape tydens die skeiding van die waters wat aanleiding tot die pole en anders soliede waters gegee het terwyl die litosfeer en hidrosfeer uit die vorige skeppingsera kom. Die atmosfeer kom waarskynlik ook uit daardie era maar is geaffekteer en gevestig deur die skeppings van die vierde dag en die werking daarvan - die troposfeer kom waarskynlik uit hierdie skeppingsdag - en die biosfeer stelselmatig oor die verloop van die dae.

  En so kan jy mos maar al jou vragies aan die hand van wat hierbo weergee is, self inpas... of is jy nie slim genoeg nie? Moet mens julle dan voortdurend met die lepel voer en dan spoeg jul dit nog meestal uit ook (en so verarm julle al meer en meer).

  Kobus de Klerk

 • Toe ek klein was, so lekker gebreinspoel deur die oom dominee en tannies by die sondagskool waarheen ek verban was op Sondagoggende, het ek altyd oor een ding gewonder: hoe kan 'n wese wat so vreeslik ongelooflik is om die wêreld en hemele in 7 dae te maak, net na sy skepping kan sit en kyk en vir die ou goeitjies wat hy gemaak het vir duisende jare. Dit moet soooooo vervelig wees vir so wese om te luister of ek gaan om verskoning vra nadat ek se Fok! as ek my toon stamp. En dan waardige straf uit te deel as ek vergeet of se fokdit ek weier. Dat grootmense nogsteeds te dom is of te verwaand om te besef dat so iets heeltemal onwaarskynlik is, bly vir my onverstaanbaar. Kom daaroor, daar is nie iets of iemand wat so ongelooflik is wat 'n hel omgee wat jy oor jou buurman se donkie/vrou of vyeboom dink nie.

 • Kobus de Klerk

  Skot,

   
  Ek verbaas my nie dat jy dinge so onwaarskynlik vind nie - jy is dan 'n ateïs! Op een of ander manier kan julle maar net nie dinge insien wat so bietjie dieper insig verg as net daar op die oppervlak langs nie. Ek weet, ek praat al gereeld met ateïste en ander agnostici vir jare al...
   
  As jy so om jou kyk, is die Een Wie verantwoordelik is vir so 'n skepping uiteraard by magte baie, baie ver bokant jou vuurmaakplek. En dan is jy oor die baie basiese nog onkundig ook - God sit nie net elke 'dag' en kyk na alles wat HY geskape het nie, Hy is betrokke by elke mens se lewe elke oomblik van die dag en dan boonop nog ook by Sy ander skeppings in die hele heelal, waarvan nie ek of jy hoegenaamd 'n begrip het van hoeveel daar aangaan nie.
   
  Het jy al daaraan probeer dink hoe dit moet wees om aandag, hoe min of hoe veel ook al, te gee aan sowat 7 biljoen mense gelyk, plus alles anders in die heelal wat aandag nodige het?  God het juis die mens geskape sodat die mens met Hom 'n een-tot-Een verhouding, 'n gemeenskap, kan hê. Daar is hoegenaamd nie geleentheid om verveeld te raak nie, nie vir mens of God, nie.
   
  Maar omdat jy nie kan diep dink nie, en omdat jy nie dieper dinge kan uitpluis nie, en alles voor jou in fisiese formaat op 'n skinkbord opgedis wil hê met jou bekrompe tipe 'wetenskap' wat eintlik tot niks meer behalwe die mees ooglopende en oppervlakkige in staat is nie, om jou karige menslike verstandjie en insig te pas (magtig, besef jy hoe gering dit moet wees), sal jy 'n evolusie leerstuk aanhang wat geen insig verg nie, net papegaaiwerk met die insig van 'n papegaai waar alles toevallig gebeur. Nou kyk, dit is nie net onwaarskynlik nie, dit is belaglik.
   
  En met daardie klein menslike verstandjie wil jy God probeer tipeer, etiketteer, klassifiseer en beoordeel? Jy is belaglik, man.
   
  Gelukkig is daar bitter min van julle op aarde. 'n Paar ouens wat dink net hulle is reg, en die biljoene der biljoene mense oor die eeue heen wie hulle spiritualiteit en bewustheid van die Godheid uitleef, is verkeerd, dom en verwaand... Ek dink nie jy besef in watter dilemma jy en die paar ander soos jy, julle bevind met die psigotiese houding nie. En dat julle nie kan besef julle gaan drasties mank raak aan die nodige vermoë om in daardie opsig ook normaal te wees nie, is waarlik sorgwekkend. Jy weet mos, die maatstaf van normaliteit is die vermoë en gedrag van die massa meerderheid van die mensdom in die uitleef en bewustheid  van 'n gevestigde, diep gewortelde kennis en meegaande gedrag. Gemeet daaraan, is julle die psigotiese karikature wat aan 'n ding ly en dan die etiket om 'n ander se nek wil hang...
   
  Praat jy dan nog van dom en verwaand.
   
  Kobus de Klerk
 • Chris Dippenaar

  Skot, het jy nie geweet dat toe Jesus aan die kruis gehang het Hy ten volle bewus was van elke wurmpie wat in die reënwoude van Suid-Amerika besig was om drolletjies uit te druk?

 • Ahh, die aliens. Daar het jy dit nou. "Sy ander skeppings in die hele heelal" kom mos nie uit die ouboek nie? Of wag, daar is seker een of ander ongeletterde skaapwagter opmerking wat verkeerd vertaal is. Brokkie nuus oor hulle vlieende pierings.

   Dit is definitief verwaand om mense se probleempies te wil vergelyk met die skepping van heelal (en die aliens). Selfs al is daar 7 biljoen.

   Dit is hierdie paar mensies wat hulle eie probleempies en droompies so opstel wat nie die vermoë het om agter te kom hoe onmoontlik dit is vir hulle om die groter waarheid te sien nie. En dan hard te skree en raas: Maar almal doen dit juffrou.

   Belaglik.

 • Kobus de Klerk

  Kyk na die agnostici se kommentaar hierbo - die gespreksonderwerp is mos ver bokant hulle vuurmaakplek. Maar wat wel duidelik blyk, is hulle vlak, bot mentaliteit en die totale onbegrip vir hulle eie dilemma... veral wanneer Chris se bietjie fineer so dikwels afval.

   
  Julle haal vir julself soveel Oordeel op die hals...
 • Chris Dippenaar

  Never mind die fineer, is dit nie wat jy vir Angus sê hy moet druk nie. As Jesus aan die kruis gehang het as volkome god moes hy tog sekerlik geweet het wat die posisie van elke molekule in die heelal is. Om 'n wurmpie wat kak aan die ander kant van die wêreld by te staan sou mos een van die makliker takies gewees het vir hierdie fantastiese god. Niks gebeur mos wat hierdie god nie van weet nie.

 • Beste Kobus,

  Dit mag wel waar wees dat die debat skepping vs evolusie bokant die vuurmaakplek van die agnostikus is. As ek my tuinier vra of daar 'n god is, sê hy hy weet nie, want hy kan hom nie sien nie. Hy het 'n hoë sprituele intelligensie, want hy het al die tokkelos gesien. Ek sou sê hy is 'n agnostikus, en sy vuurmaakplek is so laag dat ek nie eens die onderwerp skepping vs evolusie met hom kan aanraak nie. 
   
  Jou vuurmaakplek is ook daar waar grot- en tentbewoners geskryf het op diervelle en perkament hoe hulle dink die lewe op aarde voortgebring is. Wat meer is, jy beskou hulle geskrifte as wetenskaplik korrek, en jou enigste rede wat jy aanvoer vir die korrektheid is dat hulle deur 'n god geïnspireer is.
   
  Nou wil jy, met hierdie vuurmaakplek, 'n debat aanknoop met moderne wetenskaplikes, en as bewys wil jy hierdie "wetenskapboek" van jou gebruik.
   
  Jou kennis van die evolusie is beperk tot wat jy lees en google, en hierdie gebrek aan kennis van jou, is die dilemma. Net so min as wat ek oor evolusie 'n gesprek kan aanknoop met my boerboel, net so min kan ek met jou daaroor gesels. Eers as jy vir baie jare dosyne stewels in die veld deurgeloop het, en baie witjassies in die laboratorium opgedra het, kan jy met my 'n gesprek oor evolusie aanknoop. Praat van vuurmaakplek! Jy laat my lag.
   
  Groete,
  Angus
   
   
 • Hello, 

   
  Die natuurlike oorsprong van "god" kan so maklik verduidelik word, die idees van goddelikheid wat niks anders as die produk van funksies in die brein is nie. 
   
  Die mens, kan die afgelope 13,700 000 000 jaar met gemak beskryf, die oerknal, die vorming van sterre en planete, die gebeure op die aarde oor 4,500 000 000 jaar, die evolusie van mens en dier, die vestiging van beskawings, die fisika wat die bestaan onderbou, die biologie wat mens, plant en dier moontlik maak, die chemiese boustene, die kognitiewe aspekte wat mense laat dink daar is gode en geeste. 
   
  Dit alles kan die mens doen, god in werklikheid, wetenskaplik verduidelik, en dan hou jy, Kobus, aan dat julle die wysheid in pag het, dit terwyl jy om jou storie te maak klop die meerderheid van die kennis waaroor die mens beskik ignoreer. 
   
  Al waarna jy kan verwys is 'n boek uit die steentydperk en 'n spesiale pleidooi vir "spirituele intelligensie", waar daardie "spirituele intelligensie", maar doodgewoon die effekte van die brein is wat onwerklikhede skep. 
   
  Gee my eerder die verstaan van 13,700 000 000 jaar as die verkrompte geloof in mites en bygelowe wat julle so laat vasval in julle eindelose dogma. 
   
  Hierdie kom na ek al ses reekse van "the Big Bang Theory" op DVD gekyk het, wat 'n feesviering is van fisika, biologie, neurowetenskappe, die geesteswetenskappe, al dink Sheldon nie veel van die geesteswetenskappe nie en die plesier daarvan om die werklikheid te ondersoek en te weet waaruit dit bestaan.
   
  Kobus, so jy kan nou maar ophou om 'n beeld te probeer skets waar "ons" kwansuis tekort sou skiet.
   
  Jou god, kan ook verduidelik word en so ook jou "spirituele intelligensie". 
   
  Daaroor het ek al geskryf, dit is in die argiewe, net soos die vyf strominge van die beskawing waarin die mensdom opgedeel word, die erfenis van Grieks en Joods as net nog 'n stroming bevestig. 
   
  Soos "old blue eyes" gesing het, "wake to reality - use your mentality", saam met Bono: 
   
   
  Baie dankie
   
  Wouter  
 • Kobus de Klerk

  Chris,

   
  Hoewel ek volkome saamstem dat God alles weet en ook weet wat met die Amasone-oerwoud se wurmpies aangaan, en ook alles anders (Hy is immers die Beplanner en Skepper en Onderhouer van dit als tot in die fynste besonderhede daarvan)  is dit werklik nie waaroor die Here se kruisiging gegaan het nie. Waarteen ek dit het (maar uiteraard sou jy dit nie self kon insien nie - dit is te diepsinnig) is jou smalende oppervlakkig insiglose en uiters venynige lasterlike gespot met die Here se kruisiging.
   
  As jy maar net in staat was om te besef watter wonderlike potensiële voordeel daardie besonderse kruisiging en wat daarna gebeur het, vir jou as verlore mens inhou. Mag jy tog voor dit vir jou te laat is tot daardie besef kom en positief daarop reageer...
   
  Kobus de Klerk
 • Kobus de Klerk

  Angus,

   
  Jy kan nie 'n enkele een van die logiese, duidelike aspekte wat ek in die artikel weergee, weerlê nie. Daarom is jou kommentaar maar net weer 'n weerbarstige spul wind wat jy uitblaas.

   
  Ek twyfel of jou tuinier sal sê hy weet nie of daar 'n God is nie. Dit is sommer jou eie storie om te pas by jou basislose argument. Hy sal baie beslis nie van die tokkelos praat as hy nie ook bewus is van die bestaan van die Godheid nie. Jy het so min insig in hierdie dinge dat jy die eenvoudige aspek nie eens kan uitpluis nie.
   
  En as jou tuinier vir jou sê hy het al die tokkelos gesien, weet jy ooit waarvan hy praat? Het jy al die tokkelos gesien dat jy sal weet? Weet jy ooit wat die tokkelos is? Of het jy een of ander fabel daaromtrent opgelees waarop jy jou 'kennis' baseer? En as hy vir jou sê hy het dit fisies gesien, in watter posisie is jy om dit te betwis? Hoeveel weet jy van die tokkelos dat jy sulke aansprake kan maak?
   
  Weereens, jy is totaal uit jou diepte. Weereens praat jy van dinge waaroor en waarvoor jy nie die geringste insig en begrip toon nie.
   
  Weereens is dit jou holklinkende gekletter en aansprake wat jy op geen logiese manier kan gestand doen nie.
   
  Moderne natuurwetenskaplikes is, ten beste, mense wat soek na inligting en allerlei teorieë en hipotese formuleer wat moet instaan vir die gebrek aan feite en objektiewe bewyse, veral die evolusieteorie. Hulle (wat nie ook soos jy is nie) het bietjie meer integriteit en sal die eerste wees wat dit erken, maar jy sal dit nie erken nie, want jy het nie die integriteit nie. Dit pas weereens nie in by jou ateïstiese religie nie. 
   
  Niks het nog verander sedert ek laaste vir jou gesê het dat 'n gesprek met jou sinneloos is nie omdat jy eenvoudig bot en begriploos is vir die gespreksonderwerp.
   
  Kobus de Klerk
 • Kobus de Klerk

  Wouter,

   
  Teleurstellend.

   
  Jou niksseggende veralgemenings en wilde wye onbewysbare stellings hierbo is absoluut en baie duidelik geen teenvoeter of verduideliking vir die logiese en maklik verstaanbare kwessies wat in die artikel hierbo weergegee word nie. Maar dit is hoe julle julself probeer bluf - blerts enigiets uit en verhef dit dan in jul eie oë vir julself tot troos wat moet instaan vir werklikheid en feite.
   
  Dan gaan jy heen en misbruik Bono ook vir jou onsin. Bono is eintlik 'n baie gelowige persoon wie in die Here Jesus as Seun van God glo. Dus, soos julle met meeste ander dinge van hierdie aard doen, ruk jy hierdie frase ook heeltemal uit verband uit. Bono sien die 'mentality' juis as 'n aspek van menswees wat deur spiritualiteit gedrywe word.
   
  Kobus de Klerk
 • Chris Dippenaar

  Kobus, 'n god wat homself aan homself kruisig om mense te red van homsellf is seker een van die belaglikste idees van die Christengeloof. Dis net in 'n mitiese wêreld van politeïsme waar so 'n idee enige waarde en sin kan hê.

  Nogal snaaks dat jy die tokkelos nou so ernstig verdedig as jou Jesus. Watter spoke glo jy nog aan? Kom, vertel vir ons!

 • Kobus de Klerk

  Chris,

   
  Jy sien, dit is hoe jy wilde aannames maak en ongefundeerde afleidings maak en dan daarmee op loop gaan. Dit doen jy deurgaans en is dit een van die verklikkers van jou gebrek aan insig - op geen manier 'verdedig' ek die tokkelossie nie. As jy insig had, sou jy kon agterkom dat ek Angus se wilde afleidings met sy eie ongefundeerde aannames aan die kaak stel. Dit beteken glad nie ek verdedig die tokkelossie nie.
   
  As jy iets omtrent die kruisiging kon begryp, sou jy ook nie die snert kwytraak wat jy wel doen nie - hoe jy by die onsinnige afleiding kan uitkom dat God die mens deur die kruisiging teen Homself beskerm, terwyl Hy hulle inderdaad teen hulself en die noodwendige reperkussies van hul sondige optrede (oorsaak en gevolg) beskerm, is maar net weer aanduiding van jou absolute stompsinnigheid wanneer jy oor hierdie sake kletter. En dit nadat daar moeite gedoen is om vir julle met die lepel daaroor te voer.
   
  Kobus de Klerk
 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top